biuletyn IK

advertisement
innowacjeinowości
Pompa ciepła HP 260 ACS marki Beretta
Systemygrzewczezodnawialnymi
źródłamienergii
Każdy, kto rozpoczyna przygodę z budową własnego domu, na samym początku
podejmuje wiele trudnych decyzji dotyczących m.in. wielkości, kształtu i lokalizacji działki, na której powstanie dom, oraz dokonuje wyboru projektu. Już na
tym etapie należy się zastanowić jaki sposób ogrzewania wybrać. Warto też
zwrócić uwagę czy w projekcie ujęto pomieszczenia gospodarcze: kotłownię,
spiżarnię czy pralnię, które okazują się niezwykle użyteczne.
W
jedynie pamiętać, aby w przypadku poboru wrót do parownika, gdzie następuje ponowny
powietrze-woda, przeznaczonej do
powietrza z wewnątrz zostały zachowane
pobór ciepła z otoczenia zewnętrznego, po
przygotowania c.w.u. lub gazowej instalacji
minimalne wymiary kubatury oraz aby nie
czym cały cykl jest powtarzany. możliwe jest
przypadku wyboru pompy ciepła grzewczej, kotłownia nie jest niezbędna,
wpływało to na komfort cieplny w samym
również użycie innych źródeł ciepła (modele
choć bardzo przydatna (rys. 1). Pompy ciepła
pomieszczeniu. Kocioł gazowy (z zamkniętą
pomp z dodatkowymi wężownicami), np. marki Beretta są przystosowane do pracy komorą spalania, moc do 30 kW) można instalacji solarnej i/lub kotła gazowego.
z powietrzem pobieranym zarówno z ze-
z kolei zamontować w pomieszczeniach Standardowo pompa ciepła posiada grzałkę
wnątrz, jak i z wewnątrz pomieszczenia, nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi,
elektryczną 1,5 kW.
w którym zostały zainstalowane. Należy takich jak kuchnia czy łazienka. Tym bardziej,
Nie bez przyczyny wspomniałam również że projektowane aktualnie kotły gazowe są
o kotle gazowym – w chłodniejsze dni przy-
wysoce estetyczne i świetnie wkomponowują
datne okazuje się wspomaganie pompy
się w całość wystroju wnętrza. ciepła właśnie takim urządzeniem. Wyjątkowo oszczędnym rozwiązaniem jest kocioł
Jak działa pompa ciepła
powietrze-woda?
kondensacyjny Exclusive Green HE 25 R.S.i. Pompy ciepła HP 260 aCS pobierają energię
2,5–25 kW) oraz wbudowaną pompą modu-
cieplną z powietrza i wykorzystują ją do pro-
lowaną o klasie energetycznej a. z szerokim zakresem modulacji mocy (już od
dukcji ciepłej wody użytkowej. Czynnik
rys. 2
6
zima2014
chłodniczy (R134a) zmienia swój stan w pa-
Budowa i zabezpieczenia
rowniku poprzez pobór ciepła z otoczenia
Pompa ciepła HP 260 aCS (rys. 2) jest urzą-
zewnętrznego. Sprężarka, która jest sercem
dzeniem typu monoblok (2 w 1) składającym
systemu, zwiększa temperaturę czynnika
się ze zbiornika c.w.u. połączonego z pompą
ogrzanego przez powietrze. Odbywa się to
ciepła. Dzięki izolacji wykonanej ze spienio-
poprzez zwiększenie ciśnienia czynnika
nego poliuretanu o grubości 50 mm zasob-
chłodniczego, który w efekcie osiąga tempe-
nik ten pozwala gromadzić i utrzymywać
raturę około 90°C. Następnie w skraplaczu
ciepło przez długi czas. Jest wykonany ze stali
następuje oddanie energii cieplnej wodzie
węglowej, pokryty dwiema wewnętrznymi
użytkowej i podgrzanie jej do temperatury
powłokami emalii SmaLGLaSS i wyposażony
max. 60°C. Na koniec czynnik przechodzi
w antykorozyjną anodę magnezową. przez zawór rozprężny, następuje spadek Warto zwrócić uwagę, że wężownica skraplacza
ciśnienia i temperatury tego płynu i jego po-
została owinięta wokół zasobnika, co – w razie
rys. 1
HP 260 aCS posiada również innowacyjną rys. 3
i energooszczędną funkcję dynamicznej
krzywej grzewczej. Sterownik umożliwia przerwania jej ciągłości – wyklucza możli-
automatyczną zmianę nastawy temperatury
wość przedostania się czynnika do wody w zależności od temperatury powietrza.
sanitarnej. zmiana ta jest realizowana poprzez wyznaczenie nowej nastawy temperatury w zasob-
Modele
niku w zależności od temperatury zewnętrz-
Pompa ciepła HP 260 aCS jest dostępna nej, zmierzonej za pomocą czujnika.
w dwóch wersjach:
z kolei modulowany wentylator dopasowuje
■ z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 268 l, prędkość obrotową do wartości temperatury
z dodatkową wężownicą do podłączenia
powietrza, gwarantując utrzymanie wysokiej
instalacji solarnej lub kotła (model HP 260
sprawności.
aCS S);
Zalety pompy ciepła HP 260 ACS marki BERETTA:
• Oszczędna eksploatacja
• Dogodność montażu
• Niski koszt inwestycji
• Łatwość obsługi, programowania
• Funkcjonalność
• Możliwość zintegrowania instalacji pompy
z innymi źródłami energii (kocioł gazowy
i/lub kolektory słoneczne)
• Modulowany wentylator
• Cicha praca
• Ochrona środowiska naturalnego
• Produkowana we Włoszech
Współczynnik COP dla pompy ciepła HP 260
Wartość współczynnika COP
(z ang. coefficient
of performance)
aCS wynosi 3,25 (przy temp. powietrza 15°C
instalacji solarnej i kotła) (model HP 260
Sprawność pomp ciepła określa współczynnik
dlatego jeśli chcemy porównać urządzenia
aCS SC).
COP. mówi on w jakim stopniu urządzenie to
różnych producentów, należy zwrócić uwagę
wykorzystuje ciepło ze środowiska natural-
na parametry, przy jakich wartość COP jest
nego w stosunku do zużytego prądu. Współ-
osiągana.
Sterownik w pompie ciepła (rys. 3) posiada
czynnik ten nie jest wielkością stałą dla dane-
Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej możliwość zaprogramowania częstotliwości
go rodzaju pompy ciepła i zależy od wielu
z powietrza, pompa ciepła jest przyjazna dla
■ z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 265 l, z dwiema wężownicami do podłączenia
dwóch dodatkowych źródeł ciepła (np. Szereg ciekawych funkcji
– temp. wody 15–50°C). Oczywiście im wyższa wartość współczynnika COP, tym lepiej,
dezynfekcji zbiornika (w celu wyeliminowa-
czynników:
środowiska naturalnego. Łatwość instalacji,
nia bakterii i zachowania higieny zasobnika
■ budowy i parametrów pompy ciepła,
ciche i niezawodne działanie oraz niskie
c.w.u.) oraz pracy pompy w trybie taryfy eko-
■ temperatury powietrza (dolnego źródła),
koszty utrzymania to główne korzyści płynące
nomicznej. W przypadku posiadania dwóch
■ temperatury zasilania instalacji (górnego
z użytkowania bardzo ekologicznego i eko-
taryf za energię elektryczną i odpowiednie-
źródła),
go licznika, można wykorzystywać grzałkę
■ różnicy pomiędzy temperaturą wody zasi-
elektryczną tylko w godzinach kiedy stawki
lającej instalację grzewczą a temperaturą
za prąd są bardziej korzystne.
powrotu.
nomicznego urządzenia, jakim jest pompa
ciepła HP 260 aCS marki BERETTa.
Grażyna Bentkowska
www.beretta.pl
zima2014
7
Download