FAZY INTERNACJONALIZACJI (P. Lorange)

advertisement
Marketing międzynarodowy
Proces internacjonalizacji firmy
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
1
Internacjonalizacja firmy
INTERNACJONALIZACJA FIRMY
(szkoła szwedzka)
Internacjonalizacja firmy to proces stopniowego
zwiększenia jej zaangażowania w operacje zagraniczne
FAZY PROCESU INTERNACJONALIZACJI
Ustabilizowana pozycja na rynku krajowym
Początek eksportu (udział eksportu w sprzedaży ogółem
mniejszy niż 15%, eksport rozwijany jest do mniej niż 10 krajów)
Konsolidacja eksportu (udział eksportu w sprzedaży ogółem
większy niż 15%)
Utworzenie oddziału ds. sprzedaży na rynku zagranicznym
Utworzenie oddziału produkcyjnego na rynku zagranicznym
Powstanie firmy wielonarodowej
2
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
FAZY INTERNACJONALIZACJI
(P. Lorange)
Fazy internacjonalizacji
Eksport konwencjonalny
Międzynarodowa współpraca
kontraktowa
(licencje, leasing, franchising)
Współpraca kapitałowa
(joint venture)
3
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Zależne i niezależne ścieżki internacjonalizacji
ZALEŻNE I NIEZALEŻNE ŚCIEŻKI
INTERNACJONALIZACJI
(K. Fonfara)
Wyspecjalizowany poddostawca/podwykonawca
(sprzedaje za granicę jednemu dużemu odbiorcy,
sprzedaż odbywa się pod marką odbiorcy)
Poddostawcy/podwykonawcy szeregu odbiorców
zagranicznych
Stworzenie własnej marki handlowej
Udoskonalenie produktu
Próba osiągnięcia pozycji lidera na rynku
międzynarodowym
4
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Modele internacjonalizacji (synteza)
Model szwedzki – Uppsala (Johanson, Vahlne 1977)
wyróżnik
: wiedza praktyczna
praktyczne implikacje: stopniowe, rozłożone w czasie wchodzenie
na rynki zagraniczne
Paradygmat eklektyczny (Dunning 1988)
wyróżnik
: koszty transakcyjne
praktyczne implikacje: decyzje dotyczące integracji pionowej
5
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Modele internacjonalizacji (synteza)
Sieci biznesowe (IMP Group)
wyróżnik
: interakcje
praktyczne implikacje: rozwój długookresowych kontaktów i powiązań z
otoczeniem (nabywcami, dystrybutorami,
dostawcami, konkurentami itp.)
Strategia firmy (Reid 1983, Root 1987)
wyróżnik
: proces decyzyjny w zakresie internacjonalizacji
obejmuje obiektywne aspekty (możliwości
rynkowe, zasoby firmy) oraz subiektywne
aspekty (podejście decydentów do
internacjonalizacji)
praktyczne implikacje: badanie atrakcyjności rynków, nasilenie
6
konkurencji, dystans psychiczny
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Proces wchodzenia firmy na rynek zagraniczny
PROCES WCHODZENIA FIRMY NA RYNEK
ZAGRANICZNY
Motywy (dlaczego?)
Badanie rynku zagranicznego
Wybór rynku docelowego (gdzie?)
Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu
Wybór sposobu wejścia (jak?)
Określenie i realizacja działań marketingowych na rynku
7
zagranicznym (marketing mix, marketing partnerski)
prof. dr hab. Krzysztof Fonfara
Download