Rozdział 1

advertisement
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ
I DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
Wydziału Farmaceutycznego
ĆWICZENIA Z MIKROBIOLOGII
DLA STUDENTÓW
PIELĘGNIARSTWA
POD REDAKCJĄ ELIGII M. SZEWCZYK
Łódź́ 2015
AUTORZY :
Paweł Lisiecki
Maria Sobiś-Glinkowska
Marcin Ciszewski
Eligia M. Szewczyk
Wydanie pierwsze.
ISBN: 978-83-939877-7-1
Spis treści
Rozdział 1
Drobnoustroje i ich właściwości .......................................................... 3
Rozdział 2
Podstawy identyfikacji drobnoustrojów dla celów klinicznych...... 17
Rozdział 3
Mikrobiota człowieka a bakterie chorobotwórcze ........................... 29
Rozdział 4
Znaczenie badań mikrobiologicznych dla leczenia zakażeń ........... 41
Rozdział 5
Sterylizacja, dezynfekcja i antyseptyka ............................................ 61
1
2
Rozdział 1
Drobnoustroje i ich właściwości
Część teoretyczna
Drobnoustroje, którymi zajmuje się mikrobiologia to organizmy, które
widoczne są pod mikroskopem. Zaliczamy do nich wirusy, bakterie, archeony,
grzyby mikroskopowe, liczne glony i pierwotniaki. Pod względem
taksonomicznym klasyfikowane są do różnych domen świata żywego.
Bakterie należą do domeny Bacteria, archeony do domeny Archea a grzyby,
glony i pierwotniaki do domeny Eukarya. W zależności od budowy komórki
drobnoustroje dzielimy na: prokariotyczne, do których należą bakterie
i archeony i eukariotyczne, do których zaliczamy grzyby, glony
i pierwotniaki. Podziałom tym nie podlegają wirusy, które nie mają
organizacji komórkowej.
Wśród drobnoustrojów dużą, choć niedominującą grupę stanowią te, które
związane są z człowiekiem i mogą wywoływać u niego choroby.
1.1. Elementy budowy komórek bakterii
Strukturami anatomicznymi występującymi w każdej komórce bakteryjnej
są nukleoid, rybosomy, cytoplazma i błona cytoplazmatyczna.
Rybosomy bakterii to ośrodki syntezy białek. Wykazują stałą sedymentacji
70S i składają się z dwóch podjednostek 30S i 50S. Mechanizm działania
wielu antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji u ludzi polega na
wiązaniu się ich z odpowiednim miejscem receptorowym na rybosomie, co
skutkuje hamowaniem syntezy białek bakteryjnych.
Większość bakterii ma ścianę komórkową, która między innymi decyduje
o kształcie komórki. Różnice w budowie tej struktury pozwalają podzielić
bakterie na dwie grupy: bakterie gramdodatnie i bakterie gramujemne.
Ściana komórkowa bakterii gramdodatnich jest gruba i względnie jednorodna,
zaś gramujemnych cienka i wielowarstwowa. Wspólnym składnikiem ściany
obu tych grup bakterii jest polimer – peptydoglikan (mureina), który
3
w większej ilości występuje u bakterii gramdodatnich. Mechanizm działania
wielu antybiotyków polega właśnie na hamowaniu syntezy tej ważnej dla
komórki bakteryjnej struktury.
Polimerami związanymi ze ścianą komórkową tylko bakterii gramdodatnich
są kwasy tejchojowe, a ze ścianą bakterii gramujemnych – lipopolisacharyd
(LPS). LPS to niebiałkowa toksyna bakterii i ich ważny czynnik
chorobotwórczości, uwalniany z komórki w trakcie jej rozpadu. Jego
aktywność biologiczna nie jest niszczona w procesie sterylizacji (jest
termooporny). Wykazuje on działanie pirogenne i powoduje wstrząs
septyczny, który występuje w przebiegu sepsy. Różnice w budowie ściany
komórkowej bakterii wpływają na różnice w ich wrażliwości na antybiotyki,
środki dezynfekcyjne i zdolność do przeżywania i rozprzestrzeniania się
bakterii w środowisku szpitala czy ambulatorium.
Niektóre gatunki bakterii wytwarzają otoczki, przetrwalniki, ziarnistości
zapasowe oraz rzęski lub włókno osiowe, które warunkują ruch komórek.
Obecność tych struktur można także wykorzystać w identyfikacji bakterii.
Tworzone przez niektóre bakterie otoczki to najczęściej polisacharydowe
polimery wydzielane na zewnątrz ściany komórkowej. Są one istotnym
czynnikiem zjadliwości bakterii, nadającym ich komórkom silniejsze
właściwości adhezyjne i chroniącym je przed aktywnością układu
immunologicznego gospodarza.
Przetrwalniki w odróżnieniu od komórek wegetatywnych bakterii
charakteryzują się uśpionym metabolizmem i większą opornością na czynniki
fizyko-chemiczne. Przetrwalniki mogą być tworzone pod wpływem
niesprzyjających warunków środowiskowych. Wytworzony przetrwalnik
zachowuje swoją żywotność, czyli zdolność do przejścia w komórkę
wegetatywną przez długi czas. Proces przekształcania komórki wegetatywnej
w przetrwalnik określany jest jako sporulacja. Jedna komórka wytwarza
jeden przetrwalnik. Przetrwalniki tworzone są przez bakterie gramdodatnie.
Z klinicznego punktu widzenia ważne są przetrwalniki laseczek z rodzaju
Bacillus i Clostridium. Oporność przetrwalników wynika z ich unikatowej
budowy: obecności płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, które decydują
o oporności na czynniki chemiczne i kory, która wpływa na oporność na
wysoką temperaturę. Nieprawidłowo przeprowadzone procedury dezynfekcji
4
i sterylizacji w szpitalu lub ambulatorium mogą nie niszczyć form
przetrwalnych bakterii co skutkuje skażeniem środowiska i stwarza zagrożenie
dla pacjentów.
Ziarnistości zapasowe gromadzone są w cytoplazmie komórek. Mają one
charakter polimerów, które syntetyzowane są w komórce w czasie jej wzrostu
w warunkach nadmiaru substancji odżywczych, a zużywane w warunkach
głodu. Wśród bakterii związanych z człowiekiem, najważniejsze są
ziarnistości polimetafosforanowe (wolutyna) występujące u bakterii
z rodzaju Corynebacterium, których obecność ma istotne znaczenie
w identyfikacji ich gatunków.
Niektóre bakterie wykazują zdolność poruszania się w środowisku płynnym,
półpłynnym a nawet w cienkiej warstwie płynu na podłożu stałym.
Warunkowane jest to obecnością rzęsek, które mają budowę białkową.
Różnice w strukturze białek tworzących rzęski wykorzystuje się w
identyfikacji serologicznej pałeczek z rodzaju Salmonella wywołujących u
ludzi dur brzuszny lub inwazyjne zatrucia pokarmowe (toksykoinfekcje).
Z medycznego punktu widzenia szczególnie niebezpieczną cechą bakterii jest
zdolność do tworzenia biofilmu czyli rodzaju społeczności drobnoustrojów.
Biofilm to zespół wzajemnie komunikujących się w mechanizmie quorumsensing komórek osiadłych na określonym podłożu, przylegających do siebie
i osłoniętych
macierzą
zewnątrzkomórkową
zbudowaną
głównie
z polisacharydów i białek. Biofilm może być tworzony w organizmie
człowieka na powierzchni błon śluzowych oraz powierzchni tworzyw
sztucznych i metali, z których wykonane są protezy i implanty, sztuczne
zastawki czy cewniki. Może on być także tworzony na kamieniach
moczowych lub żółciowych. Bakterie żyjące w biofilmie, w porównaniu
z bakteriami z nim niezwiązanymi, charakteryzują się większą opornością na
antybiotyki i środki dezynfekcyjne. Stwarza to ogromne problemy w leczeniu
infekcji powodowanych przez bakterie tworzące biofilm. Utrudnia to także
eliminację tak żyjących bakterii ze środowiska szpitalnego.
5
1.2. Oglądanie komórek drobnoustrojów
Bakterie wykazują znaczną rozpiętość wymiarów. Wymiar większości
komórek bakteryjnych wynosi 1-10 μm. Przeciętna długość komórki
bakteryjnej to 1-5 μm, a średnica 1-2 μm.
Komórki grzybów są większe od komórek bakteryjnych (2-40 μm). Wielkość
komórek drożdży i grzybów drożdżopodobnych waha się zależnie od
gatunku i warunków hodowli, od 2 do 8 μm średnicy i od 1 do 8 μm długości.
Średnica komórki strzępki grzybów nitkowatych wynosi od 1 do 1,5 μm.
Wielokomórkowe strzępki mogą być różnej długości, zarówno krótkie jak
i dochodzące do kilku metrów.
Małe rozmiary komórek bakterii i grzybów chorobotwórczych sprawiają, że
do ich obserwacji wykorzystuje się mikroskop. W rutynowej pracy
laboratorium mikrobiologicznego sprawdza się mikroskop świetlny z jasnym
polem widzenia, dla oglądania bakterii wyposażony w obiektyw
immersyjny, którego soczewki powiększają 100-krotnie i okulary
o soczewkach powiększających 10-krotnie. W ten sposób powiększenie
takiego mikroskopu jest 1000-krotne. Promienie świetlne, po przejściu przez
szkiełko, na którym znajduje się rozmaz z drobnoustrojów, wpadając do
warstwy powietrza ulegają załamaniu i większość z nich omijałaby soczewkę
obiektywu immersyjnego. Aby temu zapobiec przestrzeń pomiędzy
preparatem a obiektywem wypełnia się olejkiem immersyjnym, którego
współczynnik załamania światła jest zbliżony do współczynnika załamania
światła szkła. Zdolność rozdzielcza mikroskopu świetlnego (czyli wielkość
obiektów, które można rozpoznać) w zależności od zastosowanej długości fali
świetlnej waha się w granicach od 0,1 do 0,2 μm. Komórki grzybów można
oglądać pod mniejszym powiększeniem (100-400-krotnym), które nie
wymaga zastosowania olejku immersyjnego.
Wirusy, których wielkość waha się od 18 do 600 nm można obserwować
tylko w mikroskopie elektronowym, w którym zamiast wiązki światła
wykorzystuje się wiązkę elektronów.
Bezbarwność komórek bakterii oraz mała zdolność do załamywania światła
wynikająca z podobnej do wody gęstości optycznej cytoplazmy sprawia, że
bakterie w mikroskopie świetlnym ogląda się najczęściej w preparatach
barwionych.
6
W preparatach barwionych lepiej można ocenić cechy morfologiczne
komórek, takie jak wymiar, kształt, sposób układania się komórek
i nieliczne struktury anatomiczne. Barwienie pozwala także na różnicowanie
bakterii między sobą i odróżnienie ich od składników otoczenia, w którym się
znajdują.
Kształt bakterii może być kulisty, cylindryczny lub spiralny. Bakterie
kuliste, nazywane także ziarenkowcami, mogą być ułożone pojedynczo lub
tworzyć charakterystyczne układy komórek. Powstanie układów związane jest
z płaszczyzną i liczbą podziałów poprzecznych komórek w trakcie ich
rozmnażania oraz brakiem ich rozdziału po podziale. Wśród bakterii kulistych
wyróżnić można: dwoinki i paciorkowce (Streptococcus), gronkowce
(Staphylococcus). Wśród form cylindrycznych spotykamy: pałeczki
(Bacterium), laseczki (Bacillus), maczugowce (Corynebacterium), prątki
(Mycobacterium), wrzecionowce (Fusobacterium). Do bakterii spiralnych
zaliczamy: przecinkowce (Vibrio) z sierpowato zagiętą komórką, śrubowce
(Spirillum), które tworzą pełną spiralę, krętki (Borrelia, Treponema,
Leptospira), różniące się między sobą liczbą skrętów, grubością komórki
i wyglądem jej biegunów.
Komórki drożdży mogą mieć kształt: kulisty lub elipsoidalny. Ich kształt nie
jest cechą diagnostyczną, bo zależy od wieku komórki i warunków hodowli.
Drożdże mogą tworzyć łańcuszki powstałe w wyniku podziału komórek pączkowania.
Komórki grzybów nitkowatych tworzą strzępki. W mikroskopie widoczne są
one jako nitkowate, cylindryczne twory, proste lub rozgałęzione. U niektórych
gatunków strzępki są jednokomórkowe, u innych poprzecznie porowate
przegrody dzielą je na szereg komórek.
Barwienie komórek bakterii metodą Grama jest metodą powszechnie
wykorzystywaną w laboratoriach mikrobiologicznych. Jest to barwienie
złożone, ponieważ wykorzystuje kilka barwników, jest też różnicujące,
ponieważ pozwala dzielić bakterie na gramdodatnie i gramujemne, które w
różny sposób reagują na barwniki wykorzystywane w tej metodzie. Komórki
bakterii gramdodatnich barwią się na kolor fioletowy a komórki bakterii
gramujemnych na kolor różowy.
Do często używanych różnicujących bakterie metod barwienia należą także:
metoda Ziehla-Neelsena pozwalającą barwić prątki (Mycobacterium), które są
7
kwasooalkoholooporne i metoda Neissera, uwidaczniająca polimetafosforanowe ziarnistości zapasowe maczugowców (Corynebacterium).
Grzyby metodą Grama najczęściej barwią się na fioletowo, jednak metoda ta
nie jest rekomendowana do wybarwiania ich komórek.
W przypadku grzybów nitkowatych szerokie zastosowanie znajdują preparaty
przyżyciowe w kropli spłaszczonej. Pozwalają one ocenić cechy
mikroskopowe grzybni istotne z diagnostycznego punktu widzenia.
1.3. Hodowla drobnoustrojów
Wzrost i rozmnażanie drobnoustrojów w warunkach naturalnych i w
warunkach laboratoryjnych zależą od tych samych czynników. Skład
wykorzystywanych podłoży i warunki hodowli powinny być możliwie
najbardziej zbliżone do warunków naturalnych, w których żyją drobnoustroje.
Hodowla drobnoustrojów zapewniająca szybkie i efektywne ich mnożenie
wymaga spełnienia kilku warunków: obecności substancji pokarmowych w
podłożu spełniających zapotrzebowania pokarmowe namnażanych
drobnoustrojów, odpowiedniej wilgotności, pH i ciśnienia osmotycznego
podłoża, właściwego składu atmosfery gazowej hodowli i temperatury
hodowli. Podłoża hodowlane wykorzystywane w laboratorium muszą być
także jałowe (sterylne). Jałowość oznacza, że pożywka jest pozbawiona
wszelkich żywych organizmów, form wegetatywnych i przetrwalnych.
Najczęściej jałowość podłoża uzyskuje się poddając je autoklawowaniu –
działaniu wysokiej temperatury w podwyższonym ciśnieniu. Warunki
sterylizacji opisane są w rozdziale 5 tego skryptu.
Bakterie różnią się wymaganiami pokarmowymi. Minimalne wymagania
wzrostowe bakterii obejmują dostarczenie węgla, azotu, energii, wody oraz
soli mineralnych. W zależności od potrzeb pokarmowych bakterii, związki
chemiczne będące dla nich źródłem węgla, azotu i energii mogą mieć naturę
organiczną lub nieorganiczną. Bakterie związane z ciałem człowieka i te
powodujące infekcje, w sztucznej hodowli wymagają dostarczenia szeregu
związków organicznych obecnych w składnikach podłoży, które stanowią
ekstrakty mięsa czy drożdży. Najczęściej źródłem węgla i energii są dla nich
8
węglowodany, a źródłem azotu aminokwasy czy peptydy. Wiele z nich jest
auksotrofami i wymaga dodatku witamin, surowicy lub bardziej złożonych
związków. Wzrost drobnoustrojów zależny jest także od obecności soli
mineralnych. Jony Mg2+, Fe2+, Ca2+, Mn2+, Zn2+ są aktywatorami niektórych
reakcji enzymatycznych lub grupami prostetycznymi enzymów.
Utrzymywanie odpowiedniego pH podłoża podczas hodowli drobnoustrojów
ma także duże znaczenie. Dla rozwoju większości bakterii optymalne pH
pożywki wynosi 7,2-7,4 czyli takie jak płynów ustrojowych człowieka - krwi i
limfy. Niektóre bakterie ewolucyjnie przystosowały się do mnożenia
w warunkach pH kwaśnego wynoszącego 4-5 co umożliwia im życie np.
w żołądku lub pochwie.
Komercyjnie dostępne są częściowo przygotowane pożywki w postaci
odwodnionych granulatów ewentualnie proszków, z których należy
przygotować pożywkę. Jednak nieliczne diagnostyczne laboratoria
mikrobiologiczne przygotowują je we własnym zakresie. Gotowe jałowe
podłoża mikrobiologiczne są przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy.
Każda seria pożywki zamawiana przez laboratorium posiada certyfikat,
w którym wytwórca potwierdza jej jakość.
Drobnoustroje w warunkach laboratoryjnych hodujemy na stałych lub
w płynnych pożywkach, które umieszczone zostały w naczyniach
hodowlanych (płytki Petriego, kolby Erlenmayera, probówki). Konsystencję
stałą podłoża uzyskuje się przez dodanie agaru, który nie stanowi źródła
pokarmu dla bakterii. Podłoża stałe, najczęściej w postaci płytek są częściej
wykorzystywane w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej niż podłoża
płynne.
Z praktycznego punktu widzenia przydatny jest podział podłoży ze względu
na ich zastosowanie. Pod tym względem podłoża dzielimy na: namnażające
lub namnażająco-wybiórcze, wybiórcze (selektywne), diagnostyczne
(różnicujące) i transportowe. Znajomość cech podłoży odpowiednich dla
danych drobnoustrojów i umiejętność wyboru właściwych podłoży dla
posiewu określonych materiałów klinicznych jest niezwykle ważna dla
prawidłowego przeprowadzenia diagnostyki mikrobiologicznej. O niektórych
związanych z nią aspektach będzie mowa w dalszych rozdziałach.
9
Temperatura hodowli to kolejny czynnik determinujący wzrost
drobnoustrojów. Bakterie mogą namnażać się w szerokim zakresie temperatur.
Dla pełnej aktywności enzymów biorących udział w procesach
metabolicznych komórek wymagana jest ich optymalna temperatura
wzrostu. Większość bakterii związanych z człowiekiem to mezofile (tabela
1.1).
Tabela 1.1. Wpływ temperatury na wzrost bakterii
Grupa
Temperatura wzrostu
bakterii
Mezofile
Rosną w zakresie temperatur
25° - 40°C. Optymalna temperatura
wzrostu 37°C (temperatura ciała
człowieka).
Psychrofile Rosną dobrze w temperaturze 20°C,
ale mogą namnażać się
w temperaturze 0°C.
Termofile
Najlepiej rosną w temperaturze
55° - 80°C.
Krótka charakterystyka
Do tej grupy należy
większość bakterii
powodujących infekcje
u ludzi.
Rozwijają się w warunkach
chłodniczych w
nieprawidłowo
przechowywanej żywności.
Powodują jej psucie i mogą
być przyczyną infekcji
u ludzi.
Żyją w glebie, w kompoście,
nawozach organicznych,
wodach termalnych. Enzymy
niektórych gatunków są
wykorzystywane w biologii
molekularnej.
Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój bakterii jest też tlen. Pod
względem zapotrzebowania na tlen bakterie związane z człowiekiem różnią
się znacznie, ale większość z nich to względne beztlenowce lub
mikroaerofile (tabela 1.2). Najwięcej problemów w warunkach
laboratoryjnych stwarza hodowla bakterii bezwzględnie beztlenowych.
Powszechnie wykorzystuje się słoje lub worki do hodowli bakterii
beztlenowych, w których atmosferę wolną od tlenu uzyskuje się na drodze
reakcji chemicznej wkładając do ich wnętrza specjalne saszetki inicjujące ten
proces.
10
Tabela 1.2. Wymagania tlenowe bakterii
Grupa bakterii
Krótka charakterystyka
Bezwzględne
Mnożą się tylko w obecności tlenu. Wytwarzanie energii
tlenowce
u tej grupy bakterii zależne jest od tlenu cząsteczkowego,
który jest końcowym akceptorem elektronów w łańcuchu
oddechowym.
Bezwzględne
Nie mogą rosnąć w obecności tlenu. Nie mają katalazy,
beztlenowce
peroksydazy, dysmutazy nadtlenkowej lub wszystkich trzech
enzymów. Niektóre bakterie z tej grupy mogą rosnąć w
obecności tlenu tylko w warunkach obniżonego potencjału
oksydacyjno-redukcyjnego.
Względne
Mnożą się zarówno w obecności tlenu jak i przy jego braku.
beztlenowce
Produkują energię w procesie oddychania tlenowego lub
procesie fermentacji, który jest niezależny od tlenu.
Mikroaerofile
Mnożą się najlepiej w warunkach obniżonego stężenia tlenu
(< 20%)
Grzyby to heterotrofy wymagające do wzrostu związków organicznych.
Podłoża wykorzystywane do ich hodowli zawierają duże stężenia
węglowodanów, które są dobrze tolerowane przez ich komórki i mają niższe
niż dla bakterii pH. Grzyby to mezofile, ale dla większości optymalną
temperaturą wzrostu jest 25° - 30°C. Hodowle grzybów prowadzimy
w warunkach tlenowych.
Czas potrzebny na wyhodowanie bakterii na pożywce tak, aby ich wzrost był
widoczny gołym okiem zależy od rodzaju podłoża wzrostowego oraz
warunków hodowli. Dla większości bakterii chorobotwórczych wynosi on 1824 godziny, ale prątki gruźlicy wymagają hodowli przez kilka tygodni.
Bakterie rosnące na pożywce stałej lub płynnej stanowią hodowlę. Na
podłożach płynnych bakterie rosną najczęściej w postaci jednolitego
zmętnienia. Bardzo częstym celem posiewu na podłoża stałe umieszczone w
płytkach Petriego jest uzyskanie wzrostu w postaci pojedynczych kolonii.
Kolonią nazywamy widoczne makroskopowo na powierzchni lub w głębi
pożywki stałej skupisko bakterii wyrosłe z jednej komórki lub jednej jednostki
wzrostowej (nierozłączonego po podziale skupiska lub przetrwalnika).
11
Kolonię uważa się zatem za odpowiednik jednej komórki bakterii lub
jednostki wzrostowej i zasadę tę wykorzystuje się w określaniu ich liczby (np.
w moczu). Mówimy wtedy o jednostkach tworzących kolonie – w skrócie jkt,
czasem z angielskiego CFU – colony forming units.
W stałych warunkach hodowli kolonie charakteryzują się względnie stałymi
cechami: wymiarem, kształtem, zabarwieniem. W opisie morfologii kolonii
zwracamy także uwagę na: brzeg kolonii, wzniesienie i powierzchnię kolonii
a także zmiany wokół niej.
Hodowla grzybów chorobotwórczych musi być prowadzona dla grzybów
drożdżopodobnych przez 48-72 godziny, ale grzyby pleśniowe wymagają
hodowli przez 1-2 tygodnie.
Wirusy są bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi i nie
można ich hodować na sztucznych pożywkach bezkomórkowych, a jedynie w
żywych komórkach. Wirusy chorobotwórcze dla człowieka w warunkach
laboratoryjnych namnaża się w komórkach specjalnie prowadzonych hodowli
tkanek zwierzęcych lub nowotworowych.
Metody
Przygotowanie rozmazów do preparatów trwałych
Rozmazy z bakterii wykonuje się na odtłuszczonych w płomieniu palnika
szkiełkach podstawowych. Jeśli sporządza się rozmaz z bakterii zebranych
z hodowli stałej, na szkiełko należy nanieść 1 oczko ezy wody, a następnie
zawiesić w niej bardzo niewielką ilość zebranej ezą masy bakteryjnej.
Powstała zawiesina powinna lekko opalizować. Nie może być ona zbyt gęsta,
gdyż nie uzyskamy wtedy obrazu pojedynczych komórek, co jest warunkiem
prawidłowej oceny ich morfologii.
Przygotowane rozmazy suszy się w powietrzu lub w strumieniu ciepłego
powietrza, trzymając szkiełko w palcach nad palnikiem.
Utrwalenie preparatu osiąga się przez trzykrotne przeciągnięcie spodu
szkiełka przez płomień palnika. Można też zalać szkiełko np. alkoholem
metylowym i pozostawić do jego całkowitego odparowania.
12
W trakcie wykonywania rozmazu wszystkie czynności należy wykonywać
w pobliżu palnika, pamiętając o opalaniu ezy i wylotów probówek w trakcie
pobierania materiału.
Barwienie metodą Grama
Barwienie metodą Grama jest podstawowym barwieniem różnicującym
stosowanym w mikrobiologii, dzielącym bakterie na dwie grupy:
gramdodatnie i gramujemne.
W metodzie tej wykorzystuje się kolejno następujące odczynniki:
- barwnik podstawowy – fenolowy roztwór fioletu krystalicznego (gencjana);
- zaprawę w postaci roztworu jodu w jodku potasu (płyn Lugola);
- odbarwiacz – alkohol etylowy;
- barwnik kontrastowy – alkoholowo-wodny roztwór fuksyny zasadowej
(fuksyna 1:10) lub safranina.
Wykonanie barwienia
- Na utrwalony preparat należy nalać świeżo przesączony przez bibułę roztwór
gencjany na 2 minuty;
- preparat spłukać wodą;
- nalać płyn Lugola na 1 minutę;
- spłukać wodą;
- odbarwiać alkoholem przez 15-20 sekund;
- spłukać wodą;
- dobarwić przez zalanie na 20 sekund roztworem fuksyny;
- spłukać wodą;
- osuszyć lekko odciskając w bibule.
Wynik barwienia:
Bakterie gramdodatnie – fioletowogranatowe, gramujemne - różowe.
O wyniku barwienia w metodzie Grama decyduje grubość warstwy
peptydoglikanu ściany komórkowej. Warstwa peptydoglikanu bakterii
gramdodatnich jest grubsza niż u bakterii gramujemnych. Fiolet krystaliczny
przedostaje się do wnętrza komórki i łącząc się z jodem tworzy
nierozpuszczalny w wodzie kompleks, który zabarwia ją na kolor fioletowy.
Alkohol stosowany jako odbarwiacz, rozpuszcza błonę cytoplazmatyczną
13
bakterii gramdodatnich oraz błonę cytoplazmatyczną i błonę zewnętrzną
bakterii gramujemnych. Powoduje on również odwodnienie peptydoglikanu,
uszczelniając w ten sposób ścianę komórkową. Grupa warstwa
peptydoglikanu bakterii gramdodatnich skutecznie zatrzymuje barwny
kompleks jodu z fioletem krystalicznym, który przez cienką warstwę
peptydoglikanu bakterii gramujemnych wydostaje się na zewnątrz. Fuksyna
jako barwnik kontrastowy zabarwia komórki bakterii gramujemnych na
różowo.
Mikroskopowanie preparatów barwionych
Oglądanie bakterii w preparatach barwionych wymaga zastosowania
obiektywu immersyjnego i olejku immersyjnego, w którym należy zanurzyć
soczewkę obiektywu przed przystąpieniem do ich oglądania. Promienie
świetlne po przejściu przez szkło preparatu, wpadając do warstwy powietrza,
ulegają załamaniu i większość z nich omijałaby soczewkę obiektywu
immersyjnego. Wykorzystanie olejku immersyjnego niweluje to niekorzystne
zjawisko.
Po zakończeniu mikroskopowania z obiektywu należy usunąć pozostałości
olejku bawełnianą szmatką. W przypadku zaschnięcia olejku na obiektywie,
co grozi jego uszkodzeniem, usuwamy olejek specjalnym zmywaczem.
Na jakość obrazu, jaki uzyskujemy w mikroskopie istotny wpływ ma
oświetlenie oglądanego preparatu. Posługując się światłem dziennym, należy
zastosować lusterko płaskie, a przy świetle sztucznym lusterko wklęsłe.
Preparaty trwałe należy oglądać przy maksymalnie podniesionym
kondensorze.
14
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Przygotowanie i barwienie preparatów
Otrzymujesz hodowlę stałą Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus
aureus na płytce Petriego. Bakterie posiane zostały w sposób pasmowy.
- Wykonaj preparat z hodowli jednego z tych drobnoustrojów i zabarw go
metodą Grama.
- Nastaw i obejrzyj go pod mikroskopem wykorzystując obiektyw
immersyjny. Narysuj obraz mikroskopowy.
- Określ powiększenie oglądanego preparatu, kształt i sposób układania się
komórek bakteryjnych.
- Czy badane przez ciebie drobnoustroje to bakterie gramdodatnie czy
gramujemne?
15
16
Rozdział 2
Podstawy identyfikacji drobnoustrojów dla
celów klinicznych
Część teoretyczna
Materiał kliniczny, który trafia bo pracowni mikrobiologicznej laboratorium
diagnostycznego może być badany różnymi technikami i dlatego niezwykle
ważny jest opis w dokumentacji wskazujący oczekiwany, wynikający
z obserwacji klinicznych kierunek badań. Ważny jest wiek pacjenta
i informacja o przyjmowanych lekach przeciwdrobnoustrojowych.
Badane materiały przesyłane są czasem w podłożu transportowym. Podłoża
transportowe pozwalają na utrzymanie żywotności drobnoustrojów
pobranych od pacjentów w szpitalu lub ambulatorium podczas ich transportu
do laboratorium mikrobiologicznego. Nie zawierają one składników
stymulujących wzrost drobnoustrojów. Niekiedy badane próbki (krew, płyn
mózgowo-rdzeniowy) trafiają do laboratorium już w podłożu namnażającym
o specjalnie dobranym składzie, które dostarczono wcześniej na oddział.
Wybór podłoża posiewowego ma kluczowe znaczenie. Początkowym etapem
identyfikacji bakterii podejrzanych o wywołanie infekcji, jest zwykle zbadanie
cech morfologicznych komórek i ich zdolności do barwienia się metodą
Grama. Determinuje to wybór podłoży hodowlanych, na które w następnym
etapie badań posiane zostaną próbki (tabela 2.1).
17
Tabela 2.1. Podstawowe podłoża hodowlane wykorzystywane w laboratoriach
mikrobiologicznych
Nazwa podłoża
Typ podłoża
Zastosowanie
Podłoża stałe
Podłoże ogólnego stosowania. Umożliwia
Agar odżywczy
Podłoże
wzrost większości bakterii.
namnażające
Podłoże zawierające krew baranią.
Agar z krwią
Podłoże
Najpowszechniej wykorzystywane podłoże
namnażające i
wzrostowe. Umożliwia wzrost większości
diagnostyczne
bakterii w tym tych o dużych wymaganiach
Podłoże
Chapmana
Agar
czekoladowy
Podłoże
diagnostycznowybiórcze
Podłoże
namnażające
Podłoże
MacConkey’a
Podłoże
diagnostycznowybiórcze
Agarowe
podłoże
Muellera-Hinton
Podłoże
namnażające
Agarowe
podłoże
Sabouraud
Podłoże
namnażające
Bulion
odżywczy
Płynne podłoże
Sabouraud
Woda
peptonowa z 1%
dodatkiem cukru
pokarmowych. Pozwala badać cechy
hemolityczne bakterii.
Podłoże dla bakterii z rodzaju
Staphylococcus. Pozwala zbadać zdolność do
rozkładu mannitolu.
Podłoże zawierające termicznie
zdenaturowaną krew baranią. Dedykowane
szczególnie bakteriom z rodzaju
Haemophilus i Neisseria, które
charakteryzują się dużymi wymaganiami
pokarmowymi.
Służy do izolacji pałeczek gramujemnych
szczególnie z rodziny Enterobacteriaceae.
Pozwala badać ich zdolność do rozkładu
laktozy.
Powszechnie wykorzystywane do badania
wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki
i chemioterapeutyki metodą dyfuzyjnokrążkową.
Podłoże dedykowane grzybom. Uzupełnienie
podłoża antybiotykami przeciwbakteryjnymi
i obniżenie pH czyni je wybiórczym dla
grzybów.
Podłoża płynne
Podłoże ogólnego stosowania. Umożliwia
Podłoże
wzrost większości bakterii.
namnażające
Podłoże dedykowane grzybom.
Podłoże
namnażające
Podłoże do badania zdolności rozkładu
Podłoże
cukrów przez bakterie o małych
diagnostyczne
wymaganiach pokarmowych.
18
Podstawą diagnostyki jest posiew na podłoża stałe w postaci płytek, na
których można ocenić morfologię kolonii a tym samym różnorodność
obecnych w materiale bakterii oraz zdecydować o dalszym postępowaniu.
Techniką mikrobiologiczną pozwalająca uzyskać wzrost bakterii w postaci
pojedynczych kolonii jest posiew redukcyjny. Hodowla na pierwszym
podłożu, po posiewie materiałów pobranych z okolic ciała naturalnie
skolonizowanych bakteriami (np. gardło, skóra) jest zazwyczaj hodowlą
mieszaną i zawiera wiele różnych kolonii. Pomocne w ograniczeniu wzrostu
na takich płytkach kolonii bakterii nie będących czynnikiem etiologicznym
infekcji są podłoża diagnostyczno-wybiórcze lub wybiórcze. Posiew
redukcyjny próbek na kolejne podłoża stałe pozwala uzyskać czystą hodowlę
patogenu, co jest niezbędnym warunkiem zakończenia jego identyfikacji
poprzez zbadanie jego właściwości biochemicznych i określenie wrażliwości
na antybiotyki i chemioterapeutyki.
W identyfikacji wielu gatunków bakterii istotne znaczenie mają ich własności
hemolityczne, które można zauważyć już na wczesnym etapie diagnostyki po
posiewie na podłoże diagnostyczno-namnażające jakim jest agar z krwią
baranią i określić typ hemolizy α, β lub jej brak.
Powszechnie w identyfikacji patogenów bakteryjnych bada się ich
właściwości biochemiczne. Wykorzystuje się przede wszystkim reakcje
kataboliczne zachodzące w komórkach, a więc zdolność rozkładu szeregu
substratów, uzależnioną od obecności odpowiednich enzymów. Określamy w
ten sposób charakterystyczny profil biochemiczny drobnoustroju. Różnice w
aktywności enzymatycznej pozwalają na odróżnienie rodzajów, gatunków
a nawet szczepów bakterii w obrębie gatunku.
W praktyce określa się następujące właściwości biochemiczne bakterii:
związane z metabolizmem azotowym (badanie zdolności rozkład białek
i aminokwasów), związane z metabolizmem węglowodanowym (badanie
zdolności rozkład cukrów i szlaków ich rozkładu), związane z metabolizmem
lipidowym (badanie rozkładu lipidów) i związane z procesami oddechowymi
komórki (wykrywanie enzymów redukująco-utleniających). Identyfikację
biochemiczną prowadzi się w oparciu o wiele, zwykle kilkanaście prób, które
dobrane zostały pod kątem identyfikacji określonych bakterii. Podłoża
wykorzystywane w określaniu właściwości biochemicznych należą do grupy
pożywek diagnostycznych.
19
W celu przyspieszenia procesu identyfikacji w laboratoriach
mikrobiologicznych stosowane są gotowe, standaryzowane numeryczne
zestawy testów biochemicznych. W Polsce i Europie powszechnie
wykorzystywany jest francuski system API. Testy te mają postać paska
z tworzywa sztucznego z przezroczystymi pojemniczkami wypełnionymi
substratami dla enzymów i wskaźniki reakcji biochemicznej, których zestaw
umożliwia identyfikację danej grupy bakterii. Po posianiu testu zawiesiną
badanego szczepu i inkubacji, analizujemy zmianę barwy zawartości
pojemniczków. Odnotowujemy je na numerycznej karcie odczytowej testu.
Otrzymany w ten sposób numeryczny profil drobnoustroju porównujemy
z numerycznymi profilami szczepów wzorcowych danego gatunku. Możemy
tego dokonać przy użyciu książki kodów lub skorzystać z internetowych baz
danych udostępnianych przez producenta testów. Stopień zgodności pomiędzy
profilami zwykle umożliwia zidentyfikowanie badanego szczepu do poziomu
gatunku.
W niektórych przypadkach wykorzystanie podłoży chromogennych może
przyspieszyć diagnostykę. Podłoża chromogenne pozwalają wykrywać
aktywność enzymatyczną drobnoustrojów. W zależności od produkowanych
enzymów drobnoustroje rosnące w płytkach z podłożem chromogennym
rozkładają odpowiednie substraty chromogenne, co powoduje zabarwienie
rosnących kolonii na odpowiednie kolory. Zastosowanie tej metody nie
zwalnia jednak laboratorium z konieczności wykonania przynajmniej jednego
testu diagnostycznego charakterystycznego dla zidentyfikowanego na podłożu
chromogennym patogenu.
Coraz większe zastosowanie w identyfikacji czynników etiologicznych
infekcji u ludzi znajdują szybkie testy immunochromatograficzne. W Polsce
ciągle jeszcze zbyt rzadko wykorzystywane. Mogą być one bezpośrednio
wykonywane przy łóżku pacjenta przez lekarza lub personel pielęgniarski. Są
one dobrym narzędziem wspomagającym szybkie postawienie diagnozy
i wszczęcie właściwego leczenia. Można nimi diagnozować zakażenia
bakteryjne, wirusowe i grzybowe. W testach immunochromatograficznych
wykorzystywane są znakowane przeciwciała monoklonalne skierowane
przeciwko specyficznym antygenom drobnoustrojów. Typowe, dostępne
komercyjne testy mają najczęściej postać plastikowych kasetek. Na
powierzchni kasetki znajduje się okienko do nanoszenia badanej próbki.
Wewnątrz płytki znajduje się specjalna membrana i znakowane przeciwciała.
20
Zasada działania testu polega na przemieszczaniu się wykrywanego antygenu
wzdłuż membrany. W czasie tej wędrówki tworzy się kompleks antygenu ze
znakowanymi przeciwciałami. Wizualnym efektem powstania takiego
kompleksu jest pojawienie się dwóch kolorowych kresek. Powstanie tylko
jednej kreski świadczy o braku poszukiwanego antygenu. Test można
wykonać korzystając z wymazów z gardła, z pochwy, z próbki kału, moczu
czy płynów ustrojowych człowieka – krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego.
Odczyny serologiczne to ważna grupa metod, które wykorzystuje się
w identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń u ludzi. Przy ich pomocy
można stwierdzić obecność albo ocenić wzrost miana swoistych przeciwciał
w surowicy pacjenta, które zostały wytworzone w odpowiedzi na kontakt
układu immunologicznego z określonym patogenem. Wykorzystuje się je
przede wszystkim do identyfikacji patogenów bakteryjnych, których hodowla
w warunkach laboratoryjnych jest trudna albo niemożliwa, a także, szeroko,
w diagnostyce wirusologicznej. W diagnostyce serologicznej infekcji
najszersze zastosowanie znajduje odczyn immunoenzymatyczny (ELISA –
ang. enzyme linked immunosorbent assay) wykorzystujący antygeny lub
przeciwciała znakowane znacznikiem w postaci aktywnego enzymu. Enzymy
te katalizują reakcje, których produkt, przy odpowiednim doborze substratu
(zwanego chromogenem), jest barwny. Pozwala to zauważyć wiązanie
przeciwciał z antygenami, a także określić ich ilość, gdyż natężenie barwy jest
wprost proporcjonalne do stężenia enzymu. Odczyn jest bardzo czuły,
pozwala na oznaczenia ilościowe, jest w pełni zautomatyzowany, co znacznie
przyspiesza diagnostykę.
Metodami serologicznymi możemy także wykrywać cechy antygenowe
bakterii. Najszersze zastosowanie znajduje odczyn aglutynacji szkiełkowej
wykorzystywany w identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella.
Antygenami w tym odczynie są całe komórki bakterii, które łączymy
z surowicami zawierającymi specyficzne przeciwciała. O komplementarności
antygenu z przeciwciałem świadczy zlepianie się komórek, co można łatwo
zaobserwować gołym okiem.
Testy lateksowe to także skuteczne narzędzie w procesie identyfikacji
bakterii. Wykorzystujemy w nich cząsteczki lateksu, którymi opłaszczono
przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko specyficznym antygenom
drobnoustrojów. W teście wykorzystuje się całe komórki bakterii lub roztwory
21
wyekstrahowanych wcześniej antygenów. Można też tą techniką poszukiwać
rozpuszczalnych antygenów bakterii w hodowlach czy płynach ustrojowych
(płyn mózgowo-rdzeniowy). Powstanie komplementarnego kompleksu
antygen-przeciwciało manifestuje się zlepianiem cząstek lateksu, co można
łatwo zaobserwować gołym okiem.
W różnicowaniu drożdży i grzybów drożdżopodobnych wykorzystuje się
przede wszystkim ich cechy metaboliczne: zdolność przyswajania węgla lub
azotu z różnych źródeł. Dla zbadania tej cechy wykonuje się auksanogram.
Wykorzystuje się też ich zdolność do fermentacji rożnych węglowodanów co
badamy w teście określanym jako zymogram.
W identyfikacji grzybów nitkowatych badanie ich właściwości
metabolicznych nie ma większego znaczenia. Różnicuje się je na podstawie
cech mikroskopowych grzybni oraz hodowli i ocenie wyglądu
makroskopowego grzybni.
Nową grupą metod pozwalającą identyfikować drobnoustroje są techniki
oparte na identyfikacji kwasów nukleinowych. Znajdują one coraz szersze
zastosowanie w rutynowej diagnostyce zakażeń bakteryjnych, grzybowych i
wirusowych. Pozwalają identyfikować DNA patogenów bezpośrednio
w materiale pobranym od pacjenta lub po ich namnożeniu. Dostępność wielu
gotowych do zastosowania komercyjnych zestawów znacznie zwiększyła
wykorzystanie tych metod. Najbardziej użyteczną metodą jest technika
łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR. Technika ta pozwala na powielenie
(amplifikację) specyficznej dla danego patogenu sekwencji DNA, która
znajduje się w jego genomie. W tym celu wykorzystuje się tak zwane
startery, które są krótkimi jednoniciowymi fragmentami DNA,
komplementarnym do sekwencji poszukiwanej. Po przyłączeniu się starterów,
polimeraza DNA wydłuża każdy ze starterów dobudowując drugą nić DNA na
nici matrycowej, do której dołączył się starter. Cały proces zachodzi
w termocyklerze, w którym programuje się temperaturę i czas trwania
poszczególnych etapów reakcji oraz liczbę cykli. Powielone w reakcji PCR
fragmenty DNA analizuje się następnie rozdzielając je elektroforetycznie w
żelu agarozowym. Takie techniki stają się już standardem w dobrych
laboratoriach diagnostycznych.
22
Metody
Posiewy na podłoża
Posiewu na podłoża stałe w płytkach Petriego dokonuje się w różny sposób –
zależnie od celu takiego posiewu. Ważnym, bardzo często stosowanym przy
izolacji i identyfikacji bakterii sposobem, prowadzącym do otrzymania
pojedynczych kolonii jest posiew redukcyjny. Posiew ten wykonujemy tak,
aby w kolejnych sektorach na powierzchni płytki znajdowało się coraz mniej
bakterii. W poszczególnych etapach posiewu raz naniesiony materiał jest
rozprowadzany na kolejne sektory płytki. Każdorazowe opalanie ezy przed
rozsianiem bakterii w kolejnych strefach powoduje redukcję ich liczby do
takiej ilości, przy której w ostatniej strefie uzyskany zostanie wzrost w postaci
pojedynczych kolonii (Ryc. 1).
Czasem istnieje potrzeba zasiania całej powierzchni płytki i uzyskania wzrostu
w postaci jednolitej murawy. Takiego posiewu można dokonać wacikiem
(tzw. wymazówką). Inokulum (porcję zakażającą) stanowi zwykle próbka
pobrana nim z podłoża płynnego, którą rozprowadza się równomiernie na
powierzchni podłoża w płytce. Taki typ posiewu znajduje zastosowanie w
badaniu wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki metodą
dyfuzyjno-krążkową.
Ryc. 1. Schemat wykonania posiewu redukcyjnego
23
Morfologia kolonii
W opisie morfologii kolonii, który wykorzystywany jest do celów
diagnostycznych należy wziąć pod uwagę następujące jej elementy:
- wielkość - średnica (mm);
- kształt - okrągła, owalna, nitkowata, rozgałęziona nieregularna, ..;
- brzeg - równy, postrzępiony, falisty, ząbkowany, ... ;
- powierzchnię - gładka, lśniąca, matowa, pomarszczona, grudkowata, ... ;
- wzniesienie (profil kolonii) - płaska, wypukła, pępkowata, wrastająca w
podłoże, ... ;
- przejrzystość - przezroczysta, opalizująca, mętna, ... ;
- barwę - biała, kremowa, szara, czerwona, ... ;
- otoczenie kolonii - zabarwienie, zmiana cech podłoża.
MORFOLOGIA KOLONII
KSZTAŁT KOLONII
okrągła
nieregularna
nitkowata
rozgałęziona
promienisty
POWIERZCHNIA
gładka
nitkowata
szorstka
pofałdowana
nieregularna
PROFIL KOLONII
wypukła
płaska
soczewkowata
pępkowata
wrastająca
w podłoże
Ryc. 2. Cechy morfologiczne kolonii bakteryjnych
24
Badanie właściwości biochemicznych bakterii
Do grupy licznych enzymów, których obecność u bakterii ma istotne
znaczenia diagnostyczne należą katalaza i oksydaza cytochromowa.
Wykrywa się je w prosty sposób a wynik oznaczeń uzyskujemy w czasie
krótszym niż 1 minuta.
Katalaza to enzym szeroko rozpowszechniony wśród bakterii. Występuje ona
u większości bakterii tlenowych i względnie beztlenowych i niektórych
beztlenowców. Enzym ten rozkłada toksyczny dla bakterii nadtlenek wodoru
(H2O2) do wody i tlenu. Badanie w kierunku obecności katalazy jest
szczególnie przydatne w różnicowaniu ziarenkowców i pałeczek
gramdodatnich. W rutynowej diagnostyce bardzo często obecność tego
enzymu wykorzystuje się w odróżnianiu gronkowców (Staphylococcus) od
paciorkowców (Streptococcus).
Oksydaza cytochromowa to końcowy enzym łańcucha oddechowego
u bakterii oddychających tlenowo. Przenosi ona elektrony na tlen
atmosferyczny z wytworzeniem wody. Próba na obecność tego enzymu ma
duże znaczenie w różnicowaniu wielu grup bakterii w tym z rodziny
Enterobacteriaceae zwyczajowo określanych jako pałeczki jelitowe, które są
oksydazoujemne.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Charakterystyka kolonii bakteryjnej
- Obejrzyj płytkę z podłożem agarowym, na której wyrosły pojedyncze
kolonie. Powstały one w wyniku rozmnożenia się komórek bakterii i
przetrwalników, które opadły na podłoże (sedymentowały) z powietrza.
- Wybierz jedną kolonię i opisz ją uwzględniając wszystkie jej cechy.
Opis kolonii:
25
Zadanie 2.
Posiew redukcyjny
Otrzymujesz hodowlę stałą bakterii na płytce Petriego. Drobnoustrój posiany
został w sposób pasmowy, w którym nie można zaobserwować pojedynczych
kolonii i zbadać czystości badanej hodowli.
- Materiał z otrzymanej hodowli posiej redukcyjnie na płytkę agarową.
- Podpisz płytkę, inkubuj w cieplarce (37°C, 24 godziny).
- Obejrzyj posiew zwracając szczególną uwagę na pojedyncze kolonie
w trzeciej i czwartej strefie posiewu.
- Opisz każdy z widocznych rodzajów kolonii.
- Oceń czy badana przez ciebie próbka bakterii była hodowlą czystą czy
mieszaną.
Opisy kolonii:
26
Zadanie 3.
Wykrywanie obecności katalazy
Otrzymujesz hodowlę stałą Staphylococcus epidermidis na płytce Petriego.
Drobnoustrój posiany został w sposób pasmowy.
- Na środek szkiełka podstawowego nanieś kroplę 3% wody utlenionej.
- Za pomocą ezy zawieś badane bakterie w odczynniku.
- Zaobserwuj wydzielanie się pęcherzyków tlenu, które świadczy o próbie
dodatniej.
Zadanie 4.
Wykrywanie obecności oksydazy cytochromowej
Otrzymujesz hodowlę stałą Pseudomonas aeruginosa na płytce Petriego.
Drobnoustrój posiany został w sposób pasmowy.
- Nalej na wyrosłe bakterie kroplę odczynnika – 1 % wodny roztwór
chlorowodorku tertrametylo-p-fenylenodiaminy.
- Pojawienie się w ciągu 1 minuty granatowego zabarwienia bakterii świadczy
o obecności enzymu – powstaje błękit indolofenolowy.
27
28
Rozdział 3
Mikrobiota człowieka a bakterie
chorobotwórcze
Część teoretyczna
3.1. Bakterie zasiedlające ciało zdrowego człowieka
Organizm człowieka zasiedlają bardzo liczne drobnoustroje. Ich liczba
wielokrotnie przewyższa liczbę komórek ciała. Drobnoustroje normalnie
kolonizujące organizm człowieka nazywane były do niedawna jego normalną
lub fizjologiczną (mikro)florą. Ta zwyczajowa nazwa pochodzi jeszcze
z czasów, gdy bakterie i grzyby zaliczane były do roślin. Obecnie
drobnoustroje te określa się mianem mikrobiota, które powoli wypiera stare
określenie „flora”.
Bakterie na naszym ciele żyją tylko w niektórych jego rejonach, są obecne na
skórze, w przewodzie pokarmowym, na błonach śluzowych jamy ustnej,
górnych dróg oddechowych, narządów moczowo-płciowych i spojówkach.
Zasiedlanie ciała człowieka przez drobnoustroje zaczyna się w chwili
narodzin.
Przewód pokarmowy
Najwięcej drobnoustrojów kolonizuje błony śluzowe przewodu pokarmowego
(do 1012 jtk/g treści jelitowej). Metodami genetycznymi zidentyfikowano
wśród nich kilkaset gatunków, z których większości nie udało się wyhodować.
W początkowych odcinkach przewodu pokarmowego – przełyku, żołądku,
dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego – panują warunki
niesprzyjające bytowaniu bakterii: niskie pH, szybka perystaltyka jelit,
obecność żółci i enzymów trzustkowych. Drobnoustroje zasiedlają dopiero
końcowe odcinki przewodu pokarmowego, pojawiają się w końcowym
odcinku jelita cienkiego, licznie występują w jelicie krętym i najliczniej
w jelicie grubym.
29
Właściwy skład mikrobiota przewodu pokarmowego ma istotny wpływ na
funkcjonowanie organizmu. Metabolity wydzielane przez bakterie hamują
rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych i uniemożliwiają im kolonizację
jelit, enzymy bakterii wspomagają trawienie pokarmów. Bakterie zasiedlające
jelita odgrywają też znaczącą rolę w krążeniu i biotransformacji kwasów
żółciowych, mają również udział w syntezie witamin: z grupy B (B2, B6, B12),
witaminy K, kwasu foliowego i niektórych aminokwasów. Dzięki syntezie
kwasów organicznych (masłowego, octowego i propionowego) „wspomagają
energetycznie” komórki nabłonka jelita grubego – kolonocyty.
W wieku 7-10 lat ustala się skład mikrobiota jelit i pozostaje niezmienny do
starości. Wśród bakterii jelita grubego zdecydowanie dominują bezwzględne
beztlenowce (około 90% bakterii), a wśród nich rodzaje Bacteroides,
Bifidobacterium, Clostridium. Pozostałe to bakterie względnie beztlenowe:
pałeczki Enterobacteriaceae – rodzaje Escherichia (występuje u wszystkich
zdrowych ludzi), Proteus, Enterobacter, Klebsiella i inne, paciorkowce
kałowe (enterokoki) – Enterococcus i wiele innych rodzajów.
W przewodzie pokarmowym mogą bytować, nieraz przez długie okresy czasu
bez szkody dla gospodarza, ulokowane tam po przebyciu czerwonki czy duru
brzusznego lub salmonelloz, chorobotwórcze pałeczki: Shigella lub
Salmonella. Obecnie zdarza się to już bardzo rzadko. Zjawisko to nazywane
jest nosicielstwem i podlega kontroli sanitarnej w przypadku osób
zatrudnionych w służbie zdrowia czy gałęziach gospodarki związanej
z żywnością.
Skóra
Skóra jest największym organem organizmu człowieka, bezpośrednio
łączącym go z otoczeniem. Drobnoustroje, które zasiedlają ją stale, w sposób
niemożliwy do usunięcia, nazywamy rezydentami. Pojawiają się też na
skórze drobnoustroje pochodzące ze środowiska, od innych ludzi czy zwierząt,
kolonizujące ją przejściowo. Można je usunąć stosując zabiegi higieniczne.
Mikrobiota skóry jest mniej liczna niż przewodu pokarmowego - około 106
jtk/cm2 skóry, należących do 15-20 gatunków bakterii i grzybów. Warunki
panujące na skórze determinują rodzaj żyjących tam drobnoustrojów. Mała
wilgotność, kwaśny odczyn, duże stężenie soli, obecność kwasów
tłuszczowych i substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym
30
(np. bakteriocyny, lizozym), złuszczanie warstwy rogowej naskórka sprawiają,
że wśród drobnoustrojów skóry dominują bakterie gramdodatnie łatwiej
pokonujące niekorzystne warunki środowiska. One także decydują o tzw.
odporności kolonizacyjnej chroniąc skórę przed osiedlaniem się bakterii
chorobotwórczych. Największą populację bakterii skóry stanowią gronkowce
– Staphylococcus zasiedlające suche miejsca, kolejna co do wielkości grupa to
gramdodatnie pałeczki z rodzaju Corynebacterium występujące w miejscach
bogatych w gruczoły potowe, trzecią grupę tworzą beztlenowe pałeczki
Propionibacterium zasiedlające rejony skóry obfitujące w gruczoły łojowe.
Zdecydowanie mniejsze populacje tworzą na skórze bakterie gramujemne czy
grzyby.
Górne drogi oddechowe
Na mikrobiota jamy ustnej i gardła składa się kilkaset gatunków bakterii
zidentyfikowanych metodami genetycznymi, wielu z nich nie udało się dotąd
wyhodować. Ekosystem jamy ustnej i gardła ulega zmianom w czasie życia
człowieka a jego skład zależy od diety, dbałości o higienę i wieku. W jamie
ustnej i gardle występują paciorkowce z rodzaju Streptococcus, pałeczki
Haemophilus,
Lactobacillus,
ziarenkowce
Neisseria,
Veillonella,
Staphylococcus, beztlenowce Bacteroides, a także nieliczne grzyby z rodzaju
Candida.
Nos i jama nosowo-gardłowa zasiedlane są mniej licznie bakteriami z rodzaju
Staphylococcus (S. epidermidis), Streptococcus, Moraxella, Haemophilus,
Corynebacterium. W tych przestrzeniach także stosunkowo często spotkać
można drobnoustroje w sposób długotrwały je kolonizujące bez szkody dla
gospodarza choć uznawane są za chorobotwórcze. Zjawisko to nazywamy
nosicielstwem i w tych przestrzeniach dotyczy takich bakterii jak:
Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis – czy Corynebacterium
diphtheriae. To nosicielstwo nie wymaga jednak rejestracji, więc nie podlega
formalnej kontroli sanitarnej. W niższych odcinkach dróg oddechowych liczba
drobnoustrojów jeszcze maleje – w tchawicy są bardzo nieliczne i występują
sporadycznie, a oskrzela, oskrzeliki i pęcherzyki płucne u zdrowych ludzi są
wolne od drobnoustrojów.
31
Pochwa
Mikrobiota pochwy stanowią liczne drobnoustroje a jej skład zmienia się
w ciągu życia kobiety i zależy głównie od aktywności estrogenów. Pochwę
kobiety w wieku rozrodczym zasiedlają głównie (ok. 96%) pałeczki kwasu
mlekowego z rodzaju Lactobacillus (pałeczki Doederleina) fermentujące
glikogen komórek nabłonka. W wyniku fermentacji powstaje kwas mlekowy
zakwaszający środowisko pochwy do pH 3,6-4,6. Zapobiega to osiedlaniu się
i namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych. Po menopauzie ekosystem
pochwy jest podobny do ekosystemu dziewcząt przed okresem pokwitania
i tworzą go Staphylococcus epidermidis oraz bakterie z rodzajów
Enterococcus, Corynebacterium, Bacteroides, Gardnerella.
3.2. Patogeny oportunistyczne
Obniżenie ogólnej lub miejscowej odporności gospodarza, uszkodzenie skóry
czy błon śluzowych lub naruszenie równowagi zasiedlających organizm
drobnoustrojów może prowadzić do kolonizacji gatunkami potencjalnie
chorobotwórczymi lub do nadmiernego rozmnożenia się pojedynczych
gatunków mikrobiota. Może to skutkować infekcjami oportunistycznymi.
Drobnoustroje je wywołujące nazywamy patogenami oportunistycznymi.
Szczególnie niebezpieczne są te z nich, które bytując w środowisku
szpitalnym nabyły wielorakiej oporności na antybiotyki i środki
antyseptyczne. Mają one duży udział w infekcjach pacjentów leczonych
antybiotykami, obciążonych schorzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca) lub
immunologicznymi (np. leczonych osłabiającymi odporność steroidami),
dzieci z niedojrzałym układem immunologicznym, osób starszych i innych
pacjentów szpitalnych. Względem takich pacjentów szczególną ostrożność
muszą zachować osoby, które są nosicielami na skórze czy błonach
śluzowych nosa. Jeśli wśród personelu medycznego są nosiciele
drobnoustrojów chorobotwórczych mogą, nie stosując szczególnie
rygorystycznie zasad higieny i postępowania aseptycznego, być źródłem
zakażeń u pacjentów.
Oporne na wiele antybiotyków i środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
patogeny
oportunistyczne
stanowią
szczególne
niebezpieczeństwo
w szpitalach. Nazywane są patogenami alarmowymi (alertpatogenami) i jest
32
o nich mowa w dalszej części tego rozdziału. Drobnoustroje te w szybki
sposób, w ciągu kilkudziesięciu godzin, mogą skolonizować pacjentów
przyjętych do szpitala, zastępując ich naturalne mikrobiota. W oczywisty
sposób kolonizują też ciało personelu. Tak długo, jak występują w naturalnych
dla danego gatunku proporcjach z innymi drobnoustrojami, nie stanowią
jednak zagrożenia dla zdrowej osoby. Są jednak śmiertelnym zagrożeniem dla
osób z zaburzoną odpornością lub leczonych antybiotykami, szczególnie
szerokowidmowymi.
3.3. Bezwzględne patogeny. Chorobotwórczość bakterii
Chorobotwórczość bakterii określa się jako potencjalną zdolność do
wywoływania choroby. Za miarę chorobotwórczości uważa się zjadliwość,
którą określa liczba bakterii niezbędnych do wywołania określonej choroby.
Chorobotwórczość jest cechą gatunku i wynika z jego zdolności do
wytwarzania substancji (białek powierzchniowych, enzymów, toksyn)
określanych jako czynniki chorobotwórczości. W obrębie jednego gatunku
mogą występować szczepy różniące się zjadliwością i wytwarzaniem
czynników chorobotwórczości.
Najważniejsze, najczęściej występujące czynniki chorobotwórczości bakterii
to:
- adhezyny bakteryjne – struktury komórkowe umożliwiające bakteriom
wiązanie się z odpowiednimi komórkami gospodarza i kolonizację; adhezyny
pozwalają na późniejsze rozrastanie się tzw. biofilmów bakteryjnych –
struktur zbudowanych z komórek i otaczających je glikoprotein, w których
populacje bakterii (zarówno naturalnie zasiedlających ciało, jak
i chorobotwórczych), bytują w organizmie. Była o nich mowa w rozdziale 1.
- substancje warunkujące inwazyjność bakterii: enzymy odpowiedzialne za
rozprzestrzenianie się bakterii w głąb tkanek – kolagenaza i inne proteazy,
hialuronidaza; otoczki chroniące bakterie przed fagocytozą przez komórki
układu immunologicznego gospodarza.
- toksyny: niebiałkowe, jak lipopolisacharydy (LPS) stanowiące element
ściany komórkowej bakterii gramujemnych uwalniane po rozpadzie komórki,
które mają działanie pirogenne, powodują leukopenię, hipoglikemię,
hipotensję i w odpowiedniej dawce powodują wstrząs endotoksyczny;
białkowe, które ze względu na mechanizm działania można podzielić na:
33
enterotoksyny – działające na komórki nabłonka jelit,
neurotoksyny – działające na komórki układu nerwowego,
cytotoksyny – działające toksycznie na różne rodzaje komórek.
Niektóre toksyny białkowe mają właściwości immunomodulujące –
nieswoiście stymulują układ immunologiczny aktywując dużą liczbę
limfocytów T co w konsekwencji prowadzi do wstrząsu. Nazywamy je
toksynami immunomodulującymi lub superantygenami.
3.4. Systematyczny przegląd bakterii najważniejszych w patologii
człowieka
Bakteriologia szczegółowa to duży dział mikrobiologii. Liczba gatunków
i różnorodność w świecie bakterii jest ogromna. Dotyczy to także tych, które
blisko związane są z ciałem człowieka. Te z nich, które tworzą naturalne
mikrobiota przedstawiono w rozdziale 3.1. Są bardzo ważne w sensie
klinicznym, gdyż jak wspomniano, stanowią o chroniącej przed
drobnoustrojami
chorobotwórczymi
odporności
kolonizacyjnej,
a świadomość ich obecności jest niezwykle ważna dla personelu medycznego.
W poniższej tabeli zestawiono te spośród bakterii, które najczęściej są
izolowane. O wywoływanych przez nie chorobach będzie mowa na
wykładach. Należy jednak pamiętać o setkach innych gatunków, których tu
nie wymieniono, a które też mogą wywoływać choroby.
34
Tabela 3.1. Wybrane bakterie najczęściej izolowane z materiałów klinicznych
od ludzi
Bakterie gramdodatnie
Rodzaj
Gatunek
Występowanie Chorobotwórczość
Staphylococcus Staphylococcus
U chorych
Chorobotwórczy
aureus –
(ropa, krew),
gronkowiec złocisty u nosicieli na
skórze, w
środowisku
(kurz,
żywność)
Streptococcus
Staphylococcus
epidermidis –
gronkowiec
naskórkowy
Streptococcus
pyogenes –
paciorkowiec
ropotwórczy
Składnik
mikrobiota
skóry i błon
śluzowych
U chorych
(gardło, krew),
u nosicieli na
błonach
śluzowych
nosogardzieli
Patogen
oportunistyczny
Zakażenia szpitalne
Streptococcus
pneumoniae –
paciorkowiec
zapalenia płuc
U chorych
(gardło, płyn
z BAL), u
nosicieli na
błonach
śluzowych
nosogardzieli
Chorobotwórczy
Streptococcus
mitior –
paciorkowiec jamy
ustnej
Składnik
mikrobiota
błon
śluzowych
jamy ustnej
i układu
oddechowego
Patogen
oportunistyczny
Chorobotwórczy
35
Enterococcus
Clostridium
Enterococcus
faecium,
Enterococcus
faecalis –
paciorkowce
kałowe
Clostridium
botulinum –
laseczka jadu
kiełbasianego
Jelito grube
człowieka i
zwierząt
Gleba,
przewód
pokarmowy
ludzi i
zwierząt.
Clostridium tetani – U chorych
laseczka tężca
(kał), chorobę
powodują
Clostridium difficile toksyny
wydzielane
– laseczka
rzekomobłoniastego przez te
poantybiotykowego laseczki.
zapalenia jelit
Patogeny
oportunistyczne
Chorobotwórcze
Clostridium
perfringens –
laseczka zgorzeli
gazowej
Mycobacterium Mycobacterium
tuberculosis subsp.
tuberculosis –
prątek gruźlicy
ludzki
U chorych
(plwocina)
Chorobotwórczy
Mycobacterium
bovis subsp. bovis
– prątek gruźlicy
bydlęcy
U chorych
(plwocina),
chore bydło
Chorobotwórczy
Prątki
mikobakterioz
Zwierzęta,
woda, gleba
Patogeny
oportunistyczne
36
Rodzaj
Haemophilus
Escherichia
Bakterie gramujemne
Gatunek
Występowanie
Haemophilus
U chorych
influenzae
(gardło,
popłuczyny),
mikrobiota
błon
Haemophilus
śluzowych
parainfluenzae
górnych dróg
oddechowych
ludzi
Escherichia coli –
Mikrobiota
pałeczka okrężnicy jelit ludzi i
zwierząt
Proteus
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
- pałeczki odmieńca
Klebsiella
Klebsiella
pneumoniae subsp.
pneumoniae –
pałeczka zapalenia
płuc
Salmonella
Salmonella enterica
Serowary:
Salmonella Typhi
Salmonella
Typhimurium
Salmonella
Enteritidis
Mikrobiota
jelit ludzi i
zwierząt,
woda, gleba
U chorych
(gardło, płyn
z BAL).
Mikrobiota
jelit ludzi i
zwierząt
U chorych
(kał). Przewód
pokarmowy
nosicieli.
Jedynym
rezerwuarem
jest człowiek.
Kolonizują
wiele zwierząt,
kontaminują
żywność
(szczególnie
drób i nabiał).
Chorobotwórczość
Szczepy otoczkowe
głównie serotypu b
– chorobotwórcze
Patogeny
oportunistyczne
Patogen
oportunistyczny.
Chorobotwórcze
serotypy.
Patogeny
oportunistyczne
Zakażenia szpitalne
Chorobotwórcza
Zakażenia szpitalne
Chorobotwórcze
37
Shigella
Bacteroides
Shigella
dysenteriae
Shigella flexneri
Shigella boydii
Shigella sonnei
Bacteroides fragilis
Pseudomonas
Pseudomonas
aeruginosa –
pałeczka ropy
błękitnej
Acinetobacter
Acinetobacter spp.
Neisseria
Neisseria
meningitidis –
dwoinka
nagminnego
zapalenia opon
mózgowordzeniowych
(meningokok)
U chorych
(kał). Jelito
grube nosicieli
Chorobotwórcze
Mikrobiota,
dominuje w
jelicie grubym
Przewód
pokarmowy
ludzi i
zwierząt,
gleba, woda,
ścieki syfony
umywalek,
zlewy,
natryski.
Patogen
oportunistyczny
Przewód
pokarmowy
ludzi i
zwierząt,
gleba, woda,
ścieki, syfony
umywalek,
zlewy,
natryski.
U chorych
(płyn
mózgowordzeniowy), u
nosicieli na
śluzówkach
gardła
Patogen
oportunistyczny
Zakażenia szpitalne
Patogen
oportunistyczny
Zakażenia szpitalne
Chorobotwórcze
38
Treponema
Borrelia
Neisseria
gonorrhoeae –
dwoinka rzeżączki
(gonokok)
Treponema
pallidum subsp.
pallidum – krętek
kiły
Borrelia
burgdorferi –
krętek boreliozy z
Lyme
U chorych
(wydzielina) i
zakażonych
bezobjawowo
U chorych
(wydzielina z
owrzodzeń)
U chorych
(bioptaty), w
organizmach
jeleni, gryzoni,
kleszczy
Chorobotwórczy
Chorobotwórczy
39
40
Rozdział 4
Znaczenie badań mikrobiologicznych dla
leczenia zakażeń
Część teoretyczna
Rozpoznawanie chorób infekcyjnych opiera się na wielu parametrach. Obok
objawów klinicznych – szereg zakażeń tzw. swoistych ma charakterystyczny
przebieg, najistotniejszym i przynoszącymi najdokładniejszą wiedzę są
badania mikrobiologiczne (izolacja patogenu) i oznaczenia serologiczne
(obecność i poziom przeciwciał). Podstawy identyfikacji drobnoustrojów
oparte na tych technikach przedstawione zostały już w rozdziale 2. Badanie
bakteriologiczne przynosi jednak szansę na poznanie, obok nazwy patogenu,
także jego wrażliwości na antybiotyki, a tym samym zastosowanie tzw.
antybiotykoterapii celowanej gwarantującej w największym stopniu
skuteczne leczenie. Jego warunkiem jest jednak znalezienie tego patogenu,
który jest rzeczywistym czynnikiem etiologicznym choroby. Nie jest to
łatwe, gdyż jak to pokazano wcześniej, w organizmie bytuje wiele bakterii.
Sukces w ogromnym stopniu zależy od prawidłowego pobrania i transportu
próbki do laboratorium. W tym zadaniu kluczowy udział ma personel
pielęgniarski.
4.1. Materiał do badań mikrobiologicznych
Pobieranie
Materiały do badań mikrobiologicznych, zależnie od ich rodzaju mogą być
pobierane przez lekarza, pielęgniarkę, diagnostę laboratoryjnego lub samego
pacjenta. Aby wynik badania był wiarygodny należy pobierać materiał
odpowiedni do miejsca toczącej się infekcji i w odpowiednim czasie (np.
materiał z układu oddechowego i moczowo-płciowego pobiera się zwykle
rano, krew – kilka próbek w ciągu doby, często tuż przed szczytem gorączki).
Niektóre materiały powinny być posiewane bezpośrednio przy łóżku chorego.
Materiał
należy
pobrać
przed
zastosowaniem
leków
przeciwdrobnoustrojowych, a gdy to jest niemożliwe odnotować na
41
skierowaniu od kiedy i jakie leki przyjmuje pacjent. Ilość pobranego materiału
musi wystarczyć do przeprowadzenia badania. Osoby pobierające materiał od
pacjenta powinny stosować środki ochrony osobistej (fartuch, rękawiczki,
okulary).
Niektóre materiały kliniczne są pobierane wyłącznie przez lekarzy w trakcie
wykonywania różnych procedur medycznych (np. nakłucia lędźwiowego).
Personel pielęgniarski najczęściej pobiera samodzielnie krew i wymazy oraz
towarzyszy lub instruuje pacjentów w kwestii pobierania materiałów takich
jak mocz, kał czy plwocina.
Transport
Priorytetową zasadą musi być jak najszybsze dostarczenie pobranych
materiałów klinicznych do laboratorium. Materiał musi być pobrany do
odpowiednich, jałowych, szczelnie zamykanych pojemników, zestawów
zawierających podłoża transportowe lub bezpośrednio do podłoży
hodowlanych (np. krew). O podłożach tych była mowa w rozdziale 2.
Czasami podłoża te powinny być uprzednio ogrzane. W temperaturze poniżej
30oC niektóre bakterie zginą (np. Neisseria meningitidis). Krew, płyn
mózgowo-rdzeniowy czy materiały, w których możliwa jest obecność bakterii
bardzo wrażliwych na czynniki fizykochemiczne (dwoinki rzeżączki,
mikoplazmy, chlamydie, bakterie beztlenowe) muszą być dostarczone do
laboratorium natychmiast. Niektóre materiały kierowane do diagnostyki
bakteriologicznej (np. mocz) można przechować w lodówce, ale nigdy nie
wolno ich zamrażać. Zamrażać można jednak materiały kierowane do
diagnostyki wirusologicznej.
Pozostawienie materiału w temperaturze pokojowej skutkuje namnożeniem się
bakterii, a wtedy ocena ilościowa, bardzo istotna np. w badaniu moczu, jest
niemożliwa, a namnożenie naturalnych mikrobiota może zagłuszyć wzrost
patogenów.
42
Dokumentacja
Do każdej oznakowanej próbki należy dołączyć dokumentację zawierającą
dane: imię i nazwisko pacjenta, wiek, adres/oddział szpitalny i datę przyjęcia
do szpitala, rodzaj materiału, rozpoznanie kliniczne, kierunek badań, datę
pobrania materiału (gdy krew na posiew, to także godzinę), nazwisko i kontakt
do lekarza kierującego.
Dla każdego rodzaju próbek powinna być stosowana odpowiednia
szczegółowa procedura.
Pobieranie materiału do badania krwi
• Krew do badań mikrobiologicznych należy pobierać z żyły pacjenta, nie
wolno jej pobierać z założonego na stałe cewnika.
• Bardzo ważne jest uniknięcie kontaminacji krwi bakteriami ze skóry,
dlatego miejsce wkłucia należy odkazić 70% alkoholem etylowym lub
izopropylowym, a po wyschnięciu np. 2% roztworem jodyny i ponownie
zmyć 70% alkoholem.
• Krew pobiera się używając specjalnych zestawów (system zamknięty)
bezpośrednio do ogrzanych (35-37°C) odpowiednich podłoży hodowlanych
po uprzednim odkażeniu gumowego korka 70% alkoholem. Najczęściej od
dorosłych pobiera się około 10-15 mL krwi do standardowej butelki
z podłożem. Pożywki należy natychmiast dokładnie wymieszać z krwią.
• Pobrane próbki należy natychmiast dostarczyć w pojemniku
termoizolacyjnym do laboratorium lub, jeśli to jest niemożliwe, umieścić
w cieplarce.
• W żadnym przypadku podłoży nie wolno wychładzać.
Pobieranie wymazów, ropy, wydzielin
Wymazy pobiera się jałowymi pałeczkami z końcówkami pokrytymi watą
bawełnianą, wiskozową lub z włókien sztucznych: dakronu czy alginianu
wapnia umieszczonymi w jałowych probówkach. Nazywamy je
wymazówkami lub wacikami. Przed pobraniem z suchych miejsc należy je
43
zwilżyć przez zanurzenie w jałowym roztworze fizjologicznym NaCl. Przy
pobieraniu ropy czy wydzielin należy zanurzyć wymazówkę w płynie
w środkowej części zmiany oraz na drugą pobrać materiał z jej pogranicza.
Gdy płynu jest dużo, lepiej pobrać go strzykawką do jałowego pojemnika.
Materiał z ropni zamkniętych pobiera się zawsze przez ich nakłucie i przesyła
w strzykawce.
Materiał, gdy to możliwe, należy pobierać na dwie wymazówki (jedna służy
do wykonania posiewu, druga do wykonania preparatu) i natychmiast wysłać
do laboratorium, gdzie powinny być zbadane w ciągu 2 godzin. Jeśli nie
można tego spełnić korzysta się z zestawów transportowych, w których
wymazówkę umieszcza się w probówce wypełnionej odpowiednim podłożem
transportowym.
Pobieranie moczu
Jeśli mocz jest pobierany samodzielnie przez pacjenta trzeba dokładnie
zapoznać go z procedurą i zaopatrzyć w jałowy pojemnik.
•
•
•
•
Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać po nocnej przerwie
lub 4 godzinach od ostatniego oddania, jeśli tylko to możliwe przed
rozpoczęciem leczenia.
Przed pobraniem należy dokładnie umyć wodą i mydłem ręce i okolice
ujścia cewki moczowej. Materiał pobiera się do jałowego pojemnika ze
środkowego strumienia swobodnie oddanego moczu co oznacza, że
pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (około połowę zawartości
pęcherza), a następnie pobrać mocz do pojemnika nie dotykając jego
brzegów ani wewnętrznej powierzchni. Pojemnik należy natychmiast
zamknąć i dostarczyć do laboratorium. Jeśli to jest niemożliwe można
pojemnik z moczem przechować do 4 godzin w lodówce.
Do badania wystarczy 3-5 mL moczu, jednak gdy chcemy wykryć prątki
pobieramy 200 mL.
Do badania można także pobrać mocz z cewnika (ale nie z worka) lub
nakłucia nadłonowego pęcherza.
44
Pobieranie kału
Jeśli kał jest pobierany samodzielnie przez pacjenta trzeba dokładnie zapoznać
go z procedurą i zaopatrzyć w jałowy pojemnik.
•
•
•
•
Przed oddaniem kału pacjent powinien całkowicie opróżnić pęcherz
moczowy.
Kał powinien być oddany do wyparzonego naczynia, skąd
z zachowaniem aseptyki należy pobrać grudkę o objętości ok. 1cm3 do
specjalnego, zaopatrzonego w łopatkę jałowego pojemnika lub też
pobrać próbkę zanurzając wymazówkę zestawu transportowego
w kilku miejscach kału (szczególnie takich, gdzie występuje śluz,
krew, ropa).
Gdy nie można pobrać kału, lub w badaniach przesiewowych, należy
wykonać wymaz z odbytu wymazówką wsuniętą około 5 cm poza
zwieracz odbytu. Wymazówkę następnie umieszcza się w jałowej
probówce zawierającej bufor fosforanowy z glicerolem.
W ciągu 2 godzin materiał powinien być dostarczony do laboratorium.
Pobieranie plwociny
•
•
Plwocinę (kilka mL) pacjent powinien odkrztusić (niekiedy wymaga
to stymulacji środkami wykrztuśnymi) na czczo, po uprzednim
wypłukaniu jamy ustnej wodą w celu usunięcia śliny, do jałowego
pojemnika z szerokim otworem.
Po pobraniu naczynie trzeba natychmiast zamknąć nie dotykając
brzegów ani wewnętrznej części nakrętki.
Analizą próbek, identyfikacją drobnoustrojów i oceną antybiotykowrażliwości
zajmują się diagności laboratoryjni w pracowni mikrobiologicznej
laboratorium analitycznego. Najlepiej jeśli pracownia taka znajduje się blisko
ambulatorium lub na terenie szpitala, z którego pochodzą materiały do badania
i jest utrzymywany bliski kontakt między jej pracownikami i personelem
oddziału.
45
4.2. Wybór antybiotyków do terapii przeciwdrobnoustrojowej
W leczeniu zakażeń bakteryjnych często sięga się po antybiotyki. Decyzja
taka powinna jednak być przemyślana i oparta na zasadach tzw. racjonalnej
antybiotykoterapii. Najlepszy skutek osiąga się stosując terapię celowaną,
to znaczy taką, w której po wcześniejszym wyizolowaniu bakterii
stanowiących czynnik etiologiczny choroby oznaczono ich wrażliwość na
antybiotyki poprzez wykonanie antybiogramu albo, lepiej, określono
najmniejsze stężenie właściwego antybiotyku zdolne zahamować wzrost
tych bakterii (MIC – ang. minimal inhibitory concentration). Niekiedy jednak
terapię, w oczekiwaniu na wynik badania lub gdy nie jest możliwe jego
wykonanie, prowadzi się jako antybiotykoterapię empiryczną, to znaczy
dobiera się antybiotyk szacując, jakie drobnoustroje mogą być odpowiedzialne
za chorobę i teoretycznie, jakie antybiotyki mogą być przydatne w ich
niszczeniu. Ten sposób nie uwzględnia jednak nabytej oporności bakterii
i taka terapia może okazać się nieskuteczna.
Leki przeciwbakteryjne mogą powstrzymywać mnożenie się bakterii, ale nie
powodować ich śmierci (działać bakteriostatycznie). Zwykle pozwala to
układowi odpornościowemu skutecznie zwalczyć infekcję. Niektóre z nich
działają bakteriobójczo, powodując śmierć bakterii, ale tym samym
powodując ich rozpad i uwolnienie toksycznych elementów komórek.
Leki przeciwbakteryjne wykazują różny zakres, czyli spektrum działania.
Antybiotyk nazwiemy szerokowidmowym, gdy działa na wiele grup bakterii,
w tym gramdodatnie i gramujemne lub wąskowidmowym - działającym na
wąską grupę, jak tylko na gramujemne pałeczki albo prątki. Spośród
wymienionych w poniższej tabeli, do ważnych terapeutycznie,
szerokowidmowych leków należą niektóre penicyliny półsyntetyczne
(amoksycylina i ampicylina), cefalosporyny, tetracykliny i karbapenemy.
Węższe spektrum mają aminoglikozydy i makrolidy. Wąskowidmowe są
penicyliny naturalne (penicylina G) i kloksacylina, monobaktamy,
metronidazol, a także glikopeptydy. W tabeli 4.2. wymieniono najważniejsze
grupy, ale tylko niektóre preparaty. Przytoczone nazwy są nazwami
międzynarodowymi, nazwy handlowe są bardzo różne i zależą od firm
farmaceutycznych, które jednak mają obowiązek umieszczać na
opakowaniach i w ulotkach także nazwy międzynarodowe.
Optymalne z punktu widzenia dobra pacjenta, skuteczności leczenia
i racjonalnej terapii jest stosowanie terapii celowanej najlepiej
antybiotykiem wąskowidmowym, gdyż niszczy się wtedy bakterie
46
patogenne, a minimalizuje się niekorzystne działanie niszczące naturalne
mikrobiota tak potrzebne dla zachowania zdrowia.
Tabela 4.1. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane
w lecznictwie
Grupa
Wybrane
Spektrum (zakres) działania
preparaty
Penicylina G
G(+) i nieliczne G(-)
I
generacja
Cefalosporyny
β-laktamy
Penicyliny
II
generacja
III
generacja
IV
generacja
Monobaktamy
Karbapenemy
Glikopeptydy
Kloksacylina
Amoksycylina
Ampicylina
Ko-amoksiklav
(amoksycylina +
kwas
klawulanowy)
Tikarcylina
Piperacylina
Cefradyna
Cefaklor
Cefazolina
Cefuroksym
Cefoksytyna
G(+)
G(+) i wiele (G-)
G(+) i wiele (G-) oraz bakterie
wytwarzające β-laktamazy
G(-), słabiej na G(+)
G(+) , G(-), tlenowe i
beztlenowe
silniej G(+), słabiej G(-)
silniej G(-), słabiej G(+)
Ceftazydym
Cefotaksym
Ceftriakson
Cefepim
G(+) i G(-)
Aztreonam
Imipenem
Meropenem
Wankomycyna
Teikoplanina
G(-)
G(+) i G(-)
G(+) i G(-) (najszersze spektrum )
G(+)
47
Aminoglikozydy
Nitroimidazole
Rifamycyny
Gentamicyna
Amikacyna
Netilmycyna
Tobramycyna
Streptomycyna
Erytromycyna
Klaritromycyna
Azitromycyna
Oksytetracyklina
Doksycyklina
Klindamycyna
Linezolid
Ciprofloksacyna
Ofloksacyna
Gatifloksacyna
Moksifloksacyna
Metronidazol
Rifampicyna
Sulfonamidy
Trimetoprim
Nitrofurany
Sulfametoksazol
Trimetoprim
Furagina
Makrolidy
Tetracykliny
Linkozamidy
Oksazolidynony
Fluorochinolony
G(-), słabiej na G(+)
G(+), słabo G(-), aktywne
wobec chlamydii, mikoplazm i
bakterii wewnątrzkomórkowych
G(+) i G(-), chlamydie, riketsje i
krętki
G(+) i beztlenowe G(-)
G(+), niektóre beztlenowce
G(-), aktywne wobec
Chlamydia, Mycoplasma,
Legionella, Mycobacterium
tuberculosis
beztlenowce
G(+), Mycobacterium
tuberculosis
G(+) i G(-)
G(+) i G(-)
G(+) i G(-)
4.3. Zakażenia szpitalne
U osób hospitalizowanych, ale także przebywających w innych zakładach
opieki zdrowotnej mogą rozwinąć się zakażenia określane jako zakażenia
szpitalne. Wg właściwej ustawy określane są one jako „zakażenie, które
wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku
gdy choroba: a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń
zdrowotnych w okresie wylęgania albo b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń
zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylegania.” Ta
urzędowa definicja wskazuje problem, który jest jednak w leczeniu szpitalnym
nieunikniony, gdyż zakażenia takie zdarzają się we wszystkich szpitalach
i wynikają, paradoksalnie, w dużej mierze, z ryzyka zabiegów najnowszej
medycyny. Ważne jest jednak, żeby nie były efektem zaniedbań
w postępowaniu aseptycznym. Jakość tego postępowania zależy
48
w największym stopniu od personelu pielęgniarskiego, on też jest kluczowym
strażnikiem odpowiednich procedur w tej dziedzinie.
Najtrudniejsze w opanowaniu są te zakażenia szpitalne, w których czynnikiem
etiologicznym są patogeny alarmowe (tabela 4.2). Są to szczepy bakterii,
które nabywszy geny wielooporności selekcjonują się i przeżywają
w środowisku szpitala stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla pacjentów, ale
także i personelu. Także bowiem i jego mogą dotyczyć zakażenia szpitalne.
Tabela 4.2. Patogeny alarmowe wg rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dn. 23.12.2011 r.
Drobnoustrój
Cechy
Fenotyp oporności
Staphylococcus aureus – MRSA – szczepy
oporne na wszystkie
gronkowiec złocisty
oporne na meticylinę
antybiotyki βlaktamowe; często
również na antybiotyki z
innych grup
VISA – szczepy o
obniżona wrażliwość na
obniżonej wrażliwości wankomycynę
na wankomycynę
VRSA – szczepy
oporne na
wankomycynę
oporne na wankomycynę
szczepy oporne na
oksazolidynony
Streptococcus
pneumoniae – dwoinka
zapalenia płuc
PRSP – oporne na
penicylinę szczepy
Streptococcus
pneumoniae
oporne na penicyliny
i cefalosporyny III
generacji
Enterococcus spp. –
paciorkowce kałowe
VRE – szczepy
oporne na
wankomycynę
oporne na wankomycynę
49
Enterobacteriaceae
ESBL – β-laktamazy
o rozszerzonym
spektrum
AMPc –
cefalosporynazy
KPC –
karbapenemazy
Pseudomonas aeruginosa
– pałeczka ropy błękitnej
MBL – metalo-βlaktamazy
Acinetobacter spp.
MBL – metalo-βlaktamazy
Clostridium difficile –
laseczka
rzekomobłoniastego
poantybiotykowego
zapalenia jelit
Clostridium perfringens –
laseczka zgorzeli
gazowej
Candida spp.
toksyny A i B
oporne na antybiotyki βlaktamowe z wyjątkiem
karbapenemów
oporne na penicyliny,
cefalosporynę (z
wyjątkiem IV generacji)
i aztreonam
oporne na antybiotyki
β-laktamowe także
karbapenemy
oporne na antybiotyki
β-laktamowe także
karbapenemy
oporne na antybiotyki
β-laktamowe także
karbapenemy
toksyny
oporne na flukonazol lub
inne leki z grupy azoli
lub kandyn
Aspergillus spp.
Wirusy: rotawirus,
norowirus, RSV, HBV,
HCV, HIV
W każdym szpitalu zakażenia szpitalne muszą być rejestrowane, przez
specjalny zespół ds. zakażeń szpitalnych, który pełni nadzór nad
zapobieganiem, ustalaniem przyczyn i likwidowaniem ich skutków. W skład
tego zespołu wchodzić musi osoba ze specjalizacją w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego (Dz.U.2010, nr 107, poz.706).
50
Metody
Do izolacji gronkowców z materiału klinicznego używa się między innymi
wybiórczego podłoża Chapmana. W tym podłożu jest duże stężenie NaCl
(7,5%) tolerowane przez gronkowce, a hamujące wzrost licznych bakterii,
głównie gramujemnych. Rozkład zawartego w pożywce mannitolu pozwala na
różnicowanie gatunków rodzaju Staphylococcus. Gatunki rozkładające
mannitol (np. S. aureus) rosną w postaci żółtych kolonii i zabarwiają na żółto
wyjściowo różowe podłoże.
Jednym z podłóż do izolacji pałeczek gramujemnych jest podłoże
MacConkey’a. Bakterie gramdodatnie na nim nie rosną. Podłoże zawiera
laktozę i wskaźnik, co pozwala różnicować bakterie laktozododatnie z tymi,
które nie rozkładają laktozy. Kolonie bakterii rozkładających laktozę
zabarwiają się na różowo.
Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki: antybiogram
Badanie wykonuje się w ściśle standaryzowanych warunkach, używając
atestowanych krążków bibułowych nasączonych antybiotykami. Na wynik
antybiogramu, obok wrażliwości bakterii, ma wpływ szereg czynników
związanych z jego wykonaniem.
Wykonanie:
• Należy zebrać 1-3 takich samych kolonii z płytki ze świeżą czystą
hodowlą wcześniej zidentyfikowanego szczepu izolowanego od
pacjenta i przygotować zawiesinę w fizjologicznym roztworze NaCl
o gęstości odpowiadającej wzorcowi nr 0,5 wg skali McFarlanda
(tj. 1,5x 108CFU/mL);
• zawiesinę posiać wacikiem na powierzchnię płytki z podłożem
Muellera-Hinton (w postaci jednolitej murawy);
• wybrać odpowiednie krążki z lekami (korzystając z instrukcji Ośrodka
Referencyjnego) i ułożyć je na płytce, używając jałowej pęsety lub
dyspensera (na płytce 90 mm nie więcej niż 5–6 krążków);
• płytki umieścić w ciągu 15 minut w cieplarce w temperaturze 37°C
i inkubować przez 20 godzin;
51
•
a po inkubacji zmierzyć przezroczystą linijką strefy zahamowania
wzrostu wokół krążków (mm); mierząc poprzez krążek od jednej do
drugiej krawędzi koła tej strefy i sprawdzić w tabeli stopień
wrażliwości.
Oznaczanie MIC metodą rozcieńczeniową
Oznaczenie to najczęściej przeprowadza się na podłożu płynnym
w probówkach lub dołkach płytki titracyjnej.
Przygotowuje się stanowiącą inokulum zawiesinę badanego szczepu bakterii
w roztworze fizjologicznym NaCl o gęstości odpowiadającej nr 0,5 wg skali
McFarlanda tj. 1,5x 108 CFU/mL i rozcieńcza się ją w pożywce 102 razy.
Wykonanie:
• Należy przygotować szereg kolejnych dwukrotnych rozcieńczeń
antybiotyku w pożywce płynnej, ostatnia probówka (dołek) szeregu
stanowi kontrolę wzrostu badanego szczepu, więc nie dodajemy do
niej antybiotyku;
• do tych rozcieńczeń i probówki kontrolnej dodaje się po 50 μL
wcześniej przygotowanego inokulum bakterii;
• po inkubacji w cieplarce 37°C 20 godzin ocenia się makroskopowo
wzrost bakterii lub odczytuje zmętnienie w odpowiednim czytniku.
Stężenie antybiotyku w ostatniej probówce (dołku), w której brak jest wzrostu
bakterii określa wartość MIC.
Oznaczenie MIC metodą E-testu
E-test jest paskiem nasączonym antybiotykiem. W pasku tym utworzono
gradient jego stężeń; ich wartości opisane są liczbowo na jego powierzchni.
Paski układa się na odpowiednim podłożu zasianym standaryzowaną
zawiesiną badanego szczepu podobnie, jak krążki w antybiogramie. Podczas
inkubacji w cieplarce (37°C 20 godzin) antybiotyk, dyfundując z paska do
podłoża, spowoduje zahamowanie wzrostu bakterii. Strefa zahamowania
wzrostu jest coraz węższa wraz ze zmniejszaniem się stężenia antybiotyku, aż
wreszcie dotyka krawędzi paska wskazując wartość MIC. Przy niższych
wartościach (stężeniach antybiotyku) wzrost bakterii dotyka już do paska.
52
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Wykonanie i badanie wymazu z nosa
-Jałowy wacik (wymazówkę) zwilż w jałowym roztworze NaCl.
-Wykonaj wymaz pocierając watką o ściany przedsionka nosa.
-Posiej pobrany materiał z wacika na agar z krwią metodą redukcyjną.
-Płytkę inkubuj w cieplarce w 37°C przez około 20 godzin.
Opisz kolonie wyrosłe na płytce:
- Jaki rodzaj hemolizy wytwarzają (α, β):
- Które z nich wytwarzają katalazę?
53
Zadanie 2.
Wykonanie i badanie wymazu z jamy ustnej (badanie śliny)
-Jałową wymazówkę zwilż obficie w ślinie, potrzyj nią powierzchnię języka,
dziąseł i błony śluzowej policzków.
-Posiej pobrany materiał z wacika na agar z krwią metodą redukcyjną.
-Płytkę inkubuj w cieplarce w 37°C przez około 20 godzin.
Opisz kolonie wyrosłe na płytce:
-Jaki rodzaj hemolizy wytwarzają (α, β):
-Które z nich wytwarzają katalazę?
54
Zadanie 3.
Wykonanie odcisku skóry dłoni
- Opuszki palców prawej dłoni odciśnij lekko na powierzchni agaru z krwią.
Płytkę inkubuj w cieplarce w 37°C przez około 20 godzin.
Opisz kolonie wyrosłe na płytce:
-Jaki rodzaj hemolizy wytwarzają (α, β):
-Które z nich wytwarzają katalazę?
Zadanie 4.
Oznaczanie MIC antybiotyków
- Odczytaj wynik gotowego oznaczenia MIC, wykonanego wcześniej metodą
rozcieńczeń w pożywce płynnej. Zaznacz w poniższej tabeli, w których
probówkach wystąpił wzrost.
- Uwzględniając wyjściowe stężenie antybiotyku i rozcieńczenia w kolejnych
probówkach (dołkach) wylicz jakie było stężenie antybiotyków w kolejnych
probówkach.
- Czy wynik kontroli jest prawidłowy?
55
- Wskaż (obwiedź kółkiem) wartości MIC gentamicyny i tetracykliny dla
badanego szczepu E. coli.
Nr probówki
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
Kontrola
wzrostu bez
GENTAMICYNA
antybiotyku
Wzrost szczepu
badanego
Rozcieńczenie
1:2
antybiotyku
Stężenie gentamicyny
(µg/mL)
Kontrola
wzrostu bez
TETRACYKLINA
antybiotyku
Wzrost szczepu
badanego
Rozcieńczenie
1:2
antybiotyku
Stężenie tetracykliny
(µg/mL)
Zadanie 5.
Odczytanie i interpretacja antybiogramów demonstracyjnych. Ocena spektrum
działania antybiotyków
Przygotowano antybiogramy dla szczepów wzorcowych, czyli takich, które
wykazują naturalną wrażliwość i nie zawierają genów oporności nabytej.
- Zmierz średnice stref zahamowania wzrostu wokół krążków ułożonych na
płytce.
- Oceń działanie antybiotyków względem badanych szczepów. Zapisz
w tabeli.
56
Antybiotyk
S. aureus
(strefa mm)
E. coli
(strefa mm)
Ocena wrażliwości
(wg tabeli
rekomendacji)
57
Te antybiogramy, ponieważ zostały wykonane dla szczepów wzorcowych,
pozwalają ocenić spektrum antybiotyków.
Wąskowidmowe antybiotyki to:
Szerokowidmowe antybiotyki to:
Do badania wrażliwości gronkowców nie należy używać krążków z:
gdyż bakterie te naturalnie są na nie oporne. Leczenie tymi antybiotykami
zawsze będzie nieskuteczne.
Do badania wrażliwości pałeczki okrężnicy nie należy używać krążków z:
gdyż bakterie te naturalnie są na nie oporne. Leczenie tymi antybiotykami
zawsze będzie nieskuteczne.
58
59
60
Rozdział 5
Sterylizacja, dezynfekcja i antyseptyka
Część teoretyczna
5.1. Drobnoustroje w otoczeniu i zagrożenia wynikające z ich
obecności
Drobnoustroje występują powszechnie, zarówno w środowisku (glebie,
powietrzu, wodzie), jak i na skórze oraz błonach śluzowych człowieka. Dotąd
nie udało się opisać wszystkich występujących na Ziemi bakterii, uważa się
również że jedynie ok. 10% spośród poznanych gatunków bakterii nauczono
się hodować w warunkach laboratoryjnych. Poza bakteriami, istotne znaczenie
w patologii człowieka mają również grzyby, a także liczne wirusy.
Dla zdrowego człowieka zdecydowana większość bakterii nie jest
zagrożeniem, część z nich stanowi wręcz fizjologiczną mikrobiota (np. skóry
czy przewodu pokarmowego) i wywiera pozytywny wpływ na
funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jednak nawet te bakterie mogą
wywołać zakażenie o ciężkim przebiegu jeśli przedostaną się do płynów
ustrojowych (m.in. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy) lub jam ciała
(m.in. dolne drogi oddechowe, jamy serca, jama otrzewnej, jama opłucnej),
które w naturalnych warunkach są jałowe. Wywołują wówczas inwazyjne
zakażenia, mogąc rozprzestrzeniać się w organizmie człowieka, a także
intensywną odpowiedź immunologiczną, mogącą prowadzić do wstrząsu
septycznego. Ryzyko zakażeń inwazyjnych wzrasta również u pacjentów z
upośledzonym układem odpornościowym (np. chorych na AIDS) lub
stosujących leki immunosupresyjne (np. zapobiegające odrzuceniu
przeszczepu).
Dlatego też niezmiernie ważna jest eliminacja drobnoustrojów przed
wszelkimi zabiegami, nawet drobnymi (założenie wkłucia naczyniowego,
wykonanie iniekcji etc.), podczas których naruszana jest ciągłość tkanek
pacjenta. Eliminacja drobnoustrojów dotyczy personelu, powierzchni
i powietrza w salach operacyjnych oraz narzędzi chirurgicznych i innych,
które mają styczność z ciałem pacjenta. Całość działań zapobiegających
zakażeniu nazywamy postępowaniem aseptycznym.
61
W wyniku tego postępowania trzeba wyraźnie zmniejszyć liczbę lub
całkowicie wyeliminować drobnoustroje. Najłatwiej zniszczyć formy
wegetatywne większości bakterii, wyjątek stanowią tu prątki gruźlicy. Bardzo
trudno jest wyeliminować przetrwalniki bakterii i spory grzybów. Wśród
wirusów metodami chemicznymi łatwiej zniszczyć wirusy osłonkowe np.
wirusy zapalenia wątroby B i C i HIV a znacznie trudniej bezosłonkowe: np.
wirusy zapalenia wątroby typu A czy Polio. Wirusy zapalenia wątroby typu B
są wyjątkowo oporne na działanie wysokiej temperatury.
Postępowanie aseptyczne rozpoczyna mycie za pomocą odpowiednich
środków określane jako sanityzacja. Jest ono niezbędnym elementem
poprzedzającym dezynfekcję lub sterylizację, ale także antyseptykę; obecność
materii organicznej (brudu, płynów ustrojowych) zdecydowanie zmniejsza
skuteczność wszystkich tych procesów.
Podstawowe pojęcia używane w tym rozdziale to:
Sterylizacja – inaczej wyjaławianie, proces, którego skutkiem jest uwolnienie
wyjaławianego materiału od form życia w każdej postaci (wszystkie
drobnoustroje i ich formy).
Dezynfekcja – proces usuwania drobnoustrojów ze środowiska i powierzchni
przedmiotów. Zakłada się, że w procesie dezynfekcji giną formy wegetatywne
bakterii i grzybów chorobotwórczych, a ilość pozostałych drobnoustrojów
ulega maksymalnemu zmniejszeniu.
Antyseptyka – proces polegający na eliminacji lub hamowaniu rozwoju
drobnoustrojów na żywych tkankach – skórze i błonach śluzowych.
Sanityzacja – polega na zmniejszeniu liczby drobnoustrojów na przedmiotach,
sprzętach czy podłodze i skórze za pomocą środków myjących i czyszczących.
Aseptyka – zgodne z określonymi procedurami postępowanie, które ma na
celu zapobieganie zakażeniu. W pracy aseptycznej wykorzystuje się procesy
sanityzacji, dezynfekcji, antyseptyki i sterylizacji.
62
5.2. Sterylizacja fizyczna stosowana w nowoczesnym szpitalu
i ambulatorium
Podstawowe techniki sterylizacji powierzchni, powietrza, a także narzędzi
i materiałów stosowanych w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnym
zaliczamy do metod fizycznych. Należą do nich: wysoka temperatura,
sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu, a także sterylizacja radiacyjna
i plazmowa.
Do podstawowych technik fizycznej sterylizacji narzędzi chirurgicznych,
naczyń i innych materiałów stosowane jest wyjaławianie z użyciem wysokiej
temperatury. Procedura taka może odbywać się w dwóch zasadniczych
odmianach:
• sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem – w autoklawach.
Zastosowanie nadciśnienia 1 atm pozwala na uzyskanie pary wodnej o
temperaturze ok. 121 °C, a nadciśnienia 2 atm – ok. 134 °C. Para
wodna wykazuje bardzo dobrą penetrację do wyjaławianego
materiału, dzięki czemu proces sterylizacji zostaje skrócony do
ok. 15 minut (121°C) lub ok. 5 minut (134°C). Metoda ta uważana
jest obecnie za złoty standard procesów sterylizacji. Sterylizowane tą
metodą są też niektóre pożywki bakteriologiczne, o których była
mowa w rozdziale 2 i sprzęt używany w pracowniach
mikrobiologicznych.
• sterylizacja suchym gorącym powietrzem – w suszarkach,
w temperaturze 180°C przez 30 minut lub 160°C przez 120 minut.
Tę technikę stosuje się najczęściej do narzędzi chirurgicznych i
innych materiałów niewrażliwych na wysoką temperaturę. Jest to
technika czasochłonna i energochłonna, przez co w wielu krajach
odchodzi się od jej stosowania.
Nowe odmiany autoklawów wykorzystują promieniowanie mikrofalowe
zamiast grzałek elektrycznych, pozwalając w ten sposób jeszcze bardziej
skrócić procedurę sterylizacji. Ich zastosowanie jest jednak jeszcze
ograniczone.
W praktyce mikrobiologicznej wykorzystuje się jako element zapewnienia
sterylności płomień palnika: do wyżarzania metalowej ezy służącej
63
przenoszeniu masy bakteryjnej, czy opalania wylotów naczyń. Ta prosta
i stosowana od lat metoda jest nieustannie bardzo skuteczna.
Odrębną techniką wyjaławiania jest sterylizacja gazowa. Wykorzystywana
jest w dużych sterylizatorniach szpitalnych obok wysokowydajnych
autoklawów parowych, a także na skalę przemysłową do sterylizowania
wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Najczęściej wykorzystywanym
gazem jest tlenek etylenu. Wyjaławianie prowadzi się w szczelnie
zamkniętych komorach z ciągłą kontrolą temperatury, wilgotności oraz
stężenia gazu. Czas sterylizacji zależy od parametrów procesu. Zastosowanie
względnie niskiej temperatury (30-65°C) pozwala na wyjaławianie materiałów
wrażliwych na wysoką temperaturę.
W warunkach przemysłowych bywa stosowana również sterylizacja
radiacyjna lub plazmowa, umożliwiają one masową sterylizację produktów
wrażliwych na wysoką temperaturę, wykorzystując promieniowanie gamma
emitowane przez izotopy promieniotwórcze lub zimną plazmę (zjonizowany
w silnym polu magnetycznym gaz). Sterylizacja plazmowa jest również
wykorzystywana przez duże sterylizatornie szpitalne.
5.3. Kontrola skuteczności procesu sterylizacji
Każde urządzenie sterylizujące wymaga okresowej kontroli skuteczności
przeprowadzanych w nim procesów sterylizacji, gdyż bardzo często nawet
drobna, niedostrzegalna awaria skutkująca niepełnym wyjałowieniem narzędzi
lub materiałów przekłada się na zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.
Częstość przeprowadzania kontroli każdego wykorzystywanego w medycynie
urządzenia sterylizującego regulują przepisy prawa.
Skuteczność procesu sterylizacji ocenia się przy użyciu tzw. wskaźników
biologicznych, dostępnych na rynku np. pod nazwami Sporal S (do kontroli
suszarek) i Sporal A (do kontroli autoklawów). Testy te zawierają
odpowiednie przetrwalniki bakterii (najtrudniejszą do eliminacji postać
drobnoustrojów). Po umieszczeniu w urządzeniu sterylizującym
i przeprowadzeniu procesu sterylizacji, testy takie oddaje się do laboratorium
mikrobiologicznego, gdzie umieszczane są w bulionie odżywczym
64
i inkubowane przez okres 7 dni. Brak wzrostu drobnoustrojów świadczy
o pełnej skuteczności procesu sterylizacji.
Śledzeniu przebiegu procesu sterylizacji służą także wskaźniki fizyczne (np.
temperatura, ciśnienie, stężenie gazu – w zależności od stosowanej metody
sterylizacji), zaś osiągnięcie przez urządzenie prawidłowych parametrów
sterylizacji może być obserwowane za pomocą wskaźników chemicznych
umieszczanych w komorze urządzenia (następuje np. zmiana barwy
wskaźnika). Należy jednak pamiętać, że standardem w badaniach
prawidłowości procesu sterylizacji są opisane powyżej wskaźniki biologiczne.
5.4. Odkażanie powierzchni i powietrza
Odkażanie powierzchni (nazywane mylnie, lecz niestety powszechnie ich
sterylizacją) odbywa się najczęściej z wykorzystaniem lamp (promienników
UV) umieszczanych w pomieszczeniach lub bezpośrednio nad odkażaną
powierzchnią (np. stołem operacyjnym). Najlepsze właściwości bakterioi grzybobójcze ma promieniowanie UV-C o zakresie długości 280 nm - 100
nm. Najsilniejsze działanie bójcze wykazuje promieniowanie o długości fali
około 260 nm. Ze względu na ryzyko oparzeń skóry oraz zapalenia spojówek
lampy te uruchamia się przed planowanym wykorzystywaniem pomieszczenia
(pomieszczenie puste) zazwyczaj na 20-30 minut między zabiegami lub 2-8
godzin jeśli pomieszczenie przez dłuższy czas nie było odkażane.
Przy bezpośrednim działaniu na bakterie skuteczność promieniowania UV jest
bardzo duża, jednak jego wadą jest niska przenikalność przez wszelkie
materiały znajdujące się w pomieszczeniu (meble, szkło, a nawet papier).
Przeszkodą są też nawet niewielkie nierówności powierzchni. Zatem dla
zapewnienia maksymalnej skuteczności procesu lampa UV musi być
skierowana bezpośrednio na odkażaną powierzchnię co zresztą i tak nie
zapewni jej całkowitej sterylności. Jest to przyczyną, dla której w kontekście
promieniowania UV możemy mówić tylko o dezynfekcji, lecz nie
o sterylizacji.
W procesie odkażania powietrza wykorzystywane są zazwyczaj tzw.
przepływowe lampy UV. Emitują one również promieniowanie UV-C jednak
ich komora jest zamknięta i przepływa przez nią powietrze pobierane
65
z pomieszczenia przez wentylator. Taka konstrukcja pozwala na ciągłą pracę
i odkażanie powietrza w obecności pacjentów i personelu w pomieszczeniu.
Od niedawna w dezynfekcji powietrza wykorzystywane są urządzenia
pracujące analogicznie do przepływowych lamp UV, jednak wykorzystujące
zamiast promieniowania UV, zimną plazmę. Wykazuje ona większą
skuteczność i szybkość dezynfekcji, jednak ze względu na wysokie koszty,
stosowanie tych urządzeń nie jest jeszcze rozpowszechnione.
W zakresie odkażania powietrza należy również wspomnieć o umieszczanych
w systemach wentylacyjnych filtrach HEPA, które dzięki zastosowaniu
włókien szklanych o bardzo niewielkich porach zatrzymują wszystkie formy
drobnoustrojów ze skutecznością sięgającą 99,999%. Wykorzystywane są
w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest nawiew świeżego odkażonego
powietrza.
5.5. Środki chemiczne: skuteczność i zastosowanie
Dezynfekcja środkami chemicznymi wykorzystywana jest przede wszystkim
do odkażania powierzchni, a także skóry pacjenta (mówimy wówczas
o antyseptyce). Tylko część środków dezynfekcyjnych może być
antyseptykami, są to te, które są bezpieczne dla tkanek pacjenta.
Do najczęściej stosowanych środków chemicznych używanych w medycynie
(podano tu także przykładowe nazwy handlowe) należą:
• alkohole – etanol, izopropanol (Kenosept® G) - zwykle 70% roztwory
wodne, stosowane do dezynfekcji i również jako antyseptyki,
skuteczne wobec bakterii, wirusów i grzybów ale nieskuteczne
w stosunku do prątków gruźlicy
• aldehydy – glutarowy (Aerodesin 2000®), ortoftalowy (Cidex® OPA)
– stosowane do sterylizacji i dezynfekcji endoskopów i innych
narzędzi używanych w medycynie i kosmetyce, skuteczne wobec
bakterii, prątków gruźlicy, wirusów i grzybów, aldehyd mrówkowy ze
względu na toksyczne i mutagenne działanie ma ograniczone
stosowanie,
• kwasy organiczne i ich pochodne – kwas salicylowy i borowy
(Borasol®) – stosowane jako antyseptyki; skuteczne wobec bakterii,
66
•
•
•
•
•
•
wirusów i grzybów; w produktach farmaceutycznych również kwas
undecylenowy jako składnik przeciwgrzybiczy,
pochodne biguanidyny – chlorheksydyna (CITROclorex® 2% MD,
Manusan®), aleksydyna (RevitaLens®) – stosowane głównie jako
antyseptyki, skuteczne wobec bakterii, wirusów i grzybów ale
nieskuteczne w stosunku do prątków gruźlicy,
chlorowce – chlor (w postaci skroplonej lub jako składnik związków
chemicznych: podchlorynu sodu, chloraminy, halazonu); jod
(w postaci roztworu alkoholo-wodnego – jodyny, a także jodoforów
zawierających jod związany przez polimerowe nośniki organiczne) –
stosowane jako środki dezynfekcyjne, niektóre także jako antyseptyki;
to związki o bardzo dobrej skuteczności, działające na bakterie (też
przetrwalniki), wirusy i grzyby
pochodne fenolu – m.in. chlorokrezol (Helipur®) i para-chlorometaksylenol – stosowane głównie jako środki dezynfekcyjne; fenol ze
względu na znaczną toksyczność nie jest już stosowany, skuteczne
wobec bakterii, prątków gruźlicy, wirusów i grzybów,
środki utleniające – nadtlenek wodoru (3% roztwór wodny – woda
utleniona) jako środek antyseptyczny; bardziej stężone roztwory
nadtlenku wodoru, a także szeroko działający kwas nadoctowy jako
środki dezynfekcyjne, stosowane m.in. do dezynfekcji i sterylizacji
endoskopów i urządzeń do dializ, skuteczne wobec bakterii, wirusów i
grzybów,
związki powierzchniowo czynne – m.in. chlorek benzalkoniowy,
bromek benzalkoniowy, cetrimid – stosowane jako środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, skuteczne wobec bakterii, wirusów
i grzybów ale nieskuteczne w stosunku do prątków gruźlicy,
inne – np. dichlorowodorek oktenidyny (Octenisept®, Octenidol®) –
stosowany powszechnie w medycynie jako środek antyseptyczny do
odkażania skóry pacjenta, skuteczny wobec bakterii, wirusów
i grzybów ale nieskuteczny w stosunku do prątków gruźlicy.
Znaczna część środków dezynfekcyjnych dostępna jest na rynku w postaci
koncentratów do rozcieńczania tuż przed użyciem. Należy pamiętać, że po
sporządzeniu roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego jest przeznaczony do
całkowitego zużycia w okresie wskazanym na ulotce (zwykle do 7 dni).
W odróżnieniu od koncentratów, roztworu takiego nie wolno przechowywać,
67
gdyż traci z czasem swoje właściwości. Zdecydowaną większość dostępnych
na rynku preparatów dezynfekcyjnych stanowią odpowiednio dobrane
mieszaniny wymienionych powyżej substancji.
5.6. Aseptyka: mycie i odkażanie rąk, stosowanie rękawiczek
jednorazowych
Do postępowania aseptycznego, zmierzającego do zapobiegnięcia zakażeniu
zaliczamy wymienione powyżej metody sterylizacji powierzchni, powietrza,
narzędzi oraz materiałów stosowanych w medycynie. Wszystkie te procedury
nie zapewnią jednak jałowości, jeżeli personel medyczny nie będzie stosował
zasad aseptyki, przenosząc na pacjenta drobnoustroje skóry i błon śluzowych:
własne, i pochodzące od innych pacjentów, a także ze środowiska, za
pośrednictwem rąk lub narzędzi.
Podstawowymi elementami postępowania aseptycznego są prawidłowe mycie
i dezynfekcja rąk. Przedstawione na kolejnych stronach schematy
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk pochodzą z dokumentu „Wytyczne
WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej” World Health
Organization 2009. Zasady te dotyczą całego personelu medycznego, w
szczególności lekarzy i pielęgniarek mających bezpośredni kontakt
z pacjentami i powinny być rygorystycznie przestrzegane. Osoby te nie
powinny w czasie wykonywania pracy nosić biżuterii (w szczególności
pierścionków i bransoletek), które stanowią
niebezpieczny rezerwuar
drobnoustrojów i mogą wręcz pośredniczyć w „wynoszeniu” niebezpiecznych
szczepów szpitalnych poza jego obręb.
68
Socjalne mycie rąk - technika higieny rąk przy użyciu mydła i wody
Celem socjalnego mycia rąk jest usunięcie zabrudzeń (organicznych
i nieorganicznych) i zredukowanie bakterii, które zatrzymały się na nich po
kontakcie ze środowiskiem, czyli przejściowej mikrobiota skóry.
69
Higieniczne mycie rąk - dezynfekcja rąk poprzedzona myciem przy
użyciu mydła i wody
Celem higienicznego mycia rąk jest usunięcie przejściowej mikrobiota skóry
oraz chemiczne odkażenie rąk.
Chirurgiczne mycie rąk
Celem chirurgicznego mycia rąk jest usunięcie przejściowej mikrobiota skóry
oraz obniżenie do minimum koncentracji stałej (rezydenckiej) mikrobiota
skóry. Schemat przedstawiono na kolejnych stronach.
70
71
72
Większość procedur medycznych wykonywana jest w rękawiczkach
jednorazowych. Mają one na celu zarówno ochronić pacjenta przed
zakażeniem drobnoustrojami obecnymi na skórze personelu medycznego, ale
również ochronić personel medyczny przed bezpośrednim kontaktem z krwią i
innymi płynami ustrojowymi pacjenta, a tym samym przed zakażeniem
bakteryjnym lub wirusowym. Ich używanie nie zwalnia jednak od stosowania
odpowiednio często procedury mycia rąk. Częstym błędem jest nieprawidłowe
zakładanie i zdejmowanie rękawiczek jednorazowych, które stwarza
zagrożenie zakażeniem zarówno po stronie pacjenta jak i personelu,
zaprzeczającym tym samym całkowicie idei ich stosowania. Poniżej
przedstawiono zalecenia dotyczące prawidłowego zakładania i zdejmowania
rękawiczek.
Technika zakładania jałowych rękawiczek jednorazowych
73
Technika zdejmowania jałowych rękawiczek jednorazowych
74
Metody
Wykrywanie bakterii w otoczeniu i ich liczenie
Do podstawowych metod wykrywania bakterii w otoczeniu zaliczane są:
• metoda posiewu na podłoże stałe – w przypadku badania czystości
mikrobiologicznej powietrza – bakterie grawitacyjnie osiadają na
powierzchni podłoża stałego lub są na nie nadmuchiwane
w specjalnych aparatach,
• metoda płytek odciskowych – w przypadku badania czystości
mikrobiologicznej powierzchni.
W wyniku zastosowania tych technik na użytych podłożach stałych wyrasta
określona liczba kolonii bakteryjnych. Do zliczenia otrzymanych kolonii
wykorzystywane są najczęściej automatyczne lub półautomatyczne liczniki
kolonii. Możliwe jest również liczenie ręczne z wykorzystaniem szkła
powiększającego. Liczba powstających kolonii odpowiada liczbie żywych
komórek lub dokładniej - liczbie jednostek tworzących kolonie (jtk; CFU –
ang. colony forming units).
W przypadku badania czystości mikrobiologicznej powietrza, dokonujemy
przeliczenia liczby CFU na liczbę drobnoustrojów w m3 powietrza według
wzoru (Zadanie 1.). W przypadku płytek odciskowych (zazwyczaj
o powierzchni 25 cm2) dokonujemy przeliczenia liczby kolonii na 100 cm2
powierzchni.
Normy czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni zależą od
przeznaczenia badanego pomieszczenia i są dostępne w odpowiednich
publikacjach. Szczegółowe wytyczne mogą dotyczyć konkretnych gatunków
drobnoustrojów lub ogólnie grupy drobnoustrojów patogennych (oznacza to
zwykle ich liczbę na określonej powierzchni lub objętości np. nie więcej niż
0 CFU/m3 oznacza, że w jednym metrze sześciennym nie może znaleźć się ani
jedna jednostka tworząca kolonię – komórka lub jednostka wzrostowa np.
przetrwalnik.
Przykładowo:
• dla pomieszczeń chronionych o I kl. czystości powietrza (np. sale
operacyjne wysokoaseptyczne w których przeprowadza się transplantacje,
75
operacje serca, mózgu czy leczy ciężkie poparzenia); norma czystości
powietrza dopuszcza minimalną liczbę bakterii, ale nie więcej niż 10
CFU/m3,
• dla powierzchni o wysokim ryzyku zakażenia (sprzęt kontaktujący się z
uszkodzoną skórą, błonami śluzowymi lub wprowadzany do jałowych
obszarów ciała); norma mówi o 0 CFU/cm2 co oznacza, że muszą one być
jałowe.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Badanie bakteryjnego zanieczyszczenia powietrza metodą sedymentacji
- Ustaw otwartą płytkę agarową w wybranym miejscu i pozostaw przez
30 minut.
- Zamknij płytkę i umieść w cieplarce o temperaturze 37°C na 24 godziny.
- Po inkubacji policz wyrosłe na płytce kolonie i określ liczbę drobnoustrojów
w 1 m3 powietrza podstawiając dane do wzoru:
gdzie:
x – liczba kolonii na płytce
r – promień płytki [cm]
t – czas ekspozycji [min]
Zadanie 2.
Kontrola bakteryjnego zanieczyszczenia powierzchni metodą odcisków
- Płytkę odciskową przyłóż agarem do suchej kontrolowanej powierzchni na
czas 10 sekund (nacisk 500 g).
- Zamkniętą płytkę umieść w cieplarce o temperaturze 37°C i inkubuj 72
godziny, gdy chcesz wyhodować grzyby przedłuż inkubację do 7 dni.
- Po inkubacji policz kolonie wyrosłe na płytce i podaj wynik z postaci liczby
CFU/100 cm2 badanej powierzchni (powierzchnia płytki wynosi 25 cm2).
76
Zadanie 3.
Określanie skuteczności działania środka antyseptycznego w stosunku do
flory bakteryjnej skóry dłoni
Badanie działania środka antyseptycznego i kontrola liczby bakterii na skórze
nieodkażanej musi być wykonane przez jedną osobę (ilość bakterii na skórze
jest cechą osobniczą zależną od wielu czynników i może wahać się
w znacznym stopniu). Zatem jedna osoba bada kolejno lewą i prawą rękę.
Ocena liczby bakterii na skórze nieodkażanej:
- Wlej 10 mL bulionu do jałowej płytki Petriego, płucz w nim opuszki palców
jednej ręki przez 1 minutę.
- Policz żywe bakterie uwolnione ze skóry do bulionu metodą posiewu
powierzchniowego przenosząc 0,1 mL bulionu na płytkę krwawą
i równomiernie rozprowadź zagiętą ezą.
Ocena liczby bakterii na skórze dłoni po zastosowaniu środka
antyseptycznego (np. 0,5% Abacilu w etanolu, 2% Chloraminy lub Skinmanu
i mydła).
- Wlej 10 mL środka antyseptycznego do jałowej płytki Petriego.
- Wlej 10 mL bulionu do drugiej płytki.
- Płucz w środku antyseptycznym opuszki palców nie badanej wcześniej ręki
przez 1 minutę.
- Opłucz palce polewając je jałową wodą i wysusz w jałowym powietrzu
(w pobliżu zapalonego palnika).
- Zanurz opuszki palców w płytce z bulionem i płucz je przez 1 minutę.
- Policz żywe bakterie uwolnione do tego bulionu metodą posiewu
powierzchniowego tak jak poprzednio.
- Opróżnij płytki z płynów a pożywki z posiewami umieść w cieplarce (37°C,
24 godziny).
- Po inkubacji policz wszystkie kolonie wyrosłe na obu płytkach
- Porównaj liczbę bakterii przed i po działaniu środka antyseptycznego.
- Oceń jego skuteczność:
77
Zadanie 4.
Wpływ promieniowania UV na bakterie
W tym doświadczeniu bakterie (Escherichia coli) będą eksponowane na
działanie promieniowania UV przez okres 1 minuty i przez 30 minut.
- Opisz dwie płytki agarowe (nazwa bakterii, 1 min., 30 min., czas
naświetlania)
- Zanurz waciki w hodowli płynnej Escherichia coli, odciśnij nadmiar płynu
o ścianki probówki i zasiej nimi gęsto całą powierzchnię płytek agarowych.
- Przykryj część posianej powierzchni płytki układając na niej jałową pęsetą
papierowy szablon.
- Naświetlaj pod lampą UV powierzchnię otwartych płytek: jednej przez
1 minutę drugiej przez 30 minut.
- Po naświetlaniu zdejmij jałową pęsetą szablony i wrzuć je do słoja
z chloraminą.
- Umieść płytki w cieplarce (37oC na 24 godzin).
- Po inkubacji oceń działanie promieniowania UV na Escherichia coli po
różnym czasie ekspozycji.
Jaki czas naświetlania jest konieczny do zabicia bakterii?
78
Notatki
79
80
81
82
Download