Idea Festtiwalu Ratha Yatra

advertisement
Idea Festiwalu Ratha Yatra
Ideą Festiwalu Ratha Yatra jest przybliżenie polskiemu społeczeństwu kultury i filozofii Indii, która
swym kolorytem i różnorodnością odnosi się jednocześnie do bardzo głębokich wartości
duchowych.
Naszym celem jest stworzenie również przestrzeni dla wymiany kulturalnej między Polakami a
społecznością Indii, jak również utworzenie wspólnego gruntu spotkań i integracji mieszkańców
Indii, którzy mieszkają w Polsce.
Wrocław nazywany jest miastem europejskim, dlatego też organizatorzy Festiwalu Ratha Yatra
wybrali właśnie to miejsce z nadzieją, że Festiwal stanie się wydarzeniem o randze ogólnopolskiej i
na stałe wpisze się w historię i życie kulturalne tego miasta.
Od początku Festiwal wspierany jest przez Ambasadę Indii w Polsce, również społeczność
hinduska mieszkająca w Polsce, aktywnie włącza się w dotowanie i organizację tego Festiwalu.
Impreza w całości finansowana jest ze środków i dotacji pozyskanych od sponsorów
indywidualnych i instytucji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia i
organizacji tego szczególnego wydarzenia oraz zachęcamy do wsparcia finansowego Festiwalu.
Wpłaty należy kierować na numer konta:
Volkswagen Bank
69 2130 0004 2001 0299 8086 0002
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny – Świątynia we Wrocławiu
ul. Brodzka 157
54-067 Wrocław
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny
– kontekst religijny i filozoficzny
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny - MTŚK, znane też jako ISKCON (skrót od
angielskiej nazwy) jest ruchem misyjnym wywodzącym się z wisznuizmu, jednego z trzech
głównych nurtów hinduizmu. Wisznuizm jest religią monoteistyczną, uznającą wiarę w jednego,
osobowego Boga, nazywanego Kryszna, Rama lub Wisznu. Wisznuizm uznaje, że ten sam Bóg, pod
innymi imionami, czczony jest w innych światowych religiach.
Założycielem bengalskiej szkoły wisznuizmu, do którego w szczególności nawiązuje
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, jest Śri Kryszna Ćajtanja Mahaprabhu
(1486-1534). Głosił on, że celem ludzkiego życia jest pełne miłości oddanie się Bogu, zaś
najskuteczniejszą praktyką, która do tego prowadzi – intonowanie świętych imion. W MTŚK
uważamy, że miłość do Najwyższego osobowego Boga stanowi najwyższą formę ekspresji religii,
toteż rozpoznajemy i szanujemy tę formę w innych wyznaniach teistycznych. Wyznawcy Kryszny
wierzą ponadto w nieśmiertelność oraz boskie pochodzenie duszy, odrębność duszy i ciała,
reinkarnację oraz możliwość ostatecznego wyzwolenia.
Podstawowymi pismami świętymi wyznawców Kryszny są sanskryckie traktaty: Bhagawad-gita,
Śrimad-Bhagawatam oraz napisana w bengali Caitanya Caritamrita.
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny zostało zarejestrowane w Stanach
Zjednoczonych w lipcu 1966 przez A.C. Bhaktiwedantę Swamiego Prabhupada. Do Polski ruch
trafił w 1976 roku, zaś formalna rejestracja nastąpiła dwanaście lat później, w 1988 roku.
MTŚK a społeczność hinduska
MTŚK zarówno w Indiach jak i poza jego granicami akceptowany jest przez społeczność hinduską.
W Indiach docenia się przede wszystkim wkład ruchu Hare Kryszna w popularyzowanie tradycji
wisznuickiej na świecie oraz odnowienie jej w kraju, w którym ma swoje korzenie. Poza Indiami
stał się schronieniem dla tysięcy Hindusów poszukujących swej tożsamości w zachodnim świecie.
Społeczność hinduska chętnie akceptuje nie tylko MTŚK jako taki, lecz również jego urodzonych
na Zachodzie kapłanów przy obrządkach takich jak ceremonie narodzin, ślubów czy pogrzebów dla
swoich bliskich. W chwilach gdy podważano autentyczność MTŚK lub gdy potrzebował on
wsparcia w swych misjonarskich działaniach, indyjska społeczność zawsze służyła swoją pomocą.
W polskich świątyniach można spotkać Hindusów, a we Wrocławiu wyznawcy Kryszny
szczególnie często goszczą w nich w czasie tradycyjnych świąt.
Również Festiwal Ratha Yatra zyskał poparcie społeczności hinduskiej, patronują mu: Indyjsko Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury - IPCC, Indo Polish Chamber of Commerce and Industry
Poland - IPCCI, Stowarzyszenie Polsko Indyjskie we Wrocławiu, Restauracja indyjska „Spice
India”.
Misja MTŚK
Najważniejszym celem MTŚK jest: "systematyczne szerzenie wiedzy duchowej wśród ogółu
społeczeństwa i edukacja ludzi w zakresie sposobów duchowego życia, które powstrzyma
narastające zachwianie równowagi wartości życiowych i sprawi, że na świecie zapanuje prawdziwa
jedność i pokój."
Dążąc do tego celu cenimy takie wartości, jak dobroczynność, niestosowanie przemocy, duchową
edukację, moralność w myśleniu i działaniu, oddanie i służbę Bogu.
Cenimy także pokorę, tolerancję, współczucie, czystość, opanowanie, prostotę, sumienność,
wiedzę, szczerość i osobistą prawość.
Szanujemy i respektujemy prawo do życia wszystkich żywych istot – ludzi, zwierząt lądowych i
wodnych oraz roślin. Cenimy nasze środowisko naturalne jako własność Boga, którą zobowiązani
jesteśmy zachowywać i chronić.
Uważamy instytucję rodziny za podstawowy element utrzymujący stabilność społeczeństwa i
promujący wartości duchowe. Traktujemy szacunek dla rodziców, nauczycieli i urzędników
państwowych za istotny czynnik podtrzymujący trwałość społeczeństwa. Ważnym elementem
sprzyjającymi zaistnieniu zdrowego i bezpiecznego społeczeństwa jest także szacunek i ochrona
ludzi starszych, kobiet, dzieci, zależnych od nas i słabszych, innych istot żywych, a także osób,
które poświęcają się pracy dla dobra innych bądź też służbie Bogu.
Jesteśmy świadomi tego, iż wielu ludzi podziela te duchowe, altruistyczne i humanistyczne zasady
i wartości. Szanujemy i doceniamy każdą tradycję i kulturę, która stara się je propagować, wspierać
i wcielać w życie. Ponadto jesteśmy świadomi tego, iż żadna religia nie posiada monopolu
na prawdę, na objawienie Boga ani na związek z Nim.
Świątynie MTŚK
W podwarszawskim Mysiadle, Wrocławiu oraz w Czarnowie (koło Jeleniej Góry) działają
świątynie, w których co tydzień organizowane są specjalne programy, prezentujące indyjską kulturę
– muzykę, filozofię i kuchnię. Przy okazji większych świąt, można też zobaczyć teatr, tradycyjny
taniec indyjski, pokaz slajdów czy typowo hinduskie ceremonie religijne np. agni-hotra (ceremonia
palenia świętego ognia). Na terenach świątyń działają sklepiki. Dostępne są w nich książki,
indyjskie ubrania, przyprawy oraz płyty z muzyką.
Świątynie utrzymywane są z dobrowolnych dotacji udzielanych przez społeczność kongregacji.
Są to miejsca, w których na co dzień życie duchowe praktykują mnisi żyjący w celibacie,
zadedykowani studiowaniu Wed, ascezie i działalności misyjnej.
Świadomość Kryszny w domu
Społeczność wyznawców Kryszny tworzona jest głównie przez osoby żyjące w rodzinach.
Bhaktowie (praktykujący bhakti jogę - ścieżkę oddania) czyli członkowie MTŚK starają się, aby
Bóg był zawsze usytuowany w centrum życia.. Ich życie duchowe, podobnie jak życie materialne,
wymaga praktycznego działania. Celem indywidualnej praktyki duchowej jest rozwinięcie miłości
do Boga. By zrealizować ten cel, każdy wyznawca, na miarę swoich możliwości regularnie intonuje
na koralach medytacyjnych modlitwę:
hare kryszna hare kryszna kryszna kryszna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare
Modlitwa ta również śpiewana jest podczas zbiorowego wielbienia Kryszny (sankirtan, bhadźan,
kirtan), często też śpiewom towarzyszy radosny taniec.
Ponadto wielbiciele Kryszny starają się, by ich życie wolne było od przemocy w stosunku do
żywych istot (wegetarianizm), intoksykacji (przyjmowania środków odurzających), hazardu i
angażowania się w życie seksualne poza małżeństwem.
Oprócz codziennej pracy zawodowej, wychowywania dzieci, studiów itd., wyznawcy Kryszny na
miarę swoich możliwości, angażują się w działalność misyjną MTŚK, organizując prezentacje
mające na celu przybliżenie wisznuickiej filozofii i kultury.
Program Charytatywny "Hare Kryszna – Nakarmić Świat"
Program charytatywny "Hare Kryszna – Nakarmić Świat" ma charakter międzynarodowy i stanowi
jeden z głównych programów dobroczynnych MTŚK. Został rozpoczęty jako "Food Relief" w 1970
r. w Indiach. Jego inicjatorem był założyciel ruchu Hare Kryszna, Śrila Prabhupad. W Polsce
program "Nakarmić Świat" rozpoczęto w 1991 roku.
W ramach tej akcji w ciągu wielu lat rozdano ponad 100 mln posiłków i jest ona częścią
największego na świecie programu charytatywnego rozdającego posiłki wegetariańskie. W
zamierzeniach miał on również być praktycznym przykładem urzeczywistniania idei wedyjskich.
Dzielenie się pożywieniem jest bowiem istotną częścią starożytnej tradycji (waisznawów). Poprzez
swój program charytatywny, MTŚK próbuje rozwiązać światowy problem głodu metodą, którą
łączy aspekt praktyczny z religijnym. Wskazuje bowiem na fakt, że problem głodu na świecie, to
nie problem braku pożywienia lecz problem duszy i serc ludzi w konsumpcyjnie zorientowanych
społeczeństwach.
Wyznawcy Kryszny pomagają ofiarom wojen, klęsk żywiołowych, mieszkańcom dzielnic nędzy.
Największą akcję prowadzą w Durbanie (RPA), gdzie codziennie wydają 5 tys. posiłków biednym
mieszkańcom przedmieść. Jako jedni z pierwszych pospieszyli z pomocą głodującym ofiarom
wojny domowej w Abchazji i trzęsień ziemi w Armenii, Rosji oraz Indiach. Docierają do ofiar
powodzi, która co roku nawiedza Wschodni Bengal. Ich pomoc docierała także do krajów byłej
Jugosławii, m.in. do oblężonego Sarajewa. Nawet ciężkie walki w Groznym nie powstrzymały
pomocy charytatywnej ze strony członków Hare Kryszna.
W Polsce program "Nakarmić Świat" rozpoczęto w 1991 roku. Przykładem jego realizacji być tutaj
katastrofalna w skutkach powódź, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową część Polski. 12
lipca członkowie wrocławskiej świątyni Hare Kryszna rozpoczęli zorganizowaną akcję pomocy.
Powołany został Komitet "Hare Kryszna Powodzianom", którego celem była współpraca ze
służbami miejskimi i ludnością cywilną. Na terenie świątyni powstał magazyn zaopatrujący
mieszkańców zalanych dzielnic Wrocławia w niezbędne artykuły spożywcze, wodę pitną i środki
czystości. Dzięki ścisłej współpracy z lokalną telewizją, która przekazywała komunikaty o
oferowanej pomocy i potrzebach udało się sprawnie dotrzeć do miejsc zupełnie odciętych od reszty
miasta. Cały czas funkcjonowała kuchnia przygotowująca ciepłe posiłki zarówno dla powodzian,
jak i osób pracujących na wałach, służb miejskich i wojska. W akcji wzięło udział 25 wielbicieli
Kryszny, którzy w dniach od 12 do 28 lipca rozdali ponad 22,5 tys. ciepłych posiłków.
Program "Hare Kryszna - Nakarmić Świat", działający w 65 krajach, popierany jest m.in. przez
ONZ i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Współpracuje z wieloma organizacjami
charytatywnymi, m.in. Czerwonym Krzyżem, UNICEF-em, CARE, Armią Zbawienia oraz
lokalnymi władzami.
Download