Przykład analizy silnika elektrycznego prądu stałego z

advertisement
Laboratorium Podstaw Automatyki
Laboratorium nr 2
Przykład analizy silnika elektrycznego prądu stałego
z magnesem trwałym
1. Cele ćwiczenia
• zapoznanie się z zasadą działania silnika elektrycznego prądu stałego,
• zapoznanie się ze sposobami tworzenia modeli silnika elektrycznego w postaci: równań róŜniczkowych,
równań stanu i wyjścia, schematu blokowego i transmitancji operatorowej,
• wyznaczenie odpowiedzi skokowej silnika w Matlabie/Simulinku,
• wyznaczenie odpowiedzi silnika na sygnały prostokątne w Matlabie/Simulinku.
2. Wprowadzenie teoretyczne
2.1. Wstęp
Silniki elektryczne prądu stałego są bardzo często stosowanymi elementami wykonawczymi w
układach regulacji. Podstawowymi zaletami tych silników są: duŜy moment obrotowy, dobra sprawność oraz
małe wymiary. Wadami są natomiast: iskrzenie (zakłócenia przemysłowe) i zuŜywanie się szczotek
komutatora. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wprowadzono na rynek szereg silników o specjalnej
konstrukcji, charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi.
Schematycznie budowę silnika prądu stałego z magnesem trwałym przedstawiono na rysunku 2.1.
Moment obrotowy w silnikach elektrycznych powstaje na skutek oddziaływania między zewnętrznym polem
magnetycznym,
a
polem
magnetycznym
powstającym wokół przewodnika, przez który
magnes trwały
szczotka
płynie prąd. W silnikach prądu stałego małej
mocy
uzwojenia
wirnika
Prędkość
kątowa
wirnika ωs
magnes trwały
zewnętrzne
pole
magnetyczne
wytwarzane jest zazwyczaj przez magnesy
trwałe,
umieszczone
obudowie
silnika
w
nieruchomej
zwanej
stojanem.
Znajdujący się w polu magnetycznym stojana
wirnik zawiera uzwojenia składające się z
wał wirnika
łoŜyska
szczotka
wielu
komutator
Rys. 2.1. Budowa silnika prądu stałego z magnesem trwałym
ramek
przewodów
połączonych
z
komutatorem.
Zazwyczaj
uzwojenia
te
nawinięte
na
są
rdzeniu
z
materiału
ferromagnetycznego. W wyniku współdziałania strumienia stojana i prądu przepływającego w uzwojeniach
wirnika powstaje wspomniany wcześniej moment obrotowy. Aby moment obrotowy działający na wirnik był
maksymalny, wektory strumienia magnetycznego stojana i wirnika powinny być względem siebie
prostopadłe. Zapewnia to komutator, który przełącza kolejne ramki uzwojenia wirnika, powodując
odpowiednie zmiany kierunku przepływającego prądu. Napięcie zasilające komutator doprowadzane jest
przez szczotki, wykonane ze specjalnie spreparowanego węgla. W silnikach tego typu obwodem sterowania
jest zawsze obwód wirnika. Zmiany napięcia zasilającego obwód sterowania wywołują zmiany momentu
obrotowego a tym samym, przy określonym momencie obciąŜenia wirnika, zmianę prędkości kątowej
wirnika.
1
Laboratorium Podstaw Automatyki
2.2. Model matematyczny silnika zapisany w postaci równań róŜniczkowych
Tworząc model silnika naleŜy zatem zwrócić uwagę na znalezienie zaleŜności pomiędzy
napięciem zasilającym silnik (Uz) a prędkością kątową silnika (ωs). Schemat zastępczy silnika
prądu stałego, sprowadzonego do obwodu wirnika, pokazano na rysunku 2.2. RozwaŜając osobno
elektryczne i mechaniczne parametry obwodu wirnika moŜna napisać dwa równania modelujące
jego działanie.
Rw
iw
Lw
Mobc
Uz
E
Ms
J
B
ωs
Rys. 2.2. Schemat zastępczy obwodu wirnika silnika prądu stałego
Parametry elektryczne
Wielkości elektryczne występujące na schemacie charakteryzują odpowiednio:
Uz – napięcie zasilające wirnik,
iw – prąd płynący w uzwojeniach wirnika,
Rw – rezystancja zastępcza uzwojeń wirnika,
Lw – indukcyjność zastępcza uzwojeń wirnika,
E – siła elektromotoryczna indukcji,
ωs – prędkość kątowa wirnika.
Na podstawie schematu zastępczego oraz II-go prawa Kirchhoffa moŜna napisać równanie
elektryczne silnika
U z = U Rw + U Lw + E
Napięcie na rezystancji uzwojeń wirnika jest proporcjonalne do prądu przez niego płynącego
U Rw = R w i w
Napięcie odniesione do indukcyjności wirnika jest proporcjonalne do zmian prądu przez nią
płynącego (straty w obwodzie magnetycznym zostały tutaj pominięte)
U Lw = L w
di w
dt
Gdy wirnik wykonuje ruch obrotowy, w jego uzwojeniach indukowana jest siła elektromotoryczna
indukcji (SEM), której wartość jest proporcjonalna do prędkości kątowej wirnika
E = k eω s ,
gdzie ke –stała elektryczna, zaleŜna m.in. od strumienia
magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach
wirnika.
Podstawiając kolejne składowe napięcia Uz do równania (2.1), otrzymamy
U z = Rw i w + Lw
di w
+ k eω s
dt
2
Laboratorium Podstaw Automatyki
iw
Lw
Rw
Mobc
Uz
E
Ms
J
B
ωs
Rys. 2.2. Schemat zastępczy obwodu wirnika silnika prądu stałego
Parametry mechaniczne
Wielkości mechaniczne występujące na schemacie charakteryzują odpowiednio:
Ms – moment obrotowy wirnika,
ωs – prędkość kątową wirnika,
B – współczynnik tarcia lepkiego zredukowany do wału wirnika,
J – moment bezwładności zredukowany do wału wirnika,
iw – prąd płynący w uzwojeniach wirnika,
Mobc – stały moment obciąŜenia silnika.
Moment obrotowy wirnika, wykorzystywany do pokonania momentów przeciwstawiających się
jego ruchowi moŜna zapisać jako
M s = M a + M v + M obc
(6.3)
Zakładając, Ŝe strumień magnetyczny stojana ma wartość stałą, moment obrotowy wirnika,
proporcjonalny do prądu płynącego przez wirnik, moŜemy zapisać jako
M s = k m iw
gdzie km – stała mechaniczna, zaleŜna m.in. od strumienia
magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach
wirnika.
Moment związany z przyspieszeniem kątowym wirnika moŜna zapisać jako
Ma = J
dω s
dt
Moment związany z oporami ruchu wirnika moŜna zapisać jako
M v = Bω s
Podstawiając kolejne składowe momentu Ms do równania (6.3), otrzymamy
k m iw = J
dω s
+ Bω s + M obc
dt
(6.4)
Przekształcając równania (6.2) i (6.4) otrzymujemy układ równań róŜniczkowych będący modelem
silnika:
……………………………...........................
3
(6.5)
Laboratorium Podstaw Automatyki
2.3 Model matematyczny silnika zapisany w postaci równań stanu i wyjścia
Przyjmując jako zmienne stanu prąd płynący w uzwojeniach wirnika (iw) oraz prędkość kątową
wirnika (ωs) moŜemy zapisać model silnika w postaci równań stanu i wyjścia. Dokonujemy
zamiany zmiennych
x1 = i w
x2 = ω s
u1 = U z
u 2 = M obc
y = ωs
otrzymując układ równań
Równania (6.6) zapisujemy w postaci macierzowej
 x& = Ax + Bu

 y = Cx + Du
lub po rozpisaniu
czyli:
4
Laboratorium Podstaw Automatyki
Model matematyczny silnika zapisany
w postaci schematu blokowego
Stosując przekształcenie Laplace’a do równań (6.5) otrzymamy
Przekształcając uzyskane równania, przy załoŜeniu zerowych warunków początkowych, otrzymamy
Na podstawie powyŜszych równań moŜna narysować schemat blokowy silnika, przedstawiony na
rysunku 6.3.
Część mechaniczna
Część elektryczna
Uz(s)
Iw(s)
Ms(s
)
Mobc(s)
-
y
-
E(s)
Rys. 6.3. Schemat blokowy silnika prądu stałego
5
Ωs(s)
Laboratorium Podstaw Automatyki
Model matematyczny silnika zapisany
w postaci transmitancji operatorowej
Przyjmując jako wielkość wyjściową prędkość kątową wirnika (ωs) a jako wielkość wejściową
napięcie zasilające wirnik (Uz) oraz rozpatrując silnik bez obciąŜenia (Mobc = 0) moŜemy
wyznaczyć transmitancję tego układu, dokonując kolejnych modyfikacji powyŜszego schematu
blokowego (rysunek 6.4).
Uz(s)
Ωs(s)
-
Rys. 6.4. Przekształcony schemat blokowy silnika prądu stałego
Na podstawie schematu blokowego z rysunku 6.4 transmitancję G(s) moŜna zapisać jako
km
(sLw + R w )(sJ + B )
Ω (s )
G (s ) = s
=
km ke
U z (s )
1+
(sLw + R w )(sJ + B )
MnoŜąc licznik i mianownik przez (sLw + Rw )(sJ + B ) otrzymujemy
G (s ) =
km
(sLw + Rw )(sJ + B ) + k m k e
Przekształcając dalej otrzymamy
G (s ) =
km
JLw s + (Rw J + BLw )s + Rw B + k m k e
2
6
Laboratorium Podstaw Automatyki
Model matematyczny silnika zapisany
w postaci transmitancji operatorowej
Zazwyczaj współczynnik tarcia B jest niewielki, w efekcie czego przyjmujemy, Ŝe RwJ >> BLw
oraz kekm >> RwB. Transmitancję silnika G(s) zapisujemy wtedy w postaci uproszczonej
G (s ) =
km
JLw s + Rw Js + k m k e
2
Dzieląc licznik i mianownik przez kmke otrzymujemy
G (s ) =
1
ke
JRw Lw 2 Rw J
s +
s +1
k m k e Rw
km ke
1
JRw
Lw
Podstawiając Tm = k k , Te = R oraz K = k otrzymujemy
e
m e
w
G (s ) =
Ω s (s )
K
=
2
U z (s ) TmTe s + Tm s + 1
Przyjmując zatem prędkość kątową (ωs) jako wielkość wyjściową, uzyskano transmitancję silnika w
postaci członu II-go rzędu. Mechaniczna stała czasowa Tm jest zazwyczaj co najmniej o rząd
wielkości większa od elektrycznej stałej czasowej Te. W takim przypadku stałą Te moŜna pominąć a
silnik staje się członem inercyjnym I-go rzędu.
G (s ) =
Ω s (s )
K
=
U z (s ) Tm s + 1
JeŜeli wielkością wyjściową jest przemieszczenie kątowe wału wirnika (αs), który moŜemy
wyznaczyć po scałkowaniu prędkości kątowej wirnika ( α (s ) = Ω(s ) s ), transmitancja G(s)
przyjmie postać
G (s ) =
α s (s )
U z (s )
=
K
s (Tm s + 1)
(6.11)
W tym przypadku silnik jest członem całkującym rzeczywistym (tzn. szeregowym połączeniem
członu całkującego i inercyjnego I-go rzędu).
7
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi skokowej silnika
w Matlabie/Simulinku
Odpowiedź skokową silnika wyznaczono w oparciu o dwie metody. W pierwszej metodzie
posłuŜono się transmitancją operatorową silnika (6.8)
G (s ) =
km
JLw s + (Rw J + BLw )s + Rw B + k m k e
2
PoniŜej przedstawiono źródło programu napisanego w Matlabie, w którym zamodelowano
transmitancję G(s) i wyznaczono odpowiedź skokową silnika przy pomocy funkcji step.
clear all, close all
% Zdefiniowanie parametrów modelu
Rw = 2; Lw = 0.1; ke = 0.1;
J = 0.1; B = 0.5; km = 0.1;
% Wyznaczenie transmitancji operatorowej silnika
licz = km;
mian = [J*Lw Rw*J + B*Lw Rw*B + km*ke];
system = tf(licz,mian);
% Określenie parametrów odpowiedzi skokowej
t = 0:0.02:1.4;
odp=step(system,t);
% Wykreślenie charakterystyki skokowej
plot(t,odp,'ro'); grid
xlabel('czas (s)'),ylabel('predkosc katowa ωs (rad/s)')
title('Odpowiedz skokowa silnika pradu stalego')
W drugiej metodzie na podstawie schematu blokowego silnika, pokazanego na rysunku 6.3,
zbudowano odpowiadający mu schemat w Simulinku, przedstawiony na rysunku 6.5, zakładając, Ŝe
Mobc=0. Sygnałem wejściowym jest sygnał skoku jednostkowego.
1
1
km
Skok
jednostkowy
Lw.s+Rw
Transmitancja
czesci elektry cznej
J.s+B
stala
mechaniczna
Transmitancja
czesci mechanicznej
ke
stala
elektry czna
Rys. 6.5. Schemat blokowy silnika zbudowany w Simulinku
8
Predkosc
katowa
wirnika
(ws)
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi skokowej silnika
w Matlabie/Simulinku
Aby móc przeprowadzić numeryczną symulację działania silnika naleŜy zdefiniować jego
parametry (współczynniki i stałe). ZałóŜmy, Ŝe:
J = 0.1 kgm2/s2,
B = 0.5 Nms/rad,
km = 0.1 Nm/A,
Rw = 2 Ω,
Lw = 0.1 H,
ke = 0.1 Vs/rad,
Przed uruchomieniem symulacji naleŜy powyŜsze parametry wprowadzić do przestrzeni roboczej
Matlaba, wpisując:
>> Rw=2; Lw=0.1; ke=0.1; J=0.1; B=0.5; km=0.1;
W efekcie wykonania programu w Matlabie i uruchomienia symulacji w Simulinku otrzymano
przebiegi pokazane na rysunku 6.6.
EMBED Word.Picture.8
1.0
0.9
prędkość kątowa ωs (rad/s)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas (s)
Rys. 6.6. Odpowiedź skokowa silnika prądu stałego, uzyskana przy pomocy:
a) transmitancji operatorowej silnika – kółka
b) modelu silnika wyznaczonego w Simulinku – linia
Jak widać przebiegi uzyskane zaprezentowanymi metodami są identyczne, co potwierdza
przydatność zarówno Matlaba, jak i Simulinka do symulacji działania układów. Charakter
otrzymanych przebiegów wskazuje, Ŝe silnik przy tak przyjętym modelu, rzeczywiście jest członem
II-go rzędu.
9
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi silnika na sygnały prostokątne
w Matlabie/Simulinku
Na podstawie schematu blokowego silnika, pokazanego na rysunku 6.3, zbudowano odpowiadający
mu schemat w Simulinku, przedstawiony na rysunku 6.7. Aby móc przeprowadzić numeryczną
symulację działania silnika naleŜy zdefiniować jego parametry (współczynniki i stałe). ZałóŜmy jak
poprzednio, Ŝe:
Rw = 2 Ω,
Lw = 0.1 H,
ke = 0.1 Vs/rad,
J = 0.1 kgm2/s2,
B = 0.5 Nms/rad,
km = 0.1 Nm/A,
oraz, Ŝe zarówno sygnał wejściowy jak i moment obciąŜenia są sygnałami prostokątnymi o
odpowiednich parametrach
Uz = 10 V,
Mobc = 0.2 Nm
Rys. 6.7. Schemat blokowy silnika zbudowany w Simulinku
Przed uruchomieniem symulacji naleŜy powyŜsze parametry wprowadzić do przestrzeni roboczej
Matlaba, wpisując:
>> Rw=2; Lw=0.1; ke=0.1; J=0.1; B=0.5; km=0.1;
Po uruchomieniu symulacji na wykresach, pokazanych na rysunku 6.8 otrzymujemy przebiegi:
napięcia zasilającego wirnik (Uz), prądu płynącego przez wirnik (iw), momentu obciąŜenia silnika
(Mobc) oraz prędkości kątowej wirnika (ωs) w funkcji czasu.
10
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi silnika na sygnały prostokątne
w Matlabie/Simulinku
b)
iw (A)
a)
Uz (V)
Po uruchomieniu symulacji na wykresach, pokazanych na rysunku 6.8 otrzymujemy przebiegi:
napięcia zasilającego wirnik (Uz), prądu płynącego przez wirnik (iw), momentu obciąŜenia silnika
(Mobc) oraz prędkości kątowej wirnika (ωs) w funkcji czasu.
10
5
0
0
5
Mobc (Nm)
ωs (rad/s)
d)
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5
0
0
c)
1
0.2
0.1
0
0
1
0.5
0
-0.5
0
czas (s)
Rys. 6.8. Przebiegi uzyskane podczas symulacji: a) napięcie zasilające wirnik (Uz),
b) prąd płynący przez wirnik (iw), c) moment obciąŜenia silnika (Mobc),
d) prędkość kątowa wirnika (ωs)
11
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi silnika na sygnały prostokątne
w Matlabie/Simulinku
Symulację działania silnika przeprowadzono takŜe wykorzystując jego model zapisany w postaci
równań stanu i wyjścia. Zakładając, Ŝe moment obciąŜenia Mobc = 0, oraz warunki początkowe
 i w0   x10 
ω  =  x 
 s 0   20 
oraz przyjmując oznaczenia
x1 = i w
x2 = ω s
u1 = U z
y = ωs
na podstawie równań (6.7) otrzymujemy

k 
 Rw
− e x
 1 
 x&1  − L
 1  
L
w
w
  = 
+ L [u ]

B   x 2   w 
 x& 2   k m
−
 0 

J 
 J


 x1 
 y = [0 1] x 
 2

Schemat blokowy układu pokazano na rysunku 6.9. Blok „Model silnika w postaci równań stanu
i wyjścia”, w którym zapisano parametry modelu układu, przedstawiono na rysunku 6.10.
Napiecie
zasilajace (Uz)
x' = Ax+Bu
y = Cx+Du
Uz
Model silnika w postaci
rownan stanu i wy jscia
Predkosc katowa
wirnika (ws)
Rys. 6.9. Schemat blokowy silnika zbudowany w Simulinku
Rys. 6.10. Parametry modelu silnika
12
Laboratorium Podstaw Automatyki
Wyznaczenie odpowiedzi silnika na sygnały prostokątne
w Matlabie/Simulinku
Aby móc przeprowadzić numeryczną symulację działania silnika naleŜy zdefiniować jego
parametry (współczynniki i stałe). ZałóŜmy jak poprzednio, Ŝe:
Rw = 2 Ω,
Lw = 0.1 H,
ke = 0.1 Vs/rad
Uz = 10 V,
J = 0.1 kgm2/s2
B = 0.5 Nms/rad
km = 0.1 Nm/A
oraz, Ŝe warunki początkowe
x10 = 5;
x20 = 0.5;
Przed uruchomieniem symulacji naleŜy, jak poprzednio powyŜsze parametry wprowadzić do
przestrzeni roboczej Matlaba, wpisując
>> Rw=2; Lw=0.1; ke=0.1; J=0.1; B=0.5; km=0.1; x10=5; x20=0.5;
Uz (V)
Po uruchomieniu symulacji na wykresach, pokazanych na rysunku 6.11, otrzymujemy przebiegi:
napięcia zasilającego wirnik (Uz) oraz prędkości kątowej wirnika (ωs) w funkcji czasu.
ωs (rad/s)
a)
b)
12
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
czas (s)
5
6
7
8
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
EMBED Word.Picture.8
Rys. 6.11. Przebiegi uzyskane podczas symulacji:
a) napięcie zasilające wirnik (Uz), b) prędkość kątowa wirnika (ωs)
Przebiegi te moŜna równieŜ uzyskać wykorzystując funkcję plot, wpisując w Matlabie:
>> plot (Uz(:,1),Uz(:,2));
>> ylabel(‘Uz (V)’);
>> plot (ws(:,1),ws(:,2));
>> xlabel(‘czas (s)’); ylabel (‘ws (rad/s)’);
13
Download