Jak zmienią się podręczniki dostosowane do nowej podstawy

advertisement
Jakzmieniąsiępodręcznikidostosowanedonowejpodstawy
programowej?
Nowapodstawaprogramowawprowadzanauczaniechemiidoszkołypodstawowej.Nanauczaniechemiizostały
przewidzianepodwiegodzinywcyklunauczaniawklasach7i8.Nauczycielchemiinarealizacjęwymagań
podstawyprogramowejbędziemiałtakąsamąliczbęgodzin,jakąmaobecniewgimnazjum.
Zakrestreścinauczaniastwarzawielemożliwościpracymetodamieksperymentuchemicznego,projektu
edukacyjnegolubinnymipobudzającymiaktywnośćpoznawcząuczniów.Wcelupełnejrealizacjiwymagań
ogólnychiszczegółowychwpodstawieprogramowejzamieszczonorównieżlistędoświadczeńzalecanychdo
wykonaniasamodzielnieprzezuczniówlubwformiepokazunauczycielskiego.
Zmianywpodstawieprogramowej
RozwiązaniaNowejEry
Dodanenowepojęcia:
destylacja
1.6.sporządzamieszaninyidobierametodę
rozdzielaniaskładnikówmieszanin(np.:
sączenie,destylacja,rozdzielaniecieczyw
rozdzielaczu);wskazujeteróżnicemiędzy
właściwościamifizycznymiskładników
mieszaniny,któreumożliwiająjejrozdzielenie
elektroujemność
2.9.opisujefunkcjęelektronówzewnętrznej
powłokiwłączeniusięatomów;stosujepojęcie
elektroujemnościdookreślaniarodzajuwiązań
(kowalencyjne,jonowe)wpodanych
substancjach
katalizator
3.5.wskazujewpływkatalizatoranaprzebieg
reakcjichemicznej;napodstawierównania
reakcjilubopisujejprzebieguodróżnia
reagenty(substratyiprodukty)odkatalizatora
amoniak
4.7.[…]opisujewłaściwościfizyczneoraz
zastosowaniawybranychwodorkówniemetali
(amoniaku,chlorowodoru,siarkowodoru)
Dodanenowetreści:
powstawaniewiązańchemicznychw
metanie
2.10.naprzykładziecząsteczekH2,Cl2,N2,
CO2,H2O,HCl,NH3,CH4opisujepowstawanie
wiązańchemicznych
porównanieprzewodnictwaciepłai
elektrycznościwzwiązkachjonowychi
kowalencyjnych
Dodanodopodręcznikównowepojęciaorazich
definicjeiwyjaśnienia.Dodanoteżprzykładykrokpo
krokuułatwiająceopanowanienowychumiejętności,np.
określaniarodzajuwiązańnapodstawieróżnicy
elektroujemnościpierwiastkówtworzącychzwiązek
chemiczny,powstawaniawiązańchemicznychw
metanie.
Przestawionowpostaciinfografiknoweprocesy,np.
destylację,obiegwęgla,określanierodzajuwiązańza
pomocąpojęciaelektroujemnośćizastosowania,np.
produktówdestylacjiropynaftowej,amoniaku.
DodanodopodręcznikówelementPodobieństwai
różnice-ułatwiającyuczniomanalizętreści,np.
właściwościzwiązkówkowalencyjnychijonowych,
związkuchemicznegozmieszaniną,rozpuszczalnościz
szybkościąrozpuszczania.
Dodanozadania,dopodręczników,zeszytówćwiczeńi
zbioruzadań,sprawdzającewiadomościićwiczącenowe
umiejętności,np.określaniarodzajuwiązaniana
podstawieelektroujemnościpierwiastkówtworzących
związekchemiczny.
Zaktualizowanoukładokresowywpodręcznikach,
zeszytachćwiczeń,zbiorzezadańowartość
elektroujemności.Wersjamultimedialnaz
interesującymifunkcjonalnościamijestdostępnadla
uczniówinauczycieli.
Dodanoscenariuszelekcjiikartypracydotematów,
którezmieniająsięzewzględunanowąpodstawę
programową.
2.12.porównujewłaściwościzwiązków
kowalencyjnychijonowych(stanskupienia,
rozpuszczalnośćwwodzie,temperatura
topnieniaitemperaturawrzenia,
przewodnictwociepłaielektryczności)
1
http://www.nowaera.pl/ http://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/chemia/jakzmienia-sie-podreczniki-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej
obiegwęglawprzyrodzie,produkty
destylacjiropynaftowejiich
zastosowania
4.6.opisujeobiegtlenuiwęglawprzyrodzie
8.10.wymienianazwyproduktówdestylacji
ropynaftowej,wskazujeichzastosowania
Usuniętetreści:
właściwościizastosowaniaazotu
przyłączaniewodorudoetenuietynu
Usuniętozdotychczasowegopodręcznikatemat
dotyczącyazotu,alepozostawionoopiswłaściwości
azotujakogłównegoskładnikapowietrza.
Pozostawionowpodręcznikudoklasy8.informacjeo
addycjiwodorudoetenuietynuwelemencieDla
dociekliwych.
Zmianyw:
Wymaganiachogólnych
I.Pozyskiwanie,przetwarzanieitworzenie
informacji.
2)oceniawiarygodnośćuzyskanychdanych
3)konstruujewykresy,tabeleischematyna
podstawiedostępnychinformacji
II.Rozumowanieizastosowanienabytej
wiedzydorozwiązywaniaproblemów.
3)respektujepodstawowezasadyochrony
środowiska
4)wskazujenazwiązekmiędzy
właściwościamisubstancjiaichbudową
chemiczną
5)wykorzystujewiedzędorozwiązywania
prostychproblemówchemicznych
6)stosujepoprawnąterminologię
III.Opanowanieczynnościpraktycznych.
3)rejestrujeichwynikiwróżnejformie,
formułujeobserwacje,wnioskioraz
wyjaśnienia
Warunkachisposobierealizacji
Dobórwiadomościiumiejętnościwskazujena
koniecznośćłączeniawiedzyteoretycznejz
doświadczalną.Treścinauczaniaopracowano
tak,abyuczniowiemoglisamiobserwowaći
badaćwłaściwościsubstancjiizjawiskaoraz
projektowaćiprzeprowadzaćdoświadczenia
chemiczne,interpretowaćichwynikii
formułowaćuogólnienia.Istotnejestrównież
samodzielnewykorzystywanieiprzetwarzanie
informacjiorazkształtowanienawykówich
krytycznejoceny.
Opanowaniewiedzyteoretycznejniegwarantujeosiągnięcia
sukcesuwprzedmiocie.Dopieropołączenietrudnejteoriiz
praktykądoświadczalnąumożliwiapełnąrealizacjęzapisów
podstawy:
Zasadybezpiecznejpracynalekcjachchemii-temat
wprowadzającywpodręcznikudoklasy7.izadania
skorelowaneztymtematemwzeszyciećwiczeń.
Tedoświadczeniatrzebaznać!–zadaniawzeszytach
ćwiczeńkształcąceumiejętnośćopisudoświadczeń
chemicznychzalecanychdorealizacjizgodnieznową
podstawąprogramową.Doświadczeniazalecanedo
realizacjiwnowejpodstawieprogramowejoznaczonew
podręcznikach.
Wyróżnionowpodręcznikachdoświadczeniado
samodzielnegozaprojektowaniaiwykonania,w
zeszyciećwiczeńzadaniaoznaczonejakoNiewielkie
projekty–dużeefekty!
Korzystamzinformacji–zadaniawzeszytachćwiczeń
dorozwiązanianapodstawieinformacjiwstępnej.
Przykładykrokpokroku–wpodręcznikachJak
utworzyćnazwęnapodstawiewzorusumarycznego?Jak
utworzyćwzórnapodstawienazwy?
Realizacjęzapisówpodstawyprogramowejprzy
niewystarczającymwyposażeniupracowniumożliwią:
Filmy–przedstawiającedoświadczeniaopisanew
podręcznikach.
Multiteka–animacjewspomagającetematyteoretyczne
orazfilmydotematów,wktórychważnesą
doświadczenia.
Dzienniklaboratoryjny–wizualizacjawszystkich
doświadczeńzalecanychdorealizacjizkartamipracydla
uczniów.
UkładtreściChemiaNowejErydoskonalewspierastopnioweipłynnewprowadzanieuczniówwświat
chemii
2
http://www.nowaera.pl/ http://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/chemia/jakzmienia-sie-podreczniki-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej
Optymalnypodziałtreścinauczanianaklasy7i8umożliwiapełnąrealizacjęmateriałuprzysiatcegodzin2+2,
przyzachowaniudbałościojakośćnauczania.
PowtórzenieinformacjioTlenkachiwodorotlenkachnapoczątkuklasy8,nietylkopomagawichprzypomnieniu
przedrealizacjąSoli,aleteżzapewniakomfortpracyielastycznośćtymnauczycielom,którzychcąwprowadzić
działTlenkiiwodorotlenkiwklasie8.
Klasa7
Klasa8
1.Substancjeiichprzemiany
Powtórzenietreścizklasy7.Tlenkiiwodorotlenki–
2.Składnikipowietrzairodzajeprzemian,jakim poznanezwiązkichemiczne.
ulegają
1.Kwasy
3.Atomyicząsteczki
2.Sole
4.Łączeniesięatomów.Równaniareakcji
chemicznych
3.Związkiwęglazwodorem
5.Wodairoztworywodne
6.Tlenkiiwodorotlenki
4.Pochodnewęglowodorów
5.Substancjeoznaczeniubiologicznym
3
http://www.nowaera.pl/ http://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/chemia/jakzmienia-sie-podreczniki-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej
Download