Marta Kłos – małżeństwo

advertisement
Uniwersytet Wrocławski
MAŁŻEŃSTWO WEDŁUG PRAWA
MUZUŁMAŃSKIEGO
Marta Kłos
Wrocław 2010
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
Definicja i cele małżeństwa według prawa islamskiego (szariatu)
1.1.
Definicja małżeństwa
1.2.
Cele małżeństwa
ROZDZIAŁ II
2.1.
Wybór partnera i zawarcie małżeństwa
Wybór partnera
2.1.1 Cechy idealnej małżonki
2.1.2. Cechy idealnego męża
2.2.
Zawarcie małżeństwa
ROZDZIAŁ I
1.1
Definicja i cele małżeństwa według prawa islamskiego
(szariatu)
Definicja małżeństwa
Małżeństwo stanowi podstawę rodziny, która z kolei jest podstawą społeczeństwa i
jeśli będzie ona silna to silne będzie całe społeczeństwo. Islam zwrócił uwagę na wszystkie
zalety małżeństwa. Jedną z nich jest poczucie odpowiedzialności, które prowadzi nas
bezpieczną drogą do prawidłowego wychowania dzieci. Koran określa życie małżeńskie, jako
skupisko miłości i miłosierdzia: "I z jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was
samych, abyście mogli odpocząć do nich i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie"
(Koran 30/21). Werset ukazuje, że życie małżeńskie jest znakiem ze znaków Allaha. Dwoje
małżonków stanowi dla siebie uzupełnienie: "One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem
dla nich" (Koran 2/187). Koran mówi także, zachęcając do małżeństwa: "Żeńcie samotnych
spośród was, jak też ludzi spośród waszych niewolników i niewolnic. Jeśli są biedni to
wzbogaci ich Bóg Swoją łaską" (Koran 24/32)
Małżeństwo jest obowiązkiem osoby mającej ku temu możliwości, która odczuwa
popęd seksualny oraz obawia się cudzołóstwa. Małżeństwo jest obowiązkiem każdego
dojrzałego i zdolnego muzułmanina będącego w stanie utrzymać rodzinę, a ktokolwiek bez
powodu nie zawiera małżeństwa lub uchyla się od tego, ten jest grzesznikiem. Należy
zwrócić uwagę, że w tej sytuacji małżeństwo ma pierwszeństwo nawet przed obowiązkiem
pielgrzymki do Mekki (hadż) oraz dżihadem wojennym.
Małżeństwo jest zalecone w stosunku do osoby mogącej zawrzeć związek i
odczuwającej potrzeby seksualne, lecz potrafiącej przeciwstawić się pokusom cudzołóstwa,
której nie zagraża popełnienie grzechu.
Małżeństwo jest niezalecone w sytuacji, gdy człowiek jest tak biedny, że całkowicie
nie posiada finansowego zabezpieczenia na utrzymanie siebie i rodziny. Koran mówi: "I
niech starają się żyć we wstrzemięźliwości ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa, aż
wzbogaci ich Bóg Swoją łaską" (Koran 24/33).1
Małżeństwo muzułmańskie nie jest sakramentem, a jedynie zwykłą umową prawną, w
której każda ze stron może zawrzeć swoje warunki. Zwyczaje związane z ceremonią zawarcia
małżeństwa różnią się w zależności od kraju. W rezultacie rozwody nie są zjawiskiem
1 http://www.ojceimatki.republika.pl/mono/sekty/sekty_islam_malz.htm
powszechnym Zgodnie z zasadami islamu, muzułmanka nie może zostać zmuszona do
małżeństwa wbrew jej woli. Rodzice dziewczyny mogą jedynie zaproponować młodego
mężczyznę, którego uważają za odpowiedniego narzeczonego.
1.2. Cele małżeństwa
Słowo “zawdż” jest używane w Koranie dla określenia pary lub towarzyszy. Zasadniczo jego
użycie odnosi się do małżeństwa. Podstawowym celem małżeństwa jest to, iż osoby różnych
płci dostarczają sobie nawzajem towarzystwa, miłości, wydają na świat potomstwo i żyją w
pokoju i spokoju według nakazów Allaha. Małżeństwo służy gratyfikacji emocjonalnoseksulanej oraz zredukowaniu napięć. Jest także formą czci (ibadah), ponieważ jest
posłuszeństwem wobec Allaha i jego Wysłannika – tzn. małżeństwo jest postrzegane jako
jedyna możliwa droga do seksualnego zjednoczenia. Poprzez wybór ścieżki małżeństwa
potwierdza się posłuszeństwo wobec Allaha. Małżeństwo jest mithaq uroczystym
przymierzem (umową). Nie jest rzeczą błahą. Aby małżeństwo było ważne, należy spełnić
warunki:
- zgoda obu stron;
- mahr – podarunek, wiano od pana młodego dla panny młodej;
- dwóch świadków płci męskiej;
- małżeństwo powinno być upublicznione, nigdy nie powinno być trzymane w sekrecie, gdyż
pociąga to za sobą podejrzenia i kłopoty wewnątrz społeczności.
Istotne cele muzułmańskiego małżeństwa przedstawione są poniżej:
Ochrona społeczeństwa przed nadmierną swobodą seksualną. Ten punkt jest jednym
z najważniejszych celów małżeństwa. Seksualne kontakty pozamałżeńskie stały się jednym
z największych grzechów popełnianych przez ludzi. Małżeństwo musi stanowić twierdzę
przed zakusami szatana i właśnie, dlatego żonaty mężczyzna nazywany jest w Koranie
muhsan - chroniony, a kobieta muhsana - chroniona. Popęd seksualny jest tak silny, że
niekontrolowany doprowadza do fatalnych konsekwencji, zarówno dla jednostki jak i dla
całego społeczeństwa. Islam uznaje moc tego popędu, Koran mówi: "... człowiek został
słabym" (4/28) czyli, że nie może nie cierpieć bez kontaktów seksualnych. Islam uznając moc
tego popędu kieruje na właściwe mu miejsce. Namiętność seksualna wobec obcej osoby
uważana jest za najpotężniejsze narzędzie szatana, które wykorzystuje on przeciwko
człowiekowi. Pragnąc wskazać pewne rozwiązania problemów wynikających z wpływu
popędu płciowego, Prorok zachęcał muzułmanów do zawierania związków małżeńskich
wcześnie, czyli już od momentu uzyskania dojrzałości.
Uspokojenie popędu seksualnego, co pozwala człowiekowi służyć społeczeństwu
wykorzystując w pełni siły twórcze i oddalając niekorzystne wpływy.
Utrzymanie stabilnego przyrostu naturalnego. Koran zwraca uwagę na tę korzyść
płynącą z małżeństwa: "Bóg dał wam żony z was samych. A z waszych żon dał wam synów
i wnuków i zaopatrzył was dobre rzeczy" (Koran 16/72), a także powiedział Allah
w Koranie: "O ludzi ! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył
z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet" (Koran 4/1).
Prorok także bardo zachęcał do zwiększenia liczebności rodziny, mówiąc że będzie się nimi
chwalić przed innymi społeczeństwami w dniu sądu ostatecznego.
Ochrona więzów międzyludzkich i pokrewieństwa. Pragnieniem islamu jest istnienia
dużego państwa wiernych, lecz porządkuje stosunki międzyludzkie wzmacniając je między
innymi poprzez małżeństwo, zachęca do zawierania związków z osobami spoza rodziny czy
znajomych.
Powstawanie kolejnych pokoleń wiernych. Islam ustala, że wychowanie wiernych
dzieci stanowi dla rodziców nieustające wynagrodzenia.
Jako dodatnią cechę małżeństwa islam uważa odpoczynek psychiczny dla duszy i
serca człowieka. 2
2 http://www.islam-twojareligia.net/małżenstwo/cele.html
ROZDZIAŁ II
2.1.
Wybór partnera i zawarcie małżeństwa
Wybór partnera
Wybór partnera powinien być skierowany na tego najbardziej pobożnego /taqwa/.
Prorok
zalecałby
strony
zapoznały
się
zanim
dostąpią
aktu
małżeństwa.
Jest
nieuzasadnionym, by związać węzłem małżeńskim dwoje ludzi i oczekiwać, iż będą tworzyć
intymny i odpowiedzialny związek, podczas gdy nic o sobie nie wiedzą. Parze wolno
spoglądać na siebie krytycznym okiem, ale nie pożądliwym. Zasada ta nie przeczy wersetowi
Koranu, który mówi, iż wierzący mężczyzna i kobieta powinni spuszczać wzrok. Jednakże
para nie może przebywać sama w zamkniętym pomieszczeniu. Jak mówi hadis: „Kiedy
mężczyzna
i
kobieta
są
sami
we
dwoje,
towarzyszy
im
szatan”.
Nie ma w islamie miejsca na zaloty, randki czy życie w związku przedmałżeńskim, nie ma
miejsca na wypróbowywanie się przed poważniejszym zaangażowaniem (w związek
małżeński). Nie może być żadnej więzi fizycznej między ludźmi przed zawarciem związku
małżeńskiego.
2.1.1 Cechy idealnej małżonki
Islam wielką uwagę zwraca na wybór odpowiedniej żony przez muzułmanina. Jest to
wynikiem faktu, że kobieta ma do wypełnienia wielką misję jako matka i żona. Do cech
idealnej małżonki należy :
- wierność;
- moralne zachowanie (moralnie postępująca kobieta stoi na straży honoru swego i męża
podczas jego nieobecności.
- rodzenie dzieci;
- uroda (bowiem także ładna kobieta może dostarczyć mężczyźnie szczęścia, jednak ta
uroda powinna ściśle wiązać się z moralnością kobiety. Piękna, lecz niemoralna jest bardzo
dużym zagrożeniem dla męża a nawet społeczeństwa;
- wysoki poziom rodziny.
Następnym czynnikiem, którym można kierować się przy wyborze żony jest to, by
pochodziła z wiernej i szlachetnej rodziny.
Według nauki Proroka dobrze także, aby żona nie pochodziła z bliskiej rodziny męża.
Warto zadbać, by nie został popełniony mezalians. Chodzi tu o wiek, pozycję
społeczną, poziom wykształcenia oraz kwestie materialne.
Są to cechy fizyczne, lecz ważniejsze według islamu są cechy duchowe kobiety,
następująco określone przez Koran: "Całkowicie poddane Bogu, wierzące, gorliwe w
modlitwie, okazujące skruchę, pobożne, przestrzegające postu czy to zamężne czy dziewice"
(Koran 66/5).
Prorok powiedział: "Najlepsza kobieta to ta, na którą jeśli spojrzysz to cię zadowala,
a jeśli coś jej każesz to jest posłuszna, a gdy będziesz nieobecny, to ochroni siebie i twój
majątek".
2.1.2. Cechy idealnego męża
-
Wierność i wysoka moralność;
-
Bojaźń Allaha, gdyż, jeśli on kobitę pokocha, to będzie ją szanował, a jeśli ją
znienawidzi, to nie będzie dla niej niesprawiedliwy;
Stan majątku, gdyż obowiązkiem mężczyzny jest utrzymywanie rodziny;
-
Należy także jak w przypadku kobiety starać się, by nie popełnić mezaliansu.
Trzeba tu powiedzieć, że zrywanie więzów rodzinnych należy do największych grzechów
popełnionych przez ludzi. Prorok wypowiedział nawet: "Nie zazna raju zrywający więzy
rodzinne (rahm)". 3
Zawarcie małżeństwa
2.2.
Są dwie metody aranżowania małżeństwa; dozwolona „halal” i zakazana „haram”;
-
halal - można aranżować małżeństwo poprzez sugestie i rekomendacje, jeśli obie strony
zgadzają się na to;
-
haram - zakazana forma aranżowania małżeństwa to taka, w której rodzice
wybierają przyszłego małżonka i zmuszają parę, nie dając jej możliwości wyboru.
Jednym z warunków, czyniących małżeństwo ważnym, jest zgoda obu stron.
Małżeństwo z definicji jest dobrowolnym zjednoczeniem dwojga ludzi. Wg szkoły malickiej
wybór partnera przez muzułmankę-dziewicę podlega zgodzie jej ojca lub opiekuna. Służy to
trosce o jej interesy i dobry byt. Prorok rzekł: „Wdowa i kobieta rozwiedziona nie powinny
ponownie wychodzić za mąż, jeśli nie wyrażą na małżeństwo zgodny”, zaś dziewica nie
powinna wychodzić za mąż - aż jej zgoda nie zostanie uzyskana” . Prorok unieważnił
małżeństwo dziewczyny, która żaliła mu się, iż jej ojciec zmusił ją do małżeństwa.
3 http://www.ojceimatki.republika.pl/mono/sekty/sekty_islam_malz.htm
Małżeństwo tradycyjnie aranżowane jest przez rodzinę. Córce czy synowi wybiera się
partnera, najchętniej należącego do tego samego plemienia. Dzieci różnych płci bardzo
wcześnie izoluje się do siebie, nawet jeśli więc przyszli małżonkowie są ze sobą blisko
spokrewnieni, zazwyczaj się nie znają lub spotykali się tylko we wczesnym dzieciństwie.
Pierwszą wizytę składa zazwyczaj matka chłopca matce dziewczyny. Wizytę dlatego składa
kobieta, że może obejrzeć i poznać dziewczynę, porozmawiać z nią. W trakcie tej wizyty stara
się również dowiedzieć, jakie są oczekiwania drugiej rodziny wobec przyszłego małżonka.
Jeśli dziewczyna wydaje się matce odpowiednia, wstępnie przedstawia propozycję. Rodzina
dziewczyny zazwyczaj prosi o czas do namysłu. Zanim podejmie decyzję, stara się
dowiedzieć jak najwięcej o kandydacie na męża i jego rodzinie. Zasięga informacji w jego
miejscu pracy, wśród znajomych i sąsiadów. Zazwyczaj oczekuje się, że przyszły mąż będzie
miał nie niższy status społeczny niż przyszła żona. Zbyt szybka decyzja nie jest dobrze
widziana, gdyż może świadczyć o chęci pozbycia się z domu córki. Podczas pierwszej wizyty
nie musi zresztą dojść do jakichkolwiek zobowiązujących rozmów – po tej wizycie bez
narażenia się na uszczerbek na honorze można się wycofać lub usłyszeć odmowę, jeśli na
przykład dziewczyna jest już przyrzeczona, komu innemu.
Jeśli wstępne działania kobiet są zadowalające, na scenę wkraczają mężczyźni.
Ustalają warunki kontraktu ślubnego. O rękę dziewczyny prosi się ojca lub seniora rodu i z tą
prośbą występuje zazwyczaj ojciec chłopca. W takim spotkaniu mogą brać udział inni męscy
krewni, zarówno ze strony chłopaka, jak i dziewczyny. Pada pytanie o warunki, (które już
wcześniej zostały ustalone), ojciec dziewczyny je przedstawia, a ojciec chłopca je przyjmuje.
Rodzice przyszłych małżonków szczegółowo omawiają treść kontraktu ślubnego. Można
w nim zawrzeć, że mężczyzna nie będzie miał więcej żon, że dzieci w przypadku rozwodu
zostają z kobietą, ustala się wysokość mahru, czyli daru ślubnego ofiarowywanego kobiecie
przez przyszłego małżonka. Mahr ma stanowić zabezpieczenie dla niej w przypadku
ewentualnego rozwodu. Kontrakt reguluje wzajemne prawa i obowiązki współmałżonków
i ich potomstwa.
Następnym etapem jest podpisanie kontraktu ślubnego i wpłacenie połowy mahru
przez rodzinę pana młodego. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia małżeństwa jest
podpisanie aktu ślubnego (zazwyczaj w dniu wesela) i samo wesele, w trakcie którego panna
młoda przenosi się do domu męża.
Małżeństwo w islamie jest kontraktem cywilnoprawnym między mężczyzną
a kobietą, a nie sakramentem, jak w chrześcijaństwie.
Wesele jest bardzo ważnym wydarzeniem, zwłaszcza w życiu kobiety – przechodzi ona
wtedy ze swej rodziny do rodziny swego męża. Uroczystość weselna trwa kilka dni. Pierwszy
wieczór nazywa się wieczorem henny – jedną dłoń panny młodej maluje się henną. Panna młoda
wieczór ten spędza w domu swoich rodziców, z zaproszonymi kobietami. Z siostrą narzeczonego
przewodzi tańcom. Mężczyźni z panem młodym świętują oddzielnie. Następnego dnia mężczyźni
i kobiety świętują również oddzielnie, aż do wieczora – gdy kobiety i mężczyźni z jednej rodziny
wraz z narzeczoną udają się do domu pana młodego. Niekiedy wesele odbywa się w specjalnym
budynku z osobną salą dla kobiet i osobną dla mężczyzn. Ojciec przewiązuje pannę młodą
czerwoną wstążką, którą rozcina mężczyzna z rodziny pana młodego. Dziewczyna pozdrawia
rodzinę narzeczonego. Potem w dalszym ciągu świętują osobno kobiety i mężczyźni, ale już
w domu pana młodego. Ceremonii zaślubin przewodniczy kadi (sędzia). Po modlitwach młodzi
są trzykrotnie pytani o zgodę na małżeństwo (jego warunki zostały ustalone wcześniej). Jeśli ją
wyrażą w obecności świadków i podpiszą kontrakt ślubny, kadi ogłasza ich mężem i żoną.
W wielu krajach, szczególnie w miastach, wesela organizowane są obecnie na wzór europejski. 4
4
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=13
Download