Przykładowe pyt

advertisement
Przykładowe pyt. szczegółowe:
1. Omów problem uniwersalności norm moralnych
- relatywizm
- absolutyzm
- realizm etyczny
- koncepcje prawa natury
2. Omów ważniejsze prawa człowieka i koncepcję antropologiczną stojącą u podstaw tej
koncepcji
3. Omów znane Ci koncepcje sumienia
4. Moralność a prawo – podobieństwa, związki, różnice
5. Omów problem homogeniczności przy obliczaniu indywidualnego zysku
6. Omów zagadnienie odpowiedzialności w zarządzaniu
6.1. Typy odpowiedzialności
6.2. Pola odpowiedzialności
1. Wieloznaczność moralności i etyki
1.1. Moralność w sensie neutralnym i wartościującym?
1.2. Co jest przedmiotem etyki?
1.3. Co to jest norma moralna?
1.4. Co nie należy do moralności w sensie neutralnym?
1.5. Jakie zjawiska są moralnie relewantne i dlaczego?
1.6. Czym się różnią etyki opisowa od normatywnej, od metaetyki?
1.7. Co to jest etyka opisowa, normatywna, metaetyka?
1.8. Jaki jest związek etyki ogólnej ze szczegółową?
1.9. Czym się różni etyka od moralności?
1.10. Czym się różni metaetyka od etyki?
2. Wartości instrumentalne (co to?) a autoteliczne (co to?) - czym się różnią?
2.1. Skąd wiemy o wartościach autotelicznych?
2.2. Przykłady w. autotelicznych i instrumentalnych
3. Eudajmonizm
3.1. Co jest wartością autoteliczną wg Arystotelesa?
3.2. Czy wg Arystotelesa trzeba czuć szczęście by być szczęśliwym? Dlaczego?
3.3. Czy można być szczęśliwym unieszczęśliwiając innych?
3.4. Czy wg Arystotelesa można zarządzać nieuczciwie i być szczęśliwym?
3.5. Czy organizacja ludzi szczęśliwych może wygrać na wolnym rynku?
3.6. Czy warto osiągać zysk kosztem szczęścia?
3.7. Czym należy kierować się wybierając miejsce pracy wg Arystotelesa?
4. Co to jest antynomizm?
4.1. Na czym polega autentyzm wg Sartre'a?
4.2. Słabe punkty antynomizmu?
4.3. Jak można pomóc człowiekowi w osiągnięciu autentyzmu przez awans, zwalnianie,
przyjmowanie do pracy?
4.4. Czy warto osiągać zysk kosztem autentyzmu?
4.5. Jakie są konsekwencje społeczne braku autentyzmu (konformizm)?
4.6. Czy awans zawsze służy autentyczności wyboru?
4.7. Kto jest przedstawicielem antynomizmu?
5. Rozwiązanie antynomizmu, jakie zaproponował Agapizm?
5.1. Co to jest miłość wg Kanta?
5.2. Imperatyw Kategoryczny wg Kanta
5.3. Czy życzliwość sprzyja konkurencyjności?
5.4. Jak odróżnić miłość od tego, co jest tylko nazywane miłością?
6. Konsensualizm – jaka wartość autoteliczna?
6.1. Jak należy rozumieć miłość w kontekście konsensualizmu?
6.2. Kiedy konsensus jest autentyczny.?
6.3. Kiedy konsensus jest sprawiedliwy?
7. Co jest wartością autoteliczną w utylitaryźmie?
7.1. O czyj pożytek chodzi w utylitaryźmie? Typy:
7.1.1. Utylitaryzm egoistyczny
7.1.2. Utylitaryzm społeczny.
7.1.3. Utylitaryzm idealny.
7.2. Co jest pożytkiem.
7.2.1. Pożytek wg Benthama
7.2.2. Pożytek wg Milla
7.2.3. Pożytek wg epikureizmu.
7.2.4. Pożytek wg stoicyzmu.
7.2.5. Pożytek wg Arystotelesa
7.2.6. Teoria umowy społecznej (Th. Hobbes).
7.2.6.1.Kto stworzył teorie umowy społecznej?
7.2.6.2.Czy egoiści są w stanie wytworzyć społeczeństwo?
8. Wartości autoteliczne w idealizmie praktycznym.
9. Wartości autoteliczne w personalizmie.
10. Różnica między etyką a etykietą.
11. Czym się różni moralność od etykiety?
12. Moralność a prawo
12.1. Podejście moralistyczne do prawa?
12.2. Pozytywizm prawa - co to jest?
12.3. Stanowisko pośrednie - co to?
12.4. Podobieństwa i różnice - normy w prawie i normy w moralności.
12.5. Funkcje autorytetu w moralności i w prawie.
13. Czy normy moralne, wartości, ideały są zmienne?
- Relatywizm etyczny.
- Absolutyzm etyczny - naiwny vs krytyczny.
- Realizm etyczny.
14. Co jest w punkcie pierwszym Deklaracji Praw Człowieka?
15. Poprawny logicznie argument a sofizmat – ogólnie, konkretne przykłady i ich analiza.
16. Kiedy argument z autorytetu jest poprawny logicznie a kiedy jest sofizmatem?
16.1. Typy autorytetów
16.2. Jak sprawdzamy kompetencje poznawczą, praktyczną, organizacyjną autorytetu?
16.3. Co to jest warunek dobrej woli autorytetu?
16.4. Jakie warunki powinien spełnić wiarygodny autorytet
16.4.1. organizacyjny
16.4.2. poznawczy
16.4.3. praktyczny
17. Co to jest legalizm? Kiedy argument legalistyczny jest poprawny logicznie a kiedy jest
sofizmatem? „Dobry” i „zły” legalizm
18. Kiedy argument konsensusu jest poprawny logicznie a kiedy jest sofizmatem?
19. Argument utylitarystyczny - na czym polega i kiedy jest poprawny logicznie a kiedy jest
sofizmatem?
20. Argument antropologiczny - na czym polega i kiedy jest poprawny logicznie a kiedy jest
sofizmatem?
21. Argument antropologiczno-aksjologiczny (personalizm) - na czym polega i kiedy jest
poprawny logicznie a kiedy jest sofizmatem?
Etyka biznesu
22. Historia etyki biznes
Ważniejsze teorie i ich twórcy w etyce biznesu
Gdzie u Platona/Arystotelesa/Tomasza z Akwinu/Encyklikach są zagadnienia dot. etyki biznesu?
Co się uznaje za symboliczny początek etyki biznesu?
Koncepcja Maxa Webera
Rola filozofii w etyce biznesu
23. Przedmiot etyki biznesu
Etyka zarządzania
24. Przedmiot etyki w zarządzaniu
25. Etyczne aspekty zarządzania
26. Rola autorytetu w zarządzaniu
Przed egzaminem lista pytań zostanie uściślona i uzupełniona.
Download