Informacje o programie BIZNESTANK Nowa oferta BIZNESTANK

advertisement
Informacje o programie BIZNESTANK
Nowa oferta BIZNESTANK jest specjalnie zaprojektowana dla małych i średnich
przedsiębiorstw, które cenią sobie nie tylko atrakcyjną cenę paliwa, ale także proste
rozliczenie płatności. Dla zapewnienia pełnej wygody Klient może wybrać dowolną stację
własną ORLEN lub BLISKA oznaczonych logo BIZNESTANK, na której chce podpisać
umowę. Po podpisaniu umowy Klient ma możliwość tankowania na wszystkich stacjach
należących do sieci PKN ORLEN S.A. Rabat jest naliczany po każdej dokonanej transakcji.
W przypadku stacji, na której została podpisana umowa istnieje możliwość otrzymania
faktury zbiorczej, natomiast na pozostałych stacjach wystawiane będą faktury pojedyncze.
Wygląd karty BIZNESTANK
mikroprocesor
numer
karty
1
Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do Programu BIZNESTANK?

największa w kraju liczba stacji - w systemie działa ponad 1600 stacji paliw ORLEN
lub BLISKA

cena paliwa obowiązująca na stacji, bez prowizji, opłat dodatkowych oraz kosztów
systemu

korzystne opusty cenowe uzależnione od ilości kupowanego paliwa

typ karty – mikroprocesorowe, jedyne takiego typu karty na rynku

brak opłat za wydania kart oraz brak opłat za użytkowanie kart

ważność karty bezterminowa

wygodny sposób rozliczeń - zapewnienia pełnej wygody Klient sam wskazuje wariant
otrzymywania faktur zbiorczych na stacji, na której została podpisana niniejsza
umowa. Pozostałe stacje, na których będą dokonywane transakcje wystawiane będą
faktury pojedyncze z naliczonym opustem.
Tabela opustów w programie BIZNESTANK
W umowie BIZNESTANk zawarte są punkty
§3.
Sprzedaż paliw będzie dokonywana w cenie detalicznej obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji
paliw, pomniejszonej o przyznany opust cenowy:
Deklarowane zużycie
paliwa( l/m-c)
1-500
powyżej 500
Stacja ORLEN
Stacja BLISKA
0 gr/l
4 gr/l
0 gr/l
1 gr/l
§5.
3. Sprzedający w okresie kwartalnym dokonywać będzie weryfikacji poziomu średnich zakupów
zrealizowanych przez Kupującego. Sprzedający na podstawie dokonanej weryfikacji ma prawo do
zmiany warunków opustowych zgodnie z załączoną tabelą.
Deklarowane zużycie
paliwa( l/m-c)
1 - 500
501 - 3 000
3 001 – 6 000
6 001 – 10 000
10 001 – 15 000
powyżej 15 000
Stacja ORLEN
Stacja BLISKA
0 gr/l
4 gr/l
5 gr/l
6 gr/l
7 gr/l
8 gr/l
0 gr/l
1 gr/l
2 gr/l
3 gr/l
4 gr/l
5 gr/l
4. Zmiana wysokości rabatu zgodnie z §5 ust. 3 zostanie wprowadzona do systemu rozliczeniowego
automatycznie w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału. Powyższa zmiana nie
wymaga akceptacji Kupującego.
5. Zmiany warunków opustowych zawartych w §5 ust. 3 nie wymagają podpisania aneksu.
2
Jak zawrzeć umowę i korzystać z kart BIZNESTANK?
Na dowolnie wybranej stacji paliw ORLEN lub BLISKA wystarczy zgłosić chęć zawarcia
umowy. Druki umów znajdują się stacji.
Krok 1. Zawarcie umowy
Klient wypełnia umowę (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dla Klienta, dla Stacji Paliw,
dla PKN ORLEN). Umowę może podpisać właściciel firmy lub osoba posiadająca
pełnomocnictwo.
Wymagane kserokopie dokumentów potrzebnych do dołączenia i zawarcia umowy:
działalność indywidualna:
 zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
spółka cywilna:
 zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich członków
spółki;
spółka jawna, spółka z o.o., spółka akcyjna:
 zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 odpis KRS (cały, nie tylko pierwsza strona);
sfera budżetowa:
 zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 rozporządzenie na podstawie, którego działa (ustawa, rozporządzenie, uchwała, KRS);
rolnicy:
 zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 zaświadczenie o nadaniu nr REGON, rozporządzenie na podstawie, którego
rolnik prowadzi działalność (jeden dokument z niżej wymienionych):
 zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy
 dokumenty potwierdzające nadanie nr ewidencji producentów z ARiMR
 wpis do ewidencji producentów z ARiMR
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatków od działów
specjalnych produkcji rolnej.
3
Krok 2. Podpisanie umowy przez klienta
Wypełnioną i podpisaną umowę (w 3 egzemplarzach) należy pozostawić na stacji paliw.
Pracownik stacji paliw przekazuje umowy do PKN ORLEN w Płocku w celu podpisania ich
przez upoważnione osoby w Koncernie. Podpisane dwie umowy wracają na stację, jedna z
nich przekazywana jest klientowi, a druga pozostaje na stacji paliw w celu archiwizacji.
Krok 3. Wydanie kart rabatowych
Po podpisaniu umowy przez Klienta następuje zaprogramowanie kart i wydanie ich Klientowi
na stacji na której została podpisana umowa. Karty posiadają swoje unikalne numery i
przypisane są do konkretnych pojazdów, które upoważniają do dokonywania transakcji z
opustem.
Krok 4. Dokonywanie transakcji
Dokonywanie transakcji z opustem możliwe jest od momentu podpisania umowy przez
Klienta. Po zatankowaniu pojazdu Klient informuje pracownika stacji, że transakcja odbędzie
się za pomocą karty BIZNESTANK. Klient umieszcza kartę BIZNESTANK w Pinpadzie i
następuje weryfikacja zgodności numeru rejestracyjnego z numerem zaprogramowanym w
karcie. Za dokonaną transakcję płatność nastąpi w formie gotówkowej. Po zakończeniu
transakcji sprzedaży rabatowej, możliwe jest naliczenie punktów Vitay Klientowi (zgodnie z
regulaminem programu Vitay).
Krok 5. Odbiór faktur
Otrzymanie faktury zbiorczej możliwe jest na stacji na której została podpisana umowa.
Istnieją różne warianty otrzymywania faktur zbiorczych, które można zmieniać w dowolnej
chwili. Faktury wystawiane są raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, raz w tygodniu lub po
każdej dokonanej transakcji. W przypadku dokonania transakcji na innych stacjach ORLEN i
BLISKA (na których nie została podpisana umowa) faktura wystawiana jest pojedynczo po
dokonanej transakcji, bez możliwości uzyskania faktury zbiorczej.
4
Download