Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po

advertisement
ZDROWIE DOBROSTAN 3/2013
DOBROSTAN, UMYSŁ I URODA
ROZDZIAŁ III
Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety
Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Institute of Obstetric Propaedeuties Department of Women’s Health
School of Health Sciences Medical University of Silesia
1
Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii
Katedry Zdrowia Kobiety
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Department of Women’s Disease Prevention and Sexuology
School of Health Sciences
Medical University Katowice
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Medical University of Silesia in Katowice
4
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Department of Health Promotion and Community Nursing
School of Health Sciences Medical University of Silesia in Katowice
2
IWONA GAŁĄZKA1, KLAUDIA POREMBSKA3,
AGNIESZKA KOBIOŁKA2, MARIOLA CZAJKOWSKA1,
BEATA PODSIADŁO1, KATARZYNA LESZCZYŃSKA4,
BEATA NAWORSKA1
Porównanie zachowań intymnych kobiet
w okresie przed ciążą i po porodzie
Comparison of intimate women's behavior in the period before
pregnancy and after childbirth
Sfera intymności i seksualności człowieka jest bardzo ważną częścią życia
w aspekcie psychicznym, fizycznym i emocjonalnym. Zadowolenie z życia małżeńskiego (partnerskiego) oraz udane kontakty seksualne są dla wielu ludzi wyznacznikiem stabilizacji i satysfakcji życiowej. Psychoseksualność, jako funkcja życiowa, rozwija się nieustannie, jako długofalowy proces, którego szczyt rozwoju
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
przypada na okres dojrzewania. U kobiet faza dojrzewania generowana jest przez
uświadomienie, a także przyjęcie wzorca płciowego. Istotną rolę mają tu także
relacje partnerskie oraz społeczne normy zachowań [12].
Reakcja seksualna jest procesem rozpatrywanym pod kątem fizjologicznym i
psychicznym. Rozwój każdego człowieka jest indywidualny, niezmienne są tylko
czynniki, które bezpośrednio na niego wpływają. Zmiany fizjologiczne są jasno
zdefiniowane u poszczególnych osób. Mogą różnić się intensywnością, natomiast
zmiany psychologiczne są różne, gdyż ich uwarunkowania podlegają indywidualnym zmiennościom. Według Basson na satysfakcję seksualną kobiety mają wpływ
takie czynniki jak: sytuacja społeczna, wcześniejsze doświadczenia seksualne oraz
oczekiwania względem partnera. Czynniki, które bezpośrednio warunkują podejmowanie aktywności seksualnej, to potrzeba uznania przez partnera, dowartościowania swojej kobiecości, chęć wzmocnienia więzi partnerskich, a także chęć poprawy kondycji psychicznej [2,14].
Potrzeba bycia jednostką seksualną jest uwarunkowana poprzez powstawanie
napięcia psychofizycznego, które wymaga rozładowania. Sposób rozładowania
napięcia zależy od czynników społeczno – kulturowych, a także indywidualnych
preferencji człowieka [4]. Kultowe znaczenie seksualności człowieka można odnaleźć w hinduizmie, gdzie kontakty fizyczne traktuje się jako sakrament i system
[12]. W Polsce przemiany seksualne wg danych Centrum Badania Opinii Społecznej
w ostatnich latach dotyczą wzrostu aktywności seksualnej młodej części społeczeństwa oraz tendencji chłopców do częstszych kontaktów seksualnych, a także przyspieszenia czasu rozpoczęcia życia seksualnego. Aaktualnie młodzież podejmuje
aktywność seksualną o dwa lata wcześniej niż ich rodzice, z wyraźną tendencją płci
żeńskiej do szybszego obniżania wieku inicjacji. Także podejście młodych ludzi do
współżycia przedmałżeńskiego uległo przewartościowaniu. Rośnie różnorodność
powodów i przekonań do podjęcia przedmałżeńskich stosunków seksualnych. Seks
stał się produktem konsumpcyjnym, dostępnym pod wieloma postaciami. Duże
znaczenie przypisuje się wpływom mediów, które eksponują i liberalizują zachowania oraz obyczajowość seksualną całego społeczeństwa [4].
Na seksualność pary w okresie ciąży i po porodzie wpływa wiele czynników, m.
in. postawa wobec seksu, zachowania i potrzeby seksualne, reaktywność seksualna,
integracja zachowań seksualnych z osobowością, miłością, osobą partnera. Pomimo
wahań libido w okresie ciąży, kontakty intymne zbliżają partnerów, wzmacniają ich
uczucia, pozwalają lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i sprostać oczekiwaniom
[15].
Ciąża i narodziny dziecka są przełomowym okresem w życiu każdej pary, ponieważ powodują zmianę priorytetów, wartości, tworzą nowy rodzaj więzi i odpowiedzialności [10]. Promocja zdrowia w tym przypadku, obejmuje również czas po
urodzeniu dziecka. Jednym z wielu elementów podejmowanych działań jest psychoprofilaktyka zaburzeń układu i funkcji rodziny. Obejmuje między innymi edukację
młodych rodziców na temat powrotu płodności w okresie poporodowym. Rola wykwalifikowanego personelu medycznego jest wiodąca, ponieważ często są osobami
pierwszego kontaktu i stanowią źródło informacji w czasie wizyt kontrolnych [16].
54
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
Głównym celem pracy było porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie
przed zajściem w ciążę i po porodzie. Wśród celów szczegółowych uwzględniono
poznanie preferowanego rodzaju zachowań intymnych oraz jakości życia seksualnego w grupie kobiet objętych badaniem.
METODYKA BADAŃ
Grupę badaną stanowiło 50 kobiet w wieku rozrodczym z obszaru Śląska, które
przynajmniej raz rodziły. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, zawierający pytania zamknięte i otwarte. Warunkiem uczestnictwa w badaniu
było aktywne życie seksualne.
WYNIKI BADAŃ
Ryc. 1. Rodność badanej grupy
Największą grupę (58%) stanowiły kobiety, które rodziły jeden raz, a najmniejszą (6%) wieloródki posiadające 4 i więcej dzieci. Kobiet, które rodziły 2 razy było
24%, zaś tych, które rodziły 3 razy - 12%.
55
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
Ryc. 2. Czas, który upłynął od ostatniego porodu
Dla mniej niż połowy badanych (42%) ostani poród odbył się co najmniej przed
12 miesiącami. Drugą liczebnie grupę (20%) stanowiły kobiety w okresie od 3 do 6
miesięcy po porodzie. Zdecydowanie najmniej liczną grupę (6%) stanowiły kobiety
pomiędzy 6 a 12 tygodniem po porodzie.
Ryc. 3. Poród jako wydarzenie rodzinne
Mniej niż połowa badanych (42%) zadeklarowała przeżycie porodu jako wydarzenia rodzinnego.
56
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
Ryc. 4. Osoby towarzyszące podczas porodu
Jako osobę towarzyszącą, kobiety w większości wymieniały męża (81%), na
drugim miejscu (9%) ojca dziecka, zaś towarzystwo siostry bądź szwagierki zadeklarowało po 5% ankietowanych.
Ryc. 5. Sposób rozwiązania ostatniej ciąży
Dla prawie połowy kobiet poród odbył się drogami natury z nacięciem i szyciem
krocza. Drugą pod względem liczebności grupą (25%), była grupa ankietowanych,
57
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
które rodziły drogami natury bez obrażeń krocza. Poród z pęknięciem i szyciem
krocza zaznaczyło 16%, zaś cięcie cesarskie 12%.
Ryc. 6. Regularność kontaktów seksualnych przed zajściem w ciążę
Regularną aktywność seksualną w okresie przed zajściem w ciążę prowadziło
80% ankietowanych.
Ryc. 7. Częstość współżycia seksualnego przed zajściem w ciążę
Zdecydowana większość kobiet (52%) współżyła 2-3 razy w tygodniu. Częstsze
kontakty seksualne (4 - 6 razy w tygodniu) podejmowało 24%. Częstotliwość 7
razy i więcej zaznaczyło 14% ankietowanych, zaś pojedyncze kontakty seksualne w
ciągu tygodnia deklarowało 10% grupy badanej.
58
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
Ryc. 8. Inicjowanie kontaktów seksualnych przed zajściem w ciążę
Wspólne podejmowanie kontaktów potwierdza 74% badanych, 24% stwierdza,
iż to mężczyźni jako pierwsi inicjowali kontakty seksualne, natomiast 2% badanych
kobiet wskazała na własną inicjatywę w tym zakresie.
Ryc. 9. Satysfakcja ze współżycia seksualnego przed ciążą
Satysfakcję z życia seksualnego w okresie przed zajściem w ciążę odczuwało
70% badanych kobiet. Grupa kobiet, której brakowało namiętności to 24% ankieto59
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
wanych, zaś 6% nie odczuwało zaspokojenia swoich potrzeb. Nie było kobiet, które
traktowały kontakty seksualne jako obowiązek małżeński.
Ryc. 10. Częstość występowania orgazmu podczas współżycia w okresie przed
zajściem w ciążę
Satysfakcję ze współżycia seksualnego w postaci orgazmu bardzo często odczuwało 34% badanych, zawsze przeżywała orgazm mniej niż 1/3 kobiet (28%). Jeszcze mniej, bo 26% odczuwało ten rodzaj satysfakcji w mniej więcej w połowie kontaktów intymnych, natomiast rzadkie odczuwanie orgazmu zadeklarowało 12%
ankietowanych.
Ryc. 11. Zależność częstotliwości i rodzaju kontaktów seksualnych w okresie
przed ciążą
Grupa 32% badanych odpowiedziała, że pieszczoty występowały zawsze, zaś
według 18% nigdy. Nieco ponad połowa ankietowanych (56%) odpowiedziała, że
60
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
pełny stosunek występował często, zaś zdaniem 2% nigdy. Według 36% kobiet
ankietowanych pełny stosunek występował zawsze. Zdaniem 74% badanych, stosunek analny nie występował wcale, 4% odpowiedziało, że często. Prawie połowa
(46%) odpowiedziała, że inne formy nie występowały wcale, 30% badanych określiło jako sporadycznie, a 2% wybrało zawsze dla innych form kontaktów intymnych.
Ryc. 12. Zadowolenie partnera z życia seksualnego przed ciążą
Zdecydowana większość (80%) ankietowanych kobiet uważa, że partner wyrażał zadowolenie z życia seksualnego przed ciążą, zaś wg 18% partner nie odczuwał
zadowolenia, z kolei 2% nie podejmowała takich rozmów z partnerem.
Ryc. 13. Czas rozpoczęcia współżycia seksualnego po porodzie
Najwięcej ankietowanych kobiet (40%) deklarowało podjęcie współżycia między 3. a 4. miesiącem po porodzie. Drugą pod względem liczebności (26%) była
61
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
grupa, która podejmowała kontakty intymne między 5. – 12. miesiącem po porodzie.
Niewiele mniej, bo 24% ankietowanych zdecydowało się na powrót do życia seksualnego w ciągu 6. tygodni po urodzeniu dziecka. Co 10. kobieta nie zdecydowała się
jeszcze na aktywność seksualną.
Ryc. 14. Problemy związane z podjęciem współżycia seksualnego po porodzie
Najliczniejsza grupa (34%) odpowiedziała, że miała lub ciągle ma obawy przed
podjęciem kontaktów seksualnych, drugą liczebnie grupę (28%) stanowiły kobiety,
które nie obawiały się inicjowania kontaktów seksualnych.
Ryc. 15. Osoba inicjująca ponowne współżycie seksualne po porodzie
Z inicjatywą ponownych kontaktów płciowych prawie w połowie przypadków
(49%) wychodzili mężczyźni. Sytuacje, kiedy oboje partnerzy wyrazili chęć na
62
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
powrót życia płciowego oszacowano na 44%. Kobiety w niewielkim zakresie –
tylko w 7% inicjowały podjęcie aktywności seksualnej po porodzie.
Ryc. 16. Rodzaj ponownych kontaktów intymnych po porodzie
W zdecydowanej większości (78%) pierwszym kontaktem intymnym po porodzie był pełny stosunek pochwowy. W grupie 20% kobiet aktywność seksualną
rozpoczęto od pettingu, zaś dla 2% pierwszym kontaktem był seks analny.
Ryc. 17. Zadowolenie kobiet z jakości kontaktów seksualnych po porodzie
Zadowolenie z kontaktów seksualnych wyraziło ponad ¾ badanych (84%).
63
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
Ryc. 18. Zadowolenie partnera z jakości obecnych kontaktów intymnych
Ponad ¾ badanych (78%) uważała, że ich partner jest zadowolony z podejmowanej aktywności seksualnej. Po 11% badanych znalazło sie w grupach, które oceniały ten aspekt negatywnie lub nie wiedziały, jak oceniał życie płciowe ich partner.
Ryc. 19. Przeżywanie orgazmu podczas kontaktów seksualnych
Dla 44% ankietowanych stosunki seksualne zawsze kończyły się orgazmem, a
22% kobiet orgazm przeżywało bardzo często. Zdaniem 16% orgazm występował w
połowie przypadków lub rzadko, natomiast 2% kobiet nie odczuwało tej formy satysfakcji seksualnej.
64
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
Ryc. 20. Porównanie atrakcyjności kontaktów seksualnych aktualnych i przed
ciążą
Przeważająca większość (78%) nie zauważyła zmian między aktywnością seksualną przed zajściem w ciążę i po porodzie. Dla 15% kontakty intymne straciły na
swojej atrakcyjności, a 7% stwierdziło, że seks nie jest już dla nich atrakcyjny.
WNIOSKI
1. Na czas ponownego podjęcia współżycia płciowego nie wpływa sposób ukończenia ciąży, jednak kobiety, które urodziły przez cięcie cesarskie częściej wyrażały zadowolenie z kontaktów intymnych zarówno przed ciążą, jak i po porodzie.
2. Kobiety, które rodziły drogą cięcia cesarskiego nie miały żadnych obaw związanych z ponownym rozpoczęciem współżycia.
3. Przeżywanie orgazmu nie stanowiło miernika zadowolenia ze współżycia.
DYSKUSJA
Potrzeby seksualne regulują w pewien sposób kontakty z otoczeniem, w których
dąży się do fizycznego i emocjonalnego zadowolenia [9]. Wśród ssaków obserwuje
się utratę zainteresowania kontaktami seksualnymi po zapłodnieniu. Dla człowieka
jednak, w przeciwieństwie do większości zwierząt, kontakty intymne nadal stanowią
istotny aspekt aktywności, ponieważ mają one również wymiar pozaprokreacyjny.
Doświadczenia związane z macierzyństwem są ważnymi czynnikami kształtującymi
65
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
rozwój psychoseksualny kobiety. Ich wpływ polega przede wszystkim na wzmacnianiu więzi z partnerem oraz na tworzeniu właściwych relacji w rodzinie [15].
Ciąża dla każdej kobiety jest czasem ogromnych przemian. Począwszy od fizycznych poprzez hormonalne, aż do emocjonalnych. Na jej przebieg wpływają
również wspomnienia i doświadczenia z przeszłości, a także jakość relacji z otoczeniem. Od wielu lat zwiększa się zainteresowanie potrzebami natury psychologicznej,
które mają kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu [2,7,9].
Ciąża, szczególnie ta pierwsza, jest okresem w życiu dwojga ludzi, w którym
dochodzi do zmiany ról życiowych. Do obowiązków związanych z byciem żoną/partnerką, dochodzą zadania związane z macierzyństwem. Para staje się rodziną,
co powoduje zmiany również w życiu seksualnym dwojga ludzi [1]. W badaniach
własnych stwierdzono, że co piąta kobieta odczuwa pogorszenie jakości kontaktów
intymnych po urodzeniu dziecka.
Już w trakcie trwania ciąży zwiększa się ilość i zakres obowiązków oraz obciążeń psychofizycznych. Seksualność kobiet w ciąży także ulega istotnym modyfikacjom. Bezpośredni wpływ na to mają: zmiana poczucia atrakcyjności, fizjologiczne
procesy związane z rozwojem ciąży, kontakty intymne przed zajściem w ciążę, a
także wpływ kultury i poziom wiedzy. Wiele kobiet wykazuje lęk przed aktywnością seksualną w ciąży, obawiając się negatywnego działania na płód. Zaobserwowano także zależność pomiędzy osobowością ciężarnej, a jej potrzebami seksualnymi w ciąży. Kobiety dla których ciąża jest spełnieniem pewnej misji życiowej,
posiadają wzmożone potrzeby intymne, zaś kobiety o cechach infantylnych histeryczek – znaczny spadek [7]. W trakcie ciąży mogą występować problemy związane z
niezaspokojonymi pragnieniami intymnymi kobiet [15]. W wynikach badań własnych prawie zaobserwowano, że co trzecia kobieta odczuwała brak namiętności lub
niezaspokojenie swoich potrzeb.
Zagadnienia dotyczące kontaktów intymnych sprowadzają się często do pytań o
odbywanie stosunków płciowych. Kobiety mogą uzyskać zadowolenie ze współżycia na wielu płaszczyznach i nie traktują stosunku jako wyznacznika satysfakcji
seksualnej [8]. W trakcie trwania stosunku płciowego istotnym aspektem odczuwania satysfakcji seksualnej jest również gratyfikacja kontaktu cielesnego, jaką jest
wzmocnienie więzi między partnerami. To w przyszłości motywuje do podjęcia
kolejnego kontaktu [14]. W badanej grupie zaobserwowano również, że deklarowany wysoki poziom satysfakcji nie koreluje z częstotliwością przeżywania orgazmów.
Ciąża oraz karmienie piersią niewątpliwie wpływają na zachowania intymne
wśród kobiet i mężczyzn. Zmienia się stan emocjonalny, gospodarka hormonalna,
wygląd zewnętrzny kobiety, styl życia oraz poczucie atrakcyjności. Do najczęściej
występujących zaburzeń seksualnych tego okresu należą: obniżony popęd, zaburzenia przeżywania orgazmu, zmniejszone potrzeby seksualne, bolesność w trakcie
stosunków. Spadek popędu często tłumaczony jest brakiem czasu, zmęczeniem,
depresją porodową, a także poczuciem obniżonej atrakcyjności. Bardzo ważna jest
jakość sprawowanej opieki nad położnicą i jej rodziną, a właściwie nawiązane relacje interpersonalne pomiędzy położną a pacjentką, to jedna z możliwych dróg do
spełnienia się na każdej płaszczyźnie w tym ważnym okresie życia. Na jakość życia
seksualnego wpływa również sposób w jaki została ukończona ciąża. Uważa się, że
66
Iwona Gałązka, Klaudia Porembska, Kobiołka Agnieszka, Mariola Czajkowska,
Beata Podsiadło, Katarzyna Leszczyńska, Beata Naworska
Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie
epizjotomia znacznie obniża satysfakcję seksualną. Kobiety, które urodziły dziecko
bez żadnych obrażeń porodowych, rzadziej zgłaszają występowanie bólu w trakcie
stosunków płciowych, a odczuwanie orgazmu określają jako intensywne [16]. Wyniki badań własnych potwierdzają tę tendencję.
PIŚMIENNICTWO
1. Alexander J., Levy V., Roch S.: Opieka przedporodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, s. 148-149.
2. Beisert M.: Psychologia seksualności. w: Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.:
Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,
s.
83-84.
3. Baltag V.: Advancing reproductive health of young people in the European
Region. Tytuł polski: Promocja zdrowia prokreacyjnego młodzieży w krajach
Regionalnego
Europejskiego
Biura
WHO.
Medycyna
Wieku
Rozwojowego.12(2)/2008, s. 521-522.
4. Burdzik T.: Seksualność człowieka: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 89-97.
5. Chazan B.: Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, s. 16-18.
6. Długołęcka A., Łukasiewicz M.: Ocena opieki medycznej w zakresie zdrowia
reprodukcyjnego i seksualnego u pacjentek z niepełnosprawnością ruchową.
Przegląd seksuologiczny 7(2)/2011, s. 26-27.
7. Lew-Starowicz Z., Szymańska M., Włodarczyk M.: Uwarunkowania seksualności kobiet w czasie ciąży. Przegląd seksuologiczny 7(3)/2011, s. 3-5.
8. Malarewicz A., Szymkiewicz J., Rogala J.: Seksualnośc kobiet w ciąży. Ginekologia. Położnictwo. 77(9)/2006. S. 733-737
9. Makara-Studzińska M.., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i
ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 122-123.
10. Matusiak-Kita M., Zdrojewicz Z.: Seksualność kobiet w ciąży, w okresie poporodowym i karmienia piersią. Przegląd seksuologiczny 6(1)/2010,
s. 12-16
11. McPherson A.: Problemy zdrowotne kobiet. Springer PWN, Warszawa 1997, s.
338-341
12. Muir Ch. i C.: Tatra sztuka świadomego kochania. Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2009, s. 11-13, 28-31, 141-142.
13. Niemiec K.: Promocja zdrowia w okresie okołoporodowym. Rodzina i prokreacja: materiały konferencji- Warszawa, 1995. s. 78-79.
14. Nowosielski K.: Fizjologia reakcji seksualnej kobiet. w: Lew-Starowicz Z.,
Skrzypulec V.: Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. , 101-104.
67
ZDROWIE I DOBROSTAN NR 3/2013
Dobrostan, umysł i uroda
15. Sipiński A., Kazimierczak M., Ciesielska B.: Ocena zachowań seksualnych kobiet karmiących. Seks. Pol. 2005, 3, 52-59
16. Stadnicka G.: Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 184-186.
17. Wróblewska W.: Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków. Nowa Medycyna 14(4)/2007, s. 85-88.
STRESZCZENIE
Sfera intymności i seksualności człowieka jest bardzo ważną częścią życia.
Kreuje ona ludzką psychikę, fizyczność oraz emocje. Zadowolenie z życia małżeńskiego czy partnerskiego oraz udane kontakty seksualne są dla wielu ludzi wyznacznikiem stabilizacji i satysfakcji życiowej. Stanowią także płaszczyznę regulacji
kontaktów interpersonalnych. Ciąża, poród oraz połóg stanowią szczególny i ważny
etap w życiu kobiety, wpływający w istotny sposób na rodzaj i formę przeżywania
kontaktów intymnych. Droga porodu oraz nacięcie i szycie krocza są czynnikami,
które wpływają na czas podjęcia oraz przeżywanie satysfakcji seksualnej.
ABSTRACT
The sphere of human intimacy and sexuality is a very important part of life. It
creates the human psyche, physicality, and emotions. Satisfaction with life partner
and the marriage or sexual relations are successful for many people determinant of
stability and life satisfaction. Control plane are also interpersonal relations. Pregnancy, childbirth and the puerperium are special and important stage in a woman's life,
affecting a significant impact on the nature and form of intimate contact experience.
Route of delivery and perineal incision and stitching are all factors that affect the
time taken and the experience of sexual satisfaction.
2
Artykuł zawiera 39456 znaków ze spacjami (19799 znaków + 1474,64 cm grafiki)
68
Download