Umowa pożyczki - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

advertisement
Załącznik nr 7
UMOWA POŻYCZKI NR …..........................
Zawarta we Wrocławiu, w dniu pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, działającym jako jednostka
organizacyjna Skarbu Państwa, reprezentowanym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana
Purgała zwanym w dalszej części umowy Pożyczkodawcą,
a
Sędzią Sądu................................................................................................, PESEL......................,
zam. …...............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Pożyczkobiorcą.
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
Pożyczkodawca, w oparciu o brzmienie art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) oraz w oparciu
o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu
planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz
warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz. U. z 2012 r., poz. 830) –
zwane w dalszej części umowy rozporządzeniem, udziela Pożyczkobiorcy pomocy
finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, w formie pożyczki.
Pożyczka udzielana jest na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia……………………………
Pożyczkodawca
udziela
Pożyczkobiorcy
pożyczki
w
kwocie......................zł
(słownie:.................................zł), a Pożyczkobiorca pożyczkę tą przyjmuje oraz zobowiązuje
się do jej wykorzystania, zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz zgodnie z § 2
rozporządzenia.
Pożyczka przeznaczona jest na..........................................................................................
§2
Spłata pożyczki
1. Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego corocznie w ustawie
budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat. Zmiana wskaźnika nie stanowi zmiany
warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. O zmianie oprocentowania
Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę na piśmie.
2. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy udzieloną mu pożyczkę, powiększoną
o oprocentowanie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zwrot pożyczki nastąpi do
dnia.............................................
3. Spłata pożyczki następować będzie w równych ratach miesięcznych, powiększonych
każdorazowo o należne oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
i rozpocznie się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki przez Pożyczkobiorcę,
aż do całkowitej spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem.
4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie należnych rat pożyczki z przysługującego mu od
Pożyczkodawcy wynagrodzenia za pracę.
1
§3
Wypłata pożyczki
Wypłata
pożyczki
nastąpi
niezwłocznie
na
rachunek
bankowy
Pożyczkobiorcy
w
banku.......................................nr rachunku...........................................................................
po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
1) ustanowieniu na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenia całości wierzytelności
Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, a to kwoty pożyczki wraz ze wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy oprocentowaniem oraz kosztami postępowania i przedłożeniu
dokumentów
potwierdzających
ustanowienie
zabezpieczenia
na
rzecz
Pożyczkodawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy,
2) w przypadku ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości - przedstawieniu polisy
ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota udzielonej
pożyczki,
3) przedstawieniu Pożyczkodawcy dowodu zaangażowania środków własnych
Pożyczkobiorcy w wysokości co najmniej 10 % przewidywanego pełnego kosztu
planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej,
4) złożeniu Pożyczkodawcy oświadczenia o niekorzystaniu przez Pożyczkobiorcę,
w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy
finansowej, ze zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczki na remont
mieszkania, a w przypadku krótszego okresu pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego - od dnia powołania na stanowisko, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2
rozporządzenia.
§4
Zabezpieczenie wierzytelności
1.
2.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem oraz kosztami
postępowania stanowi hipoteka do kwoty …......................zł, wpisana na pierwszym miejscu
na
rzecz
Pożyczkodawcy,
na
nieruchomości
stanowiącej
własność................................................., położonej w.........................., dla której Sąd
Rejonowy.............................................
prowadzi
księgę
wieczystą
nr …................. Odpis wskazanej księgi wieczystej stanowi integralną część niniejszej
umowy. Właściciel nieruchomości zabezpiecza egzekucję wszelkich wierzytelności
przysługujących Pożyczkodawcy, a wynikających z niniejszej umowy, przedkładając
Pożyczkodawcy tytuł egzekucyjny w formie oświadczenia złożonego w trybie przewidzianym
w art. 777 § 1 pkt 5 kpc/ art. 777 § 1 pkt. 6 kpc. Pożyczkodawca może wystąpić o nadanie
klauzuli wykonalności w terminie do dnia …...
Strony ustalają, iż celem ustanowienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu jest zabezpieczenie spłaty całości wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu
udzielonej pożyczki, to znaczy kwoty pożyczki wraz z wskazanym w § 2 ust. 1 umowy
oprocentowaniem oraz kosztami postępowania.
§5
Prawa i obowiązki stron
1.
Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia Pożyczkodawcę, że:
1) wszystkie
dane,
informacje,
zaświadczenia,
dokumenty
przedstawione
Pożyczkodawcy w celu uzyskania pożyczki zostały rzetelnie i prawidłowo
sporządzone oraz są zgodne z przedstawionym w nich stanem faktycznym
2
2.
3.
4.
5.
i prawnym;
2) zaangażowane środki własne Pożyczkobiorcy w wysokości 10 % przewidywanego
pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej, o których
mowa w niniejszej umowie oraz w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, pochodzą z innych
źródeł niż kredyt lub pożyczka;
3) w dniu zawarcia niniejszej umowy nie jest stroną umowy kredytowej, pożyczki,
leasingu oraz nie posiada zobowiązań w stosunku do osób trzecich za cudzy dług,
poza wyraźnie wskazanymi Pożyczkodawcy;
4) nie zalega z płatnościami z tytułu zobowiązań podatkowych.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzenia kontroli wykorzystania i spłaty
udzielonej Pożyczki;
2) zawarcia i utrzymania do czasu całkowitej spłaty udzielonej pożyczki, na własny
koszt, umów ubezpieczeń nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia,
o którym mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą
niż kwota udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany dostarczać
corocznie kserokopię polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot
zabezpieczenia do Dyrektora Sądu w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki,
nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia (odnowienia) umowy ubezpieczenia
nieruchomości;
3) umożliwienia Pożyczkodawcy podejmowania czynności związanych z dokonywaniem
okresowej oceny sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy, a w szczególności
informowania Pożyczkobiorcy o wszelkich zmianach mających bezpośredni wpływ na
pogorszenie zdolności do terminowej spłaty pożyczki;
4) przedłożenia
Pożyczkodawcy
niezwłocznie
dokumentów
potwierdzających
ustanowienie hipoteki, zgodnie z § 4 umowy.
Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy,
a w szczególności koszty ustanowienia zabezpieczeń oraz postępowań
wieczystoksięgowych, obciążają Pożyczkobiorcę.
Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszego zwrotu pożyczki.
W przypadku zmiany oprocentowania pożyczki, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę na piśmie,
wskazując jednocześnie wysokość obowiązujących aktualnie rat, którą Pożyczkobiorca
jest obowiązany uiszczać.
§6
Rozwiązanie umowy
1. Pożyczkodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
1) Pożyczkobiorca nie spełni warunków wypłaty pożyczki przewidzianych w § 3
niniejszej umowy w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od chwili zawarcia umowy;
2) w sytuacji, w której nastąpiło pogorszenie zdolności Pożyczkobiorcy skutkujące
niemożnością spłaty udzielonej pożyczki w terminie;
3) w sytuacji, w której Pożyczkobiorca zalega ze spłatą rat za trzy okresy płatności;
4) w przypadku niedotrzymania warunków udzielenia pożyczki, w szczególności
wynikających z § 5 niniejszej umowy oraz w przypadku wykorzystania pożyczki na
inny cel niż określony w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
Pożyczkodawca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem
w formie jednorazowej spłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia Pożyczkobiorcy
wezwania do zapłaty.
3. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym
mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
3
(Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.), niespłacona kwota pożyczki, oprocentowana do dnia jej
spłaty w wysokości wskazanej w rozporządzeniu, podlega zwrotowi w formie
jednorazowej spłaty w terminie określonym w wezwaniu.
4. Niedotrzymanie przez Pożyczkobiorcę określonego przez Pożyczkodawcę terminu spłaty
będzie skutkowało realizacją ustanowionych przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń
pożyczki.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą
mieć przepisy kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy dla
Pożyczkodawcy sąd powszechny we Wrocławiu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Pożyczkodawca
Pożyczkobiorca
4
Download