Załącznik nr: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik

advertisement
Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień CPV:
64212000-5 – Usługi telefonii komórkowej
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii komórkowej dla 67 numerów abonenckich przez okres 24 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, wraz z dostawą 69 fabrycznie nowych aparatów
telefonicznych z wyposażeniem i kartami SIM (w tym 67 z abonamentem + 2
aparaty rezerwowe).
2.1 Dla grupy A i B Zamawiający wymaga dostawy aparatów telefonicznych typu
Nokia 6300 lub równoważnych.
Model klasyczny w obudowie metalowej z klawiaturą zwykłą, wyposażony w
ładowarkę, oraz baterię litowo- jonową o wytrzymałości w stanie spoczynku min. 150
godzin z systemem głośnomówiącym.
2.2 Dla grupy C Zamawiający wymaga zaoferowania min. 3 modele fabrycznie nowych
aparatów telefonicznych posiadających zestaw głośnomówiący, newigację satelitarną,
posiadające możliwość zainstalowania dwóch kart SIM (dual sim), wyposażonych w
ładowarkę, baterię litowo- jonową o wytrzymałości w stanie spoczynku min. 150
godzin, wzmacniacz antenowy.
2.3 Wszystkie aparaty telefoniczne bez blokady SIM lok.
2.4 Zamawiający nie dopuszcza aparatów telefonicznych z klawiaturą dotykową.
2.5 Usługa świadczona będzie na terenie całego kraju i zagranicy.
a. Oferta Wykonawcy nie może być gorsza (na gorszych warunkach) niż aktualnie
obowiązujące oferty w sieci Wykonawcy dla firm i klientów biznesowych. Stwierdzenie
takiego faktu spowoduje odrzucenie oferty gdyż podpisanie umowy na jej zasadach było
by niekorzystne dla Zamawiającego.
b.Zamawiający przyjmuje, że wszystkie opłaty stałe, zarówno z tytułu abonamentu, jak i
aktywacji usługi wymienione w specyfikacji są zawarte w jednej równej dla danej grupy,
miesięcznej opłacie abonamentowej nie podlegającej w trakcie trwania umowy wzrostowi
(tabela nr 1).
c. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wyróżnia trzy zestawy abonamentów
telefonicznych
Tabela nr 1.
Grupa A
Grupa B
Grupa C
30 min.*
100 min.*
200 min.*
*minimalna ilość minut na połączenia do wszystkich sieci ( stacjonarnych i komórkowych).
Dla gryp A - Zestaw I
1
W skład Zestawu I będzie wchodziło 61 telefonów komórkowych z kartą SIM i jej
aktywacją w sieci Wykonawcy wraz z jednakowym abonamentem dla numerów
spełniającym następujące warunki min. 30 minut na połączenia głosowe do wszystkich
krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w cenę abonamentu.
Wyłączone usługi: Poczta głosowa, MMS.
Dla grupy B - Zestaw II
W skład Zestawu II będzie wchodziło 3 telefony komórkowe z kartą SIM i jej aktywacją w
sieci Wykonawcy wraz z jednakowym abonamentem dla numerów spełniającym
następujące warunki:
- min. 100 minut na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych wliczonych w cenę abonamentu.
Dla grupy C - Zestaw III
W skład Zestawu III będzie wchodziło 3 telefony komórkowe z kartą SIM i jej aktywacją w
sieci Wykonawcy wraz z jednakowym abonamentem dla numerów spełniającym
następujące warunki:
- min. 200 minut na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych wliczonych w cenę abonamentu.
2.6
Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia posiadanych przez
Zamawiającego 61 numerów telefonów oraz przedzielenia 6 nowych numerów.
Przeniesienie numerów musi być dokonane nie później niż na dzień 01.09.2013.
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne. Bieg
terminu
gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania aparatów.
- Wykonawca zapewni w ramach gwarancji nieodpłatną obsługę serwisową
dostarczonych aparatów telefonicznych.
- W przypadku przekazania aparatu telefonicznego do naprawy Wykonawca zapewni
aparat zastępczy.
Dla wszystkich 67 i ewentualnych następnych abonamentów Wykonawca zapewni:
 jedną i jednolitą dla danego abonamentu stawkę za połączenia głosowe do wszystkich
krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych bez względu na porę dnia,
 równą stawkę za wysłanie SMS-a do wszystkich krajowych sieci komórkowych,
 równą stawkę za wysłanie MMS-a do wszystkich krajowych sieci komórkowych,
 połączenia międzynarodowe taryfikowane zgodnie z obowiązującymi cenami w
oferowanej Taryfie Wykonawcy.
5. Dla wszystkich 67 numerów i ewentualnych następnych abonamentów Wykonawca
utworzy
„Grupę biznes ” zwana dalej „ grupą”, wewnątrz której połączenia będą odbywały się
bez naliczania opłaty. Powyższe połączenia nie będą wliczane w pakiet bezpłatnych
minut abonamentowych poza „Grupę”. Miesięczna opłata za tą usługę będzie jednakowa
dla wszystkich numerów. Pakiet na połączenia wewnątrz grypy powinien zawierać co
najmniej 2000 min na m-c dla każdej użytkowanej karty SIM. Aktywacja grupy musi
nastąpić z jednoczesnym rozpoczęciem świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
2
Zamawiający nie dopuszcza do żadnej zwłoki w świadczeniu usługi w ramach grupy ze
względu na trudności techniczne, oprogramowanie lub sposób działania aplikacji
zarządzających systemem telekomunikacyjnym Wykonawcy, który powodowałby
naliczanie opłat za wykonane połączenia.
6. W przypadku braku pokrycia sieci komórkowej Wykonawcy we wszystkich
pomieszczeniach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia zasięgu
działania sieci poprzez instalację dodatkowych stacji bazowych lub rekonfigurację swojej
sieci w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia problemów przez Zamawiającego. Na
etapie przygotowania oferty istnieje możliwość wykonania pomiaru zasięgu w
pomieszczeniach Zamawiającego. Wymagany minimalny zasięg to taki, który umożliwia
przeprowadzenie w pełni słyszalnego połączenia głosowego.
7. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej dla każdego numeru Zamawiający
wymaga:

brak opłaty za rozpoczęcie połączenia,

naliczania sekundowego od początku połączenia (1s/1s),

bezpłatnej poczty głosowej ( bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie),

aktywnych usług takich jak: oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń,
zawieszenie połączenia, identyfikację numeru dzwoniącego CLIP, blokadę
prezentacji własnego numeru CLIR, SMS powiadamiający o próbie połączenia,
połączenia z numerami alarmowymi, połączenia konferencyjne.

możliwość wykorzystania abonamentu zamiennie na wszystkie połączenia
głosowe, komutowaną transmisję danych i wysyłanie wiadomości: SMS, MMS,
GPRS, Po wykorzystaniu abonamentu opłaty za usługi naliczane będą wg
przewidzianych stawek dla abonamentu.

w ramach całej grupy niewykorzystane minuty z poszczególnych abonamentów
będą kompensowane i w przypadku ich nie wykorzystania będą przechodzić na
następne 3 okresy rozliczeniowe ( nie przepadają).
8. Wykonawca w ramach świadczonej usługi ponadto zapewni:

bezpłatnie udostępniony program do zarządzania interaktywnego wszystkimi
numerami znajdującymi się na koncie wraz z usługą e-biling (biling w formie
elektronicznej z dedykowanym do tego celu programem operatora, który
umożliwi filtrowanie danych wg numeru użytkownika, rodzaju połączeń, okresów
rozliczeniowych),

bezpłatną modyfikację danych w systemach związanych ze zmianą danych
adresowych,

wystawianie nieodpłatnie duplikatów karty SIM w przypadku uszkodzenia lub
zagubienia karty co najmniej jednokrotnie dla każdego numeru abonenckiego,

bezpłatną kontrolę bieżących kosztów przez użytkowników abonenta co najmniej
przez jedną z możliwości: SMS, strona internetowa lub telefonicznie.

bezpłatną opcję zarządzania usługami dodatkowymi ze strony internetowej przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego,

wyznaczenie stałego opiekuna kluczowego, dyspozycyjnego przez cały czas
trwania umowy, do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiającego.

w przypadku przekazania aparatu telefonicznego do naprawy Wykonawca
zapewni aparat zastępczy.
3
9. Za pomocą podanego Wykonawcy przez Zamawiającego hasła dostępu do konta lub
adresu
e-mail będzie możliwe:

zgłaszanie zagubienia lub kradzieży aparatu telefonicznego,

uruchomienie lub rezygnacja z usług dodatkowych,

blokowanie i odblokowywanie kart SIM,

składanie reklamacji,

rozwiązywanie innych problemów leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający oświadcza, iż aktualnie korzysta z 61 abonamentów telefonii komórkowej
w sieci Orange. W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany
będzie do zachowania i przejęcia dotychczasowych 61 numerów abonenckich.
Ewentualne koszty związane z przeniesieniem numerów do własnej sieci poniesie
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa. Wykaz numeracji wraz z
przyporządkowanymi do nich abonamentami, Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy.
12.Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
14. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp., których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego ( w
zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów
telefonicznych z kartami SIM.)
Zamawiający zaznacza jednocześnie iż, podpisanie każdej nowej umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych na czas określony z równoczesnym dodaniem nowej
aktywacji karty SIM do danej grupy abonamentowej będzie możliwe w dowolnym
momencie trwania umowy głównej, z terminem zakończenia zgodnym z terminem
zakończenia umowy głównej, nie później jednak niż na 6 miesięcy przed jej
zakończeniem bez naliczania jakichkolwiek kar z tytułu krótszego użytkowania aparatu
telefonicznego.
15. Wykonawca będzie realizował zamówienia na dostawę kart SIM, telefonów
komórkowych
i akcesoriów dla Zamawiającego na podstawie pisemnego, telefonicznego lub
przesłanego pocztą e-maill
zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
16. Dostawy kart SIM, telefonów komórkowych i akcesoriów realizowane będą przez
Wykonawcę, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
17. Wymagane certyfikaty.
Do każdego aparatu telefonicznego należy dołączyć Deklaracje Zgodności lub
Świadectwa Homologacji telefonów wydane przez Ministra Łączności.
18. Czas trwania umowy.
Umowa na świadczenie usługi zostanie zawarta na okres 24 miesięcy tj. od dnia
01.09.2013 do 31.08.2015r.
4
Formularz asortymentowo- cenowy
Punkt A. - Cena za aparaty telefoniczne
Tabela nr 1. ( Typ telefonu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr: 1 dla poszczególnych
grup abonamentów)
I
Typ telefonu
(wpisać model)
(dla grupy A)
Szt.
Cena jedn.
netto
Wartość
netto
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
61
………………………..
II
(dla grupy B)
3
……………………….
II
(dla grupy B)
3
……………………….
Wartość ogółem:
X
Tabela nr 2. Wyposażenie dodatkowe
Akcesoria
Cena
jedn
netto
Szt.
Słuchawki Bluetooth
3
Ładowarki
samochodowe
3
Nawigacja satelitarna
3
Zestaw głośno
mówiący
3
Wartość ogółem:
X
Podatek
VAT w %
Wartość
netto
Wartość
podatku
VAT
Wartość
brutto
X
Razem wartość Tabela od 1 + 2 .
Wartość netto ogółem
Wartość podatku VAT
Wartość brutto ogółem
Punkt B - Wartość abonamentu
Tabela nr 3.
Abonamenty
Szt.
Grupa A
Grupa B
Grupa C
61
3
3
Wartość ogółem:
x
Tabela nr 4.
Miesięczna opłata za
Cena
jedn.
netto
Podatek
VAT w
%
Wartość netto
Wartość
podatku VAT
Wartość brutto
(w okresie trwania
umowy – 24
miesiące)
X
Szt.
Cena jedn.
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
5
utworzenie „grupy”
netto za
1 m-c
Wartość ogółem:
za okres
trwania umowy
(24 miesiące)
w%
za okres
trwania umowy
-24 miesiące
1
Razem wartość Tabela od 3 + 4 .
Wartość netto ogółem
Wartość podatku VAT
Wartość brutto ogółem
Ogółem wartość oferty wynosi: punkt A + punkt B = C
Wartość netto ogółem
Wartość podatku VAT
Wartość brutto ogółem
……………………………..
/ podpis i pieczęć oferenta/
6
Download