Wpływ ceny nominalnej akcji na niedowartościowanie pierwszej

advertisement
PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Dáugosza w CzĊstochowie
Pragmata tes Oikonomias
2013, z. VII
Piotr ZASĉPA
Akademia im. Jana Dáugosza w CzĊstochowie
Wpáyw ceny nominalnej akcji
na niedowartoĞciowanie pierwszej oferty publicznej
na rynku NewConnect
Synopsis: W artykule przedstawiono wyniki analizy efektów pierwszej oferty publicznej (IPO)
akcji emitowanych przez spóáki debiutujące na rynku NewConnect w Polsce w aspekcie niedoszacowania ich wartoĞci. W literaturze moĪna znaleĨü wiele koncepcji wyjaĞniających przyczyny takiej sytuacji. NajczĊĞciej wskazuje siĊ na czynniki takie, jak: asymetria informacji, struktura akcjonariatu, jakoĞü przygotowania oferty oraz pozycja instytucji finansowej jako oferenta, a takĪe
zjawisko spekulacji. Jednym z elementów wpáywających na niedowartoĞciowanie jest równieĪ poziom ceny emisyjnej spóáki przeprowadzającej IPO. Celem artykuáu jest analiza natychmiastowej
stopy zwrotu z transakcji IPO i wpáywu ceny emisyjnej na poziom niedowartoĞciowania oferty
spóáek debiutujących na rynku NewConnect w okresie 2007–2013. Efekt niedowartoĞciowania cen
emisyjnych jest szczególnie widoczny na badanym rynku, gdzie inwestują gáównie inwestorzy indywidualni posiadający mniejszą awersjĊ do ryzyka. Wyniki badaĔ przeprowadzone dla IPO dla
okresu 2007–2013 potwierdzają wyĪsze poziomy niedowartoĞciowania wĞród spóáek o cenie emisyjnej poniĪej 1 PLN. W latach 2007–2013 aĪ 25% spóáek debiutowaáo z ceną poniĪej 1 PLN,
a ich Ğrednie niedowartoĞciowanie przewyĪszaáo dwukrotnie niedowartoĞciowanie pozostaáych
spóáek.
Sáowa kluczowe: IPO, niedoszacowanie oferty publicznej.
Wprowadzenie
Jednym z gáównych celów przeprowadzenia przez spóákĊ pierwszej oferty
publicznej (IPO – initial public offering) jest pozyskanie Ğrodków na realizacjĊ
celów inwestycyjnych i rozwój. Proces oferty akcji na rynku publicznym jest organizowany przy wspóápracy z instytucją finansową, której zadaniem jest przeprowadzenie efektywnego i poprawnego IPO. W przypadku polskiego rynku
publicznego emitenci mają do wyboru dwa rynki: rynek gáówny Warszawskiej
Gieády Papierów WartoĞciowych w Warszawie oraz rynek NewConnect. Rynek
GPW charakteryzuje wiĊksza przejrzystoĞü, duĪo wyĪsza kapitalizacja notowa-
286
Piotr ZASĉPA
nych spóáek oraz moĪliwoĞü pozyskania wyĪszego kapitaáu w procesie IPO.
Niestety debiut na GPW jest o wiele droĪszy i wymaga od spóáki udostĊpnienia
szczegóáowych informacji i przejrzystoĞci jej dziaáalnoĞci. Rynek New Connect
powstaá w 2007 r. i jego celem byáo umoĪliwienie pozyskania kapitaáu przez
mniejsze spóáki. Wycena akcji spóáek przeprowadzających IPO dokonywana jest
na podstawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz oczekiwaĔ
dotychczasowych wáaĞcicieli. Cena sprzedawanych akcji na rynku pierwotnym
zwana jest ceną emisyjną. Inwestorzy mogą nabywaü akcje w procesie IPO
i sprzedawaü je tuĪ po ich gieádowym debiucie. NaleĪy wskazaü, iĪ cena akcji
spóáki przeprowadzającej IPO doĞwiadcza dwóch efektów. Pierwszym i czĊĞciej
wystĊpującym jest efekt niedowartoĞciowania, który pojawia siĊ w przypadku,
kiedy cena emisyjna jest niĪsza od ceny notowanej w chwili zamkniĊcia pierwszego dnia notowaĔ. Z kolei w sytuacji, kiedy cena emisyjna jest wyĪsza od ceny zamkniĊcia w pierwszym dniu notowaĔ, spóáka jest przewartoĞciowana.
Efekt niedowartoĞciowania lub przewartoĞciowania mierzy siĊ za pomocą natychmiastowej stopy zwrotu z IPO. W literaturze moĪna spotkaü wiele koncepcji
wyjaĞniających przyczynĊ wystĊpowania tych efektów. NajczĊĞciej wymieniane
przyczyny to: asymetria informacji, struktura akcjonariatu, jakoĞü i pozycja oferującej instytucji finansowej czy spekulacja. Jednym z elementów Ğwiadczących
o wpáywie na niedowartoĞciowanie jest równieĪ poziom ceny emisyjnej spóáki
przeprowadzającej IPO. Celem artykuáu jest analiza natychmiastowej stopy
zwrotu z transakcji IPO i wpáyw ceny emisyjnej na poziom jej niedowartoĞciowania dla ofert spóáek debiutujących na rynku NewConnect w okresie 2007–2013.
1. Przyczyny efektu niedowartoĞciowania ceny akcji
w procesie IPO
W literaturze przedmiotu wystĊpuje wiele prób wyjaĞnienia przyczyny niedoszacowania wartoĞci akcji w procesie IPO. Charakterystyki te moĪna poáączyü
w pewne grupy, które stawiają przed badaczami wiele hipotez i przypuszczeĔ.
Pierwszymi naukowcami zajmującymi siĊ niedowartoĞciowaniem spóáek w procesie wejĞcia na gieádzie byli G.R. Ibbotson oraz J.F. Jaffe, którzy wskazali na
problem hossy i bessy mających wpáyw na wycenĊ akcji (por. [3]). Jedną z waĪniejszych koncepcji wyjaĞniających specyficzne zachowanie siĊ cen akcji
w pierwszym dniu notowaĔ są finanse behawioralne, a wĞród nich takie czynniki, jak: sentyment inwestora, teoria prospektu, teoria kaskad oraz wpáyw ceny
nominalnej na efekt niedowartoĞciowania. Finanse behawioralne to najnowsza
dziedzina nauki o finansach, w ramach której do rozwaĪaĔ nad zachowaniem
rynków finansowych oraz ich uczestników są wáączane zagadnienia z dziedziny
psychologii, zagadnienia spoáeczne i antropologiczne. Finanse behawioralne to
Ğcisáa kombinacja indywidualnego zachowania oraz fenomenów rynkowych,
gdzie stosowane jest poáączenie wiedzy z zakresu psychologii i teorii finansów.
Wpáyw ceny nominalnej akcji…
287
W 1992 r. I. Welch zaproponowaá hipotezĊ kaskady, jako przyczynĊ efektu
niedowartoĞciowania (por. [6]). ZaáoĪyá on, Īe podczas inwestycji na rynku
pierwotnym potencjalni inwestorzy zwracają uwagĊ nie tylko na informacje,
które sami posiadają, ale równieĪ na informacje posiadane przez innych inwestorów. JeĪeli inwestor zauwaĪy, iĪ ktoĞ jeszcze jest zainteresowany zakupem akcji
emitenta, wówczas sam zwiĊksza swoje zaangaĪowanie. I odwrotnie, jeĞli widzi,
iĪ nikt z inwestorów nie jest zainteresowany nabyciem akcji w procesie IPO,
sam zmniejsza swoje zaangaĪowanie. Analizując te zaáoĪenia, I. Welch zaproponowaá, Īe emitenci celowo obniĪają wartoĞü swoich akcji, Īeby zachĊciü
pierwszych inwestorów do ich zakupu. Oni wáaĞnie spowodują efekt kaskady,
gdyĪ kolejni inwestorzy, obserwując zainteresowanie spóáką, bĊdą zainteresowani nabyciem jej akcji. Aby zachĊciü pierwszych inwestorów do zapisów na
akcje spóáki, muszą oferowaü je z pewnym dyskontem, które bĊdzie miaáo odzwierciedlenie w niedowartoĞciowaniu ceny akcji w dniu debiutu.
Finanse behawioralne analizują nieracjonalne zachowanie siĊ inwestorów na
rynku kapitaáowym, którzy mogą mieü ogromny wpáyw na zachowanie siĊ notowaĔ cen akcji. Kolejnym wyjaĞnieniem niedowartoĞciowania ceny akcji
w procesie IPO jest wiĊc tzw. sentyment inwestorów. MoĪe on wpáywaü na
optymistyczne przekonanie co do dalszych perspektyw wzrostu wartoĞci debiutującej spóáki. WaĪnym czynnikiem niedowartoĞciowania, na jaki zwróciá uwagĊ
J. Ritter oraz T. Loughran, jest zakotwiczenie oczekiwaĔ wáaĞcicieli spóáek co
do wyceny posiadanych przez siebie udziaáów (por. [5]). JeĞli cena rynkowa
w dniu debiutu znajdzie siĊ powyĪej ceny emisyjnej, to odczują oni szybki
wzrost swojego bogactwa. SprzedaĪ czĊĞci udziaáów po zaniĪonej cenie w procesie IPO jest rekompensowana poprzez bonus w postaci dobrej informacji
o wyĪszej cenie akcji, które pozostają w posiadaniu dotychczasowych wáaĞcicieli. Takie podejĞcie charakteryzuje pozytywne postrzeganie zjawiska niedowartoĞciowania ceny akcji w procesie IPO. Wedáug tej zasady, wáaĞciciele debiutujących spóáek byliby duĪo mniej zadowoleni, gdyby cena debiutu byáa niĪsza od
ceny emisyjnej, gdyĪ oznaczaáoby to stratĊ na posiadanych przez siebie udziaáach.
Kolejnym czynnikiem wyjaĞniającym w czĊĞci efekt niedowartoĞciowania
cen akcji w procesie IPO jest element nagáej wyprzedaĪy akcji przez dotychczasowych wáaĞcicieli tuĪ po debiucie. PodaĪ duĪej liczby akcji wiązaáaby siĊ ze
spadkiem ich ceny. Obawa potencjalnych inwestorów przed takim zachowaniem
wáaĞcicieli zmniejszyáaby zainteresowanie ofertą. Przed takim zachowaniem
chronią potencjalnych inwestorów klauzule zakazu sprzedaĪy akcji przez okreĞlony czas po debiucie, są to tzw. umowy typu lock up (por. [1]). Mają one na
celu zobowiązanie emitenta do wstrzymania siĊ od sprzedaĪy akcji przez dany
okres. WzmoĪony popyt na akcje spóáek oferujących tego typu umowy moĪe
równieĪ czĊĞciowo wyjaĞniü niedowartoĞciowanie cen akcji spóáek. Mniejsze
firmy o niĪszej jakoĞci emisji charakteryzują siĊ dáuĪszym okresem zawieszania
dziaáającym jako ubezpieczenie dla potencjalnych inwestorów. Autorzy równieĪ
sugerują, iĪ maáe firmy mają Ğrednio dáuĪsze okresy klauzul sprzedaĪy udziaáów.
288
Piotr ZASĉPA
WaĪnym czynnikiem wpáywającym na poziom wyceny akcji jest teoria asymetrii informacji. Wielu inwestorów inwestuje aktywnie w spóáki przeprowadzające IPO, kiedy spodziewa siĊ osiągnąü pozytywną stopĊ zwrotu. Akcje spóáek są oferowane poprzez subskrypcjĊ i przy duĪym zainteresowaniu ofertą emitent redukuje liczbĊ akcji dla pojedynczych inwestorów. JeĞli IPO charakteryzuje siĊ redukcją zapisów, oznacza to, Īe inwestor nie otrzyma oczekiwanej liczby
akcji. Przydziaá akcji zaleĪy od liczby zgáoszeĔ i poziomu popytu inwestorów.
Jego poziom zaleĪy wiĊc od informacji, jakie posiadają inwestorzy, oraz od jej
jakoĞci. OkreĞlenie asymetrii informacji odnosi siĊ do róĪnicy w informacjach
dostĊpnych dla róĪnych inwestorów na rynku. Niewielu inwestorów moĪe mieü
dodatkowe informacje o rynku, generowane przez wiele róĪnych kanaáów, takich jak silny zespóá analityczny, co jest jednym z powodów asymetrii informacji. ZwiĊkszenie poziomu asymetrii prowadzi do podejmowania racjonalnej decyzji przez Ğwiadomych inwestorów i mniej racjonalnych przez tych nieĞwiadomych, których liczba jest wiĊksza w realnej gospodarce. H.E. Leland
i D.H. Pyle byli pierwszym, którzy zauwaĪyli, Īe asymetriĊ informacji moĪna
zmniejszyü poprzez udziaá poĞredników finansowych w procesie IPO.
T.J. Chemmanur i P. Fulghieri podkreĞlają waĪną rolĊ banków inwestycyjnych
w zmniejszaniu asymetrii informacji poprzez generowanie wiĊkszej liczby i lepszej jakoĞci informacji o danej spóáce (por. [2]).
Jedną z waĪniejszych przyczyn powstawania niedowartoĞciowania w procesie IPO jest cena emisyjna. Niska cena nominalna moĪe przyciągaü inwestorów
spekulacyjnych i w ten sposób kreuje dodatkowy popyt na akcje. W przypadku
rynku polskiego i wystĊpowania tzw. spóáek groszowych (spóáki z ceną emisyjną poniĪej 1 PLN) obserwowana jest wiĊksza zmiennoĞü podczas notowaĔ cen
akcji, poniewaĪ najniĪsza moĪliwa zmiana ceny jest nie mniejsza niĪ 1%. Dodatkowo takie akcje są stosunkowo tanie dla inwestorów, dlatego sprzedaĪ akcji
z ceną emisyjną poniĪej 1 PLN przyciąga kapitaá spekulacyjny i moĪe przeáoĪyü
siĊ na niedowartoĞciowanie w procesie IPO.
2. Charakterystyka rynku NewConnect
i poziom niedowartoĞciowania procesu IPO
Rynek NewConnect zostaá uruchomiony 30 sierpnia 2007 r. Jest to zorganizowany i prowadzony przez GieádĊ Papierów WartoĞciowych w Warszawie rynek finansujący rozwój maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw o wysokim potencjale
wzrostu. Jest to równieĪ nowa propozycja dla inwestorów akceptujących podwyĪszone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW
poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla maáych i Ğrednich rozwijających siĊ firm z róĪnych branĪ, w tym dziaáają-
Wpáyw ceny nominalnej akcji…
289
cych w obszarze nowych technologii. NewConnect zostaá powoáany z myĞlą
o dynamicznych spóákach, którym nowa porcja kapitaáu otworzy moĪliwoĞü
wykorzystania potencjaáu tkwiącego w ich innowacyjnoĞci, a w efekcie da szansĊ na rozwój uwieĔczony awansem do grona duĪych i wartoĞciowych polskich
spóáek. Ze wzglĊdu na specyfikĊ emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej
liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – taĔsze
pozyskanie kapitaáu. NewConnect ma takĪe stanowiü początek kariery gieádowej
dla notowanych tu przedsiĊbiorstw. Charakterystyczna dla rynku jest wysoka
zmiennoĞü, duĪa dynamika wzrostów i spadków niespotykana na rynku gáównym GPW. Jest on przeznaczony dla spóáek o duĪej dynamice wzrostu, zarówno
dla start-upów, które dopiero budują swoją historiĊ, jak równieĪ dla przedsiĊbiorstw z dáuĪszą praktyką gospodarczą. Jest to odpowiednie miejsce dla debiutów spóáek poszukujących kapitaáu – rzĊdu od kilkuset tysiĊcy do kilkudziesiĊciu milionów záotych – oraz reprezentujących sektory innowacyjne, oparte
przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona Ğrodowiska, energia alternatywna, nowoczesne usáugi). Firmy debiutujące na tym rynku w porównaniu z rynkiem
gáównym GPW w Warszawie mają niĪsze wskaĨniki operacyjne, takie jak: cena/zysk, cena/wartoĞü ksiĊgowa. Dodatkową charakterystyką rynku jest to, iĪ
inwestorzy indywidualni generują wiĊkszoĞü obrotów (77%), podczas gdy na
rynku gáównym jest to jedynie 18%. Na rynku NewConnect IPO moĪe nastąpiü
na skutek emisji publicznej oraz emisji prywatnej, która jest skierowana do
mniej niĪ 100 inwestorów, podczas gdy na GPW pierwotne emisje są publiczne
i kaĪdy inwestor moĪe wziąü w nich udziaá.
Badania empiryczne wskazują na fakt, iĪ spóáki przeprowadzające IPO na obu
rynkach wykazują tendencjĊ do niedowartoĞciowania. Zjawiska niedoszacowania
lub przeszacowania spóáek dokonujących IPO byáy mierzone w oparciu o nastĊpującą formuáĊ dla pierwszego dnia notowaĔ spóáek przeprowadzających IPO:
U
EP OP
OP
EP
§ EP ·
1 | ln¨
OP
© OP ¹̧
gdzie:
EP – cena akcji na koniec pierwszego dnia notowaĔ,
OP – cena emisyjna akcji.
Natychmiastowa stopa zwrotu jest obliczona jako procentowa róĪnica miĊdzy ceną emisyjną a ceną debiutu, jaką spóáka osiąga na zamkniĊciu sesji
w pierwszym dniu jej notowaĔ. W przypadku gdy cena emisyjna jest wyĪsza do
ceny debiutu, wystĊpuje przewartoĞciowanie, gdy jest niĪsza – niedowartoĞciowanie, gdy jest równa, to okreĞla siĊ, iĪ akcje są odpowiednio wycenione.
W przypadku rynku gáównego GPW dla okresu 2000–2011 jest to poziom
13,1% dla 330 spóáek, które przeprowadziáy pierwszą ofertĊ publiczną. Dla
okresu 2007–2012 Ğrednie niedoszacowanie cen akcji spóáek przeprowadzają-
290
Piotr ZASĉPA
cych IPO na rynku gáównym GPW wyniosáo 10,1%. ĝrednie niedowartoĞciowanie spóáek debiutujących na NewConnect w okresie 2007–2011 wyniosáo 37%1.
W okresie 2007 – 30 maja 2013 debiutowaáy na rynku kapitaáowym 703
przedsiĊbiorstwa, z czego 224 na rynku gáównym GPW i 479 na NewConnect.
W badaniu nad wpáywem wielkoĞci nominalnej ceny emisyjnej na natychmiastową stopĊ zwrotu zostaáy uwzglĊdnione 444 spóáki. Z badaĔ zostaáy wyáączone
spóáki, które:
— zaoferowaáy róĪne ceny dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
— ustanowiáy inną emisyjną cenĊ dla róĪnych serii sprzedawanych akcji,
— debiutowaáy bez oferty sprzedaĪy.
Do badaĔ nad natychmiastową stopą zwrotu zostaáy zakwalifikowane 444
spóáki, co prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Liczba debiutujących spóáek uwzglĊdnionych w badaniu niedowartoĞciowania w momencie IPO
Rok
Liczba debiutów
LiczebnoĞü próby
2007
24
19
2008
61
43
2009
26
22
2010
85
80
2011
172
169
2012
89
89
2013
22
18
ħródáo: NewConnect (28.05.2013).
W badaniu postawiono hipotezĊ badawczą, iĪ spóáki okreĞlające swoją cenĊ
nominalną akcji na poziomie poniĪej 1 PLN w procesie IPO są bardziej niedowartoĞciowane od pozostaáych spóáek. WĞród badanych spóáek, których debiut
miaá miejsce na NewConnect, 109 zadebiutowaáo z cena niĪszą od 1 PLN.
Hipoteza badawcza H0 brzmi: natychmiastowa stopa zwrotu z pierwszej
oferty publicznej spóáek debiutujących na NewConnect z ceną emisyjną poniĪej
1 PLN jest równa natychmiastowej stopie zwrotu spóáek debiutujących z ceną
emisyjną równą lub wyĪszą od 1 PLN.
H1: natychmiastowa stopa zwrotu z pierwszej oferty publicznej spóáek debiutujących na NewConnect z ceną emisyjną poniĪej 1 PLN jest wyĪsza od natychmiastowej stopy zwrot spóáek debiutujących z ceną emisyjną równą lub
wyĪszą od 1 PLN.
Weryfikując hipotezĊ H0, posáuĪono siĊ testem t-Studenta dla dwóch Ğrednich, który wyraĪa siĊ wzorem:
T
( xp1ĝr x 2 Ğr ) /((((( np 1xS p1n 2 np 2 x S p 2n 2 ) /( np1 np 2 2 ))) x (1 / np1 1 / np 2)
p
x1Ğr S1n1 – Ğrednia arytmetyczna, odchylenie standardowe i liczebnoĞü pierwszej
próby,
1
Obliczenia na podstawie danych GPW.
291
Wpáyw ceny nominalnej akcji…
x2 Ğr S 2 n2 Ğrednia arytmetyczna, odchylenie standardowe i liczebnoĞü drugiej
próby.
Obszar krytyczny hipotezy zerowej zostaá skonstruowany w oparciu o wartoĞü krytyczną tD w zaleĪnoĞci od hipotezy alternatywnej oraz przyjĊtego poziomu istotnoĞci. JeĪeli wartoĞü bezwzglĊdna z obliczonej statystyki T jest wiĊksza
lub równa tD, to T obliczone mieĞci siĊ w obszarze krytycznym i hipotezĊ zerową naleĪy odrzuciü na korzyĞü hipotezy alternatywnej, a prawdopodobieĔstwo,
Īe zostaá popeániony báąd I rodzaju – tak Īe hipoteza zerowa byáa prawdziwa –
jest równe przyjĊtemu poziomowi istotnoĞci D. W tabeli 2 zostaáy przedstawione
statystyki opisujące spóáki o wartoĞci emisyjnej akcji poniĪej 1 PLN oraz pozostaáe spóáki, które debiutowaáy na rynku NewConnect w okresie 2007 – 28 maja
2013.
Tabela 2. NiedowartoĞciowanie spóáek przeprowadzających IPO na rynku NewConnect w latach
2007–2013
Spóáki debiutujące na NewConnect
z ceną poniĪej 1 PLN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
10
7
25
35
28
4
Caáy
okres
110
– Ğrednia stopa zwrotu
80
140,2 108,3 47,9
27
31,9
18,3
55,3
– mediana stopy zwrotu
80
í0,7 141,7
28
35,4
15,7
34,2
– odchylenie standardowe stopy zwrotu
0
230,8 291,5 55,6
z ceną równą lub wyĪszą niĪ 1 PLN
18
33
– Ğrednia stopa zwrotu
36,8
36,9
– mediana stopy zwrotu
3,5
5,8
– odchylenie standardowe stopy zwrotu 146,5 188,9 44,3
45
42,6
43,6
20,8
119
55
134
61
14
330
28,9
27,6
18,5
18,8
24,2
24,2
32,1
18,8
9,9
16
17,1
12,5
35,3
34,5
75,4
26,7
45,5
15
ħródáo: NewConnect.
Analizując dane zawarte w tabeli 2, naleĪy stwierdziü, iĪ Ğrednie niedowartoĞciowanie wĞród spóáek o wartoĞci emisyjnej poniĪej 1 PLN byáo wyĪsze od
spóáek z ceną emisyjną powyĪej 1 PLN. W caáym okresie przeciĊtna stopa zwrotu byáa dwukrotnie wyĪsza dla spóáek z niĪszą ceną emisyjną. Odchylenie standardowe oraz mediana równieĪ notują wyĪsze poziomy dla akcji spóáek z ceną
emisyjną poniĪej 1 PLN. W badaniu zaáoĪono, iĪ stopy zwrotu dla pierwszego
dnia notowaĔ w obu grupach mają rozkáad normalny. Weryfikacji hipotez dokonano za pomocą testu t-Studenta dla dwóch Ğrednich. Statystyka T wyniosáa
3,96. WartoĞü krytyczna odczytana z tablic rozkáadu normalnego, tak Īe
P( T ! tpD wynosi 3,37. Zatem T>tD, wiĊc na poziomie istotnoĞci D=0,005 naleĪy odrzuciü hipotezĊ zerową H0, gáoszącą o równoĞci natychmiastowych stóp
zwrotu w obu grupach, na korzyĞü hipotezy alternatywnej H1 mówiącej, iĪ stopy
zwrotu wĞród spóáek o wartoĞci emisyjnej poniĪej 1 PLN są wyĪsze od stóp
zwrotu spóáek z ceną emisyjną równą lub wyĪszą od záotówki. Wyniki badaĔ są
292
Piotr ZASĉPA
statystycznie istotne, istnieje wpáyw wysokoĞci ceny emisyjnej na efekt niedowartoĞciowania.
Podsumowanie
Efekt niedowartoĞciowania ceny emisyjnej akcji w procesie IPO jest doĞü
czĊsty na wielu rynkach publicznych. Jedną z wielu koncepcji wyjaĞniających
ten fenomen jest ta oparta na finansach behawioralnych i niskiej cenie emisyjnej.
Inwestycja w spóáki, które mają cenĊ emisyjną ustaloną poniĪej 1 PLN, przyciąga duĪą liczbĊ inwestorów, którzy oczekują wzmoĪonej zmiennoĞci oraz efektów spekulacyjnych na danych walorach. Inwestorzy mający za swoją motywacjĊ popyt spekulacyjny chĊtniej inwestują w spóáki o zwiĊkszonej zmiennoĞci
stóp zwrotu. Dodatkowy efekt, który ma wpáyw na popyt na takie spóáki, to niski
poziom cen, który umoĪliwia zakup wielu akcji spóáki przy dysponowaniu niewielkim kapitaáem. Takie spóáki są postrzegane jako te, które gwarantują duĪy
potencjaá wzrostowy. Efekt niedowartoĞciowania w Polsce jest widoczny
w szczególnoĞci na rynku NewConnect, gdzie inwestują gáównie inwestorzy indywidualni posiadający mniejszą awersjĊ do ryzyka. Wyniki badaĔ przeprowadzone dla IPO dla okresu 2007–2013 potwierdzają wyĪsze poziomy niedowartoĞciowania wĞród spóáek o cenie emisyjnej poniĪej 1 PLN. W latach 2007–2013
aĪ 25% spóáek debiutowaáo z ceną poniĪej 1 PLN, a ich Ğrednie niedowartoĞciowanie przewyĪszaáo dwukrotnie niedowartoĞciowanie pozostaáych spóáek. Przeprowadzony test wskazuje na istotnoĞü statystyczną analizowanych wyników.
Literatura
[1] Brav A., Gompers P., The role of lock-up in initial public offerings, „Review
of Financial Studying” 16, 2003.
[2] Chemmanur T.J., Fulghieri P., Investment bank reputation, Information Production, and Financial Intermediation, „The Journal of Finance”, Vol. 49,
No. 1, 1994.
[3] Ibbotson G.R, Jaffe J.F., „The Journal of Finance”, Vol. 30, No. 4 (Sep.,
1975).
[4] Leland H.E., Pyle D.H., Informational asymmetries, financial structures,
and financial intermediation, „The Journal of Finance”, Vol. 32, No. 2, New
Jersey 1977.
[5] Loughran T., Ritter J., Why has IPO underpricing changed over time, „Financial Management” 2003, No. 33.
[6] Welch I., Sequential Sales, Learning, and Cascades, „The Journal of Finance”, June 1992, Vol. 47, No. 2.
Wpáyw ceny nominalnej akcji…
293
Effect of Stocks Par Value on Underpricing of IPO on the
NewConnect Market
Summary: This paper examine IPO process executed at NewConnect market in Poland in terms
of underpricing. It should be noted that the price of shares of the company carrying out the IPO
experience two effects. The first and more common is the effect of underpricing, which appears in
the case when the issue price is lower than the price quoted at the close of the first day. However,
in a situation where the issue price is higher than the closing price on the first day of trading, the
company is overpriced. The effect of underpricing is measured by the immediate rate of return of
the IPO. In the literature one can find many of the concepts explaining the cause of these effects
most commonly cited reasons are: the asymmetry of information, shareholding structure, quality
and position of offering a financial institution or speculation. One of the factors evidencing the
impact on the level of underpricing is also the level of issue price of the company conducting an
IPO. This article aims to analyze the immediate rate of return of the IPO and the impact on the
level of its underpricing on the NewConnect market over the period 2007–2013.
Keywords: IPO, underpricing of IPO.
Download