Opis techniczny 2+1

advertisement
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
SPIS TREŚCI
1.
Opis zadania inwestycyjnego ...................................................................................................... 3
1.1 Lokalizacja i program inwestycji ............................................................................................ 3
1.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego ........................................................................ 3
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu ................................................................................... 4
2.1 Ukształtowanie terenu.......................................................................................................... 4
2.2 Układ komunikacyjny ........................................................................................................... 4
2.3 Skrzyżowania z liniami kolejowymi........................................................................................ 4
2.4 Cieki i zbiorniki wodne .......................................................................................................... 5
2.5 Obszary chronione ................................................................................................................ 5
2.6 Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu ......................................................................... 5
2.7 Istniejące obiekty inżynierskie............................................................................................... 6
2.8 Urządzenia infrastruktury technicznej ................................................................................... 6
2.9 Istniejąca zieleń .................................................................................................................... 6
3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne ........................................................................................ 6
3.1 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych ................................................................ 6
3.1.1 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz.
432) ............................................................................................................................... 6
3.1.2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała
Sejmiku Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26.10.2009) ......................................... 7
3.1.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ............................................... 9
3.1.3.1 Miasto Kościerzyna ..................................................................................... 9
3.1.3.2 Gmina Kościerzyna ...................................................................................... 9
3.2 Warunki środowiskowe ........................................................................................................ 9
3.2.1 Obszary chronione .................................................................................................. 9
3.2.2 Inne obszary cenne przyrodniczo ........................................................................... 10
3.2.3 Elementy przyrodnicze środowiska ........................................................................ 11
3.2.3.1 Geomorfologia .......................................................................................... 11
3.2.3.2 Wody powierzchniowe .............................................................................. 11
3.2.4 Ochrona konserwatorska ...................................................................................... 11
3.2.5 Stanowiska archeologiczne.................................................................................... 12
3.2.6 Walory krajobrazowe i rekreacyjne ....................................................................... 12
3.2.7 Nieczynne wysypisko śmieci .................................................................................. 12
4. Projektowana trasa .................................................................................................................. 13
4.1 Podstawowe parametry techniczne..................................................................................... 13
4.1.1 Obwodnica - droga krajowa nr 20 Stargard Szczeciński – Kościerzyna ..................... 13
4.1.2 Droga krajowa nr 20 – w obrębie przebudowywanych odcinków ............................ 13
4.1.3 Droga wojewódzka nr 214 Łeba – Warlubie, ul. Klasztorna ..................................... 13
4.1.4 Droga wojewódzka nr 221 Gdańsk – Kościerzyna – ul. Przemysłowa ....................... 14
4.1.5 Droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna – Wdzydze Kiszewskie, ul. Leśna .............. 14
4.1.6 Droga gminna nr 187098G Kościerzyna – Szarlota, ul. Cegielnia .............................. 14
4.1.7 Droga gminna ul. Chojnicka ................................................................................... 15
4.1.8 Droga gminna nr 187088G Kościerzyna - Nowy Klincz, ul. Towarowa ...................... 15
4.1.9 Droga gminna Kościerska – Mały Klincz.................................................................. 15
4.1.10 Droga gminna – ul. Storczykowa .......................................................................... 15
1
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.1.11 Droga gminna – ul. Matejki ................................................................................. 16
4.1.12 Droga łącznikowa Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 (Węzeł Zachód) ................................................... 16
4.1.13 Droga łącznikowa Ł1, Ł3, (Węzeł Kościerzyna Południe) ........................................ 16
4.1.14 Droga łącznikowa Ł2, Ł4, (Węzeł Kościerzyna Południe) ........................................ 16
4.1.15 Droga łącznikowa Ł1,Ł2, Ł3,Ł4 (Węzeł Kościerzyna Wschód) ................................. 16
4.1.16 Droga łącznikowa Ł3 (Węzeł Wieżyca).................................................................. 17
4.1.17 Droga łącznikowa Ł1, Ł2 (Węzeł Wieżyca) ............................................................ 17
4.1.18 Drogi dojazdowe – teren miasta i gminy Kościerzyna ........................................... 17
4.2 Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.................................................................... 17
4.2.1 Skrajnia drogi........................................................................................................ 17
4.2.2 Węzły ................................................................................................................... 18
4.2.3 Drogi dojazdowe ................................................................................................... 18
4.2.4 Miejsca do kontroli i ważenia pojazdów ................................................................ 18
4.3 Projektowane obiekty inżynierskie ...................................................................................... 18
4.4 Przepusty ........................................................................................................................... 18
4.5 Urządzenia ochrony środowiska .......................................................................................... 19
4.5.1 Przejście dla zwierząt średnich .............................................................................. 19
4.5.2 Przejścia dla zwierząt małych ................................................................................ 19
4.5.3 Ochrona przed hałasem ........................................................................................ 19
4.5.4 Ochrona środowiska gruntowo – wodnego ............................................................ 19
4.5.5 Ogrodzenia ........................................................................................................... 20
4.6 Infrastruktura techniczna przewidziana do przebudowy ...................................................... 20
4.7 Projektowana infrastruktura techniczna .............................................................................. 20
4.7.1 Oświetlenie drogowe ............................................................................................ 20
4.7.2 Budowa kanału technologicznego - rurociągu kablowego dla GDDKiA wzdłuż
projektowanej obwodnicy ..................................................................................... 20
4.8 Wycinka zieleni................................................................................................................... 20
4.9 Projektowana zieleń ........................................................................................................... 20
4.10 Wyburzenia istniejącej zabudowy ..................................................................................... 20
5. Nowa konstrukcja nawierzchni..................................................................................................... 21
5.1 Droga główna (obwodnica) i łącznice................................................................................... 21
5.2 Drogi boczne i dojazdowe ................................................................................................... 21
5.3 Chodniki ............................................................................................................................. 24
5.4 Ścieżki rowerowe................................................................................................................ 24
5.5 Zjazdy uliczne z betonowej kostki brukowej ........................................................................ 25
5.6 Zjazdy z betonu asfaltowego ............................................................................................... 25
5.7 Wyspy kanalizujące ruch ..................................................................................................... 25
5.8 Pobocza.............................................................................................................................. 25
5.9 Pierścień wewnętrzny ronda ............................................................................................... 26
5.10 Zatoka do kontroli pojazdów ............................................................................................. 26
5.11 Stanowisko do ważenia pojazdów ciężarowych ................................................................. 26
2
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 LOKALIZACJA I PROGRAM INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20
Stargard Szczeciński - Gdynia.
Początek projektowanej obwodnicy (km 0+000 wg kilometrażu roboczego) przewidziano 100 m
przed granicą miasta (km 257+642 istniejącej drogi krajowej nr 20). Koniec znajduje się około 1000 m
za granicami miasta w km 7+643,00 (km 263+389 istniejącej drogi krajowej nr 20).
Cały omawiany odcinek zlokalizowany jest w środkowej części województwa pomorskiego,
w obrębie powiatu kościerskiego.
Długość projektowanej obwodnicy miasta wynosi 7,643 km.
Lokalizację odcinka objętego zadaniem przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny.
1.2 CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Celem opracowania jest budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard
Szczeciński - Gdynia i wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta.
Korzyści dla użytkowników dróg:

zwiększenie przepustowości drogi,

podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze,

wzrost bezpieczeństwa ruchu,

poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa,

zmniejszenie zużycia paliwa,

poprawa jakości obsługi ruchu,

poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa.
Korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej:

wzrost bezpieczeństwa ruchu,

wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie Obwodnicy,

poprawa warunków środowiskowych dla mieszkańców Kościerzyny.
3
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Ukształtowanie terenu
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 pod względem administracyjnym
usytuowana jest w środkowej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu kościerskiego
w granicach administracyjnych gminy i miasta Kościerzyna.
Trasa obwodnicy omija miasto Kościerzyna od strony południowej i wschodniej,
przecinając głównie tereny gruntów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej, a fragmentarycznie
– obszary leśne.
Na projektowanym odcinku droga przebiega po terenie falistym. Najniżej położone punkty
znajdują się w km 2+590 (dolina cieku Bibrowa – rzędna około 149,25 m n.p.m.), w km 2+900 (dolina
w bliskości Jeziora Wierzysko – rzędna około 150,70 m n.p.m.) i km 4+060 (dolina cieku Struga
Kościerzyna – rzędna około 151,00 m n.p.m.). Najwyżej położone miejsca to wzniesienie na początku
trasy (rzędna około 187,20 m n.p.m.) oraz koniec trasy na włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 20
(rzędna około 192,00 m n.p.m.). Odcinek charakteryzuje się znacznym pofałdowaniem, spowodowanym
przecinaniem przez trasę cieków, dolin i oczek wodnych oraz lokalnymi wzniesieniami. Największe
zróżnicowanie wysokościowe terenu występuje w rejonie cieku Bibrowa, gdzie różnice wysokości
przekraczają 13m na długości 100m.
2.2 Układ komunikacyjny
Projektowana obwodnica krzyżuje się z następującymi istniejącymi drogami i ulicami układu
podstawowego:

droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie - ul. Leśna,

droga gminna nr 187098G Kościerzyna - Szarlota - ul. Cegielnia,

droga wojewódzka nr 214 Łeba - Lębork - Warlubie - ul. Klasztorna,

droga gminna nr 187088G Kościerzyna – Nowy Klincz - ul. Towarowa,

droga wojewódzka nr 221 Gdańsk - Kościerzyna - ul. Przemysłowa.
oraz z następującymi ulicami i drogami dla ruchu lokalnego:

ul. Chojnicka,

ul. Markubowo,

ul. Plebanka,

ul. Wita Stwosza,

ul. Rolnicza,

droga gminna Kościerska Huta - Mały Klincz.
2.3 Skrzyżowania z liniami kolejowymi

linia kolejowa nr 201Gdynia - Maksymilianowo - jednotorowa,

linia kolejowa Kościerzyna - Skarszewy - nieczynna.
W odległości około 200 m od projektowanej obwodnicy znajduje się przejazd kolejowy w ciągu
ul. Jana Matejki przez linie nr 201Gdynia – Maksymilianowo oraz Kościerzyna - Skarszewy.
4
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
2.4 Cieki i zbiorniki wodne
W rejonie inwestycji znajdują się następujące cieki i jeziora:

rzeka Bibrowa,

ciek Struga Kościerzyna

jezioro Wierzysko,

jezioro Kapliczne,

jezioro Wętfie.
2.5 Obszary chronione
Obszar inwestycji nie jest położony w granicach terenów objętych ochroną.
2.6 Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu
Od wyłączenia z drogi krajowej nr 20 do skrzyżowania z ul. Leśną (droga powiatowa nr 2403G
Kościerzyna – Wdzydze) obwodnica biegnie w granicach miasta przez tereny wolne od zabudowy.
Zabudowa przy ul. Leśnej występuje do granicy miasta, a poza granicami miasta droga powiatowa nr
2403G Kościerzyna - Wdzydze przebiega przez tereny leśne. Na odcinku między ul. Leśną a ul. Cegielnią
poza granicami miasta droga przechodzi przez tereny leśne, a trasa w granicach miasta przebiega przez
grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. W granicach miasta zabudowa przy ul. Cegielnia (droga
gminna nr 187098G Kościerzyna – Szarlota) występuje po obu stronach. Poza granicami miasta na
odcinku gminnym droga gminna Kościerzyna – Szarlota przebiega przez tereny leśne. Na odcinku od ul.
Cegielnia do ul. Klasztornej (droga wojewódzka nr 214 Warlubie – Kościerzyna) droga przebiega przez
grunty orne w obszarze miasta wolnym od zabudowy. Po lewej stronie przebiegu obwodnicy, przy ul.
Chojnackiej i Klasztornej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Za ul. Klasztorną
trasa przekracza dolinę rzeki Bibrowa łączącej jezioro Kapliczne z lewej strony trasy oraz jezioro
Wierzysko z prawej strony trasy, która zbliża się do linii brzegowej jeziora Wierzysko w rejonie ogródków
działkowych. Jezioro Wierzysko zajmuje obszar z prawej strony drogi do granicy miasta na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 214 do linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo. Po przekroczeniu rzeki Bibrowa
na odcinku do linii kolejowej trasa omija po lewej stronie oczyszczalnię ścieków, teren ogródków
działkowych oraz teren obecnego i przewidywanego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Plebanka II”. Po przekroczeniu linii kolejowej nr 201 Gdynia - Maksymilianowo
oraz nieczynnej linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy trasa omija po lewej stronie „Osiedle
za dworcem” a po prawej „Osiedle za lasem”. Dalszy odcinek trasy do ul. Rolniczej przebiega przez
grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. Przy ul. Rolniczej i Towarowej występuje zabudowa
mieszkaniowa po obu stronach trasy. Do ul. Przemysłowej (droga wojewódzka nr 221 Gdańsk –
Kościerzyna) trasa biegnie w obszarze wolnym od zabudowy, natomiast przy ul. Przemysłowej po lewej
stronie trasy występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Za ul. Przemysłową projektowana
obwodnica przekracza granicę miasta i do skrzyżowania z drogą gminną do Małego Klincza przechodzi
przez grunty orne z pojedynczą rozproszoną zabudową zagrodową. W miejscu włączenia w drogę
krajową nr 20 w miejscowości Kościerska Huta występuje większa ilość zabudowy.
Wszelkie budowle znajdujące się na trasie projektowanego układu drogowego przewidziane
zostały do rozbiórki.
5
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
2.7 Istniejące obiekty inżynierskie
Na obwodnicy Kościerzyny nie stwierdzono występowania istniejących obiektów inżynierskich
(wiaduktów, mostów itp.) będących w kolizji z projektowaną trasą bądź przewidzianych do
wykorzystania.
W obrębie projektowanej obwodnicy znajdują się natomiast przepusty pod istniejącymi drogami.
Do istotniejszych istniejących przepustów zaliczyć należy przepust kołowy średnicy 1000 mm pod
istniejącą drogą krajową nr 20 w rejonie węzła „Wieżyca” oraz przepust kołowy średnicy 800 mm w ul.
Plebanka, na cieku Struga Kościerzyna.
2.8 Urządzenia infrastruktury technicznej
W ciągu projektu obwodnicy Kościerzyny występują następujące urządzenia infrastruktury
technicznej:

linie energetyczne SN 15kV i WN 110kV

linie teletechniczne

sieć wodociągowa

sieć gazowa

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa.
2.9 Istniejąca zieleń
Na projektowanym odcinku występują tereny leśne

od początku trasy do drogi gminnej nr 187098G Kościerzyna – Szarlota

w rejonie jeziora Wierzysko na długości ok.0,4km
oraz mniejsze skupiska zadrzewień i krzewów oraz pojedynczo rosnące drzewa.
3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
3.1 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
3.1.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz. 432)
W koncepcji w zakresie rozwoju dróg krajowych stwierdza się, że tworzenie nowoczesnej sieci
drogowej nie może być ograniczone do autostrad, ponieważ stanowią one najważniejszą, ale nie jedyną
część systemu dróg szybkiego ruchu, które oprócz autostrad obejmują także mniej kosztowne drogi
ekspresowe realizowane (etapowo lub docelowo) jako drogi jednojezdniowe, w wyjątkowych
przypadkach dopuszczane są na nich skrzyżowania jednopoziomowe. Niezależnie od programu budowy
sieci autostrad należy przystąpić do kompleksowej modernizacji i unowocześnienia ważnych linii
krajowych, zwłaszcza w obrębie korytarzy transportowych.
Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe ( podano europejską numerację
korytarzy): I - Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno – Warszawa ("Via Baltica"), z odgałęzieniem, IA - Ryga Kaliningrad - Elbląg - Gdańsk, II - Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżny Nowogród, III - Berlin Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem, IIIA - Drezno - Krzywa (Legnica), VI - Gdańsk Katowice - Żilina, z odgałęzieniami: VIA - Grudziądz - Poznań, VIB - Częstochowa - Katowice - Ostrawa.
Najbardziej optymistyczny wariant rozwoju przewiduje osiągnięcie widocznej poprawy stanu
technicznego dróg i mostów dzięki znacznemu wzrostowi nakładów na utrzymanie, rehabilitację i prace
6
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
modernistyczne. Plan MTiGM przewiduje także wariant "realny", kładący nacisk na modernizację,
zapewniający niewielką poprawę stanu technicznego dróg i mostów, oraz wariant "minimalny",
zapewniający tylko utrzymanie obecnego, niezadowalającego stanu.
W „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus” miasto
Kościerzyna zaliczone jest do strefy narastającej koncentracji ( polaryzacji ) potencjału cywilizacyjno ekonomicznego konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej i światowej w XXI wieku, zajmując
skrajne położenie w tej strefie.
Główne kierunki polityki przestrzennej państwa i województwa odnoszące się do Kościerzyny
dotyczące komunikacji to poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 20 i na drodze wojewódzkiej
nr 214 oraz zakwalifikowanie linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo do linii znaczenia państwowego,
wykorzystanie linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy do przewozów regionalnych.
3.1.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała Sejmiku
Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26.10.2009).
Najważniejsze uwarunkowania europejskie dla rozwoju sieci transportowej województwa
pomorskiego wynikają z:
- przebiegu przez województwo:
- połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym priorytetowych: linia kolejowa E65 Gdańsk – Warszawa
– Brno / Bratysława – Wiedeń (projekt nr 23), autostrada A1 Gdańsk – Brno/Bratysława –
Wiedeń (projekt nr 25), autostrady morskie na Bałtyku (projekt nr 21), satelitarny system
nawigacji i pozycjonowania Galileo (projekt nr 15);
- dróg wodnych E-40 (Wisła – Bug – Dniestr) i E-70 (śluza Hohensaaten – Odra – Warta – Noteć –
Kanał Bydgoski – Brda – Wisła – Nogat – Zalew Wiślany – Morze Bałtyckie);
- lokalizacji na terenie województwa dwóch portów morskich o znaczeniu narodowym w Gdańsku
i Gdyni oraz międzynarodowego portu lotniczego w Gdańsku, stanowiących element sieci TEN-T;
- dorobku prawnego UE w zakresie polityki transportowej, w tym w planowaniu zrównoważonego
rozwoju transportu miejskiego (SUTP) i zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (RISM);
- rezultatów wspólnych, transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego,
nakładających na województwo pomorskie określone zobowiązania do promowania wspólnej polityki
transportowej i działań w zakresie transportu intermodalnego i rozwoju portów, żeglugi bałtyckiej i sieci
drogowo-kolejowej oraz zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
7
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych wiąże się z rozwojem logistyki i centrów
logistycznych, pośród których jako jedną z lokalizacji wskazano aglomerację Trójmiasta.
Regionalnymi korytarzami transportowymi województwa są:
a) korytarz nadwiślański (Powiśle – Trójmiasto) jako element VI korytarza pan-europejskiego;
b) korytarz Żuławski (Trójmiasto – Nowy Dwór/Malbork – Elbląg) jako element transeuropejskich
korytarzy nr VI i IA z perspektywą jego włączenia do planowanego, międzynarodowego korytarza
Via/Rail Hanseatica;
c) korytarz północny (Gdańsk – Lębork – Słupsk) z perspektywą jego włączenia do planowanego,
międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica;
d) korytarz południowy (Powiśle – Starogard Gdański – Chojnice – Człuchów);
e) korytarz zachodni (Człuchów – Miastko – Słupsk – Ustka);
f) korytarz kaszubski (Chojnice – Kościerzyna – Lębork – Łeba);
g) korytarz pojezierny (Trójmiasto – Kartuzy – Kościerzyna – Bytów – Miastko).
8
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
3.1.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
3.1.3.1 Miasto Kościerzyna
Miasto Kościerzyna posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dla kilkunastu obszarów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny.
3.1.3.2. Gmina Kościerzyna
Gmina Kościerzyna posiada klika obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny.
3.2. WARUNKI ŚRODOWISKOWE
3.2.1. Obszary chronione
Przebieg Obwodnicy miasta Kościerzyna nie przecina żadnego obszaru chronionego (wg zapisów
Ustawy o ochronie przyrody).
Obszary chronione zinwentaryzowane zostały w pewnych odległościach od projektowanych
przebiegów wariantów Obwodnicy i są to: rezerwaty, parki krajobrazowe, projektowany obszar sieci
Natura 2000 oraz pomniki przyrody.
1. Rezerwat przyrody „Strzelnica”
Projektowana obwodnica Kościerzyny przebiega na południe od analizowanego obszaru w
odległości ok. 1,9 km.
2. Rezerwat Przyrody „Czapliniec w Wierzysku”
Uznany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 15.12.1980r.
Celem jego utworzenia było zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego
czapli siwej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 10.33 ha. Główny walor szaty roślinnej to sosna w wieku
180-220 lat. Projektowana obwodnica Kościerzyny przebiega na północ od analizowanego obszaru w
odległości ok. 1,4 km od ok. km 1+600 projektowanej inwestycji.
2. Otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Powierzchnia parku wynosi
17 832 ha, a jego otulina - 15 208 ha. Park obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem
rynnowych Jezior Wdzydzkich. Projektowana obwodnica przebiega na południe w odległości ok 1.7 km
od otuliny ww. parku.
3. Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Bezpośrednie, prawne podstawy funkcjonowania KPK i jego
otuliny w aktualnych granicach stanowią Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 5/94, 11/98
oraz 12/98 z dnia 3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu ochrony Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego”. Park obejmuje swoimi granicami region Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku
wynosi 33 202 ha, powierzchnia otuliny 32 494 ha. Projektowana obwodnica Kościerzyny przebiega
w odległości ok. 800 m na północ od otuliny w/w parku krajobrazowego.
9
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4. Obszar Specjalnej Ochrony sieci Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009)
Obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie” znajduje się na południe od Kościerzyny w odległości
wynosi ok. 700 m (km ok. 1+700).
Ostoja obejmuje kompleks leśny Borów Tucholskich z nieleśnymi enklawami, leżący we
wschodniej części mezoregionu Pojezierze Południowopomorskie. W krajobrazie dominuje płaska
powierzchnia sandrowa (sandr Brdy i Wdy) urozmaicona nieckami wytopiskowymi oraz wynurzonymi
spod piasków wyniesieniami morenowymi. Równinę przecinają rynny jeziorne i doliny rzeczne.
5. Specjalny Obszar Ochrony sieci Natura 2000 „Leniec nad Wierzycą” (PLH220073)
Obszar Natura 2000 „Leniec nad Wierzycą” położony w odległości ok 0,5 km na północ
od pasa drogowego (oddzielona jednak od niego misą jeziora Wierzysko).
Jest to nieduży obszar obejmujący fragment doliny Wierzycy oraz brzeg Jeziora Wierzysko i
przyległy las na siedlisku grądu subatlantyckiego z obecnością zagłębienia z torfowiskiem przejściowym i
oczkami dystroficznymi. Nad rzeką występują łąki, a na ich skraju pod lasem, jest stanowisko leńca
bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum.
6. Specjalny Obszar Ochrony sieci Natura 2000 „Dąbrówka” (PLH220088)
Ostoja położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, pomiędzy Kłobuczynem, Śledziową Hutą a
Dąbrówką, w powiecie kościerskim. Obejmuje fragment obszaru sandrowego i wysoczyzny morenowej o
rzeźbie pagórkowatej i falistej z licznymi zagłębieniami, pierwotnie w większości bezodpływowymi
powierzchniowo. Zagłębienia te są wypełnione torfowiskami i zbiornikami wodnymi. Stanowią one
najbardziej wartościowe fragmenty ostoi.
Obszar Natura 2000 „Dąbrówka” położony w odległości ok 2 km na wschód od obwodnicy
Kościerzyny.
7. Pomniki przyrody
Projektowana Obwodnica Kościerzyny przebiega w odległości 550 m od pomnika przyrody
numer 855 - 2 drzewa ( lipa drobnolistna o obwodzie 4,01m oraz klon zwyczajny o obwodzie 2.82 m)
w m. Kościerska Huta.
Pomnik został powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 1/92
z dn. 17.02.1992r. (Dz. Urzęd. Woj. Gdańskiego nr 5, poz. 23 z 1992r.).
3.2.2. Inne obszary cenne przyrodniczo
1. Korytarze ekologiczne

przecięcie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż rz. Bibrowa,

obszar węzłowy sieci EKONET-POLSKA o symbolu 09M - Obszar Pojezierza Kaszubskiego –
odległość ok. 5 km,

główny północny korytarz migracji dużych zwierząt - zlokalizowany na zachód od m. Kościerzyna

ścieżka migracji zwierząt miedzy drogą gminną: Kościerzyna – Szarlota, a węzłem Kościerzyna
Zachód
2. Lasy ochronne
Obwodnica Kościerzyny nie przecina żadnego z obszarów lasów ochronnych (lasy ochronne na
mocy Decyzji nr 58 Ministra OŚ, ZN i L z dn. 13.08.1999r) . Obwodnica Kościerzyny znajduje się
w odległości ok. 500 m od lasów pełniących funkcje wodochronne po południowo-zachodniej stronie
miasta.
10
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
3.2.3. Elementy przyrodnicze środowiska
3.2.3.1. Geomorfologia
Projektowana inwestycja przebiega w obrębie województwa pomorskiego, na styku
mezoregionów: Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie, wchodzących w skład makroregionu Pojezierze
Południowopomorskie i Wschodniopomorskie.
Morfologię na badanym obszarze tworzą formy ukształtowane przez procesy rzeźbotwórcze
związane z ostatnim zlodowaceniem północnopolskim i trwające do dziś.
Badany teren charakteryzuje się występowaniem form marginalnych, głównie wysoczyzn
morenowych (gliny zwałowe, zlodowacenia północnopolskiego) i rozległych powierzchni sandrowych
(piaski i żwiry wodnolodowcowe, zlodowacenia północnopolskiego), rozpościerających się w kierunku
południowo - zachodnim od miasta Kościerzyna.
Deniwelacje terenu na badanym obszarze wynoszą około 40 m. Rzędne powierzchni
sandrowych, na których zlokalizowana ma być inwestycja przyjmują wartości od około 160 m n.p.m.
(w stosunku do rzędnych w obrębie wysoczyzny) do około 200 m n.p.m.
Powierzchnia sandru i wysoczyzna morenowa porozcinana jest rynnami jeziornymi i licznymi
formami wytopiskowymi rozmieszczonymi na całym badanym terenie (do większych jezior należą:
Jezioro Wierzysko, Osuszyno, Dobrogoszcz i Gałęźne). Planowana inwestycja zlokalizowana jest
w obrębie zlewni rzeki Wierzycy i Wdy.
Bazą drenażu płytkich wód podziemnych na tym terenie jest rzeka Wierzyca.
3.2.3.2 Wody powierzchniowe
Projektowany przebieg Obwodnicy znajduje się w dorzeczu Wdy i Wierzycy, będących
lewobrzeżnymi dopływami Wisły. W systemie hydrograficznym na badanym terenie dominującą rolę
pełni rzeka Wierzyca.
Do większych jezior zlokalizowanych na tym terenie należą: Jezioro Wierzysko, Osuszyno,
Dobrogoszcz oraz mniejsze: Gałęźne, Bibrowskie, Kapliczne, Wętfie, Księże, Świniebudy.
Cztery z nich wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiadają status kąpielisk: Dobrogoszcz,
Gałęźne, Wętfie i Osuszyno.
Dość liczne jest występowanie oczek wytopiskowych w obrębie wysoczyzny morenowej.
Wody rzeki Wierzycy w większości punktów kontrolnych kształtowały się w III klasie czystości.
Stan jakości rzeki Bibrowej na dopływie od miasta Kościerzyna (w/g stanu na rok 2003) zaliczono
do III klasy czystości. Natomiast w centrum miasta zaklasyfikowano ją do II klasy jakości. Przy wpływie do
jeziora Kaplicznego zaliczono ją do pozaklasowych i w dalszym jej biegu do III klasy.
Brak jest aktualnych badań jakości jezior na analizowanym terenie. Ze względu na występowanie
jezior o charakterze kąpieliskowo - rekreacyjnym tj: Dobrogoszcz, Wętfie, Gałęźne i Osuszyno, można
przyjąć, że wody powierzchniowe tych jezior kwalifikują się do I lub II klasy czystości.
3.2.4. Ochrona konserwatorska
Na trasie przebiegu projektowanych wariantów Obwodnicy miasta Kościerzyna nie występują
stałe obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Brak jest natomiast rozpoznania archeologicznego tych terenów.
11
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
Obszarem położonym najbliżej planowanej inwestycji, na którym występują obiekty objęte
ochroną konserwatorską, jest centrum miasta Kościerzyna. Znajdują się tu zarówno stałe obiekty
dziedzictwa kulturowego, jak i obszary ochrony konserwatorskiej.
3.2.5. Stanowiska archeologiczne
Na trasie planowanej drogi przeprowadzone zostały szczegółowe archeologiczne badania
rozpoznawcze (powierzchniowe i sondażowe), w konsekwencji których wskazano stanowiska do
ratowniczych badań archeologicznych oraz do nadzorów w trakcie realizacji prac budowlanych.
Wykaz stanowisk przeznaczonych do wyprzedzających badań ratowniczych:
 Kościerzyna stanowisko 16 (125 arów)- AZP 17-37/16
 Kościerzyna stanowisko 17 (63 ary)- AZP 17-37/17
 Kościerzyna stanowisko 8 (162 ary)- AZP 17-37/8
 Kościerska Huta 4 (235 arów)- AZP 17-37/4
Łączna liczba arów 585
Wykaz stanowisk przeznaczonych do nadzorów archeologicznych znajdujących się w pasie planowanej
inwestycji:
 Kościerzyna stanowisko 15 (49 arów) - AZP 17-37/15
 Kościerska Huta stanowisko 3 (25,5 arów)- AZP 17-37/3
 Kościerska Huta stanowisko 2 (35 arów) - AZP 17-37/2
 Kaliska Kościerskie stanowisko 4 (42 ary) - AZP 17-37/4.
3.2.6. Walory krajobrazowe i rekreacyjne
Obwodnica m. Kościerzyna przebiegać będzie w znacznej części przez strefę podmiejską miasta,
przez tereny o charakterze rolniczo-osadniczym. Przeważa tu krajobraz antropogeniczny przekształcony, ze znacznym udziałem terenów leśnych (warianty północne) i niewielkim udziałem
krajobrazu przyrodniczo - seminaturalnego.
Krajobraz antropogeniczny obejmuje rolniczo użytkowane tereny na obszarze gminy
Kościerzyna.
W okolicy miasta występują zalesione liczne wzgórza morenowe i rozległe lasy sandrowe.
Możemy tu wyróżnić podtypy krajobrazu antropogenicznego:

rolniczy (uprawy polowe i gospodarstwa);

osadniczo - infrastrukturowy (zwarta zabudowa, ciągi komunikacyjne, linie wysokiego napięcia
itp.).
3.2.7. Nieczynne wysypisko śmieci
Od około km 4+570 do km 4+740 droga przebiega przez nieczynne wysypisko śmieci. Potencjał
gazu na terenie wysypiska zawiera się w przedziale 250-350 m3/h.
Mając na uwadze ekspertyzę geotechniczną opracowaną w 2010 roku na zlecenie GDDKiA
Oddział w Gdańsku, z której wynika, iż bezpieczne dla środowiska przeprowadzenie prac budowlanych i
późniejsza eksploatacja drogi bezwzględnie wymaga opracowania projektu i wykonania odgazowania
wysypiska, przed przystąpieniem do robót związanych z budową obwodnicy, konieczne jest
przeprowadzenie odgazowania wysypiska śmieci. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że
w złożu odpadów występuje biogaz zawierający w swoim składzie metan i dwutlenek węgla.
12
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4. PROJEKTOWANA TRASA
4.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
4.1.1. Obwodnica - droga krajowa nr 20 Stargard Szczeciński - Kościerzyna

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 80 km/h

przekrój zasadniczy 2+1

szerokość jezdni - 2x7.0 m

szerokość opaski środkowej, będącej podstawowym „separatorem” przeciwnych kierunków
ruchu – 1,50 m

szerokość pasa dzielącego (stosowany lokalnie w miejsce opaski środkowej) - 4.0 m ( w tym
2x0.5 m opaski wewnętrzne) lub większa jeśli zachodzi potrzeba zapewnienia wymaganej
widoczności

szerokość opaski zewnętrznej - 2x0.5 m

szerokość poboczy - 2x min. 1.50 m (w tym opaska bitumiczna) lub większa jeśli zachodzi
potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń BRD (np. barier) oraz ochrony środowiska

kategoria ruchu – KR4

obciążenie - 115 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.70 m
4.1.2. Droga krajowa nr 20 – w obrębie przebudowywanych odcinków

droga klasy - GP

prędkość projektowa na odcinku między rondami - 50 km/h

prędkość projektowa na pozostałych odcinkach - 60 km/h

szerokość jezdni - 7.0 m

ścieżka rowerowa – 2.50 m

chodnik – min. 1.50 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,50m

kategoria ruchu – KR3

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.60 m
4.1.3. Droga wojewódzka nr 214 Łeba – Warlubie, ul. Klasztorna

droga klasy – G

prędkość projektowa na odcinku między rondami - 50 km/h

prędkość projektowa na pozostałych odcinkach - 60 km/h

prędkość miarodajna – (teren niezabudowany – 80 km/h, teren zabudowany – 70 km/h)

szerokość jezdni - 7.0 m
13
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

ścieżka rowerowa– 2.50 m

chodnik – min. 1.50 m

szerokość pobocza gruntowego – min 1.50 m

kategoria ruchu – KR4

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.60 m
4.1.4. Droga wojewódzka nr 221 Gdańsk – Kościerzyna – ul. Przemysłowa

droga klasy - Z

prędkość projektowa na odcinku między rondami - 50 km/h

prędkość projektowa na pozostałych odcinkach - 60 km/h

szerokość jezdni - 7.0 m

ścieżka rowerowa – 2.50 m

chodnik – min. 1.50 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1.50 m

kategoria ruchu – KR4

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.60 m
4.1.5. Droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna – Wdzydze Kiszewskie, ul. Leśna

droga klasy - Z

prędkość projektowa - 50 km/h

szerokość jezdni - 7.0 m

szerokość chodnika – min. 1.50

szerokość ścieżki rowerowej – 2.5 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00m

kategoria ruchu – KR3

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.60 m
4.1.6. Droga gminna nr 187098G Kościerzyna – Szarlota, ul. Cegielnia

droga klasy - L

prędkość projektowa - 40 km/h

szerokość jezdni – 6.0 m

szerokość ciągu pieszo - rowerowego strona lewa– 3.50 m

szerokość chodnika strona prawa – 2.00 m

kategoria ruchu – KR2

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
14
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.1.7. Droga gminna ul. Chojnicka

droga klasy - L

prędkość projektowa - 40 km/h

szerokość jezdni – 6.0 m

szerokość chodnika strona lewa – 2.0 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 0.75 m

kategoria ruchu – KR2

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
4.1.8. Droga gminna nr 187088G Kościerzyna - Nowy Klincz, ul. Towarowa

droga klasy - D

prędkość projektowa - 30 km/h

szerokość jezdni – 5.5 m

szerokość chodnika strona lewa – bez bariery – 2.00 m, z barierą – 2.85 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 0.75 m

kategoria ruchu – KR2

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
4.1.9. Droga gminna Kościerska Huta – Mały Klincz

droga klasy - D

prędkość projektowa - 30 km/h

szerokość jezdni – 5.0 m

szerokość chodnika – 2.0 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 0.75 m

kategoria ruchu – KR2

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
4.1.10. Droga gminna – ul. Storczykowa

droga klasy - D

prędkość projektowa - 30 km/h

szerokość jezdni – 3.50-5.00 m

szerokość pobocza gruntowego – 2x min. 1.00 m

kategoria ruchu – KR1

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
15
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.1.11. Droga gminna – ul. Matejki

droga klasy - D

prędkość projektowa - 30 km/h

szerokość jezdni – 5.00 m

szerokość pobocza gruntowego – 2x min. 1.00 m

kategoria ruchu – KR1

obciążenie - 100 kN/oś

wysokość skrajni – min. 4.50 m
4.1.12. Droga łącznikowa Ł1/1, Ł1/2, Ł1/3, Ł1/4 (Węzeł Kościerzyna Zachód)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 60 km/h

szerokość jezdni – 4.50 m

szerokość opasek – 0.50 - 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

wysokość skrajni – min. 4.70 m.
4.1.13. Droga łącznikowa Ł2/1, Ł2/3, (Węzeł Kościerzyna Południe)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 50 km/h

szerokość jezdni – 4.50 m

szerokość opasek – 0.50 + 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

wysokość skrajni – min. 4.70 m
4.1.14. Droga łącznikowa Ł2/2, Ł2/4, (Węzeł Kościerzyna Południe)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 40 km/h

szerokość jezdni – 4.5 m

szerokość opasek – 0.50 - 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

wysokość skrajni – min. 4.70 m
4.1.15. Droga łącznikowa Ł3/1,Ł3/2, Ł3/3,Ł3/4 (Węzeł Kościerzyna Wschód)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 60 km/h

szerokość jezdni – 4.50 m

szerokość opasek – 0.50 - 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

wysokość skrajni – min. 4.70 m
16
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.1.16. Droga łącznikowa Ł4/3 (Węzeł Wieżyca)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 60 km/h

szerokość jezdni – 4.50 m

szerokość opasek – 0.50 + 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

- wysokość skrajni – min. 4.70 m
4.1.17. Droga łącznikowa Ł4/1, Ł4/2 (Węzeł Wieżyca)

droga klasy - GP

prędkość projektowa - 40 km/h

szerokość jezdni – 4.50 m

szerokość opasek – 0.50 - 1.00 m

szerokość pobocza gruntowego – min. 1,00 m (nie wliczając opaski bitumicznej)

wysokość skrajni – min. 4.70 m
4.1.18. Drogi dojazdowe – teren miasta i gminy Kościerzyna

droga klasy – L (droga DD11), D – pozostałe drogi dojazdowe

prędkość projektowa – 40km/h (droga DD11), 30 km/h – pozostałe drogi dojazdowe

szerokość jezdni – 3.50-6.00 m

szerokość pobocza gruntowego – 2x min. 0.75 m

kategoria ruchu – KR1,

wysokość skrajni – min. 4.50 m.
Uwaga:
W/w szerokości poboczy gruntowych są wartościami minimalnymi. Szerokość poboczy będzie zmienna
i zależeć będzie od umieszczanych na nim urządzeń (barier ochronnych, słupów oświetleniowych,
ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, słupków i podpór znaków drogowych itd.), przy
jednoczesnym zapewnieniu wymaganych widoczności.
4.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
4.2.1. Skrajnia drogi
Wysokość skrajni dla drogi klasy GP wynosi 4,70m, natomiast szerokość skrajni to suma
szerokości jezdni i opasek oraz dodatkowe 0,5m z każdej strony.
4.2.2. Węzły
 km 0+740 - węzeł „Kościerzyna Zachód” typu WB - włączenie drogi powiatowej nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie - ul. Leśna - kl. Z i włączenie istniejącej drogi krajowej nr 20 - kl.G,
 km 2+329 - węzeł „Kościerzyna Południe” typu WB - włączenie drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba Warlubie - ul. Klasztorna - kl. G i drogi gminnej – ul. Chojnicka – kl. L,
17
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
 km 5+820 - węzeł „Kościerzyna Wschód” typu WB - włączenie drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk –
Kościerzyna - ul. Przemysłowa - kl. Z,
 km 7+293 - węzeł „Wieżyca” typu WB - włączenie istn. drogi krajowej nr 20 - kl. G z kierunku
Kościerzyny.
4.2.3. Drogi dojazdowe
Dla obsługi ruchu lokalnego dojazdów do działek i nieruchomości przewidziano 19 dróg
dojazdowych. Ponadto przewiduje się konieczność wykonania innych dróg dojazdowych, gdy wynikać to
będzie z analizy dostępności nieruchomości do drogi publicznej bądź z potrzeby zapewnienia dojazdu do
urządzeń i obiektów (np. zbiorników, separatorów). Lokalizację podstawowych dróg dojazdowych
pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.
4.2.4. Miejsca do kontroli i ważenia pojazdów
W ramach budowy obwodnicy przewidziano wykonanie dwóch miejsc przeznaczonych do
kontroli i ważenia pojazdów (około km 3+515 – str. prawa i około km 3+640 – str. lewa). Miejsca do
kontroli i ważenia pojazdów oddzielone będą od jezdni wyspą dzielącą i wyposażone m. in. w stanowisko
do ważenia pojazdów wraz z wnęką do umieszczenia wagi, pasy włączania i wyłączania oraz oświetlenie.
4.3. PROJEKTOWANE OBIEKTY INŻYNIERSKIE
W ramach budowy obwodnicy Kościerzyny przewidziano budowę dziewięciu większych
obiektów:
- Wiadukt WA-1 w km 0+740,09
- Przejście dla zwierząt PZ-2 w km 1+028,93
- Wiadukt WA-3 w km 1+421,60
- Wiadukt WD-4 w km 2+329,26
- Wiadukt WA-5 w km 4+476,54 nad terenem PKP, nad drogą dojazdową DD10
z uwzględnieniem drogi dojazdowej po północno-wschodniej stronie linii kolejowej
(przewidywane późniejsze wydłużenie drogi dojazdowej DD11 i połączenie jej z ul. Wita
Stwosza)
- Wiadukt WD-6 w km 5+490,07
- Wiadukt WD-7 w km 5+819,65
- Wiadukt WD-8 w km 6+961,24
- Wiadukt WD-9 w km 7+293,04.
4.4. PRZEPUSTY
W ramach projektu przewidziano budowę przepustów drogowych pod obwodnicą, wykonanych
z rur kompozytowych z tworzywa sztucznego oraz przejścia dla zwierząt zespolone z przepustem. Także
na łącznicach, drogach bocznych i dojazdowych przewidziano przepusty z rur kompozytowych
z tworzywa sztucznego
Pod zjazdami z dróg przewidziano przepusty z rur PEHD.
18
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.5. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA
4.5.1. Przejście dla zwierząt średnich
Zaprojektowano jedno przejście dolne dla zwierząt średnich PZ- 1 w km 1+028,93.
W miejscu gdzie zlokalizowane jest przejście dla zwierząt występuje konieczność zabezpieczenia
przejścia przed oślepianiem ich światłami ruchu drogowego jak i oświetlenia drogowego. W zawiązku z
tym przewidziano środki ochronne w postaci ekranów przeciwolśnieniowych, które chronią przed
oświetlaniem przejść powodowanym przez reflektory zbliżających się pojazdów i/lub inne zewnętrzne
źródła światła.
Na powierzchniach przy wlocie i wylocie przejścia dla średnich zwierząt przewidziano
zastosowanie głazów i karp korzeniowych, co zapewni zwierzętom mikrosiedliska i zachęci je do
korzystania z przejścia.
4.5.2. Przejścia dla zwierząt małych
Konieczne jest, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, wykonanie przejść dla zwierząt
małych. Przejścia te powinny być wykonane z rur kompozytowych z tworzywa sztucznego. Na
powierzchniach przy wlotach i wylotach przepustów dla małych zwierząt zastosować obsadzenie
krzewami. W celu nakierowania małych zwierząt do przepustu przewiduje się betonowe płoty wysokości
0,5m.
Ponadto przewiduje się przejścia dla zwierząt zespolone z przepustem z rur kompozytowych z
tworzywa sztucznego z półkami podwieszonymi wewnątrz rury, zarówno pod trasą główną jak i pod
drogami dojazdowymi. W przypadku występowania rowów przydrożnych w strefie dojść do przejść
zastosować należy rowy kryte z rur PEHD.
4.5.3. Ochrona przed hałasem
W związku z budową obwodnicy klimat akustyczny na obszarach sąsiadujących z projektowaną
drogą ulegnie pogorszeniu .W zasięgu oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów znajdą
się m.in. budynki mieszkalne, dla których przewidziano zabezpieczenia przeciwdźwiękowe w formie
pochłaniających ekranów akustycznych. Preferowane jest zastosowanie aluminiowych paneli
akustycznych.
W celu zmniejszenia oddziaływania wiatru na pojazdy na końcowych odcinkach ekranów
znajdujących się w poboczu drogi dwa skrajne segmenty powinny zostać obniżone (przez segment
rozumiane są panele ekranu zlokalizowane pomiędzy dwoma słupami), stosując stopniowanie wysokości
segmentów co 1m.
4.5.4. Ochrona środowiska gruntowo - wodnego
Wody opadowe i roztopowe z nowo projektowanej obwodnicy odprowadzane będą
do kanalizacji, rowów trawiastych oraz zbiorników infiltracyjnych i retencyjnych.
Kanalizacja, drenaż i rowy sprowadzą wody do ziemnych, otwartych zbiorników retencyjnych
i infiltracyjnych lub bezpośrednio do odbiorników. Zbiorniki retencyjne mają za zadanie złagodzenie fali
spływu przed skierowaniem wód do odbiornika oraz redukcję stężeń zanieczyszczeń.
Wszelkie rozwiązania powinny być zgodne z zapisami decyzji środowiskowej.
W celu zabezpieczenia odbiorników przed skutkami ewentualnych katastrof drogowych
na wylotach do odbiorników przewidzieć należy rozwiązani umożliwiające odcięcie odpływu.
Wszystkie zbiorniki i urządzenia podczyszczające powinny mieć zapewniony dojazd dla ich
okresowego czyszczenia.
19
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
4.5.5. Ogrodzenia
W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zarówno użytkowników drogi jak i zwierząt migrujących
wzdłuż terenów leśnych oraz w obrębie przejścia dla zwierząt średnich, przewiduje się ogrodzenie
ochronne z siatki metalowej.
Ponadto ogrodzenia należy zastosować wokół zbiorników. Dla potrzeb służb utrzymujących przy
zjazdach do zbiorników zastosować bramy.
4.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZEWIDZIANA DO PRZEBUDOWY
Budowa obwodnicy oraz budowa i rozbudowa dróg bocznych koliduje z:

liniami energetycznymi nN i SN – kablowymi i napowietrznymi,

liniami energetycznymi WN,

telekomunikacyjnymi liniami kablowymi i napowietrznymi,

wodociągami i kanalizacją,

siecią gazowa.
Ponadto istnieje możliwość kolizji z istniejącą siecią melioracyjną i drenarską.
4.7 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.7.1. Oświetlenie drogowe
Projekt obejmuje:

wykonanie szafek oświetleniowych wraz z zasilaniem,

budowę oświetlenia drogowego na węzłach drogowych, zatokach do kontroli pojazdów
oraz na drogach bocznych.
4.7.2. Budowa kanału technologicznego - rurociągu kablowego dla GDDKiA wzdłuż
projektowanej obwodnicy
Wzdłuż projektowanej obwodnicy przewidziano kanał technologiczny (rurociąg kablowy)
składający się z 4 rur RHDPE.
4.8. Wycinka zieleni
Projektowana inwestycja powoduje konieczność wycinki kolidującej zieleni. Wycince podlegać
będą pojedynczo rosnące drzewa, krzewy oraz obszary zalesione.
4.9. Projektowana zieleń
Celem nasadzeń zielenią jest zagospodarowanie zielenią dostępnych terenów zlokalizowanych
między projektowaną trasą zasadniczą, a granicą inwestycji. Zieleń powinna m. in. ograniczać uciążliwości
projektowanej obwodnicy dla przyległych jej terenów, również poprzez stworzenie wizualnie estetycznej
i dekoracyjnej oprawy dla projektowanej trasy. Uzyskanie takiego stanu możliwe będzie
za pomocą doboru odpowiednich, dostosowanych do panujących warunków siedliskowych gatunków
roślin i form zieleni (tj. zieleń wysoka, niska i trawniki). Zagospodarowane zielenią zostaną także okolice
przejść dla zwierząt.
4.10. Wyburzenia istniejącej zabudowy
Budowa obwodnicy powoduje konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych
oraz innych obiektów kubaturowych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami projektowymi.
20
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
5. NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1. DROGA GŁÓWNA (OBWODNICA) I ŁĄCZNICE
Dla drogi krajowej oraz łącznic przyjęto konstrukcję z dla ruchu kategorii KR-4.

warstwa ścieralna – z SMA11 o grubości 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55;
wg WT-2 2010,

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm z polimeroasfaltem
PMB 25/55-60, wg WT-2 2010,

warstwa podbudowy zasadniczej – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 11 cm z asfaltem
35/50, wg WT-2 2010,

warstwa podbudowy pomocniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5
o grubości 20 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 min 15 cm na G1 i G2,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 22 cm - na gruntach G3

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. 32 cm - na gruntach G4.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,55 hz
Hproj.=(4+8+11+20+15)= 58 ≥ Hz=55 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 na podłożu G3 wynosi 0,65 hz
Hproj.=(4+8+11+20+22)= 65 ≥ Hz=65 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 na podłożu G4 wynosi 0,75 hz.
Hproj.=(4+8+11+20+32)= 75 ≥ Hz=75 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
5.2. DROGA BOCZNE I DOJAZDOWE
Dla KR4 – drogi wojewódzkie – jak dla drogi krajowej
Dla KR3 – droga powiatowa nr 2403G ul. Leśna, istniejąca DK 20:

warstwa ścieralna – z SMA11 o grubości 4 cm z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010,

warstwa podbudowy zasadniczej – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 8 cm z asfaltem 50/70,
wg WT-2,

warstwa podbudowy pomocniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5
o grubości 20 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – jak dla drogi krajowej.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
21
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,50 hz
Hproj.=(4+6+8+20+12)= 50 ≥ Hz=50 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 na podłożu G3 wynosi 0,60 hz
Hproj.=(4+6+8+20+22)= 60 ≥ Hz=60 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 na podłożu G4 wynosi 0,70 hz.
Hproj.=(4+6+8+20+32)= 70 ≥ Hz=70 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Dla KR2 – drogi gminne (Kościerska Huta – Mały Klincz, ul. Hallera, ul. Cegielnia,
ul. Chojnicka, ul. Towarowa)

warstwa ścieralna – z AC11 S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010,

podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 8 cm z asfaltem 50/70, wg WT2 2010 wg WT-4,

warstwa podbudowy pomocniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 o grubości
20 cm,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 13 cm - na gruntach G1 i G2

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 23 cm - na gruntach G3

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 33 cm - na gruntach G4.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,45 hz
Hproj.=(4+8+20+13)= 45 ≥ Hz=45 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 na podłożu G3 wynosi 0,55 hz
Hproj.=(4+8+20+23)= 55 ≥ Hz=55 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 na podłożu G4 wynosi 0,65 hz.
Hproj.=(4+8+20+33)= 65 ≥ Hz=65 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Dla KR1 – drogi dojazdowe (w obrębie skrzyżowań i zjazdów z dróg nadrzędnych)

warstwa ścieralna – z AC11 S o grubości 4 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010,

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm z asfaltem 50/70, wg WT-2
2010,

warstwa podbudowy zasadniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 o grubości
20 cm wg WT-4,
22
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 12 cm - na gruntach G1 i G2

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 22 cm - na gruntach G3

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 32 cm - na gruntach G4.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,40 hz
Hproj.=(4+4+20+12)= 40 ≥ Hz=40 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G3 wynosi 0,50 hz
Hproj.=(4+4+20+22)= 50 ≥ Hz=50 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G4 wynosi 0,60 hz.
Hproj.=( 4+4+20+32)= 60 ≥ Hz=60 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Dla KR1 – drogi dojazdowe (poza obrębem skrzyżowań i zjazdów z dróg nadrzędnych), ul. Storczykowa,
ul. Matejki oraz zjazdy z dróg dojazdowych na odcinkach z nawierzchnią z kruszywa
- warstwa nawierzchni z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5mm , grubości 16 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63mm , grubości 20 cm;
- warstwa
ulepszonego
podłoża
–
z
mieszanki
kruszywa
związanego
cementem
związanego
cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 min 10 cm na G1 i G2
- warstwa
ulepszonego
podłoża
–
z
mieszanki
kruszywa
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 15 cm - na gruntach G3,
- warstwa
ulepszonego
podłoża
–
z
mieszanki
kruszywa
związanego
cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. 25 cm - na gruntach G4.
Na drogach dojazdowych (poza obrębem skrzyżowań i zjazdów z dróg nadrzędnych) dopuszcza się
wykonanie ulepszonego podłoża jako warstwy gruntu związanego cementem o wytrzymałości
Rm = 2,5 MPa (stabilizacja na miejscu).
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,40 hz
Hproj.=(16+20+10)= 46 ≥ Hz=40 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G3 wynosi 0,50 hz
Hproj.=(16+20+15)= 51 ≥ Hz=50 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G4 wynosi 0,60 hz.
23
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
Hproj.=(16+20+25)= 61 ≥ Hz=60 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Uwaga: Na drodze dojazdowej DD11 wzmocnienie podłoża należy wykonać, uwzględniając
późniejsze dostosowanie konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR3, przy założeniu wykonania
w przyszłości pakietu warstw bitumicznych grubości 18cm w miejsce obecnie przewidzianej
warstwy z kruszywa grubości 16cm:

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 min 12 cm na G1 i G2 lub mieszanka niezwiązana
kruszywa 0/31,5 gr. min 14 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 22 cm - na gruntach G3 lub mieszanka
niezwiązana kruszywa 0/31,5 gr. min 24 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. 32 cm - na gruntach G4 lub mieszanka
niezwiązana kruszywa 0/31,5 gr. min 34 cm wg WT-4.
Sprawdzenie warunku mrozoodporności:
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 na podłożu G1 i G2 wynosi 0,50 Hz.
Hproj.=(18+20+12)= 50 ≥ Hz=50 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G3 wynosi 0,60 Hz.
Hproj.=(18+20+22)= 60 ≥ Hz=60 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
Głębokość przemarzania gruntów dla projektowanego odcinka hz = 1,00 m. Wymagana grubość
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 na podłożu G4 wynosi 0,70 Hz.
Hproj.=(18+20+32)= 70 ≥ Hz=70 – warunek mrozoodporności jest spełniony.
5.3. CHODNIKI

warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru szarego – gr. 8 cm,

podsypka kruszywowo - cementowa 4:1 gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. 15 cm.
5.4. ŚCIEŻKI ROWEROWE

warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC5 koloru czerwonego o grubości 3 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej –z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 o grubości 10 cm
wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. 15 cm.
24
kruszywa
związanego
cementem
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia
5.5. ZJAZDY ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

warstwa ścieralna – z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego (10x20x8 cm),
o grubości 8 cm na podsypce kruszywowo - cementowej 4:1, o grubości 3 cm, w miejscu
przecięcia z ciągiem pieszo-rowerowym nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
niefazowanej koloru czerwonego,

podbudowa zasadnicza –z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 o grubości 15 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/63 z rozbiórek* o gr. min
20 cm wg WT-4.
*) w przypadku, gdy materiał z rozbiórek nie będzie spełniać wymagań WT-4, należy zastosować
warstwę z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5.
5.6. ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO

warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70, o grubości 4 cm,
wg WT-2 2010

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70, o grubości 4 cm,
wg WT-2 2010

podbudowa zasadnicza – z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 ( kruszywa pochodzącego
z rozbiórki istniejącej podbudowy) gr. 20 cm ,

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/63 z rozbiórek*
o gr. min 20 cm wg WT-4.
*) w przypadku, gdy materiał z rozbiórek nie będzie spełniać wymagań WT-4, należy zastosować
warstwę z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5.
5.7. WYSPY KANALIZUJĄCE RUCH

warstwa ścieralna – z brukowej kostki kamiennej ciosanej (nieregularnej) – gr. 10 cm na
podsypce kruszywowo - cementowej 4:1 – gr. 3 cm spoinowana kruszywem kwarcowym na
bazie żywic reaktywnych,

podbudowa zasadnicza – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 o grubości 10 cm
(ul. Chojnicka), 15 cm (ul. Leśna), 20 cm (DW 214 i DW 221) wg WT-4,

podbudowa pomocnicza – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/63 z rozbiórek*
o gr. min 20 cm wg WT-4,

warstwa ulepszonego podłoża –
z mieszanki kruszywa związanego cementem
(z wytwórni) klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 o grubości odpowiadającej warstwie zaprojektowanej
pod jezdnią.
*) w przypadku, gdy materiał z rozbiórek nie będzie spełniać wymagań WT-4 należy zastosować
warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa wg Wt-4 nie pochodzącego z rozbiórek.
5.8. POBOCZA

nawierzchnia – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 wg WT-4, gr. 15 cm – na poboczach
drogi krajowej, łącznic i dróg bocznych,

nawierzchnia – z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z destruktu pochodzącego z frezowania
istniejącej nawierzchni wg WT-4, gr. 10 cm – na poboczach zjazdów,
25
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

nawierzchnia – z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z destruktu pochodzącego z frezowania
istniejącej nawierzchni wg WT-4, gr. 15 cm – na poboczach dróg dojazdowych.
5.9. PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY RONDA

warstwa ścieralna – z kostki kamiennej ciosanej (nieregularnej, granitowej)– gr. 16 cm na
podsypce kruszynowo - cementowej – gr. 3 cm, spoinowanej kruszywem kwarcowym na
bazie żywic reaktywnych,

podbudowa zasadnicza – z betonu cementowego C16/20 – gr. 24 cm

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 12 cm - na gruntach G1 i G2

warstwa ulepszonego podłoża –z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 22 cm - na gruntach G3

warstwa ulepszonego podłoża – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1.5/2.0, wg WT-5 gr. min 32 cm - na gruntach G4.
5.10. ZATOKA DO KONTROLI POJAZDÓW

nawierzchnia z betonu C 30/37 grubości 22 cm ;

podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 5.0/6.0, wg WT-5 grubości 18 cm;

podbudowy pomocnicza – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 3.0/4.0, wg WT-5, grubości 15 cm;

warstwa wzmacniająca podłoże – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1,5/2,0, wg WT-5, grubości 32 cm.
5.11. STANOWISKO DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

nawierzchnia poliuretanowo-epoksydowa grubości 0,5 cm;

beton cementowy C30/37 z dodatkiem włókien stalowych grubości 40 cm;

podbudowa – z mieszanki kruszywa
klasy C 5.0/6.0, wg WT-5 grubości 15 cm;

warstwa wzmacniająca podłoże – z mieszanki kruszywa związanego cementem (z wytwórni)
klasy C 1,5/2,0, wg WT-5, grubości 32 cm.
26
związanego
cementem
(z
wytwórni)
Download