Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach - PROW 2014-2020

advertisement
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
Rzeszów, październik 2015
1
UREGULOWANIA PRAWNE:
1.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
2.
Rozporządzenie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW
oraz EFMiR
3.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349)
4.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378)
5.
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2015 poz. 1130)
6.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)
2
ZAKRES UDZIELONEGO WSPARCIE W RAMACH
PROW 2014-2020:
1. WSPARCIE
2. WYBÓR
PRZYGOTOWAWCZE
LSR
3. PROJEKTY
WŁASNE
4. PROJEKTY
GRANTOWE
5. PROJEKTY
DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6. POZOSTAŁE
3
OPERACJE WŁASNE
DEFINICJA:
Operacje „własne” LGD, w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD, są to:
•
operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR,
•
służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD,
•
które nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.
WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
Pomoc na „operację własną LGD” jest przyznawana jeżeli:
•
operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia
kryteriów wyboru określonych w LSR;
•
po upływie terminu 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej
informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nikt uprawniony do wsparcia nie
4
zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
OPERACJE WŁASNE
FORMA POMOCY
-
refundacja kosztów
-
100 % kosztów kwalifikowalnych
-
jedna operacja własna LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych
BENEFICJENT
Lokalne Grupy działania
5
PROJEKTY GRANTOWE
Projekty grantowe uregulowane zostały przepisami prawa dotyczącymi zasad realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Art. 35 Dz.U. 2015
poz. 1146).
DEFINICJA:
1. Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe.
2. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.
3. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany
w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji
projektu grantowego.
4. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
5. Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył
grantobiorcy, na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.
6
PROJEKTY GRANTOWE
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO LGD
1.
koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2.
operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez
beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3.
operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza
tym obszarem;
4.
realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
5.
w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań
(przyznanie dwóch grantów).
7
PROJEKTY GRANTOWE
DODATKOWE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO GRANTOBIORCY
1.
inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących własnością lub
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,
2.
podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby, kwalifikacje
i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
3.
nie może wykonywać działalności gospodarczej
8
PROJEKTY GRANTOWE
ZAKRES POMOCY

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych;

zachowanie dziedzictwa lokalnego;

budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej;

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc przyznawana jest na zakresy określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia MRiRW
z wyłączeniem:
-
podejmowania działalności gospodarczej,
-
tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
-
rozwijania działalności gospodarczej,
-
a także podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie.
9
PROJEKTY GRANTOWE
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ogólne (od dnia 1 stycznia 2014 r.),
zakup robót budowlanych lub usług,
zakup lub rozwoj oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących
eksponaty,
zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na
mocy prawodawstwa krajowego VAT.
koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz
10
racjonalne;
PROJEKTY GRANTOWE
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
11.
Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne.
12.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, w formie
nieodpłatnej pracy ustalanej jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
13.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
14.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów
11
ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia
się
wartość rynkową tych kosztów.
PROJEKTY GRANTOWE
FORMA POMOCY I INTENSYWNOŚĆ
Forma wsparcia - Refundacja kosztów
-
jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych
-
wysokość grantu w ramach projektu grantowego wynosi od 5 tys. złotych do 50 tys. złotych
-
limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną
LGD nie może przekroczyć 100 tys. złotych
-
suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć
20% kwoty środków na projekt grantowy
-
intensywność pomocy wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od
charakteru operacji i rodzaju beneficjenta, zaś dla jednostki sektora finansów publicznych
kształtuje się na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych
12
PROJEKTY GRANTOWE - BENEFICJENCI
Beneficjent projektu grantowego – Lokalna Grupa Działania
Beneficjent ostateczny projektu grantowego – grantobiorca
Grantobiorcami mogą być:
•osoby fizyczne.
•osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich
jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
•jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność
prawną.
•sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej np. KGW reprezentowane przez podmioty
posiadające zdolność prawną (limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę i nie
pomniejsza limitu podmiotu reprezentującego).
Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone w 13rozporządzeniu
w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.
PROJEKTY GRANTOWE
Proces realizacji projektów grantowych
Projekt grantowy powinien być wskazany w LSR ze względu na plan budżetu oraz wskaźniki
LGD składa wniosek o przyznanie pomocy (WOPP) na projekt grantowy do samorządu
województwa (SW) – nabór ciągły
WOPP zawiera opis planowanych do realizacji zadań (ogólnie) oraz plan finansowy
Proces o przyznanie pomocy na projekt grantowy kończy się zawarciem umowy pomiędzy
LGD a SW.
LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców, przeprowadza nabór oraz dokonuje wyboru
grantobiorców.
14
PROJEKTY GRANTOWE
Proces realizacji projektów grantowych
W ramach konkursu stosuje się odpowiednio :
1.
procedurę zapewniającą bezstronność członków rady,
2.
kryteria wyboru:

muszą być określone przez LGD w LSR,

będą podlegały ocenie podczas konkursu na wybór LSR,

ewentualna zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody właściwego SW.
3.
wymagania co do składu rady oraz parytetu.
Za realizację projektu grantowego (tzn. osiągnięcie celu oraz zaplanowanych wskaźników oraz
utrzymanie celu w okresie trwałości projektu inwestycyjnego) odpowiada LGD
15
PROJEKTY GRANTOWE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA (LGD) (art. 36 ustawy o zasadach
finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020)
1. Beneficjent projektu grantowego odpowiada w szczególności za:
1) realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;
2) przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru grantobiorców;
3) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców;
4) zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu;
5) rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;
6) monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców;
7) kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców;
8) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.
16
2. Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego,
opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.
PROJEKTY GRANTOWE – UMOWA O POWIERZENIE GRANTU (art. 35 ust.6 ustawy o zasadach
finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020)
Umowa o powierzenie grantu zawierana między grantobiorcą a beneficjentem projektu
grantowego określa w szczególności:
1) zadania grantobiorcy objęte grantem;
2) kwotę grantu i wysokość wkładu własnego;
3) warunki przekazania i rozliczenia grantu;
4) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu
grantowego;
5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione
podmioty.
17
OPERACJE ADRESOWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW
1.
podejmowanie działalności gospodarczej
2.
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
3.
4.
rozwijanie działalności gospodarczej
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w/w zakresie
18
OPERACJE ADRESOWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW
rozwój przedsiębiorczości, przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej
BENEFICJENCI:

osoby fizyczne,

spółki,

osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy
ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność
gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów), które w
okresie 2 lat poprzedzających złożenie WOPP nie prowadziły działalności gospodarczej
podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie została im
przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie.

jest z obszaru wiejskiego objętego LSR;
19
rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:

opracowanie i przedłożenie biznesplanu,

operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę. Miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 2 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej. Powyższy zapis nie dotyczy osób fizycznych, które
podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą, z tym że pomoc zostanie
przyznana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności przez co najmniej 2 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej.
20
rozwój przedsiębiorczości, przez podejmowanie działalności gospodarczej
FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:
1.
2.
PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (PREMIA)
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

pierwsza transza pomocy obejmuje 70% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana
niezwłocznie po zawarciu umowy;

druga transza pomocy obejmuje 30% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli
operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
3.
MAX 100 tys. zł lub do wysokości określonej w LSR
21
rozwój przedsiębiorczości, przez:
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
BENEFICJENCI:

MIKRO lub

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
będący przedsiębiorstwem spożywczym, w którym jest prowadzona działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego
przedsiębiorstwa jest przetwarzanie.
22
rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:

opracowanie i przedłożenie biznesplanu,

podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej, której
przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w PKD jako produkcja artykułów spożywczych
lub produkcja napojów;

operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne
niż ubiegający się o przyznanie pomocy.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji
w zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą,
23
rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

refundacja części kosztów kwalifikowalnych

pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 % kosztów
kwalifikowalnych

500 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres
realizacji PROW 2014-2020

500 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację
24
rozwój przedsiębiorczości, przez:
c) rozwijanie działalności gospodarczej
BENEFICJENCI:

MIKRO lub

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:

opracowanie i przedłożenie biznesplanu,

operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Miejsce pracy musi zostać
utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

utworzenie miejsca pracy w wymiarze 1 etatu nie ma zastosowania w przypadku, gdy suma kwot
pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy,
o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys.
złotych.

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał dotychczas pomocy
25 na operację
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia
przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej;
rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:

podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie otrzymał dotychczas pomocy na operację
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za
spełnienie warunku, o utworzenia miejsca pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu
w odniesieniu do innej operacji (miejsce pracy nie może być liczone podwójnie).
FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

refundacja części kosztów kwalifikowalnych

pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 % kosztów
kwalifikowalnych

300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres
26
realizacji PROW 2014-2020

300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację
Pomoc na operację w zakresach:

podejmowanie działalności gospodarczej,

tworzenie lub rozwój inkubatorów,

rozwijanie działalności gospodarczej
nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako:
1.
działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2.
górnictwo i wydobywanie;
3.
działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4.
przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5.
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6.
produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7.
produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8.
produkcja metali;
9.
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
10.
transport lotniczy i kolejowy,
11.
gospodarka magazynowa.
27
rozwój przedsiębiorczości, przez:
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie:

podejmowania działalności gospodarczej,

tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

rozwijania działalności gospodarczej.
BENEFICJENCI:

Wszyscy beneficjenci z powyższych zakresów
WARUNKI PRZYZANIA I WYPŁATY POMOCY:
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie ubiega się
jednocześnie o przyznanie pomocy na operację w zakresie:



podejmowania działalności gospodarczej lub
tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub
28
rozwijania działalności gospodarczej i spełnia warunki przyznania pomocy w tym zakresie.
rozwój przedsiębiorczości przez podnoszenie kompetencji osób
FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

refundacja części kosztów kwalifikowalnych

pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 70 % kosztów
kwalifikowalnych

300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres
realizacji PROW 2014-2020

300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację
29
POZOSTAŁE OPERACJE
wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na
obszarze objętym LSR:
1.
a)
b)
c)
w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na operację w w/w zakresie jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie
o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług
oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego
znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie pracy, związane z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji
w zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między30 podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą
POZOSTAŁE OPERACJE
2.
rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania
„podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .
3.
zachowanie dziedzictwa lokalnego.
4.
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Pomoc na operację w zakresie określonym w pkt 3 i 4 jest przyznawana, jeżeli operacja służy
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
5.
budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
31
POZOSTAŁE OPERACJE
6.
promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na operację w powyższym punkcie jest przyznawana, jeżeli operacja:

służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl
wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych
w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż
jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
FORMA I INTENSYWNOŚĆ PRZYZNANIA POMOCY:

refundacja części kosztów kwalifikowalnych

pomoc jest przyznawana do wysokości określonej w LSR lecz nie wyżej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych

jednostki sektora finansów publicznych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych

300 tys. zł - maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji
32
PROW 2014-2020

300 tys. zł – maksymalna wysokość pomocy na jedną operację
Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR
1.
Wniosek o wsparcie na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD jest składany do
LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.
2.
LGD dokonuje wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w terminie 45 dni od dnia następującego
po ostatnim dniu terminu naboru wniosków.
3.
Rada dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród operacji
które:

są zgodne z LSR,

zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,

są zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu
4.
W terminie 7 dni od daty zakończenia wyboru operacji LGD:

Przekazuje wnioskodawcom pisemną informację o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem
liczby punktów, a także informacją, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o
naborze wniosków.

Zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych,
ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków dostępnych na sfinansowanie realizacji operacji w
ramach tego konkursu.
33

Przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji, wraz z
dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru.
Wybrane regulacje dotyczące wsparcia na realizację LSR

Jeżeli operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, lub nie uzyskała minimalnej liczby punktów
koniecznych do wyboru operacji, lub nie mieści się w limicie środków dostępnych na realizację operacji
w dniu przekazywania wniosku do SW – należy w informacji o wynikach wyboru operacji zawrzeć
pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

Protest wnosi się za pośrednictwem LGD do zarządu województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia
informacji o wynikach wyboru operacji.

O złożonym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa.

Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie
wsparcia dotyczących wybranych operacji.
34
Dziękuję za uwagę
35
Download