Regulamin Promocji pod nazwą

advertisement
Regulamin Promocji rabatowej w Programie MIKROFLOTA
dla uczestników Kongresu 590
zwany dalej („Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej
przeznaczonej dla przedsiębiorców zawierających umowę w ramach programu
MIKROFLOTA dla uczestników Kongresu 590 zwanej dalej „Promocją”.
2. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą i nie zdefiniowane inaczej w niniejszym
Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sprzedaży i Używania Kart
MIKROFLOTA PKN ORLEN z dnia 24 grudnia 2013 roku.
3. Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą
w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem:
KRS 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony:
534.636.326,25 zł., (dalej „Organizator”).
4. Promocja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje Stacje Paliw
funkcjonujące pod marką ORLEN lub BLISKA.
5. Promocja polega na przyznaniu przedsiębiorcy zawierającemu umowę w ramach
programu MIKROFLOTA rabatu na zakup dowolnego paliwa w wysokości 10 groszy za
litr, w okresie wskazanym w punkcie 16 poniżej, po spełnieniu przez Uczestnika Promocji
warunków udziału w Promocji, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu.
UCZESTNICY PROMOCJI
6. Uczestnikiem Promocji może być każda prowadząca działalność gospodarczą:
a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS,
która w dniach 17-18.11.2016 na Kongresie 590 otrzyma ulotkę, na której umieszczony
będzie kod promocyjny Kongres590 i przy jego wykorzystaniu zarejestruje się na stronie
internetowej http://mikroflota.orlen.pl oraz zawrze z Organizatorem umowę o wydanie i
używanie Kart MIKROFLOTA.
7. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba nie będąca przedsiębiorcą ani
przedsiębiorca, który przed terminem obowiązywania Promocji zawarł już z
Organizatorem umowę o wydanie i używanie Kart MIKROFLOTA lub w okresie
obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem umowę o wydanie i używanie Kart
MIKROFLOTA jednak bez wykorzystania kodu promocyjnego przy rejestracji na stronie
internetowej http://mikroflota.orlen.pl.
ZASADY PROMOCJI
8. Osoba która zamierza zostać Uczestnikiem Promocji i otrzymała na Kongresie 590 ulotkę
z kodem promocyjnym Kongres590, powinna postępować zgodnie z instrukcjami
znajdującymi się na stronie internetowej http://mikroflota.orlen.pl w celu przystąpienia do
Programu MIKROFLOTA i zawarcia z Organizatorem umowy o wydanie i używanie Kart
MIKROFLOTA.
1
9. Kod umieszczony na ulotce pozwala na skorzystanie z Promocji przez Uczestnika
Promocji rejestrującego się na stronie internetowej http://mikroflota.orlen.pl i wpisującego
kod Kongres590 w trakcie rejestracji w pole oznaczone „kod promocyjny”.
10. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu dowolnego paliwa w ramach Programu
MIKROFLOTA na podstawie zawartej z Organizatorem umowy o wydanie i używanie
Kart MIKROFLOTA, otrzyma rabat w wysokości 10 groszy za litr od ceny obowiązującej
na Stacji Paliw.
11. Rabat zostanie zastosowany do Transakcji Bezgotówkowych zakupu paliwa dokonanych
w okresie wskazanym w punkcie 16 poniżej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Po
zakończeniu Promocji zakup paliw w ramach Programu MIKROFLOTA odbywać się
będzie po cenie obowiązującej na Stacji Paliw.
12. Przyznany zgodnie z warunkami Promocji rabat zostanie uwidoczniony na fakturze
wystawianej zgodnie z umową o wydanie i używanie Kart MIKROFLOTA.
13. Promocja dla uczestników Kongresu 590 nie łączy się z innymi promocjami.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
14. Promocja obowiązuje od dnia 17 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15. Ulotki wraz z kodem mogą zostać wykorzystane przez cały okres obowiązywania
Promocji do zarejestrowania się na stronie internetowej http://mikroflota.orlen.pl w celu
przystąpienia do Programu MIKROFLOTA.
16. Kod uprawnia do korzystania z rabatu na paliwo o którym mowa w ust. 10 przez okres 6
miesięcy od dnia dokonania pierwszej transakcji na Stacji Paliw.
17. Po zakończeniu okresu Promocji wszystkie Ulotki wraz z kodami wygasają.
SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
18. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji określonej niniejszym Regulaminem mogą
być zgłaszane przez Uczestników Promocji m.in.:
a) na piśmie i wysłane na adres: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa
z dopiskiem „Promocja MIKROFLOTA dla uczestników Kongresu 590”,
b) poprzez Formularz Kontaktowy dedykowany dla Akcji Promocyjnych na stronie:
http://opinie.orlen.pl/forms/ZglosProblem.aspx
c) telefonicznie w całodobowym Centrum Obsługi Klienta PKN ORLEN pod numerami
telefonów: 801-167-536 (z tel. stacjonarnych), 502-167-536 (z tel. komórkowych).
Koszt połączenia naliczany jest zgodnie z taryfą operatora.
Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie
mu odpowiedzi tj. np.: imię i nazwisko Uczestnika; w przypadku wyboru poczty tradycyjnej
jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru adresu e-mail
jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej; miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy
reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz treść żądania; numer
telefonu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie
14 dni od dnia jej złożenia zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
2
DANE OSOBOWE
19. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt 17 powyżej, podane w związku z
reklamacją, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z
rozpatrywaniem reklamacji przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.
1182). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Polski
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul.
Chemików 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 17 powyżej,
jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora:
http://mikroflota.orlen.pl oraz w biurze Organizatora pod adresem: PKN ORLEN S.A., ul.
Chemików 7; 09-411 Płock.
3
Download