Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

advertisement
Zapytanie ofertowe nr ref. 50005505
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na łożyska ślizgowe do kompresora śrubowego
z uwzględnieniem poniższych wymagań.
Przedmiot oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Łożysko główne FIG.12/27_G-320 MUD-M - 8 szt.
Łożysko główne FIG.12/27_G-320 MUD-M
Typ kompersora: G320MUD-M
Rok prod.: 2008
Producent: MYCOM JAPONIA
Nr fabryczny: 3231296
2. Łożysko boczne FIG.12/28_G-320 MUD-M – 8 szt.
Łożysko boczne FIG.12/28_G-320 MUD-M
Typ kompresora: G320MUD-M
Typ: G-320 MUD-M
Nr fabryczny: 3231296
Producent: MYCOM JAPONIA
Rok prod.: 2008
Wymagane dokumenty::
Atesty materiałowe; świadectwo jakości, protokoły pomiarowe, rysunki techniczne do celów weryfikacji
części
Termin płatności :
Preferowany termin płatności - 90 dni
Termin dostawy:
Termin dostawy: 30.08.2011 r.
Termin składania ofert:
Do dnia 06.07.2011 proszę o potwierdzenie wzięcia udziału w akcji ofertowej.
Termin składania ofert: 15.07.2011 r. do godz. 12.00.
Wszelkich informacji od strony technicznej udziela Pan Robert Dorobek, e-mail: [email protected]
Wszelka prowadzona korespondencja musi być przesyłana do wiadomości na adres:
[email protected]
Forma oferty
Państwa oferta powinna być przedstawiona poprzez e-mail w dwóch oddzielnych plikach:
1. plik nr 1 "Część handlowa" powinien zawierać:
- nazwa przedmiotu oferty,
- ilość,
- cenę jednostkową na bazie DDP Magazyn Kupującego,
- cenę jednostkową na bazie FCA Magazyn Sprzedającego,
- wartość ogółem zgodnie z wymienionymi bazami,
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7. tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000028860,
NIP 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony : 534.636.326,25 zł
- kod taryfy celnej,
- kraj pochodzenia,
- warunki płatności,
- termin realizacji,
-oświadczenie, że w stosunku do Państwa firmy nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
- oświadczenie, że zapoznali się Państwo i akceptują warunki powyższego zapytania.
"Część handlowa" oferty powinna być zabezpieczona hasłem, które powinno zostać przesłane po upływie
składania ofert.
2. plik nr 2 "Część techniczna" powinien zawierać:
- przedmiot oferty wraz ze specyfikacją techniczną,
- kraj pochodzenia,
- termin realizacji.
Pozostałe warunki
Prosimy o zawarcie w ofercie następujących informacji:






przy korespondencji proszę o posługiwanie się numerem referencyjnym zapytania ofertowego
50005505.
czas działania na rynku,
referencje,
zasięg działania (terytorium, obsługiwane rynki),
główni klienci,
kapitał zakładowy opłacony (w przypadku Spółek).
Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków technicznych i
handlowych.
W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być
rozpatrywana.
W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna OWZ Rev. II/2007 01.08. Dostępne na stronie WWW.orlen.pl
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą
prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do
zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy
może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A.
zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez
podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze
zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał
zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.
Z poważaniem,
Katarzyna Romanowska
Specjalista
Zespół Zakupów Produkcyjnych
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 256 78 28
kom. +48 691 992 464
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7. tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000028860,
NIP 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony : 534.636.326,25 zł
Download