projekt edukacyjny

advertisement
PROJEKT EDUKACYJNY
,,Jesteśmy bezpieczni’’
ROK SZKOLNY 2012/2013
Opracowała:
mgr Dorota Pastuszka
1
Współczesny
świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia
ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba
wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Projekt ,,Jesteśmy bezpieczni’’
zawiera wiele treści z zakresu szeroko rozumianego pojęcia „bezpieczeństwo’’, skierowany
jest do dzieci z klas 0 – III, nauczycieli i rodziców.
Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i
umiało je rozpoznawać. Aby potrafiło unikać pułapek oraz zdolne było do samokontroli,
odpowiednio zachowywało się na drogach, w miejscach publicznych, w domu, w sytuacjach
zagrożenia życia.
Projekt edukacyjny ,,Jesteśmy bezpieczni’’ powinien stać się dla młodego człowieka
wskazówką, jak powinien postępować, aby uniknąć tych zagrożeń.. Często wypadki, inne
zachowania ryzykowne spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad. Założeniem
projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych,
właściwej
komunikacji, poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z
trudnościami.
2
TEMAT:
,,Jesteśmy bezpieczni’’
ADRESAT:
Dzieci z klas O - III , rodzice , nauczyciele.
TERMIN REALIZACJI:
1 września 2012r. – 28 czerwca 2013r.
CELE GŁÓWNE:
Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.
Kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach.
Poznanie przez ucznia miejsc niebezpiecznych.
Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
Wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.
Kształtowanie aktywnych postaw podczas zajęć.
Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
CELE SZCZEGÓŁOWE :
Uczeń zna:
Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania, w tym niektóre przepisy ruchu
drogowego.
Zasady bezpiecznego wypoczynku .
Zna numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz zasady korzystania
z nich.
Uczeń rozumie:
Konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania.
Znaczenie bezpiecznych zachowań.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i kolegów.
Związek miedzy zachowaniem człowieka a zagrożeniem dla jego zdrowia i życia.
Uczeń potrafi:
Respektować sformułowane zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.
Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
Przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach zespołowych.
Odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Dostrzega niebezpieczne sytuacje.
Zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
3
Cele szczegółowe dla rodzica:


Rodzic wie, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej.
Przygotowuje dziecko do życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
 Kształtuje u dziecka umiejętności podejmowania właściwych decyzji w konkretnej
sytuacji.
FORMY REALIZACJI:
Praca w zespołach.
Pogadanki z przedstawicielami Policji.
Drama.
„burza mózgów”
Prace plastyczne.
Wystawy tematyczne.
Listy skierowane do rodziców uczniów.
ZRÓDŁA INFORMACJI:
Kodeks drogowy.
Film na kasecie wideo.
Płyty CD.
Edukacyjne strony internetowe.
Literatura.
PREZENTACJA:
Poszczególne zadania będą prezentowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem
OSOBY REALIZUJĄCE:
mgr Małgorzata Guz, mgr Dorota Pastuszka, mgr Katarzyna Kotas, mgr Dagmara Rzepecka
4
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PROJEKCIE
Nazwa zadania
BEZPIECZNY W
SZKOLE
BEZPIECZNY W
SZKOLE
BEZPIECZNY
UCZESTNIK RUCHU
DROGOWEGO
JESTEM BEZPIECZNY
Zadania
szczegółowe
Przypomnienie
szkolnych
regulaminów
Zasady
bezpiecznego
poruszania się po
szkole (schodach,
korytarzach…)
Bezpieczne
poruszanie się po
drogach w
okolicy szkoły,
domu i placu
zabaw.
Prawidłowe
zachowanie się w
ruchu
drogowym,
środkach
komunikacji i na
przystankach.
Formy i metody
pracy
Odpowiedzial
ni za
realizację
Termin
realizac
ji
Pogadanka
N-le klas 0-III
I poł.
IX
Metoda rozmowy
kierowanej,
ćwiczenia
praktyczne, metody
problemowe
N-le klas 0-III
IX
Wycieczka,
pogadanka, pokaz,
działania
praktyczne
N-le klas 0-III
IX
Spotkanie z
policjantem
D. Pastuszka
IX
Wycieczka,
pogadanka, pokaz,
działania
praktyczne
Głośne czytanie
książki
WAŻNE WIADOMOŚCI
UMIEM POMAGAĆ
Wycieczka do
biblioteki
szkolnej – lekcja
biblioteczna
Bezpieczny w
ruchu drogowym
Zapoznanie z
zasadami
pierwszeństwa
przejazdu
pojazdów
uprzywilejowa-
1.E. Zubrzyckiej
,,Jak przechodzi
przez ulicę’’
Bibliotekarka
N-le klas 0-III
IX-X
2. E. i W. Mozer ,,Na
drodze’’
3. R. Wojtyło i M.
Hadaj ,,Kolorowy
kodeks drogowy dla
dzieci’’
Rozmowa z
przedstawicielem
sztabu ratownictwa.
Odgrywanie scenek
dramowych.
Nauka udzielania
pierwszej pomocy.
N-le klas 0-III
X-V
5
nych. Rola
służb
powołanych do
ratownictwa
drogowego.
Rola świadka
wypadku.
ZNAM ZASADY GIER
ZESPOŁOWYCH,
UMIEM BAWIĆ SIĘ Z
KOLEGAMI
GRAM FAIR-PLAY
WIEM, CO SZKODZI
MOJEMU
ROZWOJOWI
UMIEM POWIEDZIEĆ
NIE
MADRA GŁOWA
DOBRZE WIE, ŻE Z
PRĄDEM BAWIĆ SIĘ
NIE DA
Na placu zabaw
Gry zespołoweźródłem radości i
rywalizacji
zgodnej z
zasadami fairplay i
kibicowania.
Projekcja filmu
instruktarzoweg
o video pt.
,,Bezpieczeństwo
dziecka,,
Umiejętność
odmawiania w
sytuacji
zagrożeniaćwiczenia
praktyczne
asertywnego
mówienia NIE.
Zasady
bezpiecznego
użytkowania
urządzeń
elektrycznych
Drama
drzewko decyzyjne,
,,mówiąca ściana,,,
scenki rodzajowe, N-le klas 0-III
Gry i zabawy ze
współzawodnictwe
m
IX - X
Metoda sześciu
kapeluszy,
„Mówiąca ścina” ,
drzewko decyzyjne,
N-le klas 0-III
debata, drama,
zajęcia ruchowe,
wycieczki, tory
przeszkód
IX - VI
N-le klas 0-III
IX
Drama
drzewko decyzyjne,
,,mówiąca ściana,,, N-le klas 0-III
scenki rodzajowe,
drama
XI
pokaz filmowy
,,burza mózgów’’,
scenki rodzajowe,
drama,
Nauka na pamięć
wierszy,
Zajęcia czytelnicze:
1.G. Ksdepke
,,Ostrożnie! –
wszystko co powinno
wiedzieć dziecko, żeby
mogło bezpiecznie
bawić się w domu’’
2.,, Ucz się i baw z
iskierką’’
3. J. Tuwim ,,Pstryk’’
N-le klas 0-III
bibliotekarka
V
Wycieczka do OSP
6
TWÓRCZŚĆ
PLASTYCZNA
Z KOMPUTEREM
BAWIĘ SIĘ
I JUŻ GŁÓWKA
WIĘCEJ WIE
BEZPIECZNY
WYPOCZYNEK
DZIELIMY SIĘ
WIADOMOŚCIAMI
TWÓRCZOŚĆ
PLASTYCZNA
MAPKA MYŚLI
POMOŻE
ZAPAMIĘTAĆ
SZYBCIEJ I DLUŻEJ
Organizacja
Szkolnego
Konkursu
Plastyczny pt.
,,Bezpieczny
świat dziecka”
Zajęcia w
pracowni
komputerowej
Bezpieczne
ferie zimowe i
letnie
Prowadzenie
kącika
edukacyjno informacyjnego
dla rodziców
Szkolny Konkurs
Plastyczny pt.
,,Bezpieczeństwo
w ruchu
drogowym’’
EWALUACJA
Wakacyjna
Mapka myśli
bezpieczny
powrót do
szkoły.
działania
praktyczne
N-le klas 0-III
V
N-le klas 0-III
X -VI
N-le klas 0-III
II- VI
N-le klas 0-III
X - VI
N-le klas 0-III
X
N-le klas 0-III
VI
Wystawa prac
Edukacyjne strony
internetowe
Pogadanka,
Metoda rozmowy
kierowanej
gazetki ścienne,
listy skierowane do
rodziców uczniów,
broszurki
informacyjne
pokaz,
ekspozycja
działania
praktyczne
Wystawa prac
Wakacyjne mapki
myśli
7
Download