Materiały kamienne -

advertisement
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
POJĘCIA PODSTAWOWE
Materiały
kamienne
stosowane
w
budownictwie są wynikiem naturalnego lub
Kamieniołom marmuru "Biała Marianna"
Fot. Elżbieta Tołkanowicz
MATERIAŁY KAMIENNE
sztucznego rozdrobnienia skał zwartych (litych) lub
głazów narzutowych.
Materiały rozdrobnione sztucznie mogą podlegać
Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska
dalszej obróbce.
MATERIAŁY KAMIENNE
Skały
to
jednoskładnikowe
wieloskładnikowe,
naturalne
MATERIAŁY KAMIENNE
a
częściej
agregaty
mineralne, powstałe wskutek określonych procesów
Minerały to substancje występujące w przyrodzie w
postaci naturalnej. Są one najczęściej związkami
geologicznych. Do procesów tych należy:
chemicznymi lub rzadziej pojedynczymi pierwiastkami.
• krzepnięcie magmy lub lawy,
Minerał jest najmniejszą jednostką z punktu
• sedymentacja,
widzenia
• przeobrażenie jednych skał w drugie.
geologii,
z
jakiej
zbudowana
jest
skorupa ziemska.
Budulcem skał są minerały.
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Większość minerałów ma budowę krystaliczną, a wymiary
kryształów są zróżnicowane.
Skały są to duże skupiska minerałów w skorupie
Znane są minerały bezpostaciowe – zwane amorficznymi (jak
ziemskiej. Wyróżniamy skały:
krzemień, opal, bursztyn).

Ze względu na liczbę składników wyróżniamy minerały:


jednoskładnikowe jak np.: diament, grafit, siarka, złoto, srebro i
mniej lub bardziej zwięzłe, np.: granit, porfir, bazalt,
piaskowiec, wapień

skały luźne (nazywane kruszywem naturalnym)
inne metale
będące produktem naturalnego rozdrobnienia skał
wieloskładnikowe jak np.: siarczki, tlenki, chlorowce, sole
zwartych, np.: otoczaki, żwir, piasek
kwasów tlenowych, węglowce
1
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
PODZIAŁ SKAŁ Z UWAGI NA SPOSÓB POWSTAWANIA
Ze względu na liczbę minerałów wchodzących w skład
skały osadowe - powstały w wyniku osadzania się

skały wyróżnia się skały:


szczątków zwietrzałych starszych skał lub przez
proste – monomineralne, np.: wapień składający się z
nagromadzenie się szczątków zwierzęcych, a także
kalcytu
przez wytrącanie się związków mineralnych z wód w
złożone – polimineralne, np.: granit złożony z kwarcu,
zamkniętych zbiornikach wodnych.
skalenia i miki
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE

skały magmowe - powstały przez zakrzepnięcie
płynnego stopu krzemianowego - magmy. Wyróżniamy:
•
skały głębinowe
– zastygające w głębi skorupy ziemskiej,
mające strukturę wyraźnie krystaliczną
•
skały wylewne – zastygające na powierzchni ziemi, mające
strukturę drobno lub mikrokrystaliczną oraz
Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Materiały kamienne. Dr inż. Mariusz Gaczek
Etapy powstawania większości skał osadowych
•
skały żyłowe – krystalizacja zakończona w szczelinach innych
skał
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE

skały przeobrażone - są produktami przeobrażenia
(metamorfozy) skal magmowych i osadowych, które
zaszło w wyniku działania na nie wysokiej temperatury
i ciśnienia
Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Materiały kamienne. Dr inż. Mariusz Gaczek
Skały magmowe
2
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Podstawowe materiały i wyroby
budowlane. Materiały kamienne.
Dr inż. Mariusz Gaczek
Przykłady skał ze zwględu na pochodzenie
Pochodzenie
skały
Skały
magmowe
Przemiany skał
Powstawanie
MATERIAŁY KAMIENNE






Skały krzemionkowe, 
okruchowe,

ilaste

(wybrane)



Skały siarczanowe


Skały węglanowe
(wybrane)
Skały
osadowe
Rodzaj



Skały głębinowe





Skały wylewne 


granit
leukogranit (surowiec skaleniowy)
granodioryt
sjenit
gabro
dioryt
porfir
andezyt
melafir
diabaz, bazalt
tuf wulkaniczny
MATERIAŁY KAMIENNE
wapienie
dolomit
wapień zbity („marmur”)
margiel
piaskowiec
okruchowiec
zlepieniec
piasek
żwir
ił i glina
bentonit
gips
anhydryt
alabaster
gnejs
serpentynit
kwarcyt
wapień krystaliczny (marmur
właściwy)
 łupek fillitowy


Skały metamorficzne 
przeobrażone

(wybrane)
Gr – Granit
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
S – Sjenit
Gb – Gabro
A – Andezyt
Bz – Bazalt
Db – Diabaz
Mf – Melafir
Pf – Porfir
T – Tuf
Właściwości skał
1. Struktura i tekstura skał
Struktura skały - jest to zespół cech charakteryzujący budowę
wewnętrzną skały. W skałach można wyróżnić następujące typy
Ps – Piaskowiec
struktur:
Ch – Chalcedonit

W – Wapienie
Dl – Dolomit

G – Gnejs
K – Kwarcyt

Mm – Marmur
Wt – Wapień trawetyn

krystaliczna
porfirowa (wielkość ziaren zmienia się stopniowo od
największych do najdrobniejszych)
szklista (strukturze składa się w całości z bezpostaciowego
szkliwa)
klastyczna (okruchowa)
Br – Baryt
3
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
2. Tekstura skały - charakteryzuje cechy wewnętrznej
budowy skały, tzn. stopień wypełnienia przestrzeni przez
minerał
(porowatość),
sposób
przestrzennego
rozmieszczenia składników skały.
3. Wady skały - skały mogą posiadać pewne wady
ograniczające możliwość ich stosowania.
Do nich zalicza się:

Tekstura może być:

 bezładna
 fluidalna (lawy wulkaniczne)

 masywna
 włóknista

 równoległa
 łupkowa itp.


 pęcherzykowata
przerosty
żyły
kawerny (jamiste wgłębienia)
plamy
wrosty i wtrącenia
sztych (włoskowate pęknięcia)
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
4. Wydobywanie i obróbka kamienia
Miejscem wydobywania kamieni są kamieniołomy.
Urabianie skał, zależnie od ich właściwości i
przeznaczenia, może odbywać się:

ręcznie

mechanicznie

za pomocą materiałów wybuchowych
Urabianie ręczne - stosowane przy skałach:

niezbyt twardych,

posiadających łatwą oddzielność

spękanych i ze szczelinami
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Urabianie mechaniczne - odbywa się za pomocą:

tzw. liny bez końca

wrębiarek udarowych

pił tarczowych
Ten sposób urabiania stosowany jest również przy
Materiały wybuchowe - stosuje się przy:

wydobywaniu kamienia przeznaczonego na
kruszywo

oraz przy odspajaniu bloków kamiennych
skałach niezbyt twardych, np. marmur, wapień lub
piaskowiec.
4
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
5. Obróbka kamienia - jest procesem technologicznym,
MATERIAŁY KAMIENNE

Obróbka ręczna - wykonywana przez człowieka

Obróbka mechaniczna - wykonywana przez maszynę

Obróbka automatyczna - wykonywana przez maszynę,
który ma na celu nadanie bryle kamienia określonego
kształtu, wymiarów i faktury powierzchni.
Obróbka kamienia może być:

ręczna

mechaniczna

automatyczna
przy której zautomatyzowane są ruchy zespołów
obrabiarek
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
6. Faktury obrobionych powierzchni kamienia
Faktury obróbki ściernej
Faktury obróbki udarowej
 łupana
 płasko-ciosana
 rwana
 zębato-ciosana
 piłowana
 szlifowana
 półpolerowana
 przecinana
 piaskowana
 polerowana
 krzesana
 gradzinowana
Faktura płomieniowa - posiada wygląd zbliżony
 grotowana
 dłutowana
do wyglądu powierzchni naturalnego przełomu -
 groszkowana
 nacinana
ślady działania płomienia i wysokiej temperatury.
 prążkowana
MATERIAŁY KAMIENNE
7. Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne skał
Cechy fizyczne
Gęstość objętościowa skał:

skały bardzo lekkie – o  1500 kg/m3

skały średnio lekkie – 1500 kg/m3  o  2200 kg/m3


MATERIAŁY KAMIENNE
Przewodność cieplna:

skały tzw. zimne –   0,76 W/(mK)

skały tzw. ciepłe –   0,76 W/(mK)
Nasiąkliwość skał:

skały bardzo nasiąkliwe – n  20%
skały ciężkie – 2200 kg/m3  o  2600 kg/m3

skały średnio nasiąkliwe – 5%  n  20%
skały bardzo ciężkie – o  2600 kg/m3

skały mało nasiąkliwe – 0,5  n  5%

skały bardzo mało nasiąkliwe - n  0,5%
5
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Cechy mechaniczne
Wytrzymałość materiałów kamiennych na rozciąganie
Rr, na zginanie Rg i na ścinanie Rt można w przybliżeniu
Wytrzymałość na ściskanie:
ocenić (wg Bauschingera), stosując współczynniki

skały bardzo słabej wytrzymałości – Rc  15 MPa

skały słabej wytrzymałości – 15 MPa  Rc  60 MPa

skały średniej wytrzymałości – 60 MPa  Rc  120 MPa

skały dużej wytrzymałości – 120 MPa  Rc  200 MPa

Rr = 1/26 Rc,

skały bardzo dużej wytrzymałości – Rc  200 MPa

Rg = 1/6 Rc,

Rt = 1/13 Rc
przeliczeniowe w stosunku do wytrzymałości na
ściskanie Rc; tak więc
Twardość wg skali Mohsa
Skaleń
Talk
1
Bardzo miękki, rysuje się
paznokciem
Gips, sól
kamienna
2
Miękkie, rysują się
paznokciem
Kalcyt
3
Miękki, rysuje się ostrzem
miedzianym
Fluoryt
4
Dość twardy, rysuje się
drutem stalowym
Apatyt
5
Twardy, rysuje się nożem
stalowym
6
Twarde, rysują szkło
Kwarc
7
Topaz
8
Korund
9
Diament
10
Bardzo twarde, przecinają
szkło
Opracował: Grzegorz Bijak (C) 2004
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Podstawowe cechy techniczne najczęściej stosowanych
skał
Skały
Rodzaj
Gęstość
Wytrzymałość Ścieralność Nasiąkliwość Twardość
objętościowa
na ściskanie
(na tarczy
wagowa
(wg skali
[g/cm3]
[MPa]
Boehmego)
[%]
Mohsa]
Granit
2,30 - 2,75
100 – 220
0,06 – 0,23
0,1 – 0,7
6–7
Bazalt
2,60 - 3,20
160 – 300
0,09 – 0,19
0,1 – 0,7
6–8
 2,55
100 – 200
-
-
-
Melafir
2,40 – 2,70
130 – 200
0,07 – 0,15
0,1 – 0,7
7
andezyt
2,40 – 2,90
120 – 200
0,22
0,1 – 0,7
6–7
kamienia
Magmowe Porfir
Podstawowe cechy techniczne najczęściej stosowanych
skał – cd.
Skały
Rodzaj
Gęstość
Wytrzymałość Ścieralność Nasiąkliwość Twardość
objętościowa na ściskanie
(na tarczy
wagowa
(wg skali
[g/cm3]
[MPa]
Boehmego)
[%]
Mohsa]
1,80 – 2,70
10 – 150
0,09 – 2,50
0,5 – 15
4–7
Osadowe Wapień
1,40 – 2,80
8 – 100
0,30 – 2,00
0,3 – 30
2–3
Dolomit
2,10 – 2,80
60 – 160
0,30 – 0,40
0,3 – 0,8
2-4
Metamorfi Marmur
Kwarc
czne
1,90 – 2,80
80 – 150
0,20 – 0,40
0,1 – 0,5
3
2,30 – 2,75
200 – 300
0,04 – 0,12
0,1 – 0,5
7
kamienia
Piaskowiec
6
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
Zakres stosowania kamienia - o przydatności
kamienia do określonego celu decydują jego cechy:
• fizyczne,
MATERIAŁY KAMIENNE
Fundamenty - głównie ze skał magmowych oraz
piaskowce ciężkie na lepiszczu krzemionkowym,
ewentualnie wapiennym, niekiedy piaskowce lekkie i
wapienie;
• mechaniczne,
• technologiczne,
• dekoracyjne.
MATERIAŁY KAMIENNE
Ściany zewnętrzne - skały tzw. ciepłe wapienie
lekkie i tufy; o o < 1800 kg/m3;
MATERIAŁY KAMIENNE
Kamienie budowlane do wznoszenia murów
- kamień łamany,
- kamień łupany,
- kamień przycinany,
- ciosy proste i licowe,
- bloki (kształtki).
Rys. Kamienie budowlane
MATERIAŁY KAMIENNE
Licowanie ścian - płyty okładzinowe: piaskowce,
MATERIAŁY KAMIENNE
Licowanie ścian
granity, marmury, trawertyny itd., skały o ładnym
wyglądzie i dobrej mrozoodporności;
elewacja z granitu
Łupanka z piaskowca
biało-kremowa
Łupanka z piaskowca żółta, występuje jako
kominkowa cięta z tyłu i dwustronnie łupana.
Dostępna również w innych odcieniach
cegiełka z piaskowca
elewacja z marmuru
7
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Posadzki i schody - skały o małej ścieralności -
Parapety, poręcze, obramowania - skały spełniające
głównie magmowe, twarde piaskowce i marmury;
wymagania estetyczne.
MATERIAŁY KAMIENNE
Pokrycia dachowe z łupka
MATERIAŁY KAMIENNE
Zastosowanie w budownictwie mostowym i
wodnym - stosuje się tu kamień:
• na ciosy łożyskowe,
• sklepienia mostów,
• do budowy grobli,
• jazów,
• oraz przy regulacji rzek.
Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Materiały kamienne. Dr inż. Mariusz Gaczek
MATERIAŁY KAMIENNE
Zastosowanie elementów z topionego bazaltu
MATERIAŁY KAMIENNE
Zastosowanie elementów z topionego bazaltu
Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Materiały kamienne. Dr inż. Mariusz Gaczek
Podstawowe materiały i wyroby budowlane. Materiały kamienne. Dr inż. Mariusz Gaczek
8
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
MATERIAŁY KAMIENNE
Kamień ten powinien wykazywać:
Zastosowanie w budownictwie kolejowym -
• pełną mrozoodporność,
tłuczeń i żwir na podtorza; skały o dużej
• małą nasiąkliwość,
wytrzymałości mechanicznej, małej ścieralności i
• dużą wytrzymałość mechaniczną,
wysokiej mrozoodporności.
tak aby czynniki klimatyczne niszczące strukturę nie
powodowały przedwczesnego zniszczenia - skały
magmowe, piaskowce kwarcytowe.
Tłuczeń kwartycowy
MATERIAŁY KAMIENNE
Zastosowanie w budownictwie drogowym
•
•
•
•
Żwir popielaty
MATERIAŁY KAMIENNE
Nawierzchnie – Kostki
(głównie skały magmowe):
kostka brukowa,
tłuczeń,
krawężniki,
słupki itd.;
Są to skały:
•
o dużej wytrzymałości mechanicznej,
•
małej ścieralności,
•
dużej twardości i
•
wysokiej mrozoodporności.
MATERIAŁY KAMIENNE
Nawierzchnie – Kostki
Rozbiórkowa, kostka granitowa jasno-szara, (dostępna w różnych
rozmiarach: 4/6, 7/9, 8/11, 15/17, połówki: 9/11/5-6, 15/17/8-10)
MATERIAŁY KAMIENNE
Nawierzchnie – Kostki
Płyta granitowa płomieniowana, Krawężniki z granitu szarego,
Kostka marmurowa beżowa w rozm. 4/6 czarna grafitowa 8/10
dostępne w wymiarach:
mb.15x30, mb.15x25, mb.18x30,
mb.18x25.
9
2015-11-09
MATERIAŁY KAMIENNE
Nawierzchnie – kamień polny
MATERIAŁY KAMIENNE
Przykłady realizacji budowli inżynierskich z kamienia
Kamień polny cięty płomień
Kamień polny łupany
MATERIAŁY KAMIENNE
Przykłady realizacji budowli inżynierskich z kamienia
Bloki z kamieniołomów Strzegom Żbik i Żółkiewka;
w trzech odmianach; istnieje możliwość wydobywania
bloków o wymiarach podanych przez klienta
płytki kamienne z granitu
BALI - pochodzącego z
Chin - trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
Płytki kamienne z granitu BALI - pochodzącego z Chin - trwałego,
mrozoodpornego, o dużej wytrzymałości na ściskanie
płytki z granitu
CEYLON pochodzącego z Chin trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
płytki z granitu
JOKOHAMA RED pochodzącego z Chin trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
10
2015-11-09
płytki z granitu SALEM
- pochodzącego z Chin
- trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
płytki z granitu SYDNEY
- pochodzącego z Chin trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
płytki z granitu
JOKOHAMA RED pochodzącego z Chin trwałego,
mrozoodpornego, o
dużej wytrzymałości na
ściskanie
Płyta surowa lub z powierzchnią obrobioną; stanowi
Płyty obcinane, na posadzki wewnętrzne, zewnętrzne oraz
półfabrykat lub produkt otrzymany w wyniku przecierania
na elewacje; wykonane z granitu średnioziarnistego o barwie
bloków i płyt kamiennych
jasnoszarej lub żółto-szarej; bogaty wybór faktur obróbczych
Kamień murowy stosowany do
budowy murów oporowych, jako
obrzeża ścieżek z kostki
granitowej
Płyty chodnikowe,
płyty poligonalne,
stosowane jako elementy
alejek, chodników i
placów
Płyty chodnikowe i okładzinowe
z Granitu Strzegomskiego
(złoże Kostrza)
Płyty poligonalne
stosowane jako elementy
ścieżek i chodników, a
także jako posadzki –
wewnętrzne i zewnętrzne
11
2015-11-09
Bloki nieregularne o wielkości do 5 m3 ze słynnych marmurów
sławniowickich - wydobywanych na terenie Polski,
Płytki okładzinowe
posadzkowo-ścienne z
marmuru
Płytki posadzkowe z marmuru
sławniowickiego szarego,
polerowane i szlifowane
wykonane z marmurów szaroniebieskich i złocistych
Płyty okładzinowe z marmuru
sławniowickiego - wydobywanego
na terenie Polski
PIASKOWIEC
RUBIN
PIASKOWIEC ARENIT KWARCOWY
Piaskowiec Godulski
produkowany zgodnie z normą PN-84/B-01080
ZŁOTY PIASKOWIEC
PIASKOWIEC
SZMARAGD
12
2015-11-09
Parapet z Piaskowca Długopole
Kamień murowy o powierzchni
łupanej, dostępny w dwóch
standartowych wymiarach
20/20/40 cm, 25/25/40 cm
Kostka brukowa o
powierzchni łupanej,
dostępna w trzech
standardowych wymiarach
8/10, 6/8, 4/6 mm
Płyty posadzkowe i
elewacyjne z Piaskowca
Długopole
Płyty o powierzchni:
• szlifowanej,
• polerowanej,
• płomieniowanej;
standartowy wymiar:
30/30/1,5 cm
lub inny na życzenie klienta
Parapet o powierzchni
szlifowanej, polerowanej,
płomieniowanej; możliwe
obróbki: ćwierćwałek,
półwałek, fazowanie, kapinos,
zaokrąglanie rogów; wymiary i
kształt wg życzenia klienta
Piaskowiec - arenit kwarcowy
Schody kamienne
o powierzchni:
• szlifowanej,
• polerowanej,
płomieniowanej,
możliwe obróbki:
• ćwierćwałek,
• półwałek,
• fazowanie;
Łupek fyllitowy
Piaskowiec MODAK (Indie); piaskowce pasują do
nowoczesnego i wyrazistego wnętrza; mają dosyć porowatą
strukturę, zalecane jest więc przeprowadzenie zabiegów
impregnacyjnych
Łupek chlorytowo-serycytowy
Naturalne, płaskie kamienie w formie płyt, w kolorze
grafitowym, o niespotykanym efekcie optycznym
skamieniałego drewna
13
2015-11-09
Kamienne płyty budowlane
z łupka
chlorytowo-serycytowego
Naturalne, kruszone, płaskie kamienie w formie płyt; z łupka
chlorytowo-serycytowego występującego na Pogórzu
Izerskim
Łupek OYSTER
pochodzący z Chin;
łupki odnajduje się w
TRAVERTINO ROSSO PERSIANO
drobnych, zwartych
warstwach w
kamieniołomach;
naturalna "rozszczepiona"
powierzchnia nadaje mu
surowy wygląd
Wapień SIMYRA - wapień
pochodzący z Bliskiego
Wschodu;
tych kamieni nie można
polerować, więc są oferowane
w wykończeniu gładzonym
14
2015-11-09
Dolomit – ogrodzenie,
elewacja
Wzór chemiczny: CaMg(CO3)2 – węglan wapnia i magnezu
Dolomit - nawierzchnie
Dolomit - nawierzchnie
Konglomeraty - charakterystyka
Konglomeraty - charakterystyka
KONGLOMERAT jest produktem przemysłowym
Produkt końcowy posiada parametry fizyczno -
wynikającym z kombinacji wyselekcjonowanego
mechaniczne podobne, a często przewyższające
grysu (kamień naturalny stanowi 95% masy) oraz
kamień naturalny wchodzący w jego skład. Do tego
żywicy poliestrowej w charakterze łącznika o
dochodzą zalety jakie daje produkcja przemysłowa
doskonałych właściwościach fizyczno -
w sensie kontroli jednolitości koloru i jakości.
mechanicznych.
15
2015-11-09
Wybrane wyroby na bazie surowca kamiennego
Zastosowanie:
• konglomerat stosuje się wszędzie tam, gdzie
tradycyjnie używa się kamienia naturalnego, płytek
ceramicznych lub lastriko - jest ich znakomita
alternatywa łącząc walory estetyczne,
nieograniczone możliwości zastosowania,
bogactwo kolorystyki i łatwość uzyskania
pożądanych wzorów i kolorów.
Konglomeraty można otrzymywać jako płytki o
rożnych rozmiarach, lub jako płyty polerowane o max
rozmiarach 305x123cm. Miejsca zastosowań to
Terrazzo (lastryko, lastrico) - sztuczny kamień
otrzymywany z mieszaniny zaczynu cementowego i
kolorowego grysu kamiennego, dający się po
twardnieniu szlifować i polerować
przede wszystkim:
• elewacje;
• okładziny wewnętrzne;
• podłogi i posadzki wewnętrzne;
• schody, parapety, blaty i inne elementy
wykończeniowe.
PAG-GRANIT – materiał utworzony ze zmielonego
grysu granitowego (90%) spajanego żywicami
poliestrowymi(10%) a następnie szlifowany.
CORIAN - materiał utworzony z wypełniaczy
mineralnych (80%) spajanych żywicą akrylową
(20%) oraz pigmentów.
Zastosowanie: materiał okładzinowy – posadzki,
ściany słupy, filary itp. Stosowany na zewnątrz i
wewnątrz przy ciągłym działaniu czynników
atmosferycznych.
Zastosowanie: do wykonywania elementów wyposażenia
wnętrza (bez posadzek)
16
2015-11-09
RUSTIK - materiał utworzony z frakcjowanego
kruszywa naturalnego (najczęściej kwarcowego)
spajanego żywicą epoksydową – wyrób końcowy jest
jamisty.
Grubość posadzki w zależności od wybranej frakcji
kruszywa wynosi od 7 do 12 mm. Kamyki naturalne i
barwione dostępne są w rozmiarach ziaren 2-3 mm, 3-4
mm oraz 4-6 mm. Kamyk marmurowy dostępny jest w
rozmiarach ziaren 4-6 mm.
Zastosowanie: do wykonywania powłok
posadzkowych bezspoinowych w salonach
wystawowych, sklepach o dużych powierzchniach, itp.
TYNKI MOZAIKOWE NA BAZIE KRUSZYW
NATURALNYCH - tynki cienkowarstwowe, utworzone
na bazie grysów naturalnych, żwirów kwarcowych
barwionych lub nie, z dodatkiem lepiszcz
syntetycznych.
NAWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE DLA WODY I
Bezbarwna żywica epoksydowa pozwala na zachowanie
POWIETRZA - powstają podczas procesu produkcji,
naturalnych kolorów użytego wypełniacza, dzięki czemu
w wyniku którego łączy się wypełniacze tj.: piaski,
nawierzchnie te wkomponowują się w otoczenie.
żwirki i grysy z żywicą epoksydową w powierzchnię
o otwartych porach dla powietrza i wody.
Nawierzchnie takie przeznaczone są dla ruchu lekkiego a
mianowicie:
• ścieżki rowerowe i spacerowe,
• ruch pojazdów na placach golfowych,
• mini boiska, place zabaw, opaski przepuszczalne dla
drzew jak również miejsca postoju samochodów
osobowych.
17
Download