WYNAGRODZENIE AGENTA WSTĘP Agent zarabia dwu etapowo

advertisement
WYNAGRODZENIE AGENTA
WSTĘP
Agent zarabia dwu etapowo:
a) zaliczka
b) prowizja
a) ZALICZKA
Tabela nr 2
ZALICZKI
a) do 20 000 zł - 150 zł brutto zaliczki,
b) od 20 001 zł do 50 000 zł - 250 zł brutto zaliczki,
c) od 50.001 zł do 100.000 zł - 500 zł brutto zaliczki,
d) powyżej 100 000 zł – 900 zł brutto zaliczki
Agent za sam fakt podpisania umowy z Klientem otrzyma zaliczkę na poczet przyszłego
wynagrodzenia. Wysokość zaliczki przy danej umowie z Klientem ustala samo BPG.
b) PROWIZJA
Tabela 1
PLAN KARIERY
WYSOKOŚĆ PROWIZJI
10
15
20
25
30
35
38
42
LICZBA PODPISANYCH UMÓW Z KLIENTAMI
INDYWIDUALNIE
GRUPOWO
KARIERA
Przedstawiciel
Doradca Klienta
Specjalista ds. odszkodowań
Kierownik
Vice Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor Regionalny
Dyrektor Generalny
5
15
30
75
150
350
700
5
15
60
150
300
700
1500
PLAN KARIERY LEADER
WYSOKOŚĆ PROWIZJI
44
46
48
50
KARIERA
Leader
Leader Silver
Leader Gold
Leader Platinium
WYKSZTAŁCENIE
2 Dyrektorów Generalnych
2 Leaderów
2 Leaderów Silver
2 Leaderów Gold
System musi umieć odróżniać, czy Agent podpisał sam umowę (INDYWIDUALNIE), czy dokonali tego
podlegli mu strukturalnie Agenci (GRUPOWO), bo od tego zależy szybkość awansu, zgodnie z Tabelą
nr 1. Do GRUPOWEGO wchodzą także umowy podpisane indywidualnie przez Agenta.
Awans następuje po podpisaniu określonej liczby umów INDYWIDUALNIE lub GRUPOWO.
STRUKTURA
Struktura ma mieć charakter piramidalny, gdzie Agenci wyższego szczebla zarabiają na działaniach
tych znajdujących się poniżej
Zgodnie z zasadą:
Agent ma prawo do szkolenia i rozbudowy sieci podległych sobie strukturalnie Agentów, za co otrzyma
dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej nadprowizją. Nadprowizja jest wartością, która wypłacana będzie
zgodnie z planem kariery. Stanowi ona różnicę pomiędzy prowizją własną, a prowizją podległych
strukturalnie Agentów.
Przykład:
Prowizja (35%-25%=10%)
Zarobek Agenta – 200 zł
Dyrektor – 35%
Prowizja (25%-25%=0%)
Zarobek Agenta – 0 zł
Kierownik – 25%
I. Prowizja (25%-15%=10%)
Zarobek Agenta – 100 zł
II. Prowizja (25%-10%=15%
Zarobek Agenta – 150 zł
Łączny zarobek: 250 zł (100 zł + 150 zł)
Zarobek Agenta – 150 zł
Kierownik – 25%
Doradca Klienta – 15%
Zarobek Agenta – 100 zł
Zarobek BPG – 1.000 zł
Klient
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 5.000 zł
odnotowujemy to w systemie w koncie danego Klienta (wpłat jest na ogół
kilka, w różnych terminach, więc system powinien mieć historię wpłat),
gdzie wskazana jest wysokość prowizji określona w umowie z Klientem, w
tym przypadku niech będzie 20%. Zarobek nasz, czyli BPG – 1.000 zł
Przedstawiciel – 10%
Zarobek BPG – 1.000 zł
Klient
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości
4.000 zł odnotowujemy to w systemie w koncie
danego Klienta, gdzie wskazana jest wysokość
prowizji określona w umowie z Klientem, w tym
przypadku niech będzie 25%. Zarobek nasz, czyli BPG
– 1.000 zł
Wyjaśnienie do diagramu: przy zarobku BPG 2.000 zł (tj. 1.000 zł + 1.000 zł) – wszyscy przedstawiciele
łącznie zarobią 700 zł.
ZASADY WYNAGRADZANIA AGENTÓW
I.
Agent otrzymuje najpierw zaliczkę, a następnie prowizję, która liczona jest tylko od
uzyskanego dla Klienta odszkodowania przez BPG. Zaliczka obniża należną prowizję według
następującej zasady:
Przykład 1: zaliczka 150 zł a prowizja 140 zł, w tym przypadku Agent nie otrzymuje dodatkowej
wypłaty (bo prowizja nie przewyższyła wartości zaliczki), ale wpłata jest już odnotowywana w
systemie na koncie Klienta.
Przykład 2: gdy, zaliczka wynosi 150 zł a prowizja 220 zł wówczas wypłacana jest na rzecz Agenta
kwota 70 zł (bo prowizja przewyższyła wartość zaliczki: 220 zł -150 zł = 70 zł)
UWAGA: Od zaliczek Agenci wyższego szczebla nie otrzymują prowizji. Jednakże gdy wpłynie
kwota tytułem odszkodowania dla Klienta, czy tak jak w przykładzie 1 czy przykładzie 2, Agenci
wyższego szczebla otrzymają już prowizję, bo prowizja dla Agenta i dla Agenta wyższego szczebla
liczona jest tylko od uzyskanego dla Klienta odszkodowania przez BPG, a więc w przykładzie 1
Agent nie dostanie wynagrodzenia tytułem prowizji, bo kwota zaliczki jest wyższa, ale Agent
wyższego szczebla już taką prowizję dostanie.
II.
Może się okazać, że zaliczka zostanie wypłacona na rzecz Agenta ale na danej sprawie nic nie
zarobimy, wówczas zaliczka podlega zwrotowi powinna wówczas pomniejszać należne
wynagrodzenie danego Agenta przysługujące mu z innych spraw, ale dopiero po wskazaniu w
systemie, że sprawa została zamknięta bez żadnego zarobku dla BPG (np. w ramach zaliczki
wypłaciliśmy 150 zł a na sprawie nic nie zarobiliśmy więc wynik: minus 150 zł). A więc w profilu
Agenta obok okienka należne wynagrodzenie osobno okienko z informacją potrącenia i dopiero
wówczas właściwa kwota.
III.
W systemie musiałaby być opcja pomniejszania prowizji danego Agenta o ½ (np. osobny
przycisk jeszcze przy etapie wprowadzaniu umowy Klienta do systemu), ale tylko w stosunku do
konkretnej sprawy Klienta (np. brak osobistego udziału Agenta przy podpisaniu umowy, tylko przez
pracowników BPG, co zgodnie z umową agencyjną wywołuje taki skutek). Pomniejszenie prowizji
powinno dotknąć tylko danego Agenta bez wpływu na cała pozostałą strukturę piramidy. Przykład:
Dyrektor – 35%
Przedstawiciel – 10%
IV.
Z uwagi na spełnienie określonego warunku, który można stwierdzić już na etapie wprowadzania
do systemu umowy Klienta pozyskanego przez Agenta (tj. brak osobistego udziału przy podpisaniu
umowy Agenta, tylko przez pracowników BPG) – prowizja w danej sprawie ulega zmniejszeniu o ½,
czyli otrzymuje od zarobku BPG tyko 5% zamiast 10%. Ale Agent strukturalnie wyżej nad nim
otrzymuje należne mu wynagrodzenie według zasady ogólnej, tj. 35%-10%, bo podstawową stawką
prowizyjną dla Przedstawiciela jest 10% a nie 5%
Prowadzenie spraw przez BPG przebiega dwutorowo:
- etap przedsądowy – na tym etapie możemy już zakończyć sprawę. W systemie powinna
pojawić się funkcja, w panelu klienta możliwość zaznaczenia, „Sprawa w toku”, „Sprawa
zakończona”, „Sprawa skierowana do sądu” z podaniem daty zmian.
- etap sądowy – dotychczasowa umowa z Klientem może ulec zmianie w następstwie czego
prowizja może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu system powinien potrafić oddzielić wpłaty
dokonane na etapie sądowym od wpłat na etapie sądowym. W panelu Klienta powinien być
przycisk sąd, który po zaznaczeniu aktywowałby pola dotyczące nowej umowy. Na etapie
sądowym prowizja należna Agentowi ulega z automatu zmniejszeniu o ½ dla każdego w
strukturach, a więc nie tylko temu Agentowi który pozyskał klienta. Przykład:
Etap przedsądowy
20%
Umowa z klientem
Etap sądowy
Likwidacja szkody
40%
ETAP PRZEDSĄDOWY
Dyrektor – 35%
Zasad ogólna jak na początku
Przedstawiciel – 10%
KLIENT
ETAP SĄDOWY
Dyrektor – 35%
Przedstawiciel – 10%
W tym przypadku wynagrodzenie ulega
podzieleniu przez ½, czyli Przedstawiciel otrzyma
5%, natomiast Dyrektor (35%-10%)=25% * ½, czyli
12,5%
KLIENT
V.
Dane dotyczące Klienta
BPG powinno przy koncie Kliencie mieć dostęp do:
1) imię, nazwisko Klienta, nazwa firmy Klienta (Agent tylko pierwszą literę firmy …..)
2) adresu zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (z możliwością modyfikacji),
3) adres do korespondencji (z możliwością modyfikacji)
4) nr telefonu/adres mailowy (z możliwością modyfikacji)
5) nr rachunku bankowego, który bank/przekaz pocztowy
6) osoba fizyczna/prowadząca działalność gospodarcza, wówczas pewne pola stają się
aktywne bądź też nie: gdy własna działalność wówczas aktywny staje się NIP a nie
aktywny PESEL, aktywne dodatkowo okienko nazwa firmy a nie aktywne imię i nazwisko;
Dane dotyczące umowy (u jednego Klienta może być kilka umów):
1) data podpisania umowy, nr umowy, okres na jaki zawarta została umowa (rok/miesiąc)
2) data wypadku,
3) krótki opis do umowy,
4) miejsce na różnego rodzaje adnotacje do danej umowy z Klientem
5) wysokość prowizji BPG
6) dane dotyczące w jaki sposób trafił do nas Klient:
a) poprzez Agenta, który pozyskał Klienta – w tym miejscu powinna być możliwość
wybrania z listy lub możliwość wprowadzenia danych nowego Agenta (poprzez
otworzenie nowego okna)
b) Internet
c) inny – możliwość opisania
7) gdy do podpisania umowy doszło dzięki Agentowi, wówczas wysokość prowizji Agenta
na dzień podpisania umowy, z opcją jej zmniejszenia o ½ (patrz pkt. III programu) –
system po wprowadzeniu daty umowy z Klientem powinien sam określić jak wysoka jest
prowizja tego Agenta
8) możliwość wprowadzenia w danej umowie kilka razy kwot wypłaconych przez
ubezpieczyciela dla Klienta z rozbiciem na odszkodowania (+ miejsce na krótki opis
transakcji ok. 200 znaków) i zwrot kosztów leczenia (od kosztów leczenia BPG nie
pobiera)
9) historia wprowadzonych wszystkich wpłat na rzecz Klienta przez ubezpieczyciela z
automatyczną opcją sumowania (osobno odszkodowania i zwrot kosztów leczenia)
10) nowo przyjęta sprawa może być prowadzona na etapie przedsądowym lub od razu
sądowym. Jednak umowa z etapu przesądowego może zostać skierowana na etap
sądowy (zmianie ulega wówczas na ogół wysokość prowizji należnej BPG) (– powinna być
dodatkowa opcja „Sąd”, która po zaznaczeniu ściągałaby tylko najbardziej istotne dane
umowy z etapu przesądowego, przy czym musiałaby być możliwość prowadzenia nowej
wartości procenta dla BPG. Należy pamiętać, że prowizja Agenta i Agentów nadrzędnych
ulega zmniejszeniu o ½ - (patrz pkt. IV programu)
11) dwie możliwości zaksięgowania umowy: przyjęta / nieprzyjęta (nie każda umowa
podpisana przez Agenta nadaje się do poprowadzenia)
12) opcja – sprawa zamknięta
Agent powinien mieć dostęp do danych Klienta tylko w zakresie:
- informacji zaznaczonych na czerwono przy Kliencie
- do wszystkich umów podpisanych z Klientami przez niego lub podległych jemu strukturalnie
Agentów
Dane dotyczące samego Agenta:
1) imię, nazwisko, nazwa firmy Agenta, (Agent tylko pierwszą literę firmy …..)
2) osoba fizyczna/prowadząca działalność gospodarcza, wówczas pewne pola stają się
aktywne bądź też nie
- gdy własna działalność wówczas aktywny staje się NIP a nie aktywny PESEL, aktywne
dodatkowo okienko nazwa firmy a nie aktywne imię i nazwisko
3) adres zamieszkania/prowadzonej działalności gospodarczej (może modyfikować sam)
4) adres do korespondencji (może modyfikować sam)
5) nr telefonu, mail (może modyfikować sam)
6) nr rachunku bankowego, który bank / przekaz pocztowy
7) wysokość nierozliczonego wynagrodzenia
8) wysokość potrąceń, które obejmowałyby podlegające zwrotowi dla BPG zaliczki i bonusy
(patrz pkt. II programu)
9) opcja dodatnia bonusu pieniężnego (+ możliwość dokonania opisu), który nie miałby
jednak wpływu na wysokość wynagrodzenia osiąganego przez Agentów nadrzędnych
strukturalnie. Także możliwość cofnięcia bonusu, co wpływałoby na wzajemne
rozliczenia pomiędzy BPG a danym Agentem.
10) data podpisania umowy agencyjnej z BPG
11) aktualny szczebel kariery z podaną prowizją
12) data uzyskiwania kolejnych awansów w ramach piramidy
13) zestawienie w osobnych zakładkach:
a) historia wypłat wynagrodzenia na rzecz Agenta
b) podlegli strukturalnie Agenci
c) wszystkie umowy z Klientami pozyskanymi przez Agenta oraz osobno przez Agentów
podległych mu strukturalnie Agentów
Agent powinien mieć dostęp do danych dotyczących podległych m strukturalnie Agentów,
który pozyskał dla BPG:
- informacji zaznaczonych na zielono przy Agencie
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Program raz na 2 tygodnie powinien wysyłać maila do Agentów, o stanie rozliczeń. Przy czym
powinny być wysyłane dwa osobne maile. Jeden dla Agentów-przedsiębiorców, jeden dla
Agentów-osób fizycznych.
Po otrzymaniu faktury / rachunku BPG dokonuje zapłaty na rzecz Agenta. Wpłata w
wysokości wskazanej w rachunku/fakturze, ale wiadomo że mogą się pojawić nowe
pieniądze, które nie zostały uwzględnione na rachunku/fakturze (bo wysłane listownie co
trochę trwa). Dlatego kwota wskazana na koncie Agenta ulega zmniejszeniu o wartość
podaną. System powinien mieć możliwość odnotowania daty zapłaty i kwoty dla Agenta, z
pozostawieniem kwoty nierozliczonej.
System powinien automatycznie generować certyfikat pochwalny w formacie PDF, gdy Agent
wejdzie na następny szczebel piramidy.
W celu ochrony systemu przed atakami hakerów, którzy mogą chociażby przyznać jednemu z
Agentów np. 10x wyższą prowizję niż mu przysługuje, system powinien potrafić na początek
dnia przeliczyć wysokość wprowadzonych kwot odszkodowania dla Klientów z kwotami
przyznanych prowizji. Możliwe, że wystarczyłoby aby program cofał się tylko 3 miesiące
wstecz.
Założenie jest takie, że Agent ma się rozwijać, a więc z czasem należna mu prowizja będzie
ulegała zwiększeniu, przy czym prowizja od danego Klienta, kiedy przysługiwała mu prowizja
w wysokości np. 10% powinna zostać niezmienna (należy pamiętać iż wypłaty odszkodowania
na rzecz Klienta będą rozbite w czasie). Ta sama sytuacja dotyczy Agentów wyższego
szczebla, którzy też będą awansowali.
System powinien umieć wysyłać newslettera do Agentów.
Osobna zakładka z bazą danych, gdzie byłby podział Klientów na sprawy:
- nieprzyjęte
- przyjęte
- aktywne
- zamknięte
- na etapie sądowym
Grupowanie klientów powinno być możliwe po nazwisku, dacie podpisania umowy oraz dacie
wypadku (tak jak daje możliwość Excel)
W systemie powinny być dwie formy dostępu podstawowy i dla administratora.
Program powinien potrafić zrobić dla BPG zestawienie w zakresie uzyskanych odszkodowań,
wypłaconych odszkodowań oraz wypłaconych prowizji, w określonym przedziale czasowym.
Program powinien wyświetlać ile nie zostało jeszcze rozliczonych prowizji oraz nierozliczone
wypłacone odszkodowania.
Download