program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa

advertisement
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509
O STRUKTURZE MODUŁOWEJ
TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA
RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
Warszawa 2012
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Autorzy: mgr inż. Krystyna Olchowik, mgr inż. Izabela Rosiak, dr Anna Wisła-Świder
Recenzenci: dr inż. Rafał Bator, dr Beata Służalska
Lider grupy branżowej: mgr inż. Grażyna Krogulec
Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz
Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga
Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia
zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III,
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
02-637 Warszawa
ul. Spartańska 1B
www.koweziu.edu.pl
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
2
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
SPIS TREŚCI
1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ................................................................................................................................. 4
2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ............................................................................................................................ 4
3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY .................................................................................................. 5
4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ........................................................ 5
5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z INNYMI ZAWODAMI ..................................................................... 6
6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ................................................................. 6
7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .......................................................................................................................................................................... 7
8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ......................................................................................... 8
9. PROGRAM NAUCZANIA DLA PROGRAMU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ...................................................................................................11
325509.M1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy ................................................................................................................................................................... 11
325509.M2. Kształtowanie warunków środowiska pracy ........................................................................................................................................................... 16
325509.M3. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy .................................................................................................................... 24
325509.M4. Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ...................................................................................................................... 39
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy ................................................................................................................... 56
325509. Praktyki zawodowe ........................................................................................................................................................................................................ 60
ZAŁĄCZNIKI..................................................................................................................................................................................................64
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ........................................................................................................................................................................... 64
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ................................................................... 68
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ............................................................. 75
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
3
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
 ustawa z dnia 8 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),
 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),
 rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),
 rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),
 rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
 rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),
 rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
 rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z
późn. zm.).
2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania
na zmieniającym się rynku pracy.
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu
międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności
pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w
procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
4
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom
zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.
3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne
związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie
dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki
ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do
podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami,
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków,
współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może
podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność i efektywność kosztową.
Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.
Dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznaczają kierunki zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru bezpieczeństwa pracy, jak
również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowników. Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz
częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
5
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i
społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością
obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić
techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia
kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji.
5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych
potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum.
Zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawodem jednokwalifikacyjnym, kształconym na poziomie szkoły policealnej i ze względu na swoją specyfikę, nie posiada
wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami figurującymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Kwalifikacja
Z.13.
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Symbol zawodu
Zawód
325509
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Elementy wspólne
OMZ
PKZ(Z.a)
6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
6
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`



efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.d),
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.).
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągniecie co najmniej wymienionych celów.
7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie
i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
7
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na
kształcenie zawodowe wynosi 1200 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 600 godzin, a na kształcenie zawodowe
praktyczne 600 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia
i wynosi:
- 650 godzin na realizację kwalifikacji Z.13.,
430 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.
Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy o strukturze modułowej
Klasa
1
2
3
4
5
Liczba godzin w okresie nauczania*
II
Moduły kształcenia zawodowego
325509.M1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
7
325509.M2. Kształtowanie warunków środowiska pracy
11
5
325509.M3. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku
7
14
pracy
325509.M4. Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny
4
pracy
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie
2
pracy
Łączna liczba godzin
25
25
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
25
25
Praktyki zawodowe**
2 tyg.
tygodniowo
łącznie
7
16
112
256
10
31
496
13
17
272
2
4
64
25
25
2 tyg.
75
75
1200
1200
160
III
II
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
I
Lp.
I
* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego.
** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.13.) odbywa się pod koniec III semestru.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
8
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Tabela. Wykaz modułów i jednostek modułowych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Nazwa obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
325509.M1. Przestrzeganie przepisów prawa
pracy
(112 godzin)
325509.M2. Kształtowanie warunków
środowiska pracy
(256 godzin)
325509.M3. Określanie zagrożeń
i prowadzenie profilaktyki w środowisku
pracy
(496 godzin)
325509.M4. Prowadzenie działalności z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(272 godziny)
Nazwa
jednostki modułowej
Liczba godzin przeznaczona na
jednostkę
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
325509.M1.J2. Wykorzystanie przepisów prawa
pracy w praktyce zawodowej
325509.M2.J1. Określanie wpływu środowiska pracy
na organizm człowieka
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych
i społecznych aspektów procesu pracy na organizm
człowieka
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych
warunków pracy
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań technicznoorganizacyjnych
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników
środowiska
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób
zawodowych
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby
bezpieczeństwa i higieny pracy
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie
szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
63
49
88
88
80
112
84
140
110
50
64
117
91
325509.M5. Posługiwanie się językiem
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
9
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy
(64 godziny)
Mapa dydaktyczna programu nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik bezpieczeństwa i
higieny pracy 325509
325509.M1
325509.M1.J1
325509.M1.J2
325509.M2
325509.M3
325509.M2.J1
325509.M3.J1
325509.M3.J2
325509.M2.J2
325509.M2.J3
325509.M3.J3
325509.M3.J4
325509.M3.J5
325509.M4
325509.M4.J1
325509.M5
325509.M4.J3
325509.M4.J2
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
10
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
9.ROGRAM NAUCZANIA DLA PROGRAMU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ
W programie nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.
325509.M1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
325509.M1.J2. Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(Z.d)(9)1 określić cele polityki społecznej państwa;
PKZ(Z.d)(9)2 zinterpretować zadania polityki społecznej państwa;
Z.13.1(2)1 określić przepisy ochrony pracy dotyczące kobiet,
młodocianych i niepełnosprawnych;
Z.13.1(2)2 monitorować stosowanie przepisów ochrony pracy
dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
Z.13.1(3)1 określić zakres odpowiedzialności pracodawcy z tytułu
naruszenia przepisów prawa pracy;
Z.13.1(3)2 określić zakres odpowiedzialności pracownika z tytułu
naruszenia przepisów prawa pracy;
BHP(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy;
BHP(1)2 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną
przeciwpożarową;
BHP(1)3 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną
środowiska;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
C
P
B
P
C
P
D
P
C
P
C
P
B
P
B
P
B
Materiał nauczania
 System ochrony pracy w Polsce.
 Uregulowania prawne w zakresie prawa pracy w Unii
Europejskiej.
 Prawna ochrona środowiska.
 Elementy prawa pracy: podstawowe zasady prawa pracy,
stosunek pracy, świadczenia związane z pracą, obowiązki
pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność pracownika,
czas pracy, urlopy, uprawnienia związane z rodzicielstwem,
ochrona pracy kobiet, pracowników młodocianych i osób
niepełnosprawnych, odpowiedzialność za wykroczenia
przeciwko pracownikom.
 Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Obowiązki organów sprawujących nadzór nad
przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami
organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi.
 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące
wykonywania prac w różnych gałęziach pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
11
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
BHP(1)4 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii;
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)2 określić zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;
BHP(2)3 zinterpretować podstawowe przepisy dotyczące prawnej
ochrony pracy.
P
B
P
B
P
C
P
B
Planowane zadania
Aktualizowanie przepisów prawa z zakresu pracy.
Korzystając z zasobów Internetu oraz dostępnych czasopism branżowych, wyszukaj wszelkie zmiany prawne z zakresu prawa pracy wprowadzone w ostatnim roku kalendarzowym.
Wskazanie warunków ochrony pracy kobiet.
W odniesieniu do kobiet pracujących określ:
- czas pracy,
- wykaz prac wzbronionych kobietom,
- wskaż przyczyny, które nie pozwalają rozwiązać umowy o pracę z kobietą,
- uprawnienia kobiet w ciąży,
- uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej „Stosowanie przepisów prawa pracy” powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu regulacji prawnej
dotyczącej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednostka modułowa „Stosowanie przepisów prawa pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego,
dyskusji dydaktycznej.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
12
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15-osób z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Ćwiczenia uczniowie wykonują indywidualnie lub w zespołach
2-3-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
13
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M1.J2. Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2 rozpoznać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych gałęziach pracy;
Z.13.1(1)1 określić odpowiedzialność pracodawcy
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(1)2 określić odpowiedzialność pracownika w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Poziom wymagań
programowych
Materiał nauczania
Kategoria
taksonomiczna
P
B
P
B
P
C
P
C
 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
 Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
 Profilaktyka ochronna zdrowia pracowników.
 Przepisy dotyczące wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
P
C
 Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne
zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 Profilaktyka ochronna zdrowia pracowników.
 Środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież
robocza.
 Prace szczególnie niebezpieczne.
 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej zadania.
 Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Planowane zadania
Zakres obowiązków i uprawnień pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Określ zakres obowiązków oraz uprawnień pracownika podczas wykonywania prac spawalniczych. Przedstaw zaproponowane rozwiązania w formie prezentacji multimedialnej.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
14
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M1.J2. Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
Środki dydaktyczne
W pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, instrukcje do ćwiczeń, urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji efektów kształcenia, powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu regulacji prawnej dotyczącej ochrony pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednostka modułowa „Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody
ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób, z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Ćwiczenia uczniowie wykonują samodzielnie lub w grupach
2-3-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
15
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2. Kształtowanie warunków środowiska pracy
325509.M2.J1. Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
325509.M2.J1. Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Z.13.2(5)1 zinterpretować rolę zmysłów w odbiorze informacji podczas
wykonywania zadań zawodowych;
Z.13.2(5)2 określić rodzaje sprawności sensomotorycznych
niezbędnych przy wykonywaniu zadań zawodowych;
Z.13.2(6)1 sformułować wnioski i zalecenia wynikające z obciążenia
układu mięśniowo- szkieletowego;
Z.13.2(6)2 przeprowadzić ocenę ergonomiczną wybraną metodą;
Z.13.2(6)3 opisać korzyści dla organizmu wynikające z wykonywania
pracy w rytmie złożonym;
Z.13.2(7)1 ocenić dostosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do
wymagań człowieka;
Z.13.2(7)2 określić funkcje człowieka w układzie człowiek-maszyna;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
PP
C
P
B
PP
C
PP
C
P
B
PP
D
P
B
Materiał nauczania
 Zarys ogólny układu człowiek – maszyna środowisko.
 Podobieństwa i różnice pomiędzy człowiekiem
i maszyną.
 Preferencje człowieka, preferencje maszyny.
 Funkcje człowieka w układzie.
 Dane antropometryczne do projektowania
i korygowania stanowisk pracy.
 Kryteria i mierniki oceny stanowisk pracy.
 Ocena ergonomiczna stanowiska pracy.
Z.13.2(7)3 określić funkcje człowieka w układzie człowiek
P
B
– środowisko;
Z.13.2(7)4 ocenić zgodność organizacji i wyposażenia technicznego
PP
D
stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii.
Planowane zadania
Odróżnianie ergonomii koncepcyjnej od korekcyjnej.
Określ rozwiązania ergonomiczne dla stanowiska komputerowego, opracuj wnioski z wykonanego ćwiczenia. Dokonaj oceny swojej pracy w karcie samooceny.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
16
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J1. Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli uczniów na pary oraz w drodze losowania. Na podstawie rozporządzenia dotyczącego organizacji stanowiska komputerowego, zaplanuj rozwiązanie
ergonomiczne.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować stanowisko do badań
fizjologicznych - miernik wydatku energetycznego, komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów oraz urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, atlasy antropometryczne, zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu ergonomii.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W module tym powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, atlasy antropometryczne, zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ergonomicznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 3-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
17
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
PKZ(Z.d)(1)1 scharakteryzować procesy psychiczne w życiu człowieka;
P
B
P
B
PP
C
P
B
PP
C
PP
C
PP
C
P
B
P
B
P
A
P
B
P
B
PKZ(Z.d)(1)2 wyjaśnić rolę systemu nerwowego człowieka
w procesie pracy;
PKZ(Z.d)(1)3 przeanalizować obciążenie psychiczne na stanowisku
pracy;
PKZ(Z.d)(2)1 wskazać czynniki zaburzające prawidłowe warunki
odbioru informacji lub wykonywania czynności przy zaangażowaniu
zmysłów;
PKZ.(Z.d)(2)2 scharakteryzować objawy występujące w przypadku
monotonii i zmęczenia;
PKZ(Z.d)(2)3 ocenić monotypowość ruchów roboczych;
PKZ(Z.d)(3)1 ocenić stanowiska pracy wymagające specyficznych
predyspozycji psychomotorycznych pracowników;
PKZ(Z.d)(3)2 określić przeciwwskazania do podejmowania pracy
nocnej i zmianowej;
PKZ(Z.d)(4)1 określić normy postępowania danej grupy zawodowej;
PKZ(Z.d)(4)2 sformułować zasady działania dla dobra pracodawcy oraz
pracownika;
PKZ(Z.d)(5)1 zinterpretować etapy rozwoju człowieka w różnych
okresach życia;
PKZ(Z.d)(5)2 opisać intelektualne, fizyczne, psychomotoryczne
i społeczne predyspozycje pracowników wymagane do wykonywania
określonych zadań;
Materiał nauczania
 Funkcjonowanie narządów zmysłów i ich zdolność do
odbioru informacji.
 Czynniki wpływające na wielkość obciążenia psychicznego.
 System nerwowy człowieka i jego granica wytrzymałości.
 Ocena obciążenia psychicznego na stanowisku pracy.
 Kryteria obciążeń wysiłkowych fizycznych: wydatek
energetyczny, obciążenie statyczne, ruchy monotypowe.
 Analiza procesu pracy – etap uzyskiwania informacji,
podejmowania decyzji.
 Psychomotoryczne kryteria doboru pracowników.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
18
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
PKZ(Z.d)(6)1 określić metody komunikowania się podczas organizacji
pracy;
PKZ(Z.d)(6)2 zastosować różne techniki komunikacji podczas
wykonywania czynności zawodowych;
P
C
PP
C
P
B
PP
D
PP
B
PKZ(Z.d)(8)1 sporządzić chronometraż dnia pracy;
P
B
PKZ(Z.d)(8)2 scharakteryzować zachowania społeczne jednostki
i zbiorowości.
P
B
PKZ(Z.d)(7)1 scharakteryzować przyczyny stresu;
PKZ(Z.d)(7)2 zastosować konstruktywne sposoby radzenia sobie
ze stresem;
PKZ(Z.d)(7)3 zinterpretować sposoby zapobiegania wypaleniu
zawodowemu;
Planowane zadania
Obciążenie statyczne i dynamiczne występujące podczas wysiłku fizycznego.
Opis pracy: Porównaj obciążenie statyczne i dynamiczne występujące podczas wysiłku fizycznego.
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy: Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania. Wybranej osobie wręczy do rąk ciężarki o masie 5 kg, zaproponuje wyciągnięcie rąk do pozycji poziomej.
Następnie ta osoba będzie zginać ręce w łokciach w kierunku ramion w ciągu 2 min, w wolnym tempie, a po upływie czasu opuści ręce i odłoży ciężarki, odpocznie i ponownie weźmie ciężarki
do rąk. Ręce wyprostuje na bok do pozycji poziomej i w bezruchu będzie trzymać przez 2 minuty, opuści ręce odłoży ciężarki, a każda grupa porówna stopień zmęczenia po wykonaniu
poszczególnych elementów ćwiczenia oraz uzasadni różnice.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
19
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Jednostka modułowa „Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia,
zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wykonywania zadania powinny być
kształtowane umiejętności analizowania obciążenia fizycznego człowieka oraz umiejętności interpretowania wskaźników wydolnościowych człowieka.
Środki dydaktyczne
W pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów,
atlasy antropometryczne, zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce
dotyczącej wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej „Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka" powinny być kształtowane umiejętności analizowania obciążenia
fizycznego człowieka oraz interpretowania wskaźników wydolnościowych człowieka. Moduł określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Zajęcia powinny odbywać się w grupie do 15 osób, a ćwiczenia praktyczne i zadania
uczniowie wykonują indywidualnie, lub w zespołach 2-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
20
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(7)1 określić kryteria ergonomicznej struktury przestrzennej stanowisk
pracy;
BHP(7)2 sformułować zasady ergonomicznego kształtowania wyrobów,
maszyn, urządzeń i stanowisk pracy;
BHP(7)3 określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy;
BHP(7)4 przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych
etapach procesu produkcyjnego na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)5 określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych
czynników występujących w procesach pracy;
BHP(7)6 posługiwać się przepisami prawnymi i normami dotyczącymi
ergonomii;
BHP(7)7 zorganizować działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu
pożaru lub innego zagrożenia w przedsiębiorstwie;
BHP(7)9 ocenić stanowisko pracy pod względem bezpieczeństwa
i ergonomii;
BHP(7)8 zorganizować wybrane stanowisko pracy zgodnie z wymogami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)10 dokonać analizy podstawowych aktów prawnych, , praw i
obowiązków pracownika oraz pracodawcy związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska;
BHP(7)11 określić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
Z.13.2(1)1 scharakteryzować cele i zadania ergonomii;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria taksonomiczna
P
C
PP
D
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
D
P
C
P
D
P
C
P
B
Materiał nauczania
 Dane antropometryczne do projektowania
stanowisk pracy.
 Dane antropometryczne do korygowania
elementów
i stanowisk pracy.
 Ocena ergonomiczna stanowiska pracy: cechy
oceniane, kryteria, oceny, mierniki.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
21
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
P
C
Z.13.2(1)3 określić negatywne skutki używania nieergonomicznych
wyrobów oraz przebywania w warunkach niehigienicznych;
PP
C
Z.13.2(1)4 określić znaczenie ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej;
P
B
Z.13.2(2)1 przeanalizować przyczyny zmęczenia fizycznego
i psychicznego;
P
D
Z.13.2(2)2 zinterpretować wskaźniki wydolnościowe człowieka;
P
B
Z.13.2(2)3 ocenić obciążenie fizyczne na stanowiskach pracy;
P
D
Z.13.2(2)4 określić zapotrzebowanie energetyczne pracowników;
P
C
Z.13.2(3)1 scharakteryzować zdolność człowieka do wysiłku fizycznego i
psychicznego;
P
C
Z.13.2(3)2 przeanalizować obciążenie psychiczne na stanowisku pracy;
P
D
Z.13.2(4)1 określić stanowiska pracy wymagające specyficznych
predyspozycji psychomotorycznych pracowników;
PP
C
Z.13.2(4)2 określić dobór pracownika na określone stanowisko pracy;
P
C
Z.13.2(4)3 scharakteryzować zasady doboru pracownika na określone
stanowisko pracy;
Z.13.2(8)1 wykorzystać dane o człowieku (fizjologiczne, biomechaniczne,
antropometryczne itp.) do oceny i korygowania stanowisk pracy;
P
C
PP
D
PP
C
PP
D
Z.13.2(1)2 rozróżnić wyroby ergonomiczne;
Z.13.2(8)2 ocenić i skorygować stanowiska pracy na postawie danych
fizjologicznych i biomechanicznych;
Z.13.2(8)3 doradzić w wyposażaniu pomieszczeń produkcyjnych
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
22
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
i organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Z.13.2(8)4 sformułować zasady ergonomicznego kształtowania wyrobów,
maszyn urządzeń i stanowisk pracy
P
B
Z.13.2(8)5 ocenić ergonomiczne stanowiska pracy.
P
C
Planowane zadania
Ocena stanowiska pracy z komputerem pod kątem antropometrycznym.
Zadaniem uczniów jest:
Przeprowadzenie oceny stanowiska pracy z komputerem pod kątem antropometrycznym metodą porównania parametrów rzeczywistych z danymi z atlasu antropometrycznego.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Jednostka modułowa „Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania i selekcjonowania wiadomości na temat oceny
stanowisk pracy pod kątem antropometrycznym oraz interpretowania wskaźników wydolnościowych człowieka. Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy
wyposażonej w stanowisko do badań fizjologicznych. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować się zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, atlasy antropometryczne,
zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne związane tematycznie z ergonomią.
Zalecane metody dydaktyczne
Jednostka modułowa „Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu
przewodniego, metody przypadków oraz dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Podczas wykonywania ćwiczeń i rozwiązywania problemów
uczniowie pracują indywidualnie lub w zespole 2-osobowym.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
23
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
–
–
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
325509.M3. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
PKZ(Z.d)(10)1 posługiwać się normami dotyczącymi rysunku technicznego;
P
C
PKZ(Z.d)(10)2 zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu rysunku
technicznego;
P
A
P
B
PKZ(Z.d)(10)4 wykonać rysunek techniczny;
P
C
PKZ(Z.d)(10)5 odczytać rysunek techniczny;
P
B
PKZ(Z.d)(10)6 odczytać schematy blokowe prostych połączeń elektrycznych
i kinematycznych;
P
B
PKZ(Z.d)(10)3 rozróżnić rodzaje rysunków technicznych;
Materiał nauczania










Normalizacja w rysunku technicznym.
Zasady szkicowania.
Rzutowanie prostokątne.
Rzutowanie aksonometryczne.
Rodzaje przekrojów.
Wymiarowanie.
Oznaczenia stanu powierzchni.
Oznaczenia tolerancji i pasowania.
Uproszczenia.
Rysunki złożeniowe, wykonawcze i montażowe.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
24
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
PKZ(Z.d)(12)1 rozróżnić podstawowe materiały konstrukcyjne;
P
B
PP
B
PP
B
P
B
PKZ(Z.d)(12)5 zidentyfikować mechanizmy zmiany ruchu w maszynach i
urządzeniach;
P
B
PKZ(Z.d)(11)1 zdefiniować pojęcie eksploatacji obiektów technicznych;
P
A
P
B
P
C
PKZ(Z.d)(12)2 określić właściwości materiałów konstrukcyjnych;
PKZ(Z.d)(12)3 określić przyczyny i przewidywać następstwa niszczenia i
zużycia materiałów konstrukcyjnych;
PKZ(Z.d)(12)4 zidentyfikować części maszyn i urządzeń;
PKZ(Z.d)(11)2 wskazać działania składające się na proces eksploatacji
obiektów technicznych;
PKZ(Z.d)(11)3 posługiwać się dokumentacją technologiczną
i techniczną;
PKZ(Z.d)(12)6 wskazać działania składające się na proces eksploatacji
maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury
chemicznej;
PKZ(Z.d)(12)7 określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy związane z eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
elektrycznych oraz aparatury chemicznej;
PKZ(Z.d)(12)8 wskazać sposoby eliminowania zagrożenia powstałego w
trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz
aparatury chemicznej;
PKZ(Z.d)(13)1 ocenić prawidłowość przeprowadzania prac budowlanych i
transportowych;
PKZ(Z.d)(13)2 określić zagrożenia powstające podczas prac budowlanych i
transportowych;
PKZ(Z.d)(13)3 wskazać sposoby eliminowania nieprawidłowego
P
B
P
B
PP
B
P
D
P
B
P
B









Rodzaje schematów.
Materiały konstrukcyjne: metale, niemetale.
Właściwości i zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
Proces korozji i jej zapobieganie.
Wytrzymałość materiałów.
Części maszyn i urządzeń.
Przeznaczenie części maszyn.
Mechanizmy zmiany ruchu w maszynach i urządzeniach.
Eksploatacja:
 maszyn mechanicznych (pompy, sprężarki),
 urządzeń chłodniczych,
 maszyn elektrycznych,
 aparatury chemicznej,
 wyposażenia technicznego,
 środków transportu wewnętrznego,
 aparatury pomiarowej,
 instalacji technicznej (elektrycznej, wentylacyjnej,
parowej, gazowej);zagrożenia powstałe w procesie
eksploatacji oraz działania zapobiegające tym
zagrożeniom.
 Regulacje prawne dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych,
wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz zagrożenia
powstające podczas wykonywania tych prac.
 Wymagania kwalifikacyjne przy wykonywaniu niektórych prac.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
25
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
wykonywania prac budowlanych i transportowych.
Planowane zadania
Identyfikowanie zagrożeń wynikających z nieprawidłowości technicznych obiektów oraz ich zapobieganie.
Na podstawie zdjęć przedstawiających niedostosowanie techniczne obiektów (np. przenośnika taśmowego, piły tarczowej, mieszarki do ciasta) względem przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy wskaż wady w ich stanie technicznym, a następnie zaproponuj prawidłowe rozwiązania.
Określenie wymagań bezpieczeństwa podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Wykorzystując odpowiednie przepisy prawne wskaż szczegółowe wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, np. podczas spawania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm dotyczących rysunku technicznego, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, dokumentacje techniczne, modele części maszyn i mechanizmów, filmy dydaktyczne, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej "Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych", powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu
wdrażania rozwiązań techniczno-organizacyjnych na stanowiskach pracy.
Jednostka modułowa „Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń
praktycznych, metody przypadków, metody sytuacyjnej, gier dydaktycznych oraz metody projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz zadań
uczniowie pracują indywidualnie lub w grupach 2-3-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
26
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Z.13.3(2)1 sklasyfikować czynniki fizyczne według ich rodzaju
i poziomu;
Z.13.3(2)2 sklasyfikować czynniki biologiczne według ich rodzaju
i poziomu;
Z.13.3(2)3 sklasyfikować czynniki chemiczne według ich rodzaju
i poziomu;
Z.13.3(2)4 sklasyfikować czynniki psychofizyczne według ich rodzaju i
poziomu;
Z.13.3(3)1 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki szkodliwe dla zdrowia,
występujące w procesie pracy;
Z.13.3(3)2 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki uciążliwe dla zdrowia
występujące w procesie pracy;
Z.13.3(3)3 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki niebezpieczne dla
zdrowia, występujące w procesie pracy;
BHP(6)1 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych fizycznych na
organizm człowieka;
BHP(6)2 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych chemicznych
na organizm człowieka;
BHP(6)3 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych biologicznych
na organizm człowieka;
BHP(6)4 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych
psychofizycznych na organizm człowieka;
Z.13.3(4)1 przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych
środowiska pracy;
Z.13.3(4)2 przeanalizować wyniki pomiarów czynników materialnego
środowiska pracy;
Z.13.3(4)3 określić kryteria i metody oceny czynników występujących w
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
C
P
C
P
C
P
C
P
B
P
B
P
B
PP
C
PP
C
PP
C
PP
C
PP
C
P
D
P
C
Materiał nauczania
-
-
Czynniki fizyczne – hałas, wibracje, oświetlenie, mikroklimat,
promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie
jonizujące.
Czynniki biologiczne – bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.
Czynniki chemiczne- kwasy, zasady, rozpuszczalniki.
Czynniki psychofizyczne – stres, monotonia, monotypia.
Źródła zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych,
psychofizycznych.
Skutki zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych,
psychofizycznych.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
Metody badań czynników szkodliwych środowiska pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
27
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
poszczególnych procesach pracy;
Z.13.3(4)4 ocenić na podstawie badań wprowadzane do stosowania w
zakładzie pracy substancje materiały i procesy technologiczne pod kątem
ich szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych;
Z.13.3(4)5 określić kryteria i metody oceny ryzyka związanego
z zagrożeniami występującymi w procesach pracy.
P
D
P
C
Planowane zadania
Rozpoznawanie oraz przedstawienie skutków czynników występujących w środowisku pracy.
Rozpoznaj na podstawie opisu zawartego w otrzymanych materiałach oraz przedstaw skutki odziaływania na organizm człowieka wymienionych poniżej czynników występujących w
środowisku pracy i uzupełnij otrzymaną tabelę.
Czynnik
Oddziaływanie na organizm
człowieka
hałas
prąd elektryczny
tlenek węgla
mikroklimat zimny
pył drzewny
drgania mechaniczne
bakterie typu coli
jony chromianowe (VI)
benzen
promieniowanie IR
kwas azotowy (V)
2: Dokonaj pomiaru i oceny narażenia na hałas na stanowisku pracy operatora prasy o napędzie pneumatycznym w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy wiedząc, że urządzenie jest
źródłem hałasu ustalonego.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny
pracy wyposażonej w: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia pracowników,
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
28
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
występującymi w procesach pracy. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy, w której będą się znajdować: stanowiska
wykonywania badań i pomiaru czynników środowiska pracy (jedno stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów.
Urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje
dydaktyczne, wzory dokumentów, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W jednostce modułowej powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych na
człowieka w procesie pracy.
Jednostka modułowa „Identyfikowanie czynników środowiska” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody przypadków,
metody sytuacyjnej, gier dydaktycznych oraz metody projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Praca w grupach maksymalnie 3-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
29
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
B
P
C
P
D
BHP(5)1 sklasyfikować zagrożenia według ich rodzaju;
P
C
BHP(5)2 sklasyfikować zagrożenia według ich ciężkości;
P
C
P
D
P
C
PP
D
P
C
P
C
P
D
P
C
BHP(4)1 zidentyfikować źródła czynników szkodliwych i uciążliwych
występujących na określonych stanowiskach pracy;
BHP(4)2 określić zagrożenia występujące podczas wykonywania zadań
zawodowych na stanowisku pracy;
BHP(4)3 ocenić wprowadzane do użytku substancje, stosowane materiały i
procesy technologiczne w zakresie szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń
wypadkowych;
BHP(5)3 ocenić budynki i miejsca pracy oraz teren przedsiębiorstwa pod
względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.3(1)1 określić odpowiedzialność pracodawcy w odniesieniu do oceny
ryzyka zawodowego;
Z.13.3(1)2 zaopiniować opracowywane w zakładzie akty prawne dotyczące
oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(1)3 posługiwać się przepisami i normami dotyczącymi wykonywania
oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(1)4 skorzystać z dokumentacji technicznej, norm oraz przepisów
prawnych dotyczących oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(5)1 ocenić poziom ryzyka zawodowego powodowanego przez
czynniki niebezpieczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne
i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
Z.13.3(5)2 określić sposoby ograniczenia i eliminowania, czynników
niebezpiecznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych
i psychofizycznych występujących w środowisku pracy;
Materiał nauczania
 Kryteria oceny czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych
i niebezpiecznych.
 Ocena ryzyka zawodowego w zależności od rodzajów procesów
pracy i zagrożeń.
 Metody redukcji ryzyka zawodowego.
 Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
(wydziale) na podstawie analizy i oceny zagrożeń oraz danych
statystycznych.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
30
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Z.13.3(5)3 oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy;
P
D
P
C
P
C
P
C
Z.13.3(7)1 sformułować listę pytań kontrolnych;
P
A
Z.13.3(7)2 utworzyć arkusz oceny zagrożeń;
P
A
Z.13.3(7)3 zidentyfikować zagrożenia na stanowisku pracy na podstawie list
kontrolnych.
P
B
Z.13.3(6)1 dobrać i wskazać odpowiednie metody eliminowania zagrożeń
wypadkowych;
Z.13.3(6)2 określić niezbędne działania organizacyjne na podstawie
wniosków wynikających z oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(6)3 zastosować sposoby ograniczania zagrożeń wynikających z oceny
ryzyka zawodowego;
Planowane zadania
Ocena ryzyka zawodowego metodą trójstopniową
Dokonaj oceny ryzyka zawodowego metodą trójstopniową na stanowisku administracyjno-biurowym.
Uczniowie wybierają lidera, który podzieli grupę na pary i rozda listy kontrolne, uczniowie wypełniają listę kontrolną, prezentują wyniki oraz rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka
związane z pracą na stanowisku administracyjno-biurowym.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej w: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, zestawy
norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu oceny ryzyka zawodowego.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy dydaktyczne
tematycznie związane z metodami oceny ryzyka zawodowego, wzory dokumentów, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego.
Jednostka modułowa „Ocenianie ryzyka zawodowego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, metody
przypadków, metody sytuacyjnej, gier dydaktycznych oraz metody projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Ćwiczenie wykonują grupy maksymalnie 3-osobowe.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
31
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
Z.13.4(1)1 zdefiniować wypadek przy pracy, wypadek na równi
z wypadkiem przy pracy;
P
A
Z.13.4(1)2 ocenić zdarzenie zgodnie z definicją wypadku przy pracy;
P
D
Z.13.4(1)3 zastosować przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy;
P
C
Z.13.4(2)1 określić obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy;
P
B
Z.13.4(1)4 zdefiniować chorobę zawodową;
P
A
Z.13.4(1)5 ocenić zdarzenie zgodnie z definicją choroby zawodowej;
P
D
Z.13.4(1)6 zastosować przepisy prawa dotyczące choroby zawodowej;
P
C
P
B
P
D
Z.13.4(2)2 określić obowiązki pracodawcy w razie podejrzenia choroby
zawodowej;
PKZ(Z.d)(6)3 zastosować techniki motywujące pracowników do
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ciągłego
doskonalenia zawodowego
Materiał nauczania











Pojęcie wypadku przy pracy.
Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja.
Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy.
Pojęcie choroby zawodowej.
Obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia choroby
zawodowej.
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
Regulacje prawne wypłacania świadczeń przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych i inne instytucje ubezpieczeniowe.
Techniki komunikacji i negocjacji
Postępowanie w razie wypadku przy pracy. Ustalanie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Zadania i czynności zespołu powypadkowego.
Dokumentacja powypadkowa: protokół, statystyczna karta
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
32
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
PKZ(Z.d)(6)4 przeprowadzić negocjacje, wywiady i rozmowy
z pracownikami dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, stosując techniki
i taktyki negocjacyjne
PKZ(Z.d)(6)5 zastosować techniki komunikowania się ułatwiające
rozwiązywanie problemów i konfliktów pracowniczych
PKZ(Z.d)(6)6 przewidywać postawy i zachowania człowieka
w sytuacjach stresu i zagrożenia
PKZ(Z.d)(6)7 zachować się asertywnie w sytuacji konfliktu społecznego w
przedsiębiorstwie
P
D
P
D
PP
C
PP
C
Z.13.4(2)2 podjąć działania w razie wypadku przy pracy;
PP
C
Z.13.4(3)1 zbadać okoliczności wypadku przy pracy;
P
C
Z.13.4(3)2 ustalić przyczyny wypadku przy pracy;
P
D
Z.13.4(4)1 wymienić dokumenty związane z wypadkiem przy pracy;
P
A
Z.13.4(4)2 skompletować dokumentację powypadkową;
P
C
Z.13.4(5)1 opracować wnioski i zalecenia profilaktyczne w razie wystąpienia
wypadku przy pracy;
PP
D
Z.13.4(2)4 podjąć działania w razie podejrzenia choroby zawodowej;
P
C
P
C
PP
D
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
P
C
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
P
C
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
P
C
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
P
C
Z.13.4(2)5 sporządzić dokumentację w przypadku podejrzenia choroby
zawodowej;
Z.13.4(5)2 opracować środki zapobiegające zachorowaniu na chorobę
zawodową;
wypadku, rejestr wypadków przy pracy.
 Kompletowanie dokumentacji powypadkowej
poszkodowanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy.
 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
 Dokumentowanie chorób zawodowych i skutków tych chorób.
Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń
o choroby zawodowe.
 Analizowanie przyczyn zachorowania na chorobę zawodową.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
33
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
P
C
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
PP
C
KPS(5)3 określić skutki stresu;
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
P
C
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
P
D
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
C
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.
P
D
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia
zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia
umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
zawodowej;
Planowane zadania
Dokumentowanie wypadku przy pracy.
Na podstawie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonaj analizy wypełnionych trzech kart statystycznych wypadku przy pracy i oceń, która z kart jest prawidłowa.
Dokumentowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
Na podstawie opisu dotyczącego zachorowania na chorobę zawodową wypełnij rejestr wystąpienia chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.
Analizowanie przyczyn wystąpienia wypadku przy pracy.
Na podstawie dokumentacji powypadkowej z danego okresu dokonaj analizy przyczyn powstania wypadków w danym przedsiębiorstwie i ustal wnioski oraz zalecenia profilaktyczne.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
34
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy dydaktyczne
tematycznie związane z zachorowaniami pracowników na choroby zawodowe oraz wypadkami przy pracy i przygotowaniem dokumentacji powypadkowej, wzory dokumentów, instrukcje do
ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
chorób zawodowych.
Jednostka modułowa „Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, metody przypadków, metody sytuacyjnej, gier dydaktycznych oraz metody projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 3-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
35
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
BHP(9)1 zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)2 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań
zawodowych;
BHP(9)3 zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych
i normach z zakresu ochrony środowiska;
BHP(9)4 określić sposoby prowadzenia gospodarki odpadami,
gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza
w przedsiębiorstwie;
BHP(9)5 ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania
ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)6 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia
zagrożeń związanych z występowaniem w procesach pracy czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia;
BHP(9)7 zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych
dotyczące ochrony przeciwpożarowej;
BHP(9)8 zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie
z zasadami ochrony przeciwpożarowej;
BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia podczas
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(10)2 scharakteryzować zagrożenia życia i zdrowia w miejscu
wykonywania czynności zawodowych technika bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
C
P
C
P
C
P
B
P
D
P
B
P
C
P
D
P
B
P
C
Materiał nauczania
 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące procesów pracy.
 Rodzaje zanieczyszczeń przemysłowych środowiska
naturalnego.
 Techniki ochrony środowiska stosowane w przemyśle.
 Zasady prowadzenia gospodarki odpadami
i opakowaniami w przedsiębiorstwie zgodnie
z wytycznymi przepisów i norm w zakresie ochrony
środowiska.
 Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie
w świetle przepisów oraz norm w zakresie ochrony
środowiska.
 Zagrożenia pożarowe, chemiczne, wybuchowe oraz
metody prewencji i ich zwalczania w przedsiębiorstwie.
 Ochrona przeciwpożarowa oraz sprzęt i środki gaśnicze.
 Sposoby likwidacji i ograniczenia zagrożeń występujących
w procesie pracy.
 System pomocy medycznej w przypadku sytuacji
stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia.
 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
 Zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe stanowiące
barierę przed przepływem zagrożeń.
 Zasady doboru zabezpieczeń indywidualnych
i zbiorowych.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
36
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
BHP(10)3 podjąć działania eliminujące zagrożenia życia i zdrowia
w miejscu wykonywania czynności zawodowych technika
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(10)4 zorganizować działania prewencyjne zapobiegające
powstaniu pożaru lub innego zagrożenia w przedsiębiorstwie;
BHP(10)5 zastosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z
zasadami ochrony przeciwpożarowej;
BHP(10)6 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
i zdrowia;
BHP(8)1 określić zasady doboru środków ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
wykonywanych prac;
PP
C
PP
C
P
C
P
D
P
B
P
D
BHP(8)3 scharakteryzować funkcje odzieży ochronnej;
P
C
BHP(8)4 ocenić prawidłowość doboru środków ochrony indywidualnej
i zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych.
PP
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Opracowanie instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń oraz instrukcji postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
Zadaniem uczniów jest:
Opracowanie instrukcji bezpiecznej obsługi wybranego urządzenia oraz opracowanie instrukcji postępowania z wybraną grupą substancji niebezpiecznych.
Udzielanie pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych, porażeniu prądem oraz zatruciach substancjami chemicznymi – symulacja.
Zadaniem uczniów jest:
Nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych oraz zatruciach substancjami chemicznymi poprzez symulację tego typu zdarzeń.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
37
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy lub w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, gdzie występują typowe sytuacje zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, przykładowe instrukcje postępowania z substancjami niebezpiecznymi oraz wzorcowe
instrukcje obsługi urządzeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, zestawy norm i przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe dotyczące
postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Ponadto powinna zawierać zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych, porażeniu prądem i zatruciach substancjami
chemicznymi.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W jednostce modułowej „Postępowanie w sytuacji zagrożenia” należy zwrócić szczególną uwagę na znacznie ochrony zdrowia w pracy zawodowej oraz uświadomić uczniom skutki
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny i ochrony przeciwpożarowej. Bardzo istotnym jest kształtowanie postaw i uświadamianie uczniom, że ochrona życia
i zdrowia człowieka w środowisku pracy jest celem nadrzędnym. Niezbędnym jest również opanowanie przez uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku
na stanowisku pracy.
Jednostka modułowa „Postępowanie w sytuacji zagrożenia” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, dyskusji
dydaktycznej, projektów oraz ćwiczeń praktycznych. Metodę projektów należy przede wszystkim wykorzystać do opracowywania instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń oraz instrukcji
postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 3-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
38
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4. Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej:
rynek, polityka fiskalna;
P
B
PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;
P
B
P
B
P
B
PDG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;
P
B
PDG(2)3 zidentyfikować przepisy kodeksu cywilnego;
P
B
PP
C
P
B
P
B
P
C
PDG(1)3 zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, usługa, nakład,
koszt, wydatek, przychód, dochód, podatek, kredyt, pożyczka, dotacja,
subwencja, dopłata;
PDG(2)1 zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych
osobowych i prawa autorskiego;
PDG(2)4 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(2)5 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(3)1 zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności
Materiał nauczania
 Podstawy działalności gospodarczej.
 Zasady planowania działalności gospodarczej. Formy
organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa.
 Analiza SWOT.
 Biznes plan.
 Formy pozyskiwania kapitału i źródła finansowania działalności
gospodarczej.
 Zasady rejestrowania firmy.
 Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności
gospodarczej.
 Opodatkowanie działalności gospodarczej. Wydajność pracy.
Systemy wynagrodzeń pracowników.
 Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenia gospodarcze.
 Etyka w biznesie.
 Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Próg
rentowności.
 Zasady kalkulacji kosztu jednostkowego wytworzenia usługi.
 Zasady dokumentacji działalności gospodarczej.
 Współpraca przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
39
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
gospodarczej;
PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)4 skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej usługowej;
PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy występujące w otoczeniu
rynkowym oraz powiązania między nimi;
PDG(4)2 zidentyfikować zakres świadczonych usług przez przedsiębiorstwa i
instytucje występujące w otoczeniu rynkowym;
PDG(4)3 wskazać wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami i
instytucjami występującymi w otoczeniu rynkowym;
PDG(5)1 opisać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa świadczące
usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PGD(5)2 przeprowadzić analizę zapotrzebowania rynku na usługi
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(5)3 przeprowadzić analizę czynników kształtujących popyt na usługi w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne;
PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej
działalności gospodarczej;
PDG(7)2 wybrać odpowiednią do możliwości przedsiębiorstwa
świadczącego usługi zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, formę
organizacyjno-prawną planowanej działalności;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę
opodatkowania działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
P
D
P
C
P
A
P
B
P
C
P
B
P
C
P
C
PP
C
P
D
P
C
P
C
PP
C
 Badanie potrzeb otoczenia.
 Procedura przetargowa.
 Strategie marketingowe.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
40
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(7)5 sporządzić analizę SWOT dla działalności gospodarczej mającej
świadczyć usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym
obszarze;
PDG(7)6 sporządzić biznesplan dla działalności gospodarczej prowadzonej
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z ustalonymi zasadami;
P
C
P
C
P
B
P
C
P
D
P
D
P
D
P
A
PDG(11)2 obliczyć koszt jednostkowy świadczonej usługi;
P
C
PDG(11)3 obliczyć przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodów z
prowadzonej działalności;
P
C
PDG(11)4 obliczyć i zinterpretować ilościowy próg rentowności;
PP
C
P
C
P
C
P
B
P
C
PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu-mix;
PDG(10)2 dostosować działania marketingowe do specyfiki działalności
gospodarczej;
PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczący
zapotrzebowania rynku na usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(10)4 ocenić zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie danych ankietowych;
PDG(10)5 opracować plan marketingowy firmy prowadzącej działalność w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)5 określić możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(9)1 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(9)2 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne niezbędne do
wykonywania zadań zawodowych;
PDG(9)3 zastosować urządzenia biurowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
41
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(8)1 zastosować ogólne zasady formułowania i formatowania pism;
P
C
PDG(8)2 sporządzić i przesłać pisma związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
P
C
PDG(8)3 prowadzić rejestr pism przychodzących i wychodzących z firmy;
P
B
P
C
P
D
P
C
P
C
PP
C
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
P
C
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
P
C
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
PP
D
PDG(8)4 wykonać czynności związane z przesyłaniem i odbiorem
korespondencji zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej;
PDG(6)1 oszacować na podstawie analizy rynku możliwość podjęcia
współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(6)2 przygotować na podstawie analizy rynku ofertę współpracy z
przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
PDG(6)3 zorganizować współpracę z przedsiębiorstwami świadczącymi
usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(6)4 określić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami
świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
42
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
P
C
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
P
C
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
PP
D
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
P
C
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
P
C
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
P
C
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
P
C
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod
i technik pracy;
P
C
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
P
C
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
PP
C
KPS(5)3 określić skutki stresu;
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
P
C
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
P
D
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
C
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
P
D
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia
zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia
umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
zawodowej;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
43
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
KPS(9)1 zastosować techniki negocjacyjne;
P
C
KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;
PP
C
KPS(9)3 zaproponować konstruktywne rozwiązania;
P
C
KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
P
C
KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;
P
C
KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane
stanowisko;
P
C
KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w zespole;
PP
C
OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
P
D
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
P
D
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
P
C
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków
zespołu;
P
C
OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
P
C
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
P
C
OMZ(4)1 zmonitorować jakość wykonywanych zadań;
P
C
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
P
D
PP
D
PP
D
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
P
C
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze
współpracownikami;
P
D
OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu
poprawę wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
44
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.
PP
C
Planowane zadania
Opracowanie procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Projekt „Prowadzę własną firmę świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
a) Opracuj procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Uczniowie pracują w grupach 2-osobowych, które opracowują projekty wirtualnych firm w formie prezentacji multimedialnej. Po prezentacji powinna być przeprowadzona dyskusja pod
kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa
uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
b) Przygotowanie projektu „Prowadzę własną firmę świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Uczniowie przygotowują projekt w 2-3-osobowych zespołach. Pierwszym działaniem będzie przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu,
konieczne do podjęcia działania lub pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria i terminy oceny.
II etap - opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, termin wykonania zadania oraz ewentualne koszty.
III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych:
 zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,
 selekcja i analiza zgromadzonych informacji,
 wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,
 wykonanie projektu w praktyce.
2. Zadaniem uczniów jest opracowanie projektu własnej działalności gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: analizę otrzymanych wyników badania zapotrzebowania rynku na usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy, opracowanie biznes planu firmy świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompletny projekt planowanej działalności gospodarczej w obszarze bezpieczeństwa i
higieny pracy i wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia. Dodatkowym efektem zadania powinno być opracowanie planu marketingowego firmy świadczącej usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Jednostka modułowa „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia
przygotowują ucznia do wykonywania do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, przestrzegania przepisów
prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji,
odpowiedzialności za siebie i innych, a także umiejętności analizowania potrzeb rynku na określonego typu usługi. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę
wykonanego projektu oraz odrębną ocenę przygotowanego planu marketingowego.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Przykładowe biznesplany.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
45
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Formularze stosowane przy rejestracji działalności gospodarczej w formie elektronicznej. Przykładowa dokumentacja małego przedsiębiorstwa. Przykłady kosztorysów działalności usługowej.
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Programy komputerowe do wspomagania prowadzenia firmy. Urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności
handlowej oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach do 15 osób, natomiast opracowanie planu marketingowego należy przygotować w zespołach 2-3-osobowych. Stosując metodę
projektu każdy 2-3-osobowy zespół powinien zaprezentować efekt swoich prac. Natomiast na zakończenie pracy metodą projektu każdy uczeń powinien zaprezentować w formie prezentacji
multimedialnej opracowany projekt wirtualnej firmy.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu oraz ocenę opracowanego planu marketingowego firmy świadczącej usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
46
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(Z.d)(6)3 zastosować techniki motywujące pracowników do
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ciągłego
doskonalenia zawodowego;
PKZ(Z.d)(6)4 przeprowadzić negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, stosując techniki i taktyki
negocjacyjne;
PKZ(Z.d)(6)5 zastosować techniki komunikowania się ułatwiające
rozwiązywanie problemów i konfliktów pracowniczych;
PKZ(Z.d)(6)6 przewidywać postawy i zachowania człowieka w sytuacjach
stresu i zagrożenia;
PKZ(Z.d)(6)7 zachować się asertywnie w sytuacji konfliktu społecznego w
przedsiębiorstwie;
PKZ(Z.d)(14)1 wykorzystać pakiet programów biurowych do
opracowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań
zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
PKZ(Z.d)(14)2 wykonać niezbędne do przygotowania dokumentacji
obliczenia statystyczne wykorzystując arkusz kalkulacyjny;
PKZ(Z.d)(14)3 zastosować programy komputerowe do oceny zagrożeń i
ryzyka zawodowego;
PKZ(Z.d)(14)4 opracować sprawozdania dotyczące warunków pracy
stosując narzędzia ICT;
PKZ(Z.d)(14)5 wykorzystać zasoby Internetu do gromadzenia materiałów i
literatury popularyzującej problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)1 dokonać analizy danych uzyskanych podczas przeglądów
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
D
P
D
P
D
PP
C
PP
C
P
C
P
C
P
D
PP
C
P
C
P
D
Materiał nauczania
 Podstawy socjologii i psychologii w zarządzaniu zasobami
ludzkimi.
 Zasady etyki społecznej.
 Techniki komunikacji i negocjacji.
 Konflikt społeczny w pracy i strategie jego rozwiązywania.
 Techniki i narzędzia ICT w pracy technika bezpieczeństwa i
higieny pracy.
 Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
47
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Z.13.1(4)2 opracować na podstawie analizy danych, uzyskanych podczas
przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy wnioski prewencyjne
i zalecenia;
Z.13.1(4)3 określić niezbędne działania techniczne i organizacyjne na
podstawie wniosków wynikających z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(5)1 wyjaśnić zasady sporządzania regulaminów oraz instrukcji
stanowiskowych zgodnych z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;
Z.13.1(5)2 sporządzić regulaminy i instrukcje stanowiskowe zgodnie z
wytycznymi zawartymi w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5)3 ocenić regulaminy oraz instrukcje stanowiskowe pod kątem
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5)4 przeanalizować regulaminy oraz instrukcje stanowiskowe pod
względem zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska;
Z.13.1(6)1 scharakteryzować wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych;
Z.13.1(6)2 przetestować działanie maszyn i urządzeń technicznych pod
kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)3 przygotować raport z przeprowadzonej kontroli maszyn
i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(7)1 wskazać środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze niezbędne podczas wykonywania zadań zawodowych na danym
stanowisku pracy;
Z.13.1(7)2 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału środków
ochrony indywidualnej z wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Z.13.1(7)3 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału odzieży i
obuwia roboczego z wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
Z.13.5(6)1 zgromadzić materiały i literaturę polsko i obcojęzyczną,
PP
C
P
C
P
B
P
C
P
D
P
D
P
B
P
D
P
D
P
B
P
C
P
C
P
B
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
48
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
popularyzującą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(6)2 przygotować materiały popularyzujące problematykę
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(6)3 dostosować treści w materiałach popularyzujących
problematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do aktualnych
potrzeb rynku;
P
C
P
D
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
P
C
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
P
C
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
PP
D
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
P
C
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
P
C
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
PP
D
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
P
C
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
P
C
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
P
C
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
P
C
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod
i technik pracy;
P
C
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
P
C
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
PP
C
KPS(5)3 określić skutki stresu;
P
C
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia
zawodowego;
P
C
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia
P
C
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
49
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
zawodowej;
P
C
P
C
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
P
C
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
P
D
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
C
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.
P
D
Planowane zadania
Opracowanie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych statystycznych.
Na podstawie analizy danych statystycznych opracuj sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracowanie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
Wykorzystując otrzymane dane opracuj roczną analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń oraz procesów, protokoły badań środowiskowych, druki rejestrów czynników rakotwórczych i szkodliwych oraz
wypadków, chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe, a także karty pomiarów czynników szkodliwych, filmy dydaktyczne związane tematycznie z analizą i oceną stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach różnych branży, wzory dokumentów, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
W jednostce modułowej „Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy” powinny być kształtowane umiejętności analizowania i opracowywania materiału statystycznego i jego
prezentacji oraz wykorzystania danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
Jednostka modułowa „Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń
praktycznych, metody przypadków, metody sytuacyjnej.
Formy organizacyjne
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
50
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
51
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
Z.13.5(1)1 rozróżnić podstawowe pojęcia dotyczące kształcenia
i doskonalenia zawodowego;
P
B
Z.13.5(1)2 określić zakres szkoleń dla poszczególnych grup pracowników;
P
C
P
D
P
D
P
B
P
D
P
B
P
C
P
D
P
B
P
C
P
D
P
D
Z.13.5(1)3 zidentyfikować indywidualne potrzeby edukacyjne pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(1)4 wykorzystać wiedzę z zakresu dydaktyki w procesie doskonalenia
kwalifikacji zawodowych;
Z.13.5(2)1 zróżnicować cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności
i postaw;
Z.13.5(2)2 dokonać analizy celów kształcenia w kontekście wiedzy,
umiejętności i postaw;
Z.13.5(3)1 wskazać cele popularyzacji zagadnień w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Z.13.5(3)2 wskazać cele szczegółowe szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy dla określonej grupy pracowników;
Z.13.5(4)1 dostosować treści kształcenia do celów szkolenia
i specyfiki grupy szkoleniowej;
Z.13.5(4)2 scharakteryzować metody nauczania i środki dydaktyczne
niezbędne do osiągnięcia określonych celów szkolenia;
Z.13.5(4)3 wybrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szkolenia i
specyfiki grupy docelowej;
Z.13.5(4)4 opracować program szkolenia wraz z warunkami realizacji treści
kształcenia;
Z.13.5(4)5 opracować materiały dydaktyczne na potrzeby prowadzonych
szkoleń;
Materiał nauczania
 Podstawowe uwarunkowania uczenia się dorosłych.
 Projektowanie procesu dydaktycznego.
 Akty prawne regulujące proces prowadzenia szkoleń
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Szkolenie pracodawców i pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Metody nauczania oraz środki dydaktyczne stosowane
w realizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Metody ewaluacji szkoleń.
 Techniki i metody badania potrzeb szkoleniowych.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
52
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
Z.13.5(5)1 wykorzystać nowoczesne środki przekazu podczas prowadzenia
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(5)2 zastosować aktywizujące metody kształcenia podczas
prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(5)3 wykorzystać zasady andragogiki i metodyki kształcenia osób
dorosłych;
Z.13.5(5)4 rozpowszechnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy;
P
C
P
C
P
C
P
D
Z.13.5(5)5 dobrać i zastosować metody ewaluacji szkoleń;
P
D
Z.13.5(5)6 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych szkoleń
pracowniczych.
P
D
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
P
C
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
P
C
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
PP
D
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
P
C
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
P
C
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
PP
D
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
P
C
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
P
C
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
P
C
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
P
C
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod
i technik pracy;
P
C
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
P
C
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
53
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
PP
C
KPS(5)3 określić skutki stresu;
P
C
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia
P
C
zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia
P
C
umiejętności zawodowych.
Planowane zadania
Opracowanie projektu programu szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na podstawie otrzymanych instrukcji oraz materiałów opracuj program szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracowanie scenariusza zajęć oraz harmonogramu szkolenia.
Wykorzystując otrzymane instrukcje oraz materiały opracuj scenariusz zajęć oraz harmonogram szkolenia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestaw norm i przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy dydaktyczne,
przykładowe środki dydaktyczne wykorzystywane podczas szkoleń, prezentacje multimedialne o tematyce szkoleniowej, programy komputerowe dotyczące metodyki prowadzenia szkoleń,
dokumentacja szkoleń, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W jednostce modułowej „Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp” powinny być kształtowane umiejętności doboru treści kształcenia do potrzeb
szkoleniowych uczestników, opracowywania materiału szkoleniowego i jego prezentacji. Szczególną uwagę należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące celów kształcenia.
Jednostka modułowa „Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem
metody projektów oraz ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 2-osobowe wykonują ćwiczenia praktyczne
lub zadania.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych poprzez obserwację czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń i projektów oraz
prezentowanie wykonanego projektu przez każdego ucznia indywidualnie. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się dodatkowo przeprowadzenie testu pisemnego
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
54
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
zawierającego pytania otwarte i zamknięte.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
55
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie prac
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
JOZ(1)1 posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi
z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego podczas wykonywania
zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(1)2 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego
rozmowy poszkodowanego oraz świadków wypadku z pracownikiem służb
bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(1)3 przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo otrzymaną dokumentację
wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiskowych;
JOZ(2)1 określić w języku obcym czynności związane z wykonywaniem
typowych zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(2)2 zaplanować rozmowę z pracownikiem lub pracodawcą w języku
obcym zawodowym z uwzględnieniem wypowiedzi pracownika służb
bezpieczeństwa i higieny oraz pracownika lub pracodawcy;
JOZ(2)3 przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w
języku obcym;
JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach z pracownikami
oraz pracodawcami, zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(2)5 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym
wykonywane zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy z
zastosowaniem poprawnej terminologii;
JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez osoby szkolone w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym;
JOZ(2)7 przekazać informacje w języku obcym o konieczności przestrzegania
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku,
zgodnie z zasadami gramatyki;
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
C
Materiał nauczania



P
C
PP
C
P
B
PP
D
P
D
P
C
PP
C
P
C
P
C










Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
szczególnie dotyczące planowania pracy.
Prowadzenie szkoleń w języku obcym.
Rozmowa dotycząca przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy z pracownikiem
i pracodawcą.
Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
Wydawanie poleceń.
Organizacja stanowiska pracy.
Przygotowanie materiałów propagujących tematykę
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Regulaminy i instrukcje stanowiskowe w języku obcym.
Sporządzanie i opracowywanie dokumentacji oraz analiz
bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym.
Informacje zawarte w instrukcjach obsługi urządzeń
mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej
dotyczące zasad bezpiecznej pracy przy ich wykorzystaniu.
Źródła informacji z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
w zasobach internetowych.
Materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
56
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie prac
JOZ(2)8 zastosować odpowiednią terminologię oraz zasady gramatyki w
rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy;
JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym
wykorzystując słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac
zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(4)3 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym
współpracowników oraz przełożonych zgodnie z zasadami aktywnego
słuchania;
JOZ(4)4 porozumieć się z zespołem współpracowników i przełożonymi
poprawnie w języku obcym zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(4)5 przygotować w formie pisemnej, w języku obcym opis wypadku przy
pracy zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(4)6 przygotować w formie pisemnej, w języku obcym ofertę szkoleniową
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem zasad gramatyki i
ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2 sporządzić notatkę na podstawie wysłuchanego tekstu;
JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację analizy i
oceny zagrożeń;
JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację niezbędną
do projektowania i korygowania ergonomicznych stanowisk pracy;
JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego
słuchanego i czytanego;
JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy dokumentacji powypadkowej
sporządzonej w języku obcym;
JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone w dokumentacji związanej z
eksploatacją obiektów technicznych;
PP
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
D
P
C
P
C
PP
C
PP
C
PP
D
PP
D
P
C
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
57
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie prac
JOZ(4)7 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje obsługi urządzeń
P
D
stosowanych na stanowiskach pracy;
JOZ(4)8 dokonać analizy informacji zawartych w regulaminach
PP
C
i instrukcjach stanowiskowych w języku obcym;
JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych
P
C
z tematyką zawodową;
JOZ(5)2 dokonać analizy informacji zawartych w materiałach
popularyzujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w języku
P
C
obcym;
JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje z zakresu bezpieczeństwa i
P
C
higieny pracy;
JOZ(5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy
opracowywaniu materiałów popularyzujących problematykę bezpieczeństwa
PP
D
i higieny pracy;
JOZ(5)5 zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie materiały popularyzujące
P
C
problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Planowane zadania
Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań zawodowych.
Zadaniem uczniów jest:
Na podstawie otrzymanych instrukcji oraz materiałów należy przygotować w języku obcym formuły poleceń stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Przygotowanie w języku obcym materiałów popularyzujących tematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadaniem uczniów jest:
Wykorzystując otrzymane instrukcje oraz materiały należy opracować materiały popularyzujące tematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; drukarki i skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów ,zestaw norm i przepisów prawa
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, materiały dydaktyczne w wersji multimedialnej, czasopisma branżowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, a także filmy i
prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
58
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie prac
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W jednostce modułowej „Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy” powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania
informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, porozumiewania się w języku obcym z przełożonymi i pracownikami. Jednostka modułowa „Posługiwanie się językiem obcym w
bezpieczeństwie i higienie pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 15-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
59
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509. Praktyki zawodowe
325509. Praktyki zawodowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi
PKZ(Z.d)(12)9 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń mechanicznych,
elektrycznych oraz aparatury chemicznej pod kątem oceny zagrożeń
związanych z ich eksploatacją;
PKZ(Z.d)(12)10 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z
użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz
aparatury chemicznej stosowanych na określonych stanowiskach pracy;
PKZ(Z.d)(12)11 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń
wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych,
elektrycznych oraz aparatury chemicznej stosowanych na określonych
stanowiskach pracy;
PKZ(Z.d)(12)12 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z
użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz
aparatury chemicznej stosowanych na określonych stanowiskach pracy;
PKZ(Z.d)(13)4 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac
budowlanych;
PKZ(Z.d)(13)5 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac
transportowych;
PKZ(Z.d)(13)6 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z
prowadzenia prac budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13)7 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń
wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13)8 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z
prowadzenia prac budowlanych i transportowych;
Z.13.1(4)4 dokonać przeglądu obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy
pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa
Poziom wymagań
programowych
Kategoria
taksonomiczna
P
C
P
C
P
D
P
C
P
B
P
B
P
C
P
D
P
C
P
C
Materiał nauczania
 Planowanie i przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy w przedsiębiorstwie.
 Dokumentacja i analiza pokontrolna.
 Ocena doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 Tworzenie i opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych
stanowiskach pracy.
 Interpretacja badań środowiskowych.
 Udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy
pracy, Dokumentacja powypadkowa.
 Udział w dokonywaniu oceny i dokumentowaniu ryzyka
zawodowego.
 Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form
popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
60
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509. Praktyki zawodowe
i higieny pracy;
Z.13.1(4)1 dokonać analizy danych uzyskanych podczas przeglądów
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)2 opracować na podstawie analizy danych, uzyskanych podczas
przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy wnioski
prewencyjne i zalecenia;
Z.13.1(4)5 wydać opinię pokontrolną z przeprowadzonego przeglądu
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy, pod względem ich zgodności z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)4 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń technicznych pod
kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Z.13.1(6)5 przeprowadzić analizę danych uzyskanych w wyniku kontroli
maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)6 przygotować raport z przeprowadzonej kontroli maszyn
i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(7)2 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału środków
ochrony indywidualnej z wytycznymi przepisów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(7)3 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału odzieży i
obuwia roboczego z wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
Z.13.3.(4)7 przeprowadzić pomiary środowiskowe czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy;
Z.13.3.(4)8 przeprowadzić pomiary czynników uciążliwych dla zdrowia w
środowisku pracy;
Z.13.3(4)6 zinterpretować wyniki badań i pomiarów czynników
środowiska pracy
P
D
PP
D
PP
D
P
C
P
D
PP
D
P
C
P
C
P
C
P
C
P
D
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
61
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509. Praktyki zawodowe
Z.13.3(4)4 ocenić na podstawie badań wprowadzane do stosowania w
zakładzie pracy substancje materiały i procesy technologiczne pod kątem
ich szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych;
Z.13.3(5)1 ocenić poziom ryzyka zawodowego powodowanego przez
czynniki niebezpieczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne
i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
Z.13.3(5)2 określić sposoby ograniczenia i eliminowania, czynników
niebezpiecznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych
i psychofizycznych występujących w środowisku pracy;
PP
D
PP
D
P
B
Z.13.3(5)3 ocenić ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy;
PP
D
Z.13.3(5)4 opracować dokumentację oceny ryzyka na stanowisku pracy;
P
C
Z.13.4(3)1 zbadać okoliczności wypadku przy pracy;
P
C
Z.13.4(3)2 ustalić przyczyny wypadku przy pracy;
P
D
Z.13.4(4)2 skompletować dokumentację powypadkową;
P
C
Z.13.4(4)3 sporządzić protokół powypadkowy dla określonego wypadku
P
C
przy pracy.
Planowane zadania
Wypadek przy pracy i procedury postępowania.
W oparciu o zainscenizowany w przedsiębiorstwie wypadek przy pracy w sposób zgodny z procedurami prawnymi udokumentuj miejsce zdarzenia wypadkowego, przeprowadź przesłuchanie
poszkodowanego i świadka wypadku. Sporządź protokół przesłuchania i opracuj dokumenty wypadku przy pracy. Wypełnij protokół powypadkowy. Sporządź dokumentację wypadku
wykorzystując narzędzia ICT.
Zadanie wykonują uczniowie indywidualnie. Podsumowaniem wykonania ćwiczenia powinna być dyskusja dotycząca planowania wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Środki dydaktyczne wspomagające realizację praktyk zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:
− urządzenia multimedialne,
− stanowiska komputerowe,
− pakiet programów biurowych,
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
62
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
325509. Praktyki zawodowe
− instrukcje i teksty przewodnie do wykonania zadania,
− niezbędna literatura uzupełniająca(akty prawne, normy, książki i czasopisma dotyczące zagadnień wypadków przy pracy i procedur postępowania powypadkowego),
− filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zasad dokumentowania miejsca zdarzenia wypadkowego, prowadzenia przesłuchania poszkodowanego i świadka.
− wzory protokołów przesłuchania poszkodowanego i świadka oraz protokołów powypadkowych sporządzanych przez służby BHP.
Zalecane metody dydaktyczne
Oprócz zdobywania wiadomości i nabywania umiejętności w procesie kształcenia należy zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności samokształcenia, samodzielności myślenia i analizowania
zjawisk, współpracy w grupie oraz komunikatywności. W związku z tym w czasie odbywania zajęć wskazane jest stosowanie metod aktywizujących.
Dominującymi metodami powinny być metoda analizy przypadków, ćwiczeń praktycznych, metoda tekstu przewodniego oraz metoda projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej uczniów, w szczególnych przypadkach w grupach 2-3-osobowych (wtedy, gdy indywidualne wykonanie zadania nie jest możliwe
lub jest utrudnione).
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Podczas oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy brać pod uwagę aktywność i zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań. Końcowa ocena osiągnięć ucznia powinna przede
wszystkim uwzględniać prawidłowość sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz wszystkich niezbędnych dokumentów do jej opracowania.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia ,
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Nauczyciel powinien:
− udzielać wskazówek, jak wykonać poszczególne etapy zadania,
− pomóc ustalić realistyczne cele i oceniać uzyskane efekty,
− stosować materiały odwołujące się do wielu zmysłów,
− wyszukiwać w uczeniu się uczniów mocne strony i na nich opierać nauczanie,
− zachęcać uczniów do pracy i wysiłku i pozytywnie motywować,
− w ocenie uwzględniać również zaangażowanie i determinację uczniów podczas wykonywania zadania.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
63
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
64
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole.
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(Z.d)
PKZ(Z.d)(1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
65
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
PKZ(Z.d)(3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
PKZ(Z.d)(4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
PKZ(Z.d)(5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
PKZ(Z.d)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
PKZ(Z.d)(7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
PKZ(Z.d)(8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
PKZ(Z.d)(9) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
PKZ(Z.d)(10) posługuje się rysunkiem technicznym;
PKZ(Z.d)(11) posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
PKZ(Z.d)(12) rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(13) rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Z.13.
Z.13.1(1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
Z.13.1(3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
Z.13.1(4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.
Z.13.2(1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
Z.13.2(2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
Z.13.2(3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
Z.13.2(4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
Z.13.2(5) charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
Z.13.2(6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
Z.13.2(7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
Z.13.2(8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
66
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia
Z.13.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
Z.13.3(3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
Z.13.3(4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
Z.13.3(5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
Z.13.3(6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
Z.13.3(7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.
Z.13.4(1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
Z.13.4(2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
Z.13.4(3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
Z.13.4(4) sporządza dokumentację powypadkową;
Z.13.4(5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Z.13.5(1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
Z.13.5(2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
Z.13.5(3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
Z.13.5(5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
Z.13.5(6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
67
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:
Efekty wspólne
dla wszystkich
zawodów /
wspólne dla
obszaru Z /
kwalifikacje
klasa
I
I
II
II
III
Liczba godzin
przeznaczona na
realizację efektów
kształcenia
M1 Przestrzeganie przepisów prawa pracy
M1.J1 Stosowanie przepisów prawa pracy
(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
(9) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
BHP
PKZ (Z.d)
1(2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
1(3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy.
Z.13.
x
x
x
x
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M1.J1
M1.J2 Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP
x
1(1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M1.J2
Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M1
M2 Kształtowanie warunków środowiska pracy
M2. J1 Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
2(5) charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
35
8
20
63
21
28
49
112
x
Z.13.
2(6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
2(7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko.
x
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M2.J1
M2. J2 Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
(1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
PKZ (Z.d)
x
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
68
88
88
88
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
(2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
X
(3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
X
(4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
X
(5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
X
(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
X
(7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
x
(8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M2.J2
M2.J3 Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
BHP
x
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
2(1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
x
2(2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
X
2(3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
Z.13
X
2(4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
X
2(8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.
X
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułoxwą M2.J3
Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M2
M3 Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy
M3. J1 Wdrażanie rozwiązań techniczno - organizacyjnych
(10) posługuje się rysunkiem technicznym;
x
(11) posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
X
PKZ (Z.d)
X
(12) rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i
reaguje na nie;
X
(13) rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie.
X
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę mxodułową M3.J1
M3.J2 Identyfikowanie czynników środowiska
(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP
x
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
69
88
8
72
80
256
112
112
8
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
3(2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
x
3(3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
Z.13
x
3(4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M3.J2
M3.J3 Ocenianie ryzyka zawodowego
(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
x
BHP
(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
x
3(5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
x
Z.13.
3(6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
x
3(7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M3.J3
M3.J4 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
x
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
x
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
x
KPS
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
x
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
x
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
PKZ (Z.d)
x
4(1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
x
Z.13.
4(2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
x
4(3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
x
4(4) sporządza dokumentację powypadkową;
x
4(5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M3.J4
M3.J5 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP
x
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
70
76
84
16
124
140
8
102
110
50
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
x
środowiska;
(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M3.J5
Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M3
M4 Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
M4.J1 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
x
(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa
x
autorskiego;
(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
X
(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
X
(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
X
PDG
(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
X
(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
X
(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
X
(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
X
(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
X
(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
X
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
X
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
X
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
X
4) jest otwarty na zmiany;
X
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS
X
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
X
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
X
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
X
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
x
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
71
50
496
64
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
10) współpracuje w zespole;
x
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
x
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
X
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
X
OMZ
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
X
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
X
6) komunikuje się ze współpracownikami.
x
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M4.J1
M4.J2 Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
x
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
X
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
X
4) jest otwarty na zmiany;
X
KPS
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
X
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
X
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
X
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
x
(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
x
PKZ (Z.d)
(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
x
1(4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami
X
bezpieczeństwa i higieny pracy;
1(5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
X
1(6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
Z.13.
i higieny pracy;
1(7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego;
5(6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M4.J2
M4.J3 Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
72
64
16
101
117
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
5(1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
5(2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
KPS
5(3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
5(4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
Z.13.
5(5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki
szkoleń osób dorosłych;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M4.J3
Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M4
M5 Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy
(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających
X
X
realizację zadań zawodowych;
(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie,
X
X
w standardowej odmianie języka;
JOZ
(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
x
X
(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
x
X
(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
x
X
Łączna liczba godzin przeznaczona na jednostkę modułową M5
Łączna liczba godzin przeznaczona na moduł M5
Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację modułów w kształceniu zawodowym teoretycznym
Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację Z.13.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
73
91
91
272
64
64
64
1200
498
702
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Razem
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
74
1200
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
325509.M1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
325509.M1.J1. Stosowanie przepisów prawa pracy
BHP(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią;
BHP(1)2 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową;
BHP(1)3 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska;
BHP(1)4 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska
w Polsce;
BHP(2)2 określić zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3 zinterpretować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;
PKZ(Z.d)(9)1 określić cele polityki społecznej państwa;
PKZ(Z.d)(9) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
PKZ(Z.d)(9)2 zinterpretować zadania polityki społecznej państwa;
Z.13.1(2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i
niepełnosprawnych;
Z.13.1(2)1 określić przepisy ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych
i niepełnosprawnych;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
75
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
Z.13.1(2)2 monitorować stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych
i niepełnosprawnych;
Z.13.1(3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów
prawa pracy,
Z.13.1(3)1 określić zakres odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów prawa
pracy;
Z.13.1(3)2 określić zakres odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa
pracy;
325509.M1.J2. Wykorzystanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
BHP(3)2 rozpoznać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(1)1 określić odpowiedzialność pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w
różnych gałęziach pracy;
Z.13.1(1)2 określić odpowiedzialność pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
325509.M2. Kształtowanie warunków środowiska pracy
325509.M2.J1. Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
Z.13.2(5)1 zinterpretować rolę zmysłów w odbiorze informacji podczas wykonywania zadań
zawodowych;
Z.13.2(5) charakteryzuje rolę zmysłów w odbiorze informacji;
Z.13.2(5)2 określić rodzaje sprawności sensomotorycznych niezbędnych przy wykonywaniu
zadań zawodowych;
Z.13.2(6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
Z.13.2(6)1 sformułować wnioski i zalecenia wynikające z obciążenia układu mięśniowo-
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
76
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
szkieletowego;
Z.13.2(6)2 przeprowadzić ocenę ergonomiczną wybraną metodą;
Z.13.2(6)3 opisać korzyści dla organizmu wynikające z wykonywania pracy w rytmie złożonym;
Z.13.2(7)1 ocenić dostosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do wymagań człowieka;
Z.13.2(7)2 określić funkcje człowieka w układzie człowiek-maszyna do wymagań człowieka;
Z.13.2(7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
Z.13.2(7)3 określić funkcje człowieka w układzie człowiek – środowisko;
Z.13.2(7)4 ocenić zgodność organizacji i wyposażenia technicznego stanowisk pracy z
wymaganiami ergonomii;
325509.M2.J2. Określenie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
PKZ(Z.d)(1)1 scharakteryzować procesy psychiczne w życiu człowieka;
PKZ(Z.d)(1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
PKZ(Z.d)(1)2 wyjaśnić rolę systemu nerwowego człowieka w procesie pracy;
PKZ(Z.d)(1)3 przeanalizować obciążenie psychiczne na stanowisku pracy;
PKZ(Z.d)(2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania
człowieka;
PKZ(Z.d)(2)1 wskazać czynniki zaburzające prawidłowe warunki odbioru informacji lub
wykonywania czynności przy zaangażowaniu zmysłów;
PKZ(Z.d)(2)2 scharakteryzować objawy występujące w przypadku monotonii i zmęczenia;
PKZ(Z.d)(2)3 ocenić monotypowość ruchów roboczych;
PKZ(Z.d)(3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
PKZ(Z.d)(3)1 ocenić stanowiska pracy wymagające specyficznych predyspozycji
psychomotorycznych pracowników;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
77
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(3)2 określić przeciwwskazania do podejmowania pracy nocnej i zmianowej;
PKZ(Z.d)(4)1 określić normy postępowania danej grupy zawodowej;
PKZ(Z.d)(4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
PKZ(Z.d)(4)2 sformułować zasady działania dla dobra pracodawcy oraz pracownika;
PKZ(Z.d)(5)1 zinterpretować etapy rozwoju człowieka w różnych okresach życia;
PKZ(Z.d)(5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
PKZ(Z.d)(5)2 opisać intelektualne, fizyczne, psychomotoryczne i społeczne predyspozycje
pracowników wymagane do wykonywania określonych zadań;
PKZ(Z.d)(6)1 określić metody komunikowania się podczas organizacji pracy;
PKZ(Z.d)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach
społecznych;
PKZ(Z.d)(6)2 zastosować różne techniki komunikacji podczas wykonywania czynności
zawodowych;
PKZ(Z.d)(7)1 scharakteryzować przyczyny stresu;
PKZ(Z.d)(7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze
stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
PKZ(Z.d)(7)2 zastosować konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem;
PKZ(Z.d)(7)3 zinterpretować sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
PKZ(Z.d)(8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania
społeczne zbiorowości i jednostki;
PKZ(Z.d)(8)1 sporządzić chronometraż dnia pracy;
PKZ.(Z.d)(8)2 scharakteryzować zachowania społeczne jednostki i zbiorowości;
325509.M2.J3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP(7)1 określić kryteria ergonomicznej struktury przestrzennej stanowisk pracy;
BHP(7)2 sformułować zasady ergonomicznego kształtowania wyrobów, maszyn, urządzeń i
stanowisk pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
78
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
BHP(7)3 określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy;
BHP(7)4 przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych etapach procesu
produkcyjnego na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)5 określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników
występujących w procesach pracy;
BHP(7)6 posługiwać się przepisami prawnymi i normami dotyczącymi ergonomii;
BHP(7)7 zorganizować działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego
zagrożenia w przedsiębiorstwie;
BHP(7)8 zorganizować wybrane stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)9 ocenić stanowisko pracy pod względem bezpieczeństwa i ergonomii;
BHP(7)10 dokonać analizy podstawowych aktów prawnych, , praw i obowiązków pracownika
oraz pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i
ochroną środowiska;
BHP(7)11 określić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy;
Z.13.2(1)1 scharakteryzować cele i zadania ergonomii;
Z.13.2(1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
Z.13.2(1)2 rozróżnić wyroby ergonomiczne;
Z.13.2(1)3. określić negatywne skutki używania nieergonomicznych wyrobów oraz
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
79
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
przebywania
w warunkach niehigienicznych;
Z.13.2(1)4 określić znaczenie ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej;
Z.13.2(2)1 przeanalizować przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego;
Z.13.2(2)2 zinterpretować wskaźniki wydolnościowe człowieka;
Z.13.2(2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
Z.13.2(2)3 ocenić obciążenie fizyczne na stanowiskach pracy;
Z.13.2(2)4 określić zapotrzebowanie energetyczne pracowników;
Z 13.2(3)1 scharakteryzować zdolność człowieka do wysiłku fizycznego i psychicznego;
Z.13.2(3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
Z13.2(3)2 przeanalizować obciążenie psychiczne na stanowisku pracy;
Z.13.2(4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności
psychofizycznej;
Z.13.2(4)1 określić stanowiska pracy wymagające specyficznych predyspozycji
psychomotorycznych pracowników;
Z.13.2.(4)2 określić dobór pracownika na określone stanowisko pracy;
Z.13.2.(4)3 scharakteryzować zasady doboru pracownika na określone stanowisko pracy;
Z.13.2(8)1 wykorzystać dane o człowieku (fizjologiczne, biomechaniczne, antropometryczne
itp.) do oceny i korygowania stanowisk pracy;
Z.13.2(8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk
pracy;
Z.13.2(8)2 ocenić i skorygować stanowiska pracy na postawie danych fizjologicznych i
biomechanicznych;
Z.13.2(8)3 doradzić w wyposażaniu pomieszczeń produkcyjnych i organizowaniu stanowisk
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
80
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
Z.13.2(8)4 sformułować zasady ergonomicznego kształtowania wyrobów; maszyn urządzeń i
stanowisk pracy;
Z.13.2(8)5 ocenić ergonomiczne stanowiska pracy;
325509.M3. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy
325509.M3.J1. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
PKZ(Z.d)(10)1 posługiwać się normami dotyczącymi rysunku technicznego;
PKZ(Z.d)(10)2 zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu rysunku technicznego;
PKZ(Z.d)(10)3 rozróżnić rodzaje rysunków technicznych;
PKZ(Z.d)(10) posługuje się rysunkiem technicznym;
PKZ(Z.d)(10)4 wykonać rysunek techniczny;
PKZ(Z.d)(10)5 odczytać rysunek techniczny;
PKZ(Z.d)(10)6 odczytać schematy blokowe prostych połączeń elektrycznych i kinematycznych;
PKZ(Z.d)(11)1 zdefiniować pojęcie eksploatacji obiektów technicznych;
PKZ(Z.d)(11) posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
PKZ(Z.d)(11)2 wskazać działania składające się na proces eksploatacji obiektów technicznych;
PKZ(Z.d)(11)3 posługiwać się dokumentacją technologiczną i techniczną;
PKZ(Z.d)(12) rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn
i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(12)1 rozróżnić podstawowe materiały konstrukcyjne;
PKZ(Z.d)(12)2 określić właściwości materiałów konstrukcyjnych;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
81
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(12)3 określić przyczyny i przewidywać następstwa niszczenia i zużycia materiałów
konstrukcyjnych;
PKZ(Z.d)(12)4 zidentyfikować części maszyn i urządzeń;
PKZ(Z.d)(12)5 zidentyfikować mechanizmy zmiany ruchu w maszynach i urządzeniach;
PKZ(Z.d)(12)6 wskazać działania składające się na proces eksploatacji maszyn i urządzeń
mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej;
PKZ(Z.d)(12)7 określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z
eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej;
PKZ(Z.d)(12)8 wskazać sposoby eliminowania zagrożenia powstałego w trakcie eksploatacji
maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej;
PKZ(Z.d)(13)1 oceniać prawidłowość przeprowadzania prac budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13) rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i
transportowych i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(13)2 określić zagrożenia powstające podczas prac budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13)3 wskazać sposoby eliminowania nieprawidłowego wykonywania prac
budowlanych
i transportowych;
325509.M3.J2. Identyfikowanie czynników środowiska
BHP(6)1 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych fizycznych na organizm człowieka;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych chemicznych na organizm
człowieka;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
82
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
BHP(6)3 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych biologicznych na organizm
człowieka;
BHP(6)4 ustalić skutki oddziaływania czynników szkodliwych psychofizycznych na organizm
człowieka;
Z.13.3(2)1 sklasyfikować czynniki fizyczne według ich rodzaju i poziomu;
Z.13.3(2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące
w środowisku pracy;
Z.13.3(2)2 sklasyfikować czynniki biologiczne według ich rodzaju i poziomu;
Z.13.3(2)3 sklasyfikować czynniki chemiczne według ich rodzaju i poziomu;
Z.13.3(2)4 sklasyfikować czynniki psychofizyczne według ich rodzaju i poziomu;
Z.13.3(3)1 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki szkodliwe dla zdrowia, występujące w
procesie pracy;
Z.13.3(3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
Z.13.3(3)2 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki uciążliwe dla zdrowia występujące w
procesie pracy;
Z.13.3(3)3 rozpoznać źródła zagrożeń oraz czynniki niebezpieczne dla zdrowia, występujące w
procesie pracy;
Z.13.3(4)1 przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy;
Z.13.3(4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
Z.13.3(4)2 przeanalizować wyniki pomiarów czynników materialnego środowiska pracy;
Z.13.3(4)3 określić kryteria i metody oceny czynników występujących w poszczególnych
procesach pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
83
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
Z.13.3(4)4 ocenić na podstawie badań wprowadzane do stosowania w zakładzie pracy
substancje materiały i procesy technologiczne pod kątem ich szkodliwości dla zdrowia i
zagrożeń wypadkowych;
Z.13.3(4)5 określić kryteria i metody oceny ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi w
procesach pracy;
325509.M3.J3. Ocenianie ryzyka zawodowego
BHP(4)1 zidentyfikować źródła czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na
określonych stanowiskach pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)2 określić zagrożenia występujące podczas wykonywania zadań zawodowych na
stanowisku pracy;
BHP(4)3 ocenić wprowadzane do użytku substancje, stosowane materiały i procesy
technologiczne w zakresie szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych;
BHP(5)1 sklasyfikować zagrożenia według ich rodzaju;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy;
BHP(5)2 sklasyfikować zagrożenia według ich ciężkości;
BHP(5)3 ocenić budynki i miejsca pracy oraz teren przedsiębiorstwa pod względem spełniania
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.3(1)1 określić odpowiedzialność pracodawcy w odniesieniu do oceny ryzyka
zawodowego;
Z.13.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(1)2 zaopiniować opracowywane w zakładzie akty prawne dotyczące oceny ryzyka
zawodowego;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
84
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
Z.13.3(1)3 posługiwać się przepisami i normami dotyczącymi wykonywania oceny ryzyka
zawodowego;
Z.13.3(1)4 skorzystać z dokumentacji technicznej, norm oraz przepisów prawnych dotyczących
oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(5)1 ocenić poziom ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki niebezpieczne,
chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
Z.13.3(5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
Z.13.3(5)2 określić sposoby ograniczenia i eliminowania, czynników niebezpiecznych,
chemicznych, fizycznych, biologicznych i psychofizycznych występujących w środowisku pracy;
Z.13.3(5)3 oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy;
Z.13.3(6)1 dobrać i wskazać odpowiednie metody eliminowania zagrożeń wypadkowych;
Z.13.3(6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
Z.13.3(6)2 określić niezbędne działania organizacyjne na podstawie wniosków wynikających z
oceny ryzyka zawodowego;
Z.13.3(6)3 zastosować sposoby ograniczania zagrożeń wynikających z oceny ryzyka
zawodowego;
Z.13.3(7)1 sformułować listę pytań kontrolnych;
Z.13.3(7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń;
Z.13.3(7)2 utworzyć arkusz oceny zagrożeń;
Z.13.3(7)3 zidentyfikować zagrożenia na stanowisku pracy na podstawie list kontrolnych;
325509.M3.J4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
85
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
PKZ(Z.d)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach
społecznych;
PKZ(Z.d)(6)3 zastosować techniki motywujące pracowników do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ciągłego doskonalenia zawodowego;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
86
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(6)4 przeprowadzić negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami dotyczące
bezpieczeństwa
i higieny pracy, stosując techniki i taktyki negocjacyjne;
PKZ(Z.d)(6)5 zastosować techniki komunikowania się ułatwiające rozwiązywanie problemów i
konfliktów pracowniczych;
PKZ(Z.d)(6)6 przewidywać postawy i zachowania człowieka w sytuacjach stresu i zagrożenia;
PKZ(Z.d)(6)7 zachować się asertywnie w sytuacji konfliktu społecznego w przedsiębiorstwie;
Z.13.4(1)1 zdefiniować wypadek przy pracy, wypadek na równi z wypadkiem przy pracy;
Z.13.4(1)2 ocenić zdarzenie zgodnie z definicją wypadku przy pracy;
Z.13.4(1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy
i chorób zawodowych;
Z.13.4(1)3 zastosować przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy;
Z.13.4(1)4 zdefiniować chorobę zawodową;
Z.13.4(1)5 ocenić zdarzenie zgodnie z definicją choroby zawodowej;
Z.13.4(1)6 zastosować przepisy prawa dotyczące choroby zawodowej;
Z.13.4(2)1 określić obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy;
Z.13.4(2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób
zawodowych;
Z.13.4(2)2 podjąć działania w razie wypadku przy pracy;
Z.13.4(2)3 określić obowiązki pracodawcy w razie podejrzenia choroby zawodowej;
Z.13.4(2)4 podjąć działania w razie podejrzenia choroby zawodowej;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
87
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
Z.13.4(2)5 sporządzić dokumentację w przypadku podejrzenia choroby zawodowej;
Z.13.4(3)1 zbadać okoliczności wypadku przy pracy;
Z.13.4(3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
Z.13.4(3)2 ustalić przyczyny wypadku przy pracy;
Z.13.4(4)1 wymienić dokumenty związane z wypadkiem przy pracy;
Z.13.4(4) sporządza dokumentację powypadkową;
Z.13.4(4)2 skompletować dokumentację powypadkową;
Z.13.4(5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych;
Z.13.4(5)1 opracować wnioski i zalecenia profilaktyczne w wystąpienia wypadku przy pracy;
Z.13.4(5)2 opracować środki zapobiegające zachorowaniu na chorobę zawodową;
325509.M3.J5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
BHP(8)1 określić zasady doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac;
BHP(8)3 scharakteryzować funkcje odzieży ochronnej;
BHP(8)4 ocenić prawidłowość doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do
wykonywanych zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9)1 zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)2 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania zadań zawodowych;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
88
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
BHP(9)3 zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony
środowiska;
BHP(9)4 określić sposoby prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej
oraz
w zakresie ochrony powietrza w przedsiębiorstwie;
BHP(9)5 ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące
emisję zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)6 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z
występowaniem w procesach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla
zdrowia;
BHP(9)7 zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych dotyczące ochrony
przeciwpożarowej;
BHP(9)8 zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony
przeciwpożarowej;
BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia podczas wykonywania zadań
zawodowych;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)2 scharakteryzować zagrożenia życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności
zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(10)3 podjąć działania eliminujące zagrożenia życia i zdrowia w miejscu wykonywania
czynności zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(10)4 zorganizować działania prewencyjne zapobiegające powstaniu pożaru lub innego
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
89
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
zagrożenia w przedsiębiorstwie;
BHP(10)5 zastosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony
przeciwpożarowej;
BHP(10)6 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
325509.M4. Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
325509.M4.J1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka
fiskalna;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;
PDG(1)3 zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, usługa, nakład, koszt, wydatek,
przychód, dochód, podatek, kredyt, pożyczka, dotacja, subwencja, dopłata;
PDG(2)1 zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa
autorskiego;
PDG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)3 zidentyfikować przepisy kodeksu cywilnego;
PDG(2)4 dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)5 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
90
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PDG(3)1 zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)3 przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)4 skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej usługowej;
PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy występujące w otoczeniu rynkowym oraz powiązania między nimi;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży
i powiązania między nimi;
PDG(4)2 zidentyfikować zakres świadczonych usług przez przedsiębiorstwa i instytucje
występujące
w otoczeniu rynkowym;
PDG(4)3 wskazać wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami
występującymi
w otoczeniu rynkowym;
PDG(5)1 opisać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PGD(5)2 przeprowadzić analizę zapotrzebowania rynku na usługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy;
PDG(5)3 przeprowadzić analizę czynników kształtujących popyt na usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
91
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;
PDG(6)1 oszacować na podstawie analizy rynku możliwość podjęcia współpracy z
przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(6)2 przygotować na podstawie analizy rynku ofertę współpracy z przedsiębiorstwami
świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(6)3. zorganizować współpracę z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(6)4 określić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
PDG(7)2 wybrać odpowiednią do możliwości przedsiębiorstwa świadczącego usługi zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, formę organizacyjno-prawną planowanej działalności;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
PDG(7)4 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania
działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(7)5 sporządzić analizę SWOT dla działalności gospodarczej mającej świadczyć usługi w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym obszarze;
PDG(7)6 sporządzić biznesplan dla działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ustalonymi zasadami;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
92
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PDG(8)1 zastosować ogólne zasady formułowania i formatowania pism;
PDG(8)2 sporządzić i przesłać pisma związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(8)3 prowadzić rejestr pism przychodzących i wychodzących z firmy;
PDG(8)4 wykonać czynności związane z przesyłaniem i odbiorem korespondencji zarówno w
wersji elektronicznej jak i papierowej;
PDG(9)1 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(9)2 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania zadań
zawodowych;
PDG(9)3 zastosować urządzenia biurowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu-mix;
PDG(10)2 dostosować działania marketingowe do specyfiki działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(10)3 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczący zapotrzebowania rynku
na usługi
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
PDG(10)4 ocenić zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na
podstawie danych ankietowych;
PDG(10)5 opracować plan marketingowy firmy prowadzącej działalność w zakresie
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
93
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
bezpieczeństwa
i higieny pracy;
PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(11)2 obliczyć koszt jednostkowy świadczonej usługi;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)3 obliczyć przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodów z prowadzonej
działalności;
PDG(11)4 obliczyć i zinterpretować ilościowy próg rentowności;
PDG(11)5 określić możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności
gospodarczej;
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
94
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
KPS(9)1 zastosować techniki negocjacyjne;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(9)2 zachowywać się asertywnie;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
95
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
KPS(9)3 zaproponować konstruktywne rozwiązania;
KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10) współpracuje w zespole;
KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w zespole;
OMZ(1)1 dokonywać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;
OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości
pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
96
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;
325509.M4.J2. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
97
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;
PKZ(Z.d)(6)3 zastosować techniki motywujące pracowników do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ciągłego doskonalenia zawodowego;
PKZ(Z.d)(6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach
społecznych;
PKZ(Z.d)(6)4 przeprowadzić negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami dotyczące
bezpieczeństwa
i higieny pracy, stosując techniki i taktyki negocjacyjne;
PKZ(Z.d)(6)5 zastosować techniki komunikowania się ułatwiające rozwiązywanie problemów i
konfliktów pracowniczych;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
98
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(6)6 przewidywać postawy i zachowania człowieka w sytuacjach stresu i zagrożenia;
PKZ(Z.d)(6)7 zachować się asertywnie w sytuacji konfliktu społecznego w przedsiębiorstwie;
PKZ(Z.d)(14)1 wykorzystać pakiet programów biurowych do opracowywania dokumentacji
związanej z wykonywaniem zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
PKZ(Z.d)(14)2 wykonać niezbędne do przygotowania dokumentacji obliczenia statystyczne
wykorzystując arkusz kalkulacyjny;
PKZ(Z.d)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
PKZ(Z.d)(14)3 zastosować programy komputerowe do oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego;
PKZ(Z.d)(14)4 opracować sprawozdania dotyczące warunków pracy stosując narzędzia ICT;
PKZ(Z.d)(14)5 wykorzystać zasoby Internetu do gromadzenia materiałów i literatury
popularyzującej problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)1 dokonać analizy danych uzyskanych podczas przeglądów obiektów, pomieszczeń
i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod
względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)2 opracować na podstawie analizy danych, uzyskanych podczas przeglądów obiektów,
pomieszczeń i stanowisk pracy wnioski prewencyjne i zalecenia;
Z.13.1(4)3 określić niezbędne działania techniczne i organizacyjne na podstawie wniosków
wynikających z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5)1 wyjaśnić zasady sporządzania regulaminów oraz instrukcji stanowiskowych
zgodnych z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;
Z.13.1(5)2 sporządzić regulaminy i instrukcje stanowiskowe zgodnie z wytycznymi zawartymi
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
99
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5)3 ocenić regulaminy oraz instrukcje stanowiskowe pod kątem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(5)4 przeanalizować regulaminy oraz instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności
z przepisami w zakresie ochrony środowiska;
Z.13.1(6)1 scharakteryzować wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych;
Z.13.1(6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod
kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)2 przetestować działanie maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)3 przygotować raport z przeprowadzonej kontroli maszyn i urządzeń technicznych
w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(7)1 wskazać środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze niezbędne
podczas wykonywania zadań zawodowych na danym stanowisku pracy;
Z.13.1(7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży
i obuwia roboczego;
Z.13.1(7)2 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału środków ochrony indywidualnej
z wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(7)3 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału odzieży i obuwia roboczego z
wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny
pracy;
Z.13.5(6)1 zgromadzić materiały i literaturę polsko i obcojęzyczną, popularyzującą
problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(6)2 przygotować materiały popularyzujące problematykę z zakresu bezpieczeństwa i
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
100
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
higieny pracy;
Z.13.5(6)3 dostosować treści w materiałach popularyzujących problematykę z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy do aktualnych potrzeb rynku;
325509.M4.J3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bhp
KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;
KPS(3)1 przeanalizować rezultaty działań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
101
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
KPS(5)3 określić skutki stresu;
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
Z.13.5(1)1 rozróżnić podstawowe pojęcia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego;
Z.13.5(1)2 określić zakres szkoleń dla poszczególnych grup pracowników;
Z.13.5(1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
Z.13.5(1)3 zidentyfikować indywidualne potrzeby edukacyjne pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(1)4 wykorzystać wiedzę z zakresu dydaktyki w procesie doskonalenia kwalifikacji
zawodowych;
Z.13.5(2)1 zróżnicować cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
Z.13.5(2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
Z.13.5(2)2 dokonać analizy celów kształcenia w kontekście wiedzy, umiejętności i postaw;
Z.13.5(3)1 wskazać cele popularyzacji zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy;
Z.13.5(3)2 wskazać cele szczegółowe szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
określonej grupy pracowników;
Z.13.5(4)1 dostosować treści kształcenia do celów szkolenia i specyfiki grupy szkoleniowej;
Z.13.5(4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów
szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
Z.13.5(4)2 scharakteryzować metody nauczania i środki dydaktyczne niezbędne do osiągnięcia
określonych celów szkolenia;
Z.13.5(4)3 wybrać odpowiednie środki dydaktyczne do celów szkolenia i specyfiki grupy
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
102
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
docelowej;
Z.13.5(4)4 opracować program szkolenia wraz z warunkami realizacji treści kształcenia;
Z.13.5(4)5 opracować materiały dydaktyczne na potrzeby prowadzonych szkoleń;
Z.13.5(5)1 wykorzystać nowoczesne środki przekazu podczas prowadzenia szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(5)2 zastosować aktywizujące metody kształcenia podczas prowadzenia szkoleń w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne
środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
Z.13.5(5)3 wykorzystać zasady andragogiki i metodyki kształcenia osób dorosłych;
Z.13.5(5)4 rozpowszechnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.5(5)5 dobrać i zastosować metody ewaluacji szkoleń;
Z.13.5(5)6 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych szkoleń pracowniczych;
325509.M5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy
JOZ(1)1 posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem
specjalistycznego słownictwa stosowanego podczas wykonywania zadań zawodowych
technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(1)2 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego rozmowy
poszkodowanego oraz świadków wypadku z pracownikiem służb bezpieczeństwa i higieny
pracy;
JOZ(1)3 przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo otrzymaną dokumentację wypadków przy
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
103
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiskowych;
JOZ(2)1 określić w języku obcym czynności związane z wykonywaniem typowych zadań
zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(2)2 zaplanować rozmowę z pracownikiem lub pracodawcą w języku obcym zawodowym
z uwzględnieniem wypowiedzi pracownika służb bezpieczeństwa i higieny oraz pracownika lub
pracodawcy;
JOZ(2)3 przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym;
JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach z pracownikami oraz pracodawcami,
zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(2)5 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań
zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem poprawnej
terminologii;
JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez osoby szkolone w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym;
JOZ(2)7 przekazać informacje w języku obcym o konieczności przestrzegania przepisów w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, zgodnie z zasadami gramatyki;
JOZ(2)8 zastosować odpowiednią terminologię oraz zasady gramatyki w rozwiązywaniu
problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
104
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii, teksty
zawodowe napisane w języku polskim;
JOZ(3)2 sporządzić notatkę na podstawie wysłuchanego tekstu;
JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację analizy i oceny zagrożeń;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych;
JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację niezbędną do projektowania
i korygowania ergonomicznych stanowisk pracy;
JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;
JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy dokumentacji powypadkowej sporządzonej w języku
obcym;
JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone w dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów
technicznych;
JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując
słownictwo zawodowe;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z
zasadami gramatyki;
JOZ(4)3 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników oraz
przełożonych zgodnie z zasadami aktywnego słuchania;
JOZ(4)4 porozumieć się z zespołem współpracowników i przełożonymi poprawnie w języku
obcym zgodnie z zasadami gramatyki;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
105
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
JOZ(4)5 przygotować w formie pisemnej, w języku obcym opis wypadku przy pracy zgodnie z
zasadami gramatyki;
JOZ(4)6 przygotować w formie pisemnej, w języku obcym ofertę szkoleniową z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową;
JOZ(5)2 dokonać analizy informacji zawartych w materiałach popularyzujących problematykę
bezpieczeństwa i higieny pracy w języku obcym;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy opracowywaniu materiałów
popularyzujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(5)5 zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie materiały popularyzujące problematykę
bezpieczeństwa i higieny pracy;
325509. Praktyki zawodowe
PKZ(Z.d)(12)9 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz
aparatury chemicznej pod kątem oceny zagrożeń związanych z ich eksploatacją;
PKZ(Z.d)12 rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń
mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(12)10 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i
urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej stosowanych na
określonych stanowiskach pracy;
PKZ(Z.d)(12)11 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń wynikających z
użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej
stosowanych na określonych stanowiskach pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
106
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
PKZ(Z.d)(12)12 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i
urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej stosowanych na
określonych stanowiskach pracy;
PKZ(Z.d)(13)4 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych;
PKZ(Z.d)(13)5 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych;
PKZ(Z.d)13 rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i
transportowych i reaguje na nie;
PKZ(Z.d)(13)6 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z prowadzenia prac
budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13)7 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń wynikających z prowadzenia
prac budowlanych i transportowych;
PKZ(Z.d)(13)8 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z prowadzenia prac
budowlanych i transportowych;
Z.13.1(4)1 dokonać analizy danych uzyskanych podczas przeglądów obiektów, pomieszczeń i
stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod
względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)2 opracować na podstawie analizy danych, uzyskanych podczas przeglądów obiektów,
pomieszczeń i stanowisk pracy wnioski prewencyjne i zalecenia;
Z.13.1(4)4 dokonać przeglądu obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(4)5 wydać opinię pokontrolną z przeprowadzonego przeglądu obiektów, pomieszczeń i
stanowisk pracy, pod względem ich zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
107
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
Z.13.1(6)4 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod
kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)5 przeprowadzić analizę danych uzyskanych w wyniku kontroli maszyn i urządzeń
technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(6)6 przygotować raport z przeprowadzonej kontroli maszyn i urządzeń technicznych
w przedsiębiorstwie;
Z.13.1(7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży
i obuwia roboczego;
Z.13.1(7)2 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału środków ochrony indywidualnej z
wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.1(7)3 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału odzieży i obuwia roboczego z
wytycznymi przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Z.13.3(4)4 ocenić na podstawie badań wprowadzane do stosowania w zakładzie pracy
substancje materiały i procesy technologiczne pod kątem ich szkodliwości dla zdrowia i
zagrożeń wypadkowych;
Z.13.3.(4)wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
Z.13.3(4)6 zinterpretować wyniki badań i pomiarów czynników środowiska pracy;
Z.13.3(4)7 przeprowadzić pomiary środowiskowe czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy;
Z.13.3(4)8 przeprowadzić pomiary czynników uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
Z.13.3(5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
Z.13.3(5)1 ocenić poziom ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki niebezpieczne,
chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
Z.13.3(5)2 określić sposoby ograniczenia i eliminowania, czynników niebezpiecznych,
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
108
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
`
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Uszczegółowione efekty kształcenia
chemicznych, fizycznych, biologicznych i psychofizycznych występujących w środowisku pracy;
Z.13.3(5)3 ocenić ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy;
Z.13.3(5)4 opracować dokumentację oceny ryzyka na stanowisku pracy;
Z.13.4(3)1 zbadać okoliczności wypadku przy pracy;
Z.13.4(3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
Z.13.4(3)2 ustalić przyczyny wypadku przy pracy;
Z.13.4(4)2 skompletować dokumentację powypadkową;
Z.13.4(4) sporządza dokumentację powypadkową.
Z.13.4(4)3 sporządzić protokół powypadkowy dla określonego wypadku przy pracy.
Program nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 o strukturze modułowej
109
Download