umowa gm-ru-3450

advertisement
PROJEKT
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA GM-RU-…../12
zawarta w dniu ………………w Zawierciu pomiędzy:
Starostą Zawierciańskim – Rafał Krupa
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
…………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji obsługę finansowo-księgową
w latach 2012-2015 operacji pn.: „Scalanie gruntów rolnych na obiekcie obejmującym trzy
wsie Wiesiółka, Chruszczobród Piaski i część Chruszczobrodu w gminie Łazy Powiat
Zawierciański” realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”
objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie
przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn.
zm. )
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków związanych z
realizacją projektu, o których mowa w §1, tj. obsługę finansowo – księgową, w
szczególności do:
a) przygotowania danych do wniosków do Marszałka Województwa Śląskiego o
zmianę decyzji dotyczących przyznania środków finansowych i terminów składania
wniosków o płatność dla operacji pn.: ”Scalanie gruntów rolnych na obiekcie
obejmującym trzy wsie Wiesiółka, Chruszczobród Piaski oraz część
Chruszczobrodu w gminie Łazy Powiat Zawierciański” realizowanej w ramach
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz wprowadzenie zmian w
harmonogramie rzeczowo – finansowym dotyczącym w/w operacji;
b) przygotowania danych finansowych do wniosków do Urzędu Wojewódzkiego o
przekazanie środków finansowych na opłacenie prac zleconych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym do w/w operacji, wg zawartych umów i
ustalonych terminów płatności;
c) przygotowywania danych finansowych do wniosków do Wydziału Gospodarki
Mieniem i Zamówień Publicznych – Referat ds. zamówień publicznych,
dotyczących udzielania zamówień na prace związane ze scaleniami i
zagospodarowaniem poscaleniowym;
d) sporządzania sprawozdań finansowych dla Starosty, Wojewody, Marszałka
Województwa Śląskiego i innych podmiotów z realizacji w/w operacji, innych niż
wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. z 2010r., Nr 43, poz. 247)
e) sporządzania zbiorczych zestawień dokumentów;
f) sprawowania nadzoru nad terminową realizacją projektu, związaną z operacjami
finansowymi;
g) archiwizowania dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywać czynności będące przedmiotem
umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i szczególną
starannością oraz według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.
§3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez „WYKONAWCĘ” osobiście/przy
udziale podwykonawców, za których odpowiada „WYKONAWCA”, w następującym
zakresie: ………………………*,
*(do uzupełnienia na podstawie złożonej oferty Wykonawcy)
2. „WYKONAWCA” oświadcza, że posiada wymagane przepisami uprawnienia/
będzie się posługiwał osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia* do
wykonania zadania określonego w §1.
*(do uzupełnienia na podstawie złożonej oferty Wykonawcy)
§4
Umowa zawarta jest na czas od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia operacji, nie
dłużej jednak niż do dnia 30.06.2015r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma tytułem wynagrodzenia
łączną kwotę ………….. zł netto ( słownie: …………………. zł ) co stanowi
………………… zł brutto ( słownie: ………………… zł )
2. Zleceniodawca dopuszcza płatność w transzach kwartalnych płatnych w
następujących terminach tj.:
a) I transza – do dnia 31.12.2012r.
b) II transza – do 30.04.2013r.
c) III transza – do dnia 15.07.2013r.
d) IV transza – do dnia 15.10.2013r.
e) V transza – do dnia 31.12.2013r.
f) VI transza – do dnia 30.04.2014r.
g) VII transza – do dnia 15.07.2014r.
h) VIII transza – do dnia 15.10.2014r.
i) IX transza – do dnia 31.12.2014r.
j) X transza – do dnia 30.05.2015r..
3. Realizacja przedmiotu umowy następuje z wykorzystaniem zewnętrznych środków
finansowych.
4. Należność za wykonanie usługi, o której mowa zostanie zapłacona w terminie do
30 dni od złożenia faktury / rachunku, na rachunek bankowy wskazany na fakturze /
rachunku.
5. Podstawą wystawienia faktury/ rachunku jest złożenie wykazu prac i jego
zatwierdzenie przez Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu środków z instytucji pośredniczącej
Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, bez
konieczności zapłaty odsetek.
7. Ze strony Zleceniodawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją
umowy, upoważnionymi do kontaktu ze Zleceniobiorcą oraz do podpisania protokołu
odbioru są:
a) Pani Grażyna Wtorek – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami.
b) Pani Małgorzata Grudzińska – Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej
§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego
działania przy realizacji projektu, zgodnie z przepisami prawa polskiego,
wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu.
2. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały i dokumenty, w
których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i
pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci je Zleceniodawcy nie
później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy.
§7
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną :
- za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu czynności w ramach umowy ze strony
Zleceniobiorcy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień
opóźnienia lub zwłoki.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości
20 % wynagrodzenia umownego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia Zleceniodawcy ewentualnych roszczeń
będących następstwem nienależytego, niestarannego prowadzenia prac.
§ 8
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania bez
wypowiedzenia gdy :
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b) Zleceniobiorca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.
c) Zleceniobiorca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
przekazaną przez Zleceniodawcę dokumentacją,
d) Zleceniobiorca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem w
szczególności jeżeli Zleceniodawca :
a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bezzasadnie
odmawia podpisania protokołu odbioru.
b) zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Zleceniobiorcy.
3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Zleceniobiorcę oraz Zleceniodawcę
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania
Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Zleceniodawca w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn, za które
Zleceniobiorca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac już
wykonanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do
dnia odstąpienia.
§9
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w sytuacji:
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – o czas prowadzenia robót
scaleniowych,
b) zaistnienia okoliczności opóźnienia w wykonywaniu prac scaleniowych przez
wykonawcę tych prac,
c) zawieszenia przez Zleceniodawcę robót w ramach projektu,
d) siły wyższej.
2) przekształcenia podmiotowego Zleceniobiorcy
/3) zmiany członków personelu kluczowego Zleceniobiorcy na skutek wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście
z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie
z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi
spełniać warunki określone przez Zleceniodawcę na etapie wyboru oferty w postępowaniu
przetargowym/.
(w przypadku Zleceniobiorcy, prowadzącego działalność osobiście, niniejszy zapis
zostanie pominięty w treści umowy).
§ 10
Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania niniejszej umowy pokryje Zleceniobiorca.
§11
Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma
Zleceniobiorca, a trzy Zleceniodawca.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Download