Ewolucja gwiazd

advertisement
Elementy Fizyki Jądrowej
Wykład 11 – Pochodzenie pierwiastków
Powstawanie gwiazd
Mgławica gazowo pyłowa (masa od
kilkuset tysięcy do
miliona mas Słońca)
Niestabilność grawitacyjną wywołuje zwykle fala
uderzeniowa po wybuchu w pobliżu supernowej.
Przyczyną może być również zderzenie galaktyk
Powstawanie gwiazd
Powstają zagęszczenia materii o masie rzędu 10 do 100 M , które szybko
kurczą się pod wpływem grawitacji - powstają protogwiazdy (najczęściej
grupowo).
Podczas grawitacyjnego zapadania się gwiazdy, rośnie temperatura i
ciśnienie.
Ewolucja gwiazdy to ciągła walka grawitacji z ciśnieniem gazu.
Cykl proton - proton
Gdy temperatura osiągnie
dostatecznie dużą wartość
(15 mln K) rozpoczyna się
reakcja termojądrowa.
Źródło energii gwiazd o masie
podobnej do masy Słońca
Cykl CNO
Źródło energii gwiazd o masie większej od masy Słońca
W jego wyniku liczba jąder węgla i azotu zostaje nie zmieniona, natomiast
znikają 4 protony, na których miejsce pojawia się jądro helu.
Porównanie cyklu p-p i CNO
Cykl CNO potrzebuje wyższej temperatury, aby przezwyciężyć
odpychanie kulombowskie.
Ewolucja gwiazd
Protogwiazda
• W czasie kurczenia się energia grawitacyjna
zamienia się w ciepło, ogrzewając centrum
obłoku.
• Gaz nagrzewa się do 2 do 3 tys. K
• Świeci na czerwono, ale otaczający go kokon
gazowo-pyłowy pochłania promieniowanie i wysyła
je dalej w podczerwieni i w zakresie
mikrofalowym.
Krystyna Wosińska, WF PW
Ewolucja gwiazd
Gwiazda typu T Tauri
•We wnętrzu rozpoczynają się reakcje zamiany wodoru w hel
•Silny wiatr gwiazdowy wyrzuca część masy rodzącej się gwiazdy,
rozwiewając jednocześnie gazowo-pyłowy kokon.
•Gwiazda staje się widoczna z zewnątrz
Rozpoczyna się najdłuższy etap życia gwiazdy –
na ciągu głównym diagramu HR
Ewolucja gwiazd
Gwiazda ciągu głównego
W momencie rozpoczęcia
nukleosyntezy gwiazda
przesuwa się na ciąg główny.
Pozycja gwiazdy zależy od
masy.
W jądrze wodór zamienia się
w hel
Gwiazda jest w równowadze
hydrostatycznej
Ten etap zajmuje około 90% życia gwiazdy.
Ewolucja gwiazd
Podolbrzym
W jądrze cały wodór zamienił
się w hel, reakcja termojądrowa
wygasa
Ciśnienie promieniowania maleje
Zachwiana równowaga hydrostatyczna
Jądro się kurczy, jego temperatura rośnie, zapalając wodór w otoczce
Wzrasta wydzielanie energii powodując rozdęcie zewnętrznych
warstw gwiazdy
Gwiazda staje się podolbrzymem
Ewolucja gwiazd
Podolbrzym
Gwiazda przesuwa się na
diagramie od punktu A do
B
Jądro kurczy się i
ogrzewa.
A
B
Reakcje termojądrowe
zachodzą tylko w cienkiej
warstwie otaczającej jądro.
Nadmiarowa energia wytwarzana w
pobliżu jądra częściowo pochłaniana
jest w warstwach środkowych.
Rozszerzanie tych warstw i obniżenie
temperatury powierzchniowej – gwiazda
świeci na czerwono.
Rozmiar powiększa się kilkukrotnie
Ewolucja gwiazd
Olbrzym
C
A
B
Obniżenie temperatury
warstw powierzchniowych
powoduje ich
nieprzezroczystość.
Transport energii przez
promieniowanie
niemożliwy – konwekcja
zaczyna odgrywać główną
rolę.
Wydajny mechanizm transportu energii jakim jest konwekcja prowadzi do
dużego wzrostu jasności gwiazdy (B -C)
Rozmiar powiększa się stukrotnie
Jako olbrzym gwiazda może wyrzucać spore ilości gazu w postaci ,,wiatru'‘.
Ewolucja gwiazd
Degeneracja gazu elektronowego.
Kurczenie się jądra powoduje degenerację gazu elektronowego.
Elektrony to fermiony,
które obowiązuje zakaz
Pauliego
W danym stanie kwantowym może
znajdować się tylko jedna cząstka
danego rodzaju.
Zasada nieoznaczoności Heisenberga wyznacza skończoną liczbę stanów
kwantowych w przestrzeni fazowej położeń i pędów:
x  p  
W każdym takim stanie mogą znajdować się najwyżej 2
elektrony o przeciwnych spinach.
Ściśnięcie gazu
ciśnienie wzrasta
x maleje
p rośnie
elektronowego
Ewolucja gwiazd
Jeśli objętość zajmowana przez gaz maleje (wzrasta gęstość),
wówczas zmniejsza się ilość dostępnych dla cząstek stanów
kwantowych w przestrzeni fazowej położeń i pędów.
Gdy cząstki wypełnią wszystkie dostępne stany kwantowe, mamy do
czynienia ze zdegenerowanym gazem elektronowym.
Ciśnienie gazu zdegenerowanego jest określone całkowicie przez
gęstość gazu i nie zależy od jego temperatury.
Dalszemu zapadaniu się jądra gwiazdy przeciwdziała wielkie
ciśnienie zdegenerowanego gazu elektronowego.
Helowe jądro staje się białym karłem o masie około połowy masy
Słońca i wielkości Ziemi – gęstość około 106 razy większa niż
gęstość wody.
Ewolucja gwiazd
Budowa wewnętrzna czerwonego
olbrzyma o masie 5 mas Słońca.
Centralnie położony biały karzeł
otoczony przez niezwykle głęboką
atmosferę gwiazdową.
Rozmiar Słońca.
Powiększone 100 razy
Ewolucja gwiazd
Błysk helowy
Kiedy temperatura w jądrze osiągnie wartość 108 K zapala się hel.
Proces 3 :
4
He  4 He  4 He 12C  
C  4 He 16O  
12
Szybkość tej reakcji jest bardzo czuła na temperaturę ( T40)
Niewielki wzrost temperatury
prowadzi do wybuchu –
gwałtownego zapalenia się helu
(błysk helowy).
Przez krótką chwilę moc wytwarzana
przez czerwonego olbrzyma jest
porównywalna z mocą wszystkich
gwiazd galaktyki.
Ewolucja gwiazd
Olbrzym
C
D
A
B
Błysk helowy (C) wyzwala
tyle energii, że znosi stan
degeneracji gazu
elektronowego.
Gwiazda wchodzi we
względnie stabilną fazę, w
której hel spala się w
węgiel.
Osiada na gałęzi horyzontalnej (C - D).
Ewolucja gwiazd
Superolbrzym
E
C
D
A
B
Po wyczerpaniu zapasu helu
jądro ponownie zapada się, a
zewnętrzne warstwy
rozszerzają (D - E).
Spalanie helu tylko w warstwie
otaczającej jądro.
Powtórzenie etapu (A - B) po
wyczerpaniu zapasów wodoru.
Ewolucja gwiazd małych
Gwiazdy o masach nie większych niż 3 masy Słońca
F
E
C
D
A
Gwiazda odrzuca swoje
warstwy zewnątrzne
odsłaniając gorące jądro
węglowo-tlenowe (E - F).
B
W miarę odrzucania warstw
zewnątrznych rośnie
temperatura powierzchni.
Powstają mgławice planetarne.
Wyrzucane są z prędkością 1000-2000 km/sec
Mgławice planetarne
Gorące jądro węglowe
Mgławice planetarne
Ewolucja gwiazd małych
F
E
C
D
A
Jądro zapada się pod
wpływem grawitacji do
momentu, gdy powstanie
zdegenerowany gaz
elektronowy.
B
G
Powstaje stabilny układ – biały karzeł
Skład białego karła
Ewolucja gwiazd masywnych
Gwiazdy o masach większych niż 3 masy Słońca
Nukleosynteza nie kończy się na węglu, jak dla gwiazd mniejszych.
Gdy wyczerpią się zapasy helu, jądro gwiazdy kurczy się i osiąga
temperaturę (T > 600 mln K), przy której dochodzi do zapalenia węgla:
C 12C 24Mg  
+13,930 MeV
C 12C 23Na  p
+2,238 MeV
C 12C 20Ne  
+4,612 MeV
C 12C 16O  2
-0,114 MeV
12
12
12
12
Ewolucja gwiazd masywnych
Nukleosynteza kończy się na żelazie 56Fe.
Synteza żelaza jest już procesem endotermicznym.
Skąd cięższe pierwiastki?
Ewolucja gwiazd masywnych
Synteza coraz cięższych jąder trwa coraz krócej!
Podczas syntezy żelaza
jądro traci energię
Jądro zaczyna się zapadać
i ogrzewać.
Proces s (slow)
W trakcie spalania helu pojawiają się neutrony, np:
3He + 13C  16O + n
i możliwy staje się radioaktywny wychwyt neutronu:
n + 56Fe  57Fe
Duży przekrój czynny żelaza
na wychwyt neutronu

n + 57Fe  58Fe

n + 58Fe  59Fe
(izotop promieniotwórczy)

59Fe  59Co + e- + ~

n + 59Co  60Co

proces slow: rozpad
60Co  60Ni + e- + ~
wyprzedza wychwyt
Proces s (slow)
Procesy slow i rapid
W ramach procesu s nie można przedłużyć łańcucha do
pierwiastków leżących między bizmutem a torem ( - niestabilne)
Ich rozpowszechnienie można wyjaśnić, zakładając, że istnieje
szybki wychwyt neutronów - proces r (r-rapid) – czas pomiędzy
wychwytami dużo mniejszy niż czas rozpadu.
Proces r możliwy tylko, gdy występują silne strumienie neutronów
(1022 neutronów na cm2 na sekundę).
Wybuch supernowej!
Przykładowa reakcja:
Proces rapid
Procesy slow i rapid
Ewolucja gwiazd masywnych
Podczas zapadania jądro przechodzi przez fazę białego karła
(zdegenerowany gaz elektronowy), jednak masa jest większa niż 1,44M
i ciśnienie zdegenerowanego gazu nie może powstrzymać grawitacji.
W temperaturze 5 – 10 mld K zaczyna się
proces fotodezintegracji jąder:
56
Fe    13 He  4n
4
4
He    2 p  2n
Jądra atomowe
rozpadają się
W procesie tym
pobierana jest
wielka energia
Jądro gwiazdy zapada
się coraz szybciej
Ewolucja gwiazd masywnych
Energia elektronów większa od różnicy masy neutronu i protonu.
Większość protonów zamienia się w neutrony w
wyniku odwrotnego rozpadu beta:


p  e  n 
Jest to proces nieodwracalny, ponieważ rozpady beta
nie mogą zachodzić.
n  p  e   
Na te elektrony nie ma miejsca w przestrzeni fazowej, bo gaz
elektronowy jest zdegenerowany
Gdy elektrony zaczynają znikać ciśnienie
gwałtownie maleje
Gwiazda zapada się
Gwiazdy neutronowe
Neutrony też są fermionami
Powstaje zdegenerowany gaz neutronowy o olbrzymim
ciśnieniu, które zatrzymuje proces kontrakcji.
Jądro staje się gwiazdą neutronową
Obiekt o promieniu około 10 - 20 km, masie równej
1 – 2 mas Słońca i gęstości miliarda ton na cm3!
Gwiazdy neutronowe
Co dzieje się ze zdegenerowanym gazem elektronowym?
Cząstki 1 i 2 nierozróżnialne
Cząstka 1 w stanie a, cząstka 2 w stanie b: ab  a 1  b 2
Cząstka 2 w stanie a, cząstka 1 w stanie b:
Bozony (funkcja falowa
symetryczna):
s 
ba  b 1  a 2
1
a 1  b 2  b 1  a 2
2
Fermiony (funkcja falowa
1
s 
antysymetryczna):
2
a 1  b 2  b 1  a 2
Funkcja falowa 2 fermionów w tym samym stanie znika.
Wybuch supernowej
 Żelazne
jądro o masie ~MSłońca i promieniu ~RZiemi
w ciągu ułamka sekundy kurczy się do R~10 km
tworząc gwiazdę neutronową
 Zewnętrzne warstwy zapadają się i z prędkością ~c/3
odbijają się od jądra
 Przeciwbieżne
strumienie materii zderzają się
 Wytworzona
fala uderzeniowa brnie przez materię
wytwarzając pierwiastki cięższe od Fe
 Wreszcie
odrzuca najbardziej zewnętrzne części gwiazdy
Wybuch supernowej
Supernowa Tycho Brahe
W listopadzie 1572 r. pojawiła się w Kasjopei nowa gwiazda o takiej
jasności, że widoczna była za dnia. Opisał ją duński astronom Tycho
Brahe w pracy „Stella Nova”
animacja
Materia z wybuchu przez około 400 lat utworzyła
kulę gazu i pyłu o średnicy 20 lat świetlnych.
Supernowe
8 października 1604 roku
Kepler zaobserwował w
Drodze Mlecznej wybuch
gwiazdy supernowej. Obraz
powstały przez złożenie
obrazów w różnych zakresach
fal elektromagnetycznych.
Najgorętszy gaz emitujący
promieniowanie X o największej
energii tuż za falą uderzeniową.
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Ewolucja gwiazdy
masywnej
Ewolucja gwiazdy
podobnej do Słońca
Brązowe karły
Masa gwiazdy
Ewolucja gwiazd - podsumowanie
Struktura gwiazdy neutronowej
Neutrony tworzą skomplikowane
struktury - gęstość jest mniejsza
niż normalna gęstość jądrowa.
Jednorodna materia
Bardzo gęsta materia hadronowa –
gęstość znacznie przewyższa
normalną gęstość jądrową.
Struktura gwiazdy neutronowej
Rozkład nukleonów w materii
jądrowej przy malejącej gęstości 
przewidziany przez model
teoretyczny (0 – gęstość jądrowa).
Czerwone – protony, białe - neutrony
Przy niższej gęstości tworzą się
skomplikowane struktury.
T. Maruyama et al., Quantum Molecular Dynamics
Approach to the Nuclear Matter below the Saturation
Density, Phys. Rev., C, 57 (2), 655 (1998).
Struktura gwiazdy neutronowej
Wewnętrzna skorupa i zewnętrzna część jądra
Przy gęstości 41011 g/cm3 neutrony wypływają z jąder. Łączą się w
pary o spinie całkowitym 1 (pary Coopera - bozony), które tworzą
nadciekłą ciecz neutronową.
Przy tych gęstościach neutrony formują egzotyczne obiekty, jak:
„ser
szwajcarski”
„lazanie” „spagetti”
„pulpety”
gęstość
Jednocześnie nieliczne protony łączą się w pary Coopera
(bozony), tworząc nadprzewodnik.
Struktura gwiazdy neutronowej
Wewnętrzna część jądra
Przy gęstości przewyższającej 2 lub 3 krotnie
gęstość jądrową 3x1014 gm/cm3 prawdopodobnie
neutrony rozpadają się, tworząc plazmę kwarkowogluonową.
Struktura
gwiazdy
neutronowej
Krystyna Wosińska, WF PW
Download