Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób

advertisement
Informacja o SIO wg stanu na 10 i 30 września
2015 r.
Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób prowadzących bazy danych SIO
Dotyczy: Obowiązku zakładania bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)
W związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U z 2011 r., nr
139, poz. 814 z późn. zm.) należy pamiętać, że aktualne są terminy 10 oraz 30 września 2015 r.,
dotyczące kolejnych rejestrowań danych o szkołach i placówkach oświatowych w bazach danych SIO.
Niektóre placówki niepubliczne nie zakładają baz SIO na 10 września. Są one wymienione w
Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych na stronie 3.
Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są przekazać dane do Departamentu Edukacji
- według stanu na 10 września 2015 r. - do dnia 15 września 2015 r.
- według stanu na 30 września 2015 r. - do dnia 5 października 2015 r.
WAŻNE: W bazie SIO w tabeli I1-Identyfikacja należy podać aktualny numer REGON, ustalony w
trakcie rejestrowania szkół i placówek w nowym SIO. Należy również w tej tabeli podać numer
RSPO (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych) nadany dla potrzeb nowego SIO. W razie wątpliwości
dotyczących RSPO, można ten numer odszukać na stronie www.sio.men.gov.pl w zakładce "RSPO"
albo na stronie GUSu www.stat.gov.pl/regon (na dole tabelki jest „numer w rejestrze”). Do
wyszukiwania należy podać tylko poprawny REGON.
Departament Edukacji sprawdza dostarczone dane, scala bazy ze wszystkich szkół i placówek i
przekazuje do Kuratorium Oświaty, a Kuratorium przekazuje je dalej do Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
którzy nie przekażą danych SIO w ustawowym terminie do jednostki samorządu terytorialnego,
podlegają sankcjom przewidzianym w art. 101 ustawy, czyli karze grzywny.
--------------------------------------------W celu zapewnienia sprawnego przebiegu całego procesu, należy zastosować się do następujących
zasad organizacyjnych:
1/ Pobranie najnowszej wersji systemu SIO 3.19.x.. (x jest kolejnym numerem aktualizacji) ze stron
internetowych MEN (www.cie.men.gov.pl).
Obecnie program instalacyjny jest w dwóch wersjach:
- SIO_windows32_3_19_x.exe dla 32-bitowego typu systemu operacyjnego Windows
- SIO_windows64_3_19_x.exe
dla 64-bitowego typu systemu operacyjnego Windows
(Typ systemu operacyjnego Windows można ustalić we Właściwościach z ikony „Komputer” lub „Mój
Komputer”, albo w Panelu Sterowania z ikony „System”)
2/ Należy zapoznać się z aktualną instrukcją do programu SIO wersja 3.19 (na 10 i na 30
września 2015 r.). Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące logowania i hasła.
3/ Założenie baz danych SIO
Proszę założyć bazę(bazy) danych SIO odpowiednio:
- według stanu na dzień 10 września 2015 r. (niektóre szkoły i placówki),
- według stanu na dzień 30 września 2015 r. (wszystkie szkoły i placówki),
dla szkół/placówek istniejących w tym dniu i stosownie do zakresów czasowych ujmowanych przez
poszczególne tabele (instrukcje precyzują te zakresy).
Należy zakładać bazy SIO także dla szkół i placówek, które w danym dniu nie mają uczniów i
nauczycieli ale formalnie istnieją (nie zostały zlikwidowane).
Szkoły i placówki publiczne powinny zapewnić zgodności baz SIO z danymi podawanymi w arkuszach
organizacyjnych (dopuszczalne są drobne różnice uzasadnione np. zaokrągleniami).
Proszę pamiętać, że plik który należy przekazać do Departamentu Edukacji tworzony jest przez opcję
„Eksportuj do jednostki prowadzącej”, ale ta opcja nie przekazuje automatycznie bazy danych do
Departamentu Edukacji.
Ważne: Po "Eksporcie do jednostki prowadzącej" automatycznie powstaje plik z końcówką
".exp" i tylko taki plik należy przesłać pocztą elektroniczną jako załącznik.
4/ Proszę wydrukować Zestawienie Zbiorcze natychmiast po "Eksportuj do jednostki prowadzącej"
lub z opcji „Raporty” i sprawdzić na nim swoje dane adresowe oraz dane organu prowadzącego/
rejestrującego a także liczbę nauczycieli i uczniów.
5/ Unikanie błędów w identyfikacji (Tabela I1-Identyfikacja)
Proszę szczególnie uważnie wypełnić Tabelę I1-Identyfikacja, gdyż błędne lub niekompletne zapisy w
tej tabeli dyskwalifikują wartość pozostałych danych jako przydatnego źródła zestawień syntetycznych.
---------------------------------------Sprawy baz danych SIO w Departamencie Edukacji prowadzą:
- Sławomir Potocki, pok. 432, tel. 71 777 76 69
- Jarosław Łapiński, pok. 432, tel. 71 777 88 17
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards