Plik DOC

advertisement
Wrocław 14.09.2008r.
Pilna informacja
Departamentu Spraw Zagranicznych NRA
wrzesień 2008r.
1) Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dostaw leków
z aptek zewnętrznych do szpitali w Niemczech
W dniu 11 września 2008r., po procesie trwającym półtora roku, ogłoszony został wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dostaw leków z aptek zewnętrznych do szpitali
w Niemczech. Zarzuty Komisji Europejskiej sugerujące, że niemieckie prawo w tym zakresie jest
niezgodne z prawem unijnym, zostały przez ETS odrzucone.
Zgodnie z niemieckim prawem, szpitale nie posiadające własnej apteki szpitalnej mogą być
zaopatrywane w leki przez aptekę zewnętrzną. Jednak kontrakt na zaopatrzenie szpitala przez
zewnętrzną aptekę musi spełniać liczne warunki, które w praktyce uniemożliwiają, aby leki te były
dostarczane z apteki znajdującej się w innym kraju członkowskim UE. W praktyce prawne
wymagania w stosunku do zewnętrznej apteki zaopatrującej szpital powodują, że mogą być one
spełnione jedynie przez aptekę otwartą znajdującą się w najbliższej okolicy szpitala lub aptekę
znajdującą się w innym blisko położonym szpitalu.
Komisja Europejska była przekonana, że takie wymagania są niezgodne z prawem unijnym,
ponieważ dostawa leków do szpitala powinna być możliwa również z aptek położonych w większej
odległości, a nawet z innego kraju członkowskiego UE. Powoływała się przy tym na Art. 28 Traktatu
Europejskiego:
Artykuł 28
Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane
między Państwami Członkowskimi.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
ETS w swoim wyroku stwierdził, że niemieckie prawo w rozpatrywanej sprawie ogranicza
przepływ towarów między państwami członkowskimi UE, co jest sprzeczne z art. 28 Traktatu
Europejskiego. Prawo niemieckie jest bardziej restrykcyjne dla aptekarzy z innych krajów
członkowskich UE, którzy w celu podpisania kontraktu na dostawę leków do szpitala z apteki
zewnętrznej musieliby utworzyć aptekę w pobliżu szpitala. Jednak ETS stwierdził, że niemieckie
regulacje są usprawiedliwione koniecznością ochrony zdrowia i życia ludzi. Wyjątki od
stosowania Art. 28 zapisane zostały w Art. 30 Traktatu Europejskiego:
Artykuł 30
Postanowienia artykułów 28 i 29 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub
ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami
moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i
życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości
artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i
handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej
dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi.
Uzasadnienie wyroku ETS
ETS wziął pod uwagę, że zgodnie z niemieckim prawem szpital może być zaopatrywany w leki
na dwa sposoby:
własnej apteki szpitalnej
z apteki znajdującej się w innym szpitalu lub z zewnętrznej apteki otwartej
W obydwu przypadkach wymagane jest, aby określony został aptekarz odpowiedzialny za dostawę
leków do szpitala, wykonujący swoją pracę w pobliżu szpitala i „łatwo osiągalny”.
ETS stwierdził:
1) takie wymagania zapewniają właściwą jednolitość i równowagę systemu zaopatrzenia
szpitala w leki. Powierzenie zaopatrzenia szpitala w leki z apteki, która nie znajduje się
blisko szpitala, mogłoby naruszyć równowagę systemu i zagrozić wysokiemu poziomowi
bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.
2) Takie rozwiązanie ma również ekonomiczne uzasadnienie - nie jest wówczas wymagane,
aby w szpitalu nie posiadającym własnej apteki był zatrudniony aptekarz nadzorujący
dostawę leków do szpitala. (Koszty zatrudnienia takiego aptekarza musiałyby być
poniesione w przypadku zaopatrywania szpitala z aptaki znajdującej się w znacznej
odległości od szpitala).
Wpływ wyroku ETS na europejski rynek apteczny
Wyrok ETS jest przełomowy dla europejskiego rynku aptecznego ponieważ regulacje dotyczące
rynku wewnętrznego UE dotyczą również ochrony zdrowia, ale:
1)
kraje
członkowskie
UE
mają
prawo
wyboru
poziomu
ochrony
zdrowia
2)
nawet jeśli jakiś kraj członkowski UE ma inne podejście (bardziej liberalne) do systemu
ochrony zdrowia, nie znaczy to, że bardziej restrykcyjne przepisy w innym kraju UE są
sprzeczne z prawem unijnym.
i
UWAGA:
1) Wyrok ETS jest przełomowy, ponieważ stwierdza, że pewne ograniczenia w
funkcjonowaniu systemu aptecznego nie są sprzeczne z prawem unijnym. Wprawdzie
wyrok ten nie orzeka o zgodności z prawem unijnym kryteriów własnościowych,
geograficznych i demograficznych w otwieraniu nowych aptek, ale pozwala mieć większą
nadzieję, że ETS wyda analogiczne wyroki w procesach dotyczących ograniczeń w
otwieraniu nowych aptek (najprawdopodobniej na początku przyszłego roku).
2) Niekorzystny wyrok w rozpatrywanej sprawie byłby wyjątkowo kontrowersyjny, ponieważ
byłby sygnałem, że kraje członkowskie UE musiałyby dostosować w przyszłości
swoje systemy apteczne na wzór krajów, które przyjęły najbardziej liberalne
rozwiązania.
3) Szczegółowe uzasadnienie wyroku ETS dostarcza obiektywnych dowodów na to, że
bezwzględna i nieograniczona liberalizacja systemu aptecznego jest szkodliwa dla
pacjentów i systemów ochrony zdrowia. Powinniśmy je wielokrotnie wykorzystywać dla
wzmocnienia siły naszych argumentów.
Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA
mgr farm. Piotr Bohater
[email protected]
Download