Zasady rozpoznawania i leczenia wrodzonych wad serca u dzieci

advertisement
ZASADY ROZPOZNAWANIA
I LECZENIA WRODZONYCH
WAD SERCA U DZIECI
Klinika Kardiologii i Nefrologii
Dziecięcej I Katedry Pediatrii
Akademii Medycznej
w Poznaniu
Wrodzone wady serca
z
częstość występowania
–
z
10 na 1000 żywo urodzonych noworodków
etiologia
–
–
nieznana – 90%
czynniki genetyczne
z anomalie chromosomowe – 8 %
Wrodzone wady serca
z
etiologia
–
czynniki środowiskowe
z stan zdrowia matki - cukrzyca, toczeń
układowy, alkoholizm, padaczka
z czynniki infekcyjne - różyczka, infekcja
wirusowa
z działanie
leków i toksyn
Wady serca w zespołach
uwarunkowanych genetycznie
z
z
z
z
z
z
zespół Downa - trisomia 21
zespół Edwardsa - trisomia 18
zespół Patau - trisomia 13
zespół Turnera
zespół Marfana
zespół DiGeorge’a
Objawy niewydolności serca
PARAMETRY
0 punktów
1 punkt
2 punkty
karmienie:
ilość, czas
>100ml
<40min
70-100ml
>40min
<70ml
oddechy
<50/min
50-60/min
>60/min
czynność serca
<160/min
160-170/min
>170/min
powiększenie
wątroby
perfuzja
obwodowa
<2cm
2-3cm
>3cm
prawidłowa
nieprawidłowa
Przewodozależne wady serca
z
przewodozależny przepływ płucny
–
z
przewodozależny przepływ systemowy
–
z
lewo-prawy przepływ przez PDA
prawo-lewy przepływ przez PDA
przewodozależne mieszanie się krwi
Przewodozależne wady serca
z
utrzymanie drożności PDA - Prostaglandyna E1
- Prostin VR - wlew ciągły
–
skutki uboczne
z zaburzenia oddychania
z tachykardia
z biegunka
z gorączka
Przewodozależne wady serca
z
przewodozależny przepływ płucny
–
lewo-prawy przepływ przez PDA
z krytyczna PS
z atrezja PV
z atrezja TV
Przewodozależny przepływ płucny
Przewodozależny przepływ płucny
Operacja Fontana
Przewodozależne wady serca
z
przewodozależny przepływ systemowy
–
prawo-lewy przepływ przez PDA
z krytyczna AS
z ciasna CoA
z HLHS
z IAA
Zespół hipoplazji lewego serca
Przewodozależne wady serca
z
przewodozależne mieszanie się krwi
–
TGA, złożone WWS
Wrodzone wady serca
z
z
niesinicze
sinicze
z
z
z
ze zwiększonym
przepływem
płucnym
ze zmniejszonym
przepływem
płucnym
z prawidłowym
przepływem
płucnym
Banding tętnicy płucnej
Zespolenie systemowo-płucne
Wrodzone wady serca bez sinicy
z
z przeciekiem lewo-prawym
–
–
–
–
z
VSD
ASD
AVSD
PDA
z utrudnionym odpływem krwi
–
–
–
AS
PS
CoA
Wrodzone wady serca z sinicą
z
zmniejszony przepływ płucny
–
–
z
ToF
anomalia Ebsteina
zwiększony przepływ płucny
–
–
–
TGA
TAPVR
TAC
WADY SERCA BEZ SINICY
z przeciekiem lewoprawym - VSD
Wady serca z przeciekiem
lewo-prawym
z
z
z
z
z
z
zwiększony przepływ płucny
objawy niewydolności serca
nawracające infekcje dróg oddechowych
brak przyrostu masy ciała
zmiany strukturalne w tętniczkach płucnych
nadciśnienie płucne
przeciek prawolewy, desaturacja krwi tętniczej, sinica, zmiany
nieodwracalne - zespół Eisenmengera
Ubytek międzyprzedsionkowy - ASD
Ubytek międzykomorowy - VSD
z
20% wrodzonych wad serca
z
podział wg Soto
–
–
–
okołobłoniasty
mięśniowy
podtętniczy
Ubytek międzykomorowy
OKOŁOBŁONIASTY VSD
MIĘŚNIOWY VSD
PODTĘTNICZY VSD
VSD - hemodynamika
z
przeciek lewo-prawy
–
z
zwiększony przepływ płucny
–
–
–
–
z
zależy od wielkości VSD i oporu płucnego
zmiany strukturalne w tętnicach płucnych
narastający opór płucny
nadciśnienie płucne
przeciek prawo-lewy - zespół Eisenmengera
przeciążenie objętościowe komory lewej
–
–
rozstrzeń i przerost
wzrost ciśnienia w LA i żyłach płucnych
VSD – objawy kliniczne
z
z
z
z
z
w okresie noworodkowym – fizjologicznie
wysoki opór płucny – możliwy brak objawów
szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu
mostka z drżeniem okolicy przedsercowej
objawy niewydolności serca
brak przyrostu masy ciała
nawracające infekcje dolnych dróg
oddechowych
VSD - RTG
z
z
z
z
powiększenie LV
powiększenie LA
wzmożony rysunek
naczyniowy płuc
cechy zastoju
żylnego
VSD - EKG
z
z
z
cechy przerostu LV
cechy przeciążenia LA
w nadciśnieniu płucnym - prawogram
MIĘŚNIOWY VSD
MIĘŚNIOWY VSD
OKOŁOBŁONIASTY VSD
VSD - leczenie
z
farmakologiczne – do czasu korekty chirurgicznej
–
z
operacyjne
–
–
z
leczenie niewydolności serca
korekta całkowita
banding PA
inwazyjne
WADY SERCA BEZ SINICY
z utrudnionym
odpływem krwi - CoA
Koarktacja aorty - CoA
z
z
z
5% wrodzonych wad
serca
nadprzewodowa –
zwężenie powyżej
przewodu tętniczego
– typu niemowlęcego
podprzewodowa –
zwężenie poniżej
przewodu tętniczego
– typu dorosłych
CoA – objawy kliniczne
z
u noworodków z ciasnym zwężeniem
pojawiają się w miarę zamykania się
przewodu tętniczego
–
–
–
objawy niewydolności serca
słabo wyczuwalne tętno na kończynach dolnych
szmer niecharakterystyczny
CoA – objawy kliniczne
z
u dzieci starszych
–
–
–
–
–
–
w znaczącej CoA – chromanie przestankowe
lepiej rozwinięta górna połowa ciała
słabiej wyczuwalne tętno na kończynach dolnych
nadciśnienie tętnicze
szmer ciągły między łopatkami – naczynia
krążenia obocznego
szmer wyrzutowy nad aortą
CoA - EKG
z
u noworodków
–
–
z
cechy przerostu RV
zaburzenia okresu repolaryzacji
u dzieci starszych
–
cechy przerostu LV
CoA - RTG
z
u noworodków
–
z
kardiomegalia
u dzieci
–
–
–
powiększenie LV
poszerzona AoA
nadżerki na dolnych krawędziach żeber
CoA - angiografia
CoA – ECHO
CoA - leczenie
z
chirurgiczne usunięcie miejsca zwężenia
–
–
z
zespolenie koniec do końca
z użyciem łaty
plastyka balonowa zwężenia
–
w nawrocie zwężenie
WADY SERCA BEZ SINICY
z utrudnionym
odpływem krwi - AS
Zwężenie lewego ujścia tętniczego AS
z
z
z
z
3-6% wrodzonych
wad serca
zastawkowe
nadzastawkowe
podzastawkowe
AS - hemodynamika
z
z
z
z
podwyższenie ciśnienia skurczowego LV
przerost mięśnia LV
podwyższenie ciśnienia późnorozkurczowego LV
obniżenie podatności LV
AS – objawy kliniczne
z
łagodne, umiarkowane
–
–
długi bezobjawowy
przebieg
wykrywane
przypadkowo podczas
rutynowych badań
z
ciężkie
–
–
–
omdlenia
duszność po wysiłku
bóle wieńcowe
AS – objawy kliniczne
z
z
zwiększone ryzyko infekcyjnego zapalenia
wsierdzia
ryzyko nagłego zgonu - 4-20%
–
z
tętno na tętnicach obwodowych
–
–
–
z
może być pierwszą manifestacją choroby
małe i umiarkowane AS - prawidłowe
ciężkie AS – zwiększone tętnienie tętnicy szyjnej i
ramiennej
bardzo ciężkie AS - słabo wyczuwalne
osłuchiwanie
–
–
szmer skurczowy o charakterze wyrzutowym
pojedynczy głośny II ton
krytyczna AS u noworodków
z
z
z
z
z
wzrost ciśnienia skurczowego i
późnorozkurczowego w lewej komorze
upośledzenie przepływu wieńcowego
wzrost ciśnienia w lewym przedsionku
wzrost ciśnienia w łożysku płucnym
po zamknięciu przewodu tętniczego
–
–
–
–
dekompensacja
spadek ciśnienia systemowego
spadek rzutu serca
kwasica metaboliczna
krytyczna AS
z
z
z
niewielka sinica, szarość powłok
tętno na tętnicach obwodowych słabo
wyczuwalne
szmer nad sercem
–
–
–
–
z
z
skurczowy w środkowej części mostka
promieniujący na prawo
głośność 2/6 – 4/6 w skali Levine`a
bardzo cichy w złej funkcji LV
rytm cwałowy
niewydolność krążeniowo-oddechowa
AS - RTG
z
powiększenie LV
poszerzenie AoA
z
u noworodków
z
–
–
powiększenie serca
cechy zastoju w
krążeniu plucnym
AS - EKG
z
z
z
cechy przerostu LV
zaburzenia repolaryzacji nad LV
u noworodków przerost RV
AS - ECHO
AS – ECHO Doppler
AS - leczenie
–
–
–
przezskórna walwuloplastyka balonowa
komisurotomia aortalna
wymiana zastawki aortalnej
z sztuczna
z homogenna
z operacja metodą Rossa
AS – walwuloplastyka balonowa
AS – operacja Rossa
WADY SERCA Z SINICĄ
ze zmniejszonym
przepływem płucnym ToF
Tetralogia Fallota - ToF
3-5% wrodzonych wad serca
z ubytek międzykomorowy
z zwężenie drogi odpływu RV
z dekstropozycja aorty
z przerost RV
ToF - hemodynamika
z
zaburzenia hemodynamiczne zależą od
stopnia zwężenie drogi odpływu prawej
komory (RVOTO) i wielkości VSD
–
–
–
–
znaczne RVOTO
przeciek prawo- lewy
niewielkie RVOTO
przeciek lewo-prawy
sinica
bez sinicy
ToF – objawy kliniczne
z
z
z
z
z
ciężkie niedotlenienie
pozornie zdrowe
dziecko
sinica
szmer skurczowy nad tętnicą płucną
palce pałeczkowate, objaw kucania
napady anoksemiczne
ToF – napady anoksemiczne
z
z
z
z
6 m.ż. - 2 r.ż.
nagły spadek przepływu płucnego wskutek
zwężenia RVOT
po śnie – niski opór systemowy, prowokowane
wysiłkiem, stresem, defekacją, zmiana
temperatury otoczenia
tachypnoe, niepokój, krzyk, utrata przytomności,
drgawki, zblednięcie, zsinienie, wiotkość
ToF – napady anoksemiczne
z
postępowanie
–
–
–
–
z
ułożenie z kolanami przygiętymi do klatki
piersiowej
tlen przez maskę
wyrównanie kwasicy
dolatyna, morfina, propranolol
napad anoksemiczny jest wskazaniem
do przekazania dziecka do ośrodka
referencyjnego celem podjęcia decyzji
o leczeniu operacyjnym
ToF – RTG
z
z
z
sylwetka serca w
kształcie buta –
Coeur en sabot
powiększenie RV
wcięcie w miejscu
pnia płucnego
ToF - EKG
z
z
z
prawogram
przerost RV
powiększenie RA
ToF - ECHO
ToF - leczenie
z
z
w przypadku przewodozależnego przepływu
płucnego – prostaglandyna E1
zabiegi chirurgiczne
–
–
pierwotna korekcja wady – przed 1 rokiem życia
leczenie dwuetapowe - zabieg paliatywny,
następnie korekcja całkowita
z zespolenie systemowo-płucne
z walwuloplastyka balonowa
ToF - leczenie
ToF - leczenie
WADY SERCA Z SINICĄ
ze zwiększonym
przepływem płucnym TGA
PRZEŁOŻENIE WIELKICH PNI
TĘTNICZYCH - TGA
z
5% wrodzonych wad serca
z
niezgodne połączenia komorowo-tętnicze
–
–
aorta odchodzi z prawej komory
tętnica płucna odchodzi z lewej komory
TGA - hemodynamika
z
z
z
w krążeniu systemowym – krew
nieultlenowana
w krążeniu płucnym – krew utlenowana
dla przeżycia dziecka konieczne połączenia
w postaci:
–
–
–
PDA – prostaglandyna E1
ASD – zabieg Rashkinda
VSD – wada współistniejąca
TGA – objawy kliniczne
z
z
z
nie zaburza rozwoju płodu
sinica centralna w pierwszych godzinach życia
brak szmeru
TGA - badania
z
EKG
–
brak cech
charakterystycznych
z
RTG
–
–
–
prawidłowy
owalna sylwetka serca
cechy zwiększonego
przepływu płucnego
TGA - ECHO
TGA - leczenie
z
z
z
z
Prostaglandyna E1
zabieg Rashkinda
korekcja anatomiczna - arterial switch operacja Jatene’a - przed fizjologicznym
spadkiem ciśnienia w LV
korekcja fizjologiczna - operacja Mustarda,
operacja Senninga
TGA – operacja Jatene’a
Miłego dnia!
Download