Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XIV

advertisement
Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
26 stycznia 2014 r.
Tegoroczny, juŜ czternasty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy
pod hasłem „Szerzenie wzajemnego szacunku przez edukację”, zaczerpniętym z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na zakończenie ramadanu w 2013 roku.
Przesłanie to podpisał osobiście papieŜ Franciszek, nadając mu szczególne znaczenie. Dla PapieŜa niezwykle waŜny jest dialog i porozumienie między ludźmi. W kontekście wojny domowej
w Syrii wzywając do zaprzestania konfliktu,, wyraźnie podkreślił, Ŝe „kultura spotkania, kultura
dialogu; ta jest jedyną drogą do pokoju”.
Podstawą dialogu i jego kultury jest rzetelna wiedza i wzajemne poznanie. Dlatego w przesłaniach na koniec ramadanu dominuje temat edukacji i wychowania Edukacja oznacza zdobywanie
ugruntowanej wiedzy i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, takŜe tymi,
którzy nie podzielają naszych zasad i poglądów.
Wzajemny szacunek moŜna budować tylko na wiedzy, która pozwala odkrywać prawdziwe oblicze „Innego” oraz pomaga weryfikować obraz nas samych. Fałszywe wyobraŜenia o sobie i innych prowadzące do nieuzasadnionej podejrzliwości i nieufności, mogą stać się źródłem dyskryminacji i wykluczenia, a nawet wzajemnej wrogości.
W obecnej sytuacji, gdy tak często spotykamy się z publicznie wyraŜaną pogardą i wrogością
wobec ludzi myślących i wierzących inaczej, naleŜy przypomnieć sobie o szacunku jako podstawowej zasadzie relacji międzyludzkich. Pamiętajmy o tym, Ŝeby wypowiadać się z szacunkiem o innych i ich przekonaniach zawsze, a nie tylko w ich obecności. Oczekiwanie szacunku dla samego
siebie zakłada szanowanie innych. Tym bardziej, Ŝe szacunek nie musi oznaczać przyjęcia poglądów i postaw innych osób, ale wpływa na zrozumienie, dlaczego drugi człowiek myśli i postępuje
w dany sposób oraz na uznaniu, Ŝe w świecie, w którym Ŝyjemy, jest takŜe miejsce dla innych kultur i religii.
Włączając się w apel wyraŜony w papieskim przesłaniu z okazji zakończenia ramadanu, Rada
Wspólna Katolików i Muzułmanów zachęca i wzywa wszystkich do budowania atmosfery wzajemnego szacunku.
W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie
dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest
organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski.
Historia poprzednich obchodów Dnia Islamu znajduje się na stronie Rady:
http://www.radawspolna.pl
Download