Sposób przesłania wymaganych informacji

advertisement
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
Od: Magdalena Krajewska, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”)
Zapytanie o Informację – Projekt: „Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie
pracowników PKN ORLEN S.A.”
Szanowni Państwo,
W imieniu PKN ORLEN S.A. zwracam się do Państwa z zapytaniem o informacje dotyczące wstępnej
oferty na przeprowadzanie czynności polegających na realizacji badań wpływu środowiska pracy na
zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A. i wskazaniu na potencjalne jego skutki w odniesieniu do
ustalonej grupy kontrolnej oraz przeprowadzenie programów naukowo – badawczych realizowanych
jako programy profilaktyczne oparte o wczesne wykrywanie zagrożeń wynikających z tytułu
wykonywanej pracy.
OCZEKIWANY ZAKRES USŁUG:
Zakres
usług
medycznych
obejmować
będzie
przeprowadzenie
następujących
programów
wchodzących w zakres badań wpływu środowiska pracy , których realizacja będzie się odbywała w
Płocku oraz w Warszawie poprzez specjalistyczne konsultacje oraz ewentualną hospitalizację,:
1. Program wczesnego wykrywania chorób serca i nadciśnienia tętniczego.
W ramach programu każdy uczestnik winien mieć wykonane podstawowe badania
laboratoryjne i badanie EKG. Wyniki badań oceniać powinien lekarz kardiolog, który będzie
mógł zlecić wykonanie testów wysiłkowych oraz badanie USG (echo serca). W uzasadnionych
przypadkach pacjenci będą kierowani na dalszą diagnostykę lub leczenie w klinikach
specjalistycznych.
2. Program wczesnego wykrywania i leczenia żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej.
W ramach programu każdy uczestnik powinien mieć wykonane podstawowe badania
laboratoryjne w tym badanie czasu krzepnięcia krwi, morfologię, jonogram, poziom
cholesterolu i trój glicerydów. Po konsultacji lekarskiej pacjent może być skierowany na
badanie USG Dopplera naczyń lub tętnic bądź tomografię komputerową. W uzasadnionych
medycznie przypadkach pacjenci będą kierowani na dalszą diagnostykę i leczenie w klinikach.
3. Program wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowego (raka nerki, gruczołu
krokowego i pęcherza moczowego oraz jądra).
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
W ramach projektu każdy uczestnik będzie miał wykonane podstawowe badania laboratoryjne
w tym biochemiczne oraz USG układu moczowego. Po konsultacji u lekarza specjalisty może
zostać wykonana dodatkowo tomografia komputerowa. W przypadkach nieprawidłowości
pacjenci będą kierowani na dalszą diagnostykę i leczenie w klinikach specjalistycznych.
4. Program
zapobiegania
i
wczesnego
wykrywania
schorzeń
narządu
ruchu
(neurochirurgiczno – ortopedyczny).
W
ramach programu przeprowadzone
zostaną
szczegółowe badania
pracowników,
rehabilitacja usprawniająca oraz ewentualna dalsza diagnostyka specjalistyczna (rezonans
magnetyczny, tomografia komputerowa, EEG). Pacjenci zakwalifikowani do programu będą
wstępnie konsultowani przez lekarza specjalistę, który określi dalszy tryb postępowania i
niezbędną diagnostykę. W uzasadnionych przypadkach pacjenci będą kierowani na badania i
dalsze leczenia do klinik specjalistycznych.
5. Program
wczesnego
wykrywania
zaburzeń
czynności
tarczycy
i
zespołu
metabolicznego.
W ramach programu każdy uczestnik będzie miał wykonywane podstawowe badania
laboratoryjne
w tym TSH i USG tarczycy i konsultowany przez lekarza specjalistę. W
uzasadnionych przypadkach pacjenci będą kierowani na badania i dalsze leczenia do klinik
specjalistycznych.
6. Program wczesnego wykrywania schorzeń nowotworowych jelita grubego.
W ramach programu odbywać się będzie konsultacja lekarska, połączona z ankietą
profilaktyczną, dzięki której lekarz określi ścieżkę diagnostyczną. Wykonywane będą
biochemiczne badania dodatkowe kolonoskopia endoskopowa lub wirtualna przy użyciu
tomografu komputerowego. Po wykonaniu badań odbywać się będzie ponowna konsultacja a
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pacjenci będą kierowani na leczenie w
specjalistycznych klinikach.
7. Program
wczesnego
wykrywania
nowotworów
i
ciężkich
schorzeń
układu
oddechowego.
W ramach programu uczestnicy będą konsultowani przez lekarza, który po przeprowadzeniu
wywiadu określi ścieżkę diagnostyczną. Program obejmuje podstawowe badania laboratoryjne
oraz tomografię komputerową i RTG płuc. W uzasadnionych przypadkach pacjenci będą
kierowani na dalszą diagnostykę oraz leczenia do klinik specjalistycznych.
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
8. Program usprawniania odcinka szyjnego i obręczy barkowej oraz dolnego odcinka
kręgosłupa i obręczy lędźwiowej.
W ramach projektu będą realizowane zabiegi, uzależnione od rodzaju schorzenia w tym
masaże, relaksacja, mobilizacja i zabiegi fizykalne.
9. Program tzw. „Białe piątki”, czyli możliwość konsultacji i wykonywania badań
diagnostycznych z zakresu:
- kardiologii
- pulmonologii
- diabetologii
W ramach projektu prowadzone być powinny także szkolenia i prezentacje z zakresu
ratownictwa medycznego
10. Program profilaktyczny raka sutka i jajnika.
W ramach programu kobietom powinny zostać wykonane badania: USG piersi, mammografia,
USG ginekologiczne i konsultacja lekarska. Pacjentki ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
będą kierowane na dodatkowe badania w specjalistycznych klinikach.
11. Program profilaktyczny jaskry.
W ramach programu uczestnicy wypełnią specjalną ankietę i odbędą konsultacje
specjalistyczne. W uzasadnionych przypadkach zostaną włączone dodatkowe badania
diagnostyczne oraz leczenie w specjalistycznej klinice.
12. Program wspierania pracowników, będący pomocą w rozwiązywaniu problemów,
mogących negatywnie wpływać na pracę.
W ramach projektu realizować należy konsultacje specjalistyczne w Płocku w zakresie:
- neurochirurgii
- urologii
- kardiologii
- ortopedii
- chirurgii naczyniowej
- endokrynologii
- neurologii
- psychiatrii
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
Dostawcy proszeni są o przedstawienie pełnego zakresu merytorycznego, obejmującego
powyższe programy wraz ze szczegółowym opisaniem propozycji ich realizacji z uwzględnieniem
informacji przypisanych do każdego programu.
W programie badania wpływu środowiska pracy na zdrowie pracownicy PKN ORLEN S.A. będą
mieli, w przypadkach uzasadnionych medycznie nielimitowany dostęp do konsultacji, hospitalizacji
oraz badań diagnostycznych realizowanych w specjalistycznych placówkach i klinikach w Płocku
i/lub innej miejscowości, w której znajduje się Klinika, Szpital czy Akademia.
TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:
Program będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych.
MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:
Program czyli konsultacje i diagnostyka powinny być realizowane w Płocku i w innej miejscowości
w której znajduje się Klinika, Szpital czy Akademia natomiast hospitalizacje w miejscowości
Kliniki ,Szpitala, Akademii
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM
Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są:
a) pracownicy PKN ORLEN S.A. (około 4500 osób)
b) grupa kontrolna:
- emeryci i renciści – byli pracownicy PKN ORLEN S.A. (około 7000 osób)
- członkowie rodzin pracowników PKN ORLEN S.A. (około 3200 osób)
PRZESŁANA PRZEZ PAŃSTWA ODPOWIEDŹ POWINNA ZAWIERAĆ:
-
Podstawowe informacje o Państwa firmie (dokładna nazwa firmy, adres, numer telefonu i
faksu, NIP, ogólny adres e-mail oraz dane osoby do kontaktu – numer telefonu stacjonarnego
i/lub komórkowego, bezpośredni adres e-mail),
-
Profil Państwa firmy (okres funkcjonowania, zakres działalności, opis oferty szkoleniowej z
zarządzania projektami, doświadczenie szkoleniowe ogólnie, doświadczenie w branży
paliwowej, doświadczenie w branży motoryzacyjnej, posiadane licencje, zaplecze lokalowotechniczne),
-
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
-
referencje i lista obsługiwanych kluczowych klientów (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby
udzielającej referencji, telefon kontaktowy, przedmiot i zakres współpracy),
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
-
propozycję programu (metodologia i organizacja poszczególnych programów) wraz z
lokalizacją i charakterystyką miejsc, w których odbywać się będą konsultacje, diagnostyka i
hospitalizacje
-
zobowiązanie i gwarancję na wykonania usługi z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy
na poziomie odpowiadającym krajowym i międzynarodowym standardom medycznym z
zastosowaniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie
-
wstępny kosztorys całości usługi, obejmujących wszystkie programy dla całej grupy
uprawnionych przez okres obowiązywania projektu (rok 2012)
SPOSÓB PRZESŁANIA WYMAGANYCH INFORMACJI
Wszystkie dokumenty składane przez dostawcę powinny zostać przesłane w formie elektronicznej na
adres: [email protected]
Dopuszczalny format plików: .doc, .xls, .pdf, .mpp.
Dokumentacja w formie elektronicznej, zawierająca pliki w formatach podanych powyżej, musi być
zgodna z MS Office wersja 98 lub późniejsza.
Wielkość plików dokumentacji nie powinna przekraczać wielkości 10 MB.
Ostateczną datą składania odpowiedzi na Zapytanie o Informację jest
26.01.2012 godz. 12:00
Odpowiedzi na niniejsze zapytanie nadesłane po terminie lub w sposób i formie niezgodnej z
wytycznymi nie będą rozpatrywane.
W trakcie przygotowania informacji, dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące
niniejszego pisma. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej
na adres [email protected] Odpowiedzi zostaną przesłane w miarę możliwości
niezwłocznie, z zastrzeżeniem jak poniżej. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia
odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.
ZASTRZEŻENIA
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem informacji ponosi dostawca. Niezależnie
od wyników analizy, PKN ORLEN S.A. nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek sposób, w
zakresie kosztów lub strat poniesionych przez dostawcę w związku z przygotowaniem i przekazaniem
odpowiedzi w ramach niniejszego zapytania o informację.
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
„Program badań wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników PKN ORLEN S.A.”
Płock, 2017-07-20
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie
mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.
Z poważaniem,
Magdalena Krajewska
Biuro Zakupów
PKN ORLEN S.A.
Ul. Chemików 7
09-411 Płock, Polska
tel. (24) 256 77 38
E-mail: [email protected]
___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.
Download