Lp - Orlen

advertisement
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
Tytuł zadania
Sposób realizacji
Planowane efekty
Działania w zakresie ochrony środowiska
1.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i uczelniami
działającymi w obszarze ochrony środowiska, w tym z
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Radą
Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce.
Uczestniczenie w obchodach "Dni Ziemi" i "Dni
Chemika", przekazywanie informacji
dotyczących wpływu Zakładu na stan
środowiska naturalnego, współpraca z
uczelniami w zakresie stażu i realizacji prac
licencjackich i magisterskich.
Wspieranie projektów podnoszenia
świadomości ekologicznej społeczeństwa,
poprawy ochrony środowiska, podnoszenia
poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka
itp.
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Opracowanie środowiskowych
elementów strategii miasta,
podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
2.
Udział w pracach fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka".
3.
Objęcie systemem nadzoru program elektroniczny służący do
ewidencjonowania i przekazywania do Sekretariatu
wskaźników realizacji Programu.*
Zgłoszenie programu służbom IT.
4.
Włączenie do procedury środowiskowej Wskaźników
programu "Odpowiedzialność i Troska"*
Opis sposobu określania, bilansowania,
ewidencjonowania weryfikacji i przekazywania
do Sekretariatu wskaźników Programu
"Odpowiedzialność i Troska".
5.
Włączenie do procesów auditu elementów dotyczących RC.*
Przegląd obowiązujących procedur ZSZ pod
katem zapewnienia audytowania zadań RC.
Zapewnienie monitorowania zadań
realizowanych w ramach Programu
RC.
6.
Ramowy System Zarządzania RC w Księdze ZSZ.*
Uwzględnienie RSZ RC w Księdze ZSZ.
Zintegrowanie kewstii wynikających
RSZ RC z istniejącym ZSZ.
Biuletynu "OiT-ek" dostępny dla pracowników.*
Rozbudowa zakładki ochrona środowiska w
wewnętrznej sieci komputerowej Intranet o
dostęp do elektronicznego biuletynu "OiT-ek".
Zapewnienie pracownikom
możliwości korzystania z wiedzy i
wiadomości prezentowanych
bezpośrednio przez Program RC.
7.
Strona 1 z 11
Objęcie systemu nadzorem,
zapewnienie bezpieczeństwa
informacji.
Formalne uregulowanie sposobu
postępowania i zapewnienie
prawidłowego sporządzenia
wskaźników oraz uniknięcie
możliwości popełnienia błędu.
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
8.
Tytuł zadania
Obchody 50-lecia istnienia Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazownictwa w Bóbrce
Sposób realizacji
Współorganizacja w obchodach. Nowa
ekspozycja PKN ORLEN S.A. w Muzeum.
Wystawa zdjęć historycznych z Muzeum w
Warszawie.
Planowane efekty
Zainteresowanie historią polskiej
chemii.
Edukacja młodych ludzi w
dziedzinie chemii. Budowa
Dystrybucja płyty „Historia Ropy Naftowej”.
wizerunku Koncernu jako firmy
aktywnie zaangażowanej w rozwój.
Zainteresowanie młodzieży chemią.
Utworzenie edukacyjnej strony interaktywnej w
Przedstawienie zagadnień w formie
języku polskim, czeskim i angielskim.
zabawy i ciekawych doświadczeń.
Organizacja konkursu chemicznego dla
uczniów z powiatu płockiego we współpracy z
Promocja bezpiecznej i przyjaznej
płockimi szkołami i prasą lokalną oraz
chemii.
nagrodami fundowanymi przez PKN ORLEN
S.A.
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Budowa wizerunku
Opracowywanie dodatków poświęconych
Koncernu jako firmy innowacyjnej,
tematowi chemii - rola PKN ORLEN S.A. w
blisko współpracującej ze
polskim segmencie chemicznym, działalności
środowiskami naukowymi, która
edukacyjnej koncernu i świadomej ekologii.
potrafi skutecznie implementować
osiągnięcia nauki do swojej
działalności operacyjnej.
9.
Program edukacyjny - Chemia w szkole.
10.
Międzynarodowy interaktywny portal chemiczny.
11.
Konkurs chemiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
12.
Dodatki do miesięcznika „Press” i "Dziennik Gazeta Prawna".
13.
Opracowanie Albumu „Ochrona Środowiska w czterech
porach roku”.
Wybór odpowiednich zdjęć, przygotowanie
opisów, komentarzy i wydanie albumu.
Kontynuacja zadania.
Albumu „Ochrona Środowiska w
czterech porach roku”
Nowe kryterium podczas podpisywania umów z dostawcami
usług.*
Wprowadzenie we współpracy z Biurem
Zakupów dodatkowego kryterium
ekologicznego (dla realizatorów RC) przy
równocennych ofertach biznesowych.
Kontynuacja zadania.
Uwzględnienie przynależności do
Programu „Odpowiedzialność i
Troska” w zawieranych umowach z
przewoźnikami produktów i innych
usług (doskonalenie w ramach RSZ
RC).
14.
Strona 2 z 11
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
Tytuł zadania
15.
Program selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio w
miejscu ich powstawania – obiekty PKN ORLEN w Płocku.
16.
Przebudowa układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni.
17.
18.
Sposób realizacji
Planowane efekty
Kontynuowanie programu selektywnej zbiórki
Podnoszenie świadomości
odpadów bezpośrednio w miejscu ich
ekologicznej pracowników PKN
powstawania – obiekty PKN ORLEN w Płocku.
ORLEN – szkolenia okresowe.
Kontynuacja zadania
Podniesienie bezpieczeństwa
technicznego zasilania w paliwo
Zmiana sposobu zasilania kotłów EC paliwem
kotłów Zakładu Elektrociepłowni a
ze zbiorników magazynowych poprzez
tym samym podniesienie
zabudowę rurociągów wraz z armaturą
bezpieczeństwa całego Zakładu
Kontynuacja zadania.
Produkcyjnego w Płocku - PKN
ORLEN S.A.
Zabudowa olejowo-gazowego kotła parowego OOG-420 nr 8
w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A.
Zabudowa nowej ekologicznej jednostki
kotłowej spełniającej obowiązujące standardy
emisji dla nowych instalacji oraz wymagania
BAT. W celu redukcji emisji Nox i pyłu kocioł
zostanie wyposażony w palniki niskoemisyjne i
instalacje katalitycznego odgazowania spalin
(SCR) oraz elektrofiltr. Redukcja emisji SO2
Będzie efektem stosowania niskosiarkowego
paliwa gazowego lub ciekłego.Kontynuacja
zadania.
Obniżenie emisji:-SO2 do poziomu:
35mg/m3u dla gazu oraz
200mg/m3u dla oleju,- NOx do
poziomu: 100mg/m3u dla gazu oraz
150mg/m3u dla oleju,- pyłu do
poziomu: 5mg/m3u dla gazu oraz
20mg/m3u dla oleju.Uzyskanie
efektu ekologicznego będzie
możliwe po przekazaniu kotła K-8
do eksploatacji. Planowany termin
przekazania kotła K-8 do
eksploatacji - II kw. 2012r.
Budowa instalacji Claus II wraz z infrastrukturą.
Zakończenie budowy nowej instalacji Claus II
o mocy przerobowej 15t/h gazów
siarkowodorowych wraz z niezbędną
infrastrukturą (węzły: produkcji tlenu,
odgazowania siarki, magazynowania i
produkcji siarki.
Kontynuacja zadania.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska poprzez utylizacje
siarkowodoru. Wybudowana
instalacja przejmie przerób ok. 50%
gazu siarkowodorowego
powstającego w Zakładzie
Produkcyjnym.
Strona 3 z 11
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
Tytuł zadania
Sposób realizacji
Redukcja ładunku benzenu zawartego w ściekach
odprowadzanych do systemów kanalizacji przemysłowej z
instalacji etylenowej.
Wykonanie ćwierć-technicznej instalacji na
boczniku na instalacji Olefin II, w oparciu o
projekt ICHP.
Kontynuacja zadania.
20.
Remont komina H200 ( BEM 151 )
Naprawa trzonu komina na zewnątrz ( 0-150m
) i wymurówki wewnątrz, oznakowanie malowanie, naprawa galerii na poziomach
150m, 100m, 50m.
21.
Wymiana agregatu chłodniczego freonowego C5 na instalacji
Wytwórni Tlenu i Azotu
Wymiana agregatu chłodniczego freonowego
na agregat z innym czynnikiem chłodniczym.
19.
22.
Węzeł do oczyszczania ścieków z benzenu na Wydziale
Olefin II
23.
Zastąpienie gazu opałowego i wodoru azotem w hermetyzacji
zbiorników i systemu zrzutów na instalacjach HK i HOG.
24.
Zagospodarowanie zrzutów „acetylenowych” z Instalacji
Butadienu II jako komponentu gazu opałowego
niskociśnieniowego.
25.
Zwiększenie udziału zawartości biokomponentów w
produkowanych paliwach.
Skolektortowanie strumieni ścieków
zawierających benzen a następnie
oczyszczenie ww. strumieni na 3 kolumnach
sorpcyjnych pracujących w cyklach sorpcja na
złoża syntetycznego sorbentu polimerowego –
regeneracja parą.
Zastąpienie gazu opałowego azotem w
hermetyzacji zbiorników na instalacjach
Hydrokrakingu i HOG-u oraz hermetyzacja
azotem systemów zrzutów węglowodorowych i
kwaśnych.
Budowa rurociąg DN 150 pomiędzy
rurociągiem gazów acetylenowych przy
pochodni nr 2, a kolektorem zrzutów przed
zamknięciem hydraulicznym ZB-2.
Wprowadzanie na rynek paliw z
biokomponentami oraz biopliwa BIO 100.
Strona 4 z 11
Planowane efekty
Zmniejszenie zawartości benzenu w
ściekach wychodzących z terenu
instalacji do wartości wymaganych
normatywem.
Dłuższe okresy międzypostojowe,
praca komina bez konieczności
zatrzymań pracy awaryjnego
emitora H66. poprawa
bezpieczeństwa pracy.
Zastąpienie czynnika ziębniczego
R22 zawierający freon, nowym
czynnikiem R-507.
Redukcja stężenia benzenu ze
ścieków odpływających na COŚ
poniżej wartości określonej w
Normatywie Jakościowym tj. >10
ppm.
Ograniczenie emisji tlenków węgla
emitowanych do atmosfery przez
system zrzutów.
Obniżenie konsumpcji gazu
ziemnego przez Zakład i obniżenie
emisji CO2.
Zmniejszenie uciążliwości
środowiskowych produkowanych
paliw.
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
26.
Tytuł zadania
Wymiana palników na pochodniach z ZP Płock.
Sposób realizacji
Zabudowa energooszczędnych palników
pilotowych na końcówkach pochodni.
Planowane efekty
Znaczne ograniczenie zużycia gazu
opałowego na pochodniach,
zmniejszenie emisji CO2 oraz
uniknięcie emisji nie spalonych
węglowodorów do atmosfery.
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy
1.
Opracowanie projektu zarządzenia i
Nowelizacja zarządzenia w sprawie prac w oparciu o pisemne przekazanie do Działu Organizacji w celu
zezwolenia.
wydania.
Kontynuacja zadania.
2.
Nowelizacja zarządzenia w sprawie realizacji prac wewnątrz
zbiorników.
Opracowanie projektu zarządzenia i
przekazanie do Działu Organizacji w celu
wydania.
Kontynuacja zadania.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz
właściwej organizacji przy
prowadzeniu prac wewnątrz
jakichkolwiek zbiorników.
Modernizacja układów blokadowych na gazie i oleju do
palników pieców 1HO-1 i 2HO-2 - DRW VI.
Wymiana zaworów blokadowych (triad) na
układach zasilających piece.
Kontynuacja zadania.
Zwiększenie niezawodności pracy
pieców oraz poprawa
bezpieczeństwa podczas
ewentualnych sytuacji awaryjnych
Kontynuacja zadania.
Usuniecie starej powłoki przeciwogniowej –
powierzchnia 13 000 m2 Położenie nowej
powłoki przeciwogniowej – powierzchnia
13 000 m2
Przywrócenie zabezpieczenia
przeciwogniowego konstrukcji
stalowych estakad instalacji
Hydrokrakingu i zmniejszenie strat.
Zabezpieczenie personelu oraz
zapewnienie dodatkowego czasu na
kontrolowanie lub gaszenie pożaru,
zanim ciepło spowoduje
uszkodzenie wyposażenia lub
elementów konstrukcji instalacji.
3.
4.
Zabezpieczenia przeciwogniowe na instalacji Hydrokrakingu
Strona 5 z 11
Zapewnienia bezpiecznej
organizacji pracy.
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
Tytuł zadania
5.
Propagowanie informacji o funkcjonowaniu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym.
6.
Opracowanie kluczowych wskaźników pozwalających na
ocenę skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
procesowym.
7.
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa technicznego
Wydziału Gazów Płynnych Etap II.
8.
Zabudowa nowych pomp P022A/B.
9.
System detekcji stężeń węglowodorów dla instalacji
Reformingu I i HON I.
Sposób realizacji
Planowane efekty
Podnoszenie świadomości
pracowników w zakresie
potencjalnych zdarzeń awaryjnych
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
jakie mogą zaistnieć na obiektach
komórek organizacyjnych zakładu
danego Wydziału/Bloku oraz
produkcyjnego w Płocku w zakresie
ogólnych zagadnień związanych z
możliwości zaistnienia i przeciwdziałania
wymogami prawnymi z zakresu
potencjalnym sytuacjom awaryjnym na terenie
poważnych awarii przemysłowych a
obiektów technologicznych.
w tym Raportu o Bezpieczeństwie
dla zakładu produkcyjnego w
Płocku.
Sformułowanie i określenie metody
wyznaczania i wykorzystania
kluczowych wskaźników w zakresie
Powołanie zespołu roboczego w ramach
zarządzania bezpieczeństwem
zleconej pracy badawczo-rozwojowej w
procesowym w celu minimalizacji
zakresie opracowania kluczowych wskaźników
potencjalnych strat związanych z
pozwalających na ocenę skuteczności
awaryjnym uwolnieniem
zarządzania bezpieczeństwem.
niebezpiecznych substancji
chemicznych w przemyśle
rafineryjnym i petrochemicznym.
Podniesienie bezpieczeństwa
Wymiana rurociągów i armatury.
procesowego i bezpieczeństwa
pracy.
Podniesienie bezpieczeństwa
Demontaż starych i montaż nowych pomp oraz
procesowego i bezpieczeństwa
ich orurowania.
pracy.
Zmniejszenie poziomu ryzyka
procesowego z poziomu TNA
(ryzyko tolerowane) do poziomu TA
(ryzyko akceptowalne). System
detekcji przyczyni się również do
zmniejszenia ryzyka występowania
uciążliwości zapachowych na tych
instalacjach.
Strona 6 z 11
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Tytuł zadania
Lp.
Sposób realizacji
Planowane efekty
10.
Doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy.
Konkursy BHP, Otwarty Dzień
Bezpieczeństwa, Tematyka miesiąca,
Przechodzenie z poziomu "na papierze i w
głowie" na poziom "na papierze, w głowie i w
sercu".
11.
Współpraca ze spółkami z Grupy Kapitałowej.
Integracja oraz wzajemna współpraca tworzenie z wewnętrznych jednolitych
uregulowań w zakresie bezpieczeństwa
Poprawa bezpieczeństwa pacy.
12.
System "Asystent BHP".
Powołanie asystentów BHP do ścisłej
współpracy ze służbą BHP
Poprawa bezpieczeństwa pacy.
13.
Klauzula bezpieczeństwa.
Wdrożenie sankcji dyscyplinujących
Kontraktorów i motywacji do bezpiecznych
zachowań w procesie pracy
Poprawa bezpieczeństwa pacy.
Karty bezpieczeństwa.
Aktualizacja Karta Bezpieczeństwa dla osób
przebywających na terenie zakładu
produkcyjnego w Płocku PKN ORLEN S.A.
Wzrost bezpieczeństwa i
świadomości osób przebywających
na terenie zakładu produkcyjnego w
Płocku w zakresie występujących
zagrożeń.
14.
Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
Strona 7 z 11
Poprawa bezpieczeństwa pacy.
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
Tytuł zadania
Sposób realizacji
1.
1. Kontynuacja współpracy z ORLEN Medica
Sp. z o.o w zakresie realizacji następujących
programów profilaktycznych wczesnego
wykrywania: chorób serca i nadciśnienia
tętniczego, leczenia żylnej choroby
zakrzepowo - zatorowej, nowotworów układu
moczowego, zaburzeń czynności tarczycy i
zespołu metabolicznego, zapobiegania i
wczesnego wykrywania schorzeń narządu
ruchu (neurochirurgiczno - ortopedyczny),
oraz nowych programów: wczesnego
wykrywania schorzeń nowotworowych jelita
Przeprowadzenie badań wpływu środowiska pracy na zdrowie
grubego, badania wpływu wieloletniego
pracowników PKN ORLEN S.A., a także wskazanie na
zatrudnienia pracowników PKN ORLEN S.A.
potencjalne jego skutki w odniesieniu do ustalonej grupy
na wydziałach o szczególnym narażeniu na
kontrolnej
działanie stresu, wczesnego wykrywania
nowotworów i ciężkich schorzeń układu
oddechowego, usprawniania odcinka
szyjnego i obręczy barkowej oraz dolnego
odcinka kręgosłupa i obręczy biodrowej oraz
program tzw. "Białe piątki".
2. Realizacja zapisów Komunikatu nr
1/DG/2011 w sprawie:przeprowadzenia badań
wpływu środowiska pracy na zdrowie
pracowników PKN ORLEN S.A. realizowanych
przez WIM w Warszawie i ORLEN Medica Sp.
z o.o. w Płocku.
2.
Sezonowe szczepienia ochronne pracowników przeciwko
grypie.
1. Podpisanie umowy na realizację szczepień.
2. Wydanie Komunikatu określającego zasady
i tryb realizacji szczepień w danym roku.
3.
Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu
,,B".
Szczepienia dotyczą pracowników Oddziału
Bojowego Zakładowej Straży Pożarnej,
zgodnie z zaleceniami Komisji BiHP.
Kontynuacja zadania.
Strona 8 z 11
Planowane efekty
Zapewnienie uczestnikom
programów profilaktycznych
dostępu do lekarzy specjalistów,
dostępu do kliniki WIM, możliwość
skorzystania z konsultacji
profesorskich oraz wykonania
trudno dostępnych
specjalistycznych badań. Wyniki
prowadzonych od wielu lat badań
wdrażane są na bieżąco do
działalności ORLEN Medica Sp. z
o.o., która realizuje opiekę
medyczną dla pracowników Spółki
w ramach medycyny
pracy.Wpływają one w istotny
sposób na postępowanie
diagnostyczno – lecznicze w
stosunku do pacjentów, jak również
przyczyniają się do opracowywania
przez służby BHP stosownych
przepisów wewnętrznych
dotyczących dostosowania
środowiska pracy do
bezpieczeństwa zdrowotnego
pracowników.
Zapewnienie lepszej kondycji
zdrowotnej pracowników oraz
obniżenie absencji chorobowej
wśród zaszczepionych pracowników
Ograniczenie ryzyka zarażenia
WZW typ ,,B" a jednocześnie
podniesienie bezpieczeństwa pracy
ratowników
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
4.
5.
6.
7.
Tytuł zadania
Sposób realizacji
Planowane efekty
Zapewnienie preferencyjnego dostępu pracownikom PKN
ORLEN S.A. do badań koronarografii.
Kontynuacja programu ,,Ratowanie życia w
sytuacjach kryzysowych" zawartego w formie
porozumienia w dniu 08.12.2004 r. pomiędzy
PKN ORLEN S.A., ORLEN Medica i
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w
Płocku.
Skrócenie okresu oczekiwania
naszych pracowników na badania
koronarografii.
Zapewnienie preferencyjnego dostępu pracownikom PKN
ORLEN S.A. do badań rezonansu magnetycznego.
Kontynuacja realizacji porozumienia PKN
ORLEN S.A. i Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym w Płocku.
Skrócenie okresu oczekiwania
naszych pracowników na badania
rezonansu magnetycznego, bez
konieczności dojeżdżania do
oddalonych od Płocka placówek.
Zapewnienie opieki medycznej dla kadry menedżerskiej PKN
ORLEN S.A.
Wypracowanie zakresu planowanej
współpracy. Podpisanie umowy z Centrum
Medycznym ENEL-MED. w Warszawie
1. Comiesięczna aktualizacja list osób
uprawnionych.
2. Bieżące kontrolowanie wykonania
postanowień umów.
3. Przekazywanie osobom uprawnionym
wszelkich informacji na temat Programów
Opieki Medycznej.
4. Udzielanie odpowiedzi na zadane przez
uczestników Programu pytania.
5. Realizacja rozliczeń.
Zagwarantowanie przez
Pracodawcę opieki medycznej na
terenie całej Polski dla kadry
menedżerskiej i jej najbliższej
rodziny.
Określenie kierunków i wytycznych
pozwalających na sprawną i skuteczną
realizację działań prozdrowotnych na rzecz
Pracowników.
Inicjowanie wspólnych działań
Pracodawcy oraz Pracowników,
prowadzących do poprawy
bezpieczeństwa i stanu zdrowia,
skutecznej profilaktyki zdrowotnej
oraz ciągłej poprawy jakości życia
Pracowników PKN ORLEN S.A.
Polityka zdrowotna PKN ORLEN S.A.
Strona 9 z 11
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Lp.
8.
Tytuł zadania
Akcja " Podaruj życie - zostań dawcą szpiku kostnego".
Sposób realizacji
Planowane efekty
Wsparcie osób dotkniętych ciężkimi
Współpraca z placówkami medycznymi,
chorobami zagrażającymi życiu - w
opracowanie i rozpowszechnienie informacji
tym również pracowników PKN
na temat akcji w mediach, pobieranie materiału
ORLEN S.A. budowa wizerunku
do badania w placówkach medycznych.
firmy wspierającej potrzebujących.
Działania w zakresie obrotu chemikaliami
1.
2.
3.
Rejestracja kolejnych substancji podlegających REACH.
Opracowanie dokumentacji dla 5 substancji.
Podniesienie bezpieczeństwa
stosowania produktów.
Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin
.
Dokonanie klasyfikacja, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin w sposób
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
Zgłaszanie klasyfikacji Europejskiej Agencji
Chemikaliów w przypadku importu.
Zapewnienie bezpieczeństwa
stosowania produktów.
Rozpoznanie możliwości uczestnictwa w projekcie Global
Product Strategy - GPS (projekt grupowy przemysłu
chemicznego jako podmiotu)- czuwanie nad produktem czyli
Uzupełnienie RC o elementy Product
zarządzanie aspektami zdrowotnymi, środowiskowymi i
Stewardship.
bezpieczeństwem w całym cyklu życia produktu i w kooperacji
z dostawcami i odbiorcami.
Strona 10 z 11
Propagowanie wiedzy na temat
produktów przemysłu chemicznego i
sposobów ich bezpiecznego
stosowania, a tym samym
zminimalizowanie ich negatywnego
wpływu na zdrowie człowieka i
środowisko. Udostępnienie wiedzy i
ułatwienie jej zrozumienia. Rozwój
współpracy i upowszechnienie
kultury dzielenia się wiedzą.
Stworzenie pilotowej karty
bezpieczeństwa na podstawie
dokumentacji technicznej
sporządzonej w ramach rejestracji
REACH.
Deklaracja zadań do realizacji w 2011r. w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”
Tytuł zadania
Lp.
Sposób realizacji
Planowane efekty
Realizacja projektu "System Zarządzania Kartami
Charakterystyk Substancji Chemicznych (SDS)"
Prace w zespole projektowym mającym na
celu stworzenie bazy danych dla kart
charakterystyk.
Administrowanie i zarządzanie bazą
danych po zakończeniu jej
implementacji. Weryfikacja
scenariuszy narażenia i kart
charakterystyki dla substancji
stosowanych na instalacjach PKN
ORLEN S.A oraz możliwość
przejęcia odpowiedzialności za
własne opracowanie kart
charakterystyk.
1.
Aktualizacja elektronicznej wersji "Poradnika ekologicznego
pracownika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A."
Śledzenie zmian z zakresu prawa ochrony
środowiska i aktualizacja danych w
wewnętrznej sieci komputerowej.
Możliwość ciągłego dostępu
pracowników Polskiego Koncernu
Naftowego do informacji z zakresu
ochrony środowiska.
2.
Raport środowiskowy dla Spółek GK ORLEN.
Opracowanie Raportu Środowiskowego dla
Spółek GK za rok 2010.
Przekazanie informacji na temat
wpływu Spółek na środowisko.
*
zadanie w ramach dostosowania do RSZ RC
4.
Inne
kontynuacja zadania
zadanie ciągłe
Strona 11 z 11
Download