„Wywiadówka inaczej”

advertisement
„Wywiadówka inaczej”
Współpraca szkoły z rodzicami
w świetle prawa oświatowego
Opracowała: st.wizytator JADWIGA TRZPIS
30 MARCA 2007 R.
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
• Konwencja o Prawach Dziecka Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 23 grudnia 1991
r. Nr 120 poz.526).
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.
zmianami).
ROZPORZĄDZENIA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624
z póź. zm.).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2
listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1066 z póż. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku
nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z
póź. zm.).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.
1516).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego,
programów nauczania i podręczników oraz cofania
dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
199, poz. 2046 z póż. zm. ).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 26, poz. 226).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także
szczegółowych zasad kierowania do kształcenia
specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001
r. Nr 13, poz. 114 z póź. zm.).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2005 r.
Nr 68, poz. 578).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
19, poz. 167).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów
należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1853).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z póź. zm.).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego
oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z
póź. zm.).
Działalność rodziców w szkole
regulują następujące akty prawne:
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz.
506).
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z
2004 r. Nr 26, poz. 232).
Konwencja o Prawach Dziecka
•
Artykuł 5:
Państwa - Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i
obowiązek rodziców lub w odpowiednich przypadkach,
członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z
miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub
innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do
zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi
jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i
udzielania mu rad przy korzystaniu przez nie z praw
przyznanych mu w konwencji.
Konwencja o Prawach Dziecka
• Artykuł 14:
1. Państwa - Strony będą respektowały prawo dziecka do
swobody myśli, sumienia i wyznania.
2. Państwa – Strony będą respektowały prawa i obowiązki
rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów
prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w
korzystaniu z jego praw w sposób zgodny z rozwijającymi
się zdolnościami dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka
•
1.
Artykuł 18:
Państwa – Strony podejmą wszelkie możliwe starania
dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą
wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój
dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach
opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność
za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze
zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem
ich największej troski.
Konwencja o Prawach Dziecka
2.
3.
W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych
w konwencji Państwa – Strony będą okazywały
odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym
w wykonywaniu ich obowiązków związanych z
wychowaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji,
zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.
Państwa – Strony będą podejmowały właściwe kroki do
zapewnienia dzieciom pracujących rodziców prawa do
korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie
opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione
Ustawa o systemie oświaty
• Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności;
1) (...)
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
• Art. 12.1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i
gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców,
publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie rodziców,
bądź samych uczniów (...)
• Art. 13.1. Szkoła publiczna umożliwia uczniom
podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz
własnej historii i kultury.
Ustawa o systemie oświaty
2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1,
może być prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach;
2) w grupach, oddziałach lub szkołach –z dodatkową
nauką języka oraz własnej historii i kultury;
3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.
• Art. 14. ust. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
albo w szkole w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej ( wszedł w życie 1 września 2004
r.)
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 14 b. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi,
o którym mowa w art. 14 ust. 3. są obowiązani dopełnić
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie
dziecka na zajęcia.
• Art. 16. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole
podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed
dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 16. 7a. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, o której
mowa w art. 14 b ust 2, może zezwolić na spełnianie przez
dziecko obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3, poza
przedszkolem albo odziałem przedszkolnym oraz określić
warunki jego spełniania, (...)
• Art. 16. 8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły
podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko
mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której
dziecko uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą oraz określa warunki jego
spełniania.(...)
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 18. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi
szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na
zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
4) zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny
poza szkołą,
warunków nauki określonych w
zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8;
5) powiadamianiu organów gminy o formie spełniania
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież
w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie.
Ustawa o systemie oświaty:
Art. 36a. 5. W celu przeprowadzenia konkursu organ
prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję
konkursową w składzie:
1)
(...)
2)
po dwóch przedstawicieli:
a) (...)
b) rodziców;
(...)
Ustawa o systemie oświaty:
5b. Przepis ust. 5 stosuje się również w przypadku
konkursu na stanowisko dyrektora nowo
zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym
że:
1) (...)
2) dwóch przedstawicieli rodziców wyłania się
spośród rodziców uczniów wszystkich szkół i
placówek łączonych w zespół.
Ustawa o systemie oświaty:
•
Art. 36a. 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8,
organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły
lub placówki i rady pedagogicznej w uzgodnieniu z
kuratorem oświaty, (...), może przedłużać powierzenie
stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.
•
Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z
ramowym statutem może być utworzone stanowisko
wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze,
powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje
dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz
rady pedagogicznej.
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady
pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym
szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły i
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie ( ... )
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 39. ust. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w
szczególności decyduje w sprawach:
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w
sprawach odznaczeń,nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub
placówki.
ust. 4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu
swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki,
radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem
uczniowskim.
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 40. 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są
organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
przewodniczącego, rady szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków RP.
Ustawa o systemie oświaty:
•
Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej
należy:
1)
Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po
zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i
eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu tych projektów przez
radę szkoły lub placówki.
Art. 42. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu
szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do
uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
Art. 43. 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły lub placówki.
Ustawa o systemie oświaty:
Art. 50. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady
szkół i placówek.
2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w
rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub
placówki, a także:
1)
uchwala statut szkoły lub placówki;
2)
przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
finansowego środków specjalnych szkoły lub
placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły
lub placówki;
Ustawa o systemie oświaty:
3)
może występować do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o
zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub
placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają
dla organu charakter wiążący;
4)
opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty
innowacji lub eksperymentów pedagogicznych oraz inne
sprawy istotne dla szkoły lub placówki;
5)
z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły
lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora,
rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub
placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w
szczególności w sprawach organizacji zajęć
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
Ustawa o systemie oświaty:
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły
lub placówki rada szkoły lub placówki może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz
innych źródeł (...)
• Art. 51.1 W skład rady lub placówki wchodzą , z
zastrzeżeniem ust. 1a, w równej liczbie:
(...)
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
3. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki
określa statut szkoły lub placówki (...)
(...)
Ustawa o systemie oświaty:
Art. 53.1. W szkole i placówce może działać rada rodziców,
stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców
uczniów tej szkoły lub placówki.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub
placówki.
4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę
niż określona w ust. 1.
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 54. 1. Rada rodziców może występować do organu
prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz
rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub
placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa
regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3.
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo
pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły (...), może zezwolić
na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć
nauczyciela opiekuna (...)
• Art. 71b. 4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice
dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.
• Art. 79. 3. Plan finansowy środków specjalnych, o których
mowa w ust. 2 i 2a, zatwierdza dyrektor na wniosek rady
przedszkola, szkoły lub placówki.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Załącznik nr 1
RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
•
Par. 1. 4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na
wniosek rady przedszkola lub rady pedagogicznej.
•
1)
2)
Par. 2. 1. Statut przedszkola określa:
(…)
sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz
wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i
przygotowaniu do nauki w szkole (…).
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania
dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych
opiekunów) (…).
Par. 3. Statut przedszkola określa:
1)
szczegółowe kompetencje organów przedszkola,
którymi są:
a) dyrektor przedszkola,
b) rada pedagogiczna,
c) rada przedszkola oraz rada rodziców – jeżeli zostały
utworzone,
2)
tryb wyboru członków rady przedszkola,
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
3) zasady współdziałania organów przedszkola,
zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie
kompetencji tych organów określonych w przepisach
prawa i statucie przedszkola oraz zapewniające bieżącą
wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola,
4) sposób rozwiązywania sporów między organami
przedszkola.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 6. 2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w
przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Par. 13. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby
nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem
przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
•
Par. 15. 1. Statut przedszkola określa szczegółowo
zakres zadań związanych z:
1)
współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w
sprawach wychowania i nauczania dzieci, z
uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych
opiekunów) do znajomości zadań wynikających w
szczególności z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i
rozwoju,
(…)
2. Statut przedszkola ponadto określa formy
współdziałania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
częstotliwość organizowania stałych spotkań z
rodzicami.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
•
•
Załącznik nr 2
RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Par. 1. 4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na
wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
Par. 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:
(...)
10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami
(prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o
których mowa w ust. 1 pkt.1, uchwala rada
pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i
samorządu uczniowskiego.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Par. 3. Statut szkoły określa:
1) szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi
są:
(...)
d) rada szkoły oraz rada rodziców – jeżeli zostały
utworzone,
2) zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 7.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w
szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych
opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w
szkole, szkoła organizuje świetlicę.
• Par. 8. 2. Statut szkoły określa zasady współpracy
biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami
( prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekarzami.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Załącznik nr 3
RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
• Par. 1. 3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na
wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
• Par. 2. 1. Statut gimnazjum określa w szczególności:
(...)
10) Organizację i formy współdziałania gimnazjum z
rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Program wychowawczy gimnazjum i program
profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, uchwala
rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady
rodziców i samorządu uczniowskiego.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Par. 3. Statut gimnazjum określa:
1) szczegółowe kompetencje organów gimnazjum,
którymi są:
(...)
d) rada gimnazjum oraz rada rodziców – jeżeli zostały
utworzone,
2) zasady współdziałania organów gimnazjum oraz
sposób rozwiązywania sporów między nimi.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 8. 2. Dyrektor gimnazjum po po zapoznaniu się z
sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały
rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych
opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału
przysposabiającego do pracy (...)
• Par. 9. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w
gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców
(prawnych opiekunów), organizację dojazdu do gimnazjum
lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje świetlicę.
• Par. 10. 2. Statut gimnazjum określa zasady współpracy
biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami
( prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekarzami.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 16. 2. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły
wychowawcze, (...).
• Par. 17. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Załącznik nr 6
RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ PONADPODSTAWOWEJ
•
•
Par. 1.1. Statut publicznej szkoły ponadpodstawowej dla
młodzieży: szkoły zasadniczej, szkoły średniej
ogólnokształcącej, liceum technicznego oraz szkoły
średniej zawodowej, zwanych dalej „szkołami
ponadpodstawowymi”, określa nazwę szkoły. Nazwa
szkoły ponadpodstawowej zawiera: (…)
3. Szkole ponadpodstawowej nadaje imię organ
prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 3. Statut szkoły ponadpodstawowej określa :
1) szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:
d) rada szkoły oraz rada rodziców – jeżeli zostały
utworzone,
2) zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi.
• Par. 5. 2. W przypadku, gdy w szkole ponadpodstawowej
nie utworzono rady szkoły, statut szkoły powinien
określać sprawy, w których rada pedagogiczna,
wykonując zadania rady szkoły, jest obowiązana zasięgać
opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
•
Par. 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i kształcenia dzieci. Statut szkoły
ponadpodstawowej określa:
1) formy współdziałania, uwzględniając prawo rodziców do:
a) znajomości programu wychowawczego szkoły,
b) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów,
c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat
swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności
w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i
dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
2) częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami
w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze, z tym że spotkania takie nie powinny być
organizowane rzadziej niż raz na kwartał.
• Par. 10. 3. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady
szkoły, może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej,
nie dłuższy jednak niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć, o którym mowa w par. 17 ust.3.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
• Par. 11.1. Profile nauczania w liceum ogólnokształcącym
ustala dyrektor liceum w porozumieniu z radą szkoły.
• Par. 14. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną,
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów (…),
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie,
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie,
nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne
osoby, na warunkach określonych w statucie szkoły.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z
póź. zm.).
Par. 21. 1. Dyrektor szkoły ponadpodstawowej powierza
każdy oddział opiece wychowawczej jednego z
nauczycieli uczących w danym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały
okres kształcenia w szkole.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Statut szkoły ponadpodstawowej określa możliwości i
sposób wpływania przez rodziców i uczniów na dobór i
zmianę nauczyciela wychowawcy oraz tryb postępowania
w tej sprawie.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1066 z póź. zm.).
•
1)
2)
Par. 2. ust. 8. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy
nauczyciela, uwzględniając w szczególności:
(...), prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych
wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony (...),
zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w
pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach
zespołów nauczycielskich, podejmowanie działań
innowacyjnych w zakresie nauczania, wychowania i
opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
współpraca z rodzicami),
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1066 z póź. zm.).
Par. 6. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z
zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wniesienia
odwołania - powołany przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady
szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została
powołana - przedstawiciel rady rodziców,
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1066 z póź. zm.).
• Par. 8. 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad
szkołą dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po
zasięgnięciu opinii rady szkoły (...)
• Par. 9. 1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenia
oceny jego pracy rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w
terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez
organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, zespół
oceniający w składzie:
3) przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady
szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została
powołana - przedstawiciel rady rodziców,
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr
3, poz. 28).
•
1)
2)
3)
Par. 4. ust. 2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
uczeń – z tym że niepełnoletni za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów),
rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów) niepełnoletniego
ucznia.
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr
3, poz. 28).
3.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem
wychowawcy klasy.
4. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o
predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia.
Opinia powinna także zawierać informację o
dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr
3, poz. 28).
• Par. 10. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach
jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z
zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym
programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący
zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania
edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i
możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.).
• Par. 1. Rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe
szkołu ponadpodstawowe, a także przez publiczne
placówki, o których mowa w art.2 pkt 3-5 i 7 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej
„placówkami”, dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.).
• Rozporządzenie szczegółowo określa prowadzenie:
> dziennika dla oddziału przedszkolnego ( par. 2)
> księgi ewidencji dzieci i młodzieży przez szkoły
podstawowe i gimnazja (par. 3)
> księgi uczniów ( par. 4)
> księgę wychowanków przez specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze (par. 5)
> dziennika lekcyjnego (par. 7)
> dziennika zajęć wychowawczych przez specjalny
ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy(par.9)
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.).
> dziennika zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i
specjalistycznych (par. 10)
> dziennika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ( par.
11)
> arkusza ocen ucznia (par. 12)
> księgi arkuszy ocen (par. 13)
> dziennika pedagoga (par. 18)
> dziennika zajęć okresowych i okazjonalnych (par. 20)
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.).
•
Par. 6. Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w
księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów
osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców
( prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia (...).
•
Par. 8. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także
dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie,
określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia
oceny końcoworoczne (semestralne), zaliczenia i ocenę
zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego,
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z póź. zm.).
• Par. 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi
odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za
wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę i
placówkę dokumentów zgodnych z posiadana
dokumentacją
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• Dziennik lekcyjny wypełnia wychowawca klasy.
• Wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
uczniów
• Pierwsza strona: dane ogólne - klasa, rok szkolny,
samorząd klasowy, rada rodziców,
• 1. TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
 Czas trwania lekcji od – do
 Zajęcia edukacyjne w poszczególnych dniach tygodnia
 Ewentualne zmiany od dnia...
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 2. HOSPITACJE
 Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych
potwierdza dyrektor szkoły.
• 3. WYCIECZKI
 Wpisu dokonuje osoba prowadząca wycieczkę
• 4. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA KLASY
 Informację o przebiegu wydarzenia wpisuje wychowawca
klasy
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 5. DANE OSOBOWE
> Data urodzenia; Miejsce zamieszkania; Imiona i nazwiska
rodziców (prawnych opiekunów); Adresy zamieszkania
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) – wpisuje
wychowawca
• 6. INNE INFORMACJE O UCZNIU
> Który rok w klasie; Indywidualny tok nauki (zajęcia
edukacyjne, wskazania poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej specjalistycznej, dostosowanie
poziomu wymagań – zajęcia edukacyjne; Obwód szkolny
(w –własny, in – innej szkoły - wpisać nazwę szkoły i
miejscowość)
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 7. KONTAKTY WYCHOWAWCY Z RODZICAMI
> wychowawca wpisuje datę kontaktu lub
przeprowadzonej rozmowy z rodzicem, cel lub temat
przeprowadzonej rozmowy, potwierdza spotkanie
własnoręcznym podpisem wychowawca i rodzic
Uwaga: tu nie wpisuje się odbytych zebrań z rodzicami
uczniów,
Jeśli spotkanie dotyczyło trudności edukacyjnych ucznia z
danego przedmiotu – to tak należy napisać a nie
„informacja rodzica na temat postępów córki w nauce”
( co jest czasami praktykowane)
-
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 8. OBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH
EDUKACYJNYCH – miesiąc.........
w kolejności wpisuje się:
> dni tygodnia, w których zgodnie z rozkładem odbywają
się zajęcia edukacyjne;
> Liczbę opuszczonych lekcji: usprawiedliwionych,
nieusprawiedliwionych;
> Liczbę spóźnień
> w rubryce „Razem” należy podsumować liczbę
opuszczonych zajęć
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
9. REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA – miesiąc...
w kolejności wpisuje się:
 Dzień tygodnia, data
 Numer lekcji, ozn. ścieżki edukacyjnej
 Temat zajęcia edukacyjnego jeśli zajęcia się nie
odbyły to należy podać przyczynę, jeśli jest dzień
wolny od zajęć to należy wpisać okoliczność (np.
Dzień Edukacji Narodowej, Wszystkich Świętych,...)
 Obecnych
 Nieobecnych
 Podpis nauczyciela
 W dolnej części strony ;uczniowie dyżurni i rubryka
„Razem” dot. obecnych i nieobecnych
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 10. OCENY Z ZACHOWANIA
 Ocenianie bieżące
 Ocena (śródroczna) roczna
•
•





11. OCENY POSTĘPÓW W NAUCE
wpisuje się;
Zajęcia edukacyjne (przedmiot) ...
Nr w szkolnym zestawie programów ....
Imię i nazwisko nauczyciela...
Data dopuszczenia programu do użytku...
Ocenianie bieżące (oceny prac pisemnych wystawiać
czerwonym atramentem – długopisem)
 ocena
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 12. KLASYFIKACJA ŚRODROCZNA
• 13. KLASYFIKACJA ROCZNA
• (nazwy zajęć edukacyjnych wpisać wg. układu
arkusza ocen)
Kolumny:
 Zachowanie
 Nazwy zajęć edukacyjnych:
 Liczby ocen: (celujących, bardzo dobrych, dobrych,
dostatecznych, dopuszczających, niedostatecznych)
– poszczególnych uczniów
 Liczby opuszczonych lekcji: usprawiedliwionych,
nieusprawiedliwionych – przez ucznia
 Liczba spóźnień - u ucznia
 Ocena średnia - ucznia
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 12. i 13. cd.
 Liczby ocen: ( celujących, bardzo dobrych, dobrych,
dostatecznych, dopuszczających, niedostatecznych,
nieklasyfikowanych) – z poszczególnych zajęć
edukacyjnych
 Liczby uczniów: ( bez ocen niedostatecznych, z 1, 2
ocenami niedostat., z 3 i więcej ocenami niedostat.,
nieklasyfikowanych)
• 14. ZESTAWIENIE FREKWENCJI
• 15. ZESTAWIENIE FREKWENCJI
> miesiącami od września do czerwca liczby opuszczonych
lekcji (usprawiedliwionych, nieuspraw.) i spóźnień – dla
każdego ucznia oraz dla klasy
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 16. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI UCZNIÓW
> 13 kolumn do wypełnienia
• 17. UCZNIOWIE WG. STANU NA DZIEŃ...
> 12 kolumn do wypełnienia
• 18. UCZNIOWIE WG. ROKU URODZENIA (stan na dzień...)
> 7 kolumn do wypełnienia
• 19. UCZNIOWIE WG. NAUKI JĘZ. OBCYCH (stan na
dzień...)
> 9 kolumn do wypełnienia
• 20. ZESTAWIENIE UCZĘSZCZANIE w roku szkolnym.../...
> 7 kolumn do wypełnienia
Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich
typów.
• 21. NOTATKI –
• 22. ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW
> Daty zebrań i podpisy rodziców (6 kolumn na podpisy)
• 23. PROBLEMATYKA ZEBRAŃ – UWAGI I SPOSTRZEŻENIA
•
•
•
•
•
24.
25.
26.
27.
28.
NOTATKI – UWAGI O UCZNIACH
NOTATKI –
NOTATKI –
UWAGI I ZALECENIA DYREKTORA SZKOŁY
NOTATKI - .
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póż. zm.).
• Par. 2. ust. 6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne o których
mowa w ust.5, dyrektor szkoły może wprowadzić do
szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców.
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowanie przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).
• Par. 8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z
wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach
zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich
przedstawicieli ustawowych.
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie
dopuszczenia do użytku programów wychowania
przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz
cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220).
• Par. 24. ust. 6. Program wychowania przedszkolnego, o
którym mowa w ust. 5 , dopuszcza do użytku w danym
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej dyrektor odpowiednio przedszkola lub
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
przedszkola lub szkoły, a jeżeli nie została ona powołana –
opinii rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców.
• ust. 11. Programy nauczania, o których mowa w ust. 9 i
10 , dopuszcza do użytku w danej szkole i włącza do
szkolnego zestawu programów dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, a
jeżeli nie została ona powołana – opinii rodziców lub
innego przedstawicielstwa rodziców.
(zapisy dotyczą programów opracowanych przez nauczycieli
prowadzących zajęcia )
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
•
Par. 2. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega
w szczególności na:
(...)
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach
wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych;
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych
rodziców i nauczycieli
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
Par. 2. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane
we współpracy z:
1)
rodzicami,
2)
nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
szkoły lub placówki,
3)
poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
Par. 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w
przedszkolu, szkole lub placówce może być udzielana
na wniosek:
1)
ucznia;
2)
rodzica;
3)
nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego
ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia
specjalistyczne (...)
Par. 5. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w
przedszkolu jest organizowana w szczególności w
formie:
2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
• Par. 5. ust. 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w
szkole organizowana jest w szczególności w formie:
5) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
9) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i
nauczycieli.
• Par. 5. ust. 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w
placówce, stosownie do zakresu jej działania, jest
organizowana w szczególności w formie:
6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
• Par. 5. ust. 6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno –
wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami
psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej
lub klasie terapeutycznej wymaga zgody rodziców.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).8.
• Par. 10. 1. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno –
wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych oraz nauka
w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych
trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu
osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego lub
złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących
powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej
w ust. 1 decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub
placówki na wniosek rodziców lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub
zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klas
wyrównawczych i klas terapeutycznych - na wniosek
wychowawcy klasy.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
• Par. 11. 1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się
w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny
(...)
2. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia
psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są w
grupach liczących nie mniej niż 10 osób.
• Par. 13. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli
oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają,
w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog,
doradca zawodowy, nauczyciel posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii
szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający
przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
• Par. 14. 1. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje
się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych.
• Par. 15. 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i
nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i
profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których
mowa w odrębnych przepisach , w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli;
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr
11, poz. 114).
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez
szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w
zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i
zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony
doradca zawodowy;
(...)
• Par. 15. ust. 4. Do zadań psychologa należy w
szczególności:
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu
wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiedniej formy
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec
uczniów, rodziców i nauczycieli;
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i
nauczycieli;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów
wychowawczych i innych zespołów problemowo –
zadaniowych w działaniach wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których
mowa w odrębnych przepisach.
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
• Par. 15. ust. 5. Do zadań logopedy należy w szczególności:
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i
nauczycieli;
(...).
• Par. 15. ust. 6. Do zadań doradcy zawodowego należy w
szczególności:
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom
dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym,
europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy
(...)
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i
nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo –
informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do
pracy z uczniami;
(...).
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 2. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na
rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
• Par. 3. ust. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
(...)
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i
nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 3. ust. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
(...)
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom
(prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce.
• Par. 3. ust. 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku
szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
( prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku
szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów).
• 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
• 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne, o których mowa w par. 4 ust. 1
pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym
wymaganiom(...)
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 9. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej (...), zwalnia ucznia z
wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego, (...).
• Par. 10. 9. Przed rocznym (semestralnym)
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych)
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania, w terminie i formie określonych w statucie
szkoły.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 11. 1. (...), a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania - ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
• ust. 5. W szkołach w zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich śródroczną i roczna ocenę
klasyfikacyjna zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców
odpowiednio zakładu poprawczego lub schroniska dla
nieletnich.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 15. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z
powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
• Par. 15. ust. 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
• Par. 15. ust. 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z
uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 / tzn. egzamin
klasyfikacyjny zdaje uczeń, który spełnia obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą/, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w
ciągu jednego dnia.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• ust. 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą
być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
• Par. 16.3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z
zastrzeżeniem par.17.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 17. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
• (...)
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• ust. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
• ust. 4. W skład komisji wchodzą:
1 ) (...)
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) (...)
g) przedstawiciel rady rodziców.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 18. 1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i
po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (
prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w
ciągu roku szkolnego.
• ust. 8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I
– III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej
przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 20. 3. O ukończeniu przez ucznia z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia
tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
• Par. 33. 2. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
części tego egzaminu w języku danej mniejszości
narodowej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają
dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu
ucznia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej
mniejszości narodowej.
(...)
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 33. 5. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej
części tego egzaminu w języku danej mniejszości
narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informują
pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie
powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
• Par. 34. 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się (...)
ust. 4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 35. 2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie
rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199,
poz. 2046 z póź. zm.).
• Par. 46. 3. W szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do
20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić
ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia albo słuchacza.
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem ( Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
• Par. 2. Działalność wychowawcza i zapobiegawcza
w szkole i placówce polega w szczególności na:
1) (...)
3) współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem;
• Par. 5. Zadania z zakresu działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem są
realizowane w szkołach i placówkach, odpowiednio
na:
1) zajęciach profilaktycznych w ramach:
b) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
(...).
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem ( Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
• Par. 6. 1. Działalność informacyjna obejmuje
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i
nauczycieli informacji na temat:
1) szkodliwości środków lub substancji, wymienionych w
par. 1, których używanie łączy się z zagrożeniem
bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do
uzależnień;
2) dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży
zagrożonym uzależnieniom;
3) możliwości rozwiązywania problemów powodujących
powstawanie uzależnień;
4) skutków prawnych związanych z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 24. 04.1997 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem ( Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
• Par. 8. 2. Poradnictwo jest prowadzone dla dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem, ich rodziców oraz
nauczycieli.
• Par. 9. Szkoły i placówki podejmują działania
interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i
Policji w sytuacjach kryzysowych, (...).
• Par. 10. Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze
statutem, strategię działań wychowawczych i
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem, które uwzględnia
w szczególności:
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem ( Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
1) systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły
edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia
psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży, rodziców oraz nauczycieli;
(...)
5) współpracę z rodzicami w zakresie działań
wychowawczych i zapobiegawczych,
prozdrowotnych oraz interwencyjnych;
(...)
13) dokonywanie systematycznej oceny efektów
podejmowanych działań wychowawczych i
zapobiegawczych.
11. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r.
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Z 2003 r. Nr 13,
poz. 114 z póź. zm.).
• Par. 12. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, starosta lub jednostka samorządu
terytorialnego, o których mowa w art. 71b ust. 5 i 5a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną o potrzebie
kształcenia specjalnego.
• Par. 13. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza
uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, organizuje indywidualne nauczanie.
11. Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r.
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Z 2003 r. Nr 13,
poz. 114 z póź. zm.).
• Par. 14. 1. Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia
przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego, dyrektor szkoły lub placówki, do której
dziecko uczęszcza, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka, zapewnia realizację wskazań,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w
szczególności dotyczących pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, w ramach posiadanych środków.
12. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w
sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587).
• Par. 4. 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są
prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
• Par. 5. 2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego
wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola,
szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w par. 2, w
uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
13. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz.
167).
• Par. 4. 2. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w
w par. 1, udzielają pomocy rodzicom (prawnym
opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia
umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
• Par. 5.2. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust.
1:
(...)
pkt 5) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy
pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i
jego rodziny.
14.Rozporządzenie MEN z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów
należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 220, poz. 1853).
• Par. 2. 1. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy
etnicznej oraz nauczanie historii, geografii i kultury kraju
pochodzenia mniejszości organizuje dyrektor szkoły na
pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności –
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, z
zastrzeżeniem ust. 2.
• 2. Uczniowie, którzy ukończyli 16 lat , mogą sami składać
wniosek o kontynuowanie zajęć, o których mowa w ust.
1.
15. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36,
poz. 155 z póź. zm.).
• Par. 1 .1 W publicznych przedszkolach organizuje się, w
ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na
życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych
szkołach podstawowych, gimnazjach,
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej
„szkołami”, organizuje się w ramach planu zajęć
szkolnych naukę religii i etyki;
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
– na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź
samych uczniów (...).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu
nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67. Poz. 756 z póź. zm.).
• Par. 4. 2. Na udział w zajęciach uczniów niepełnoletnich
zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni
opiekunowie, po spełnieniu przez szkołę warunków
określonych w par. 5 ust. 1. Po osiągnięciu pełnoletności
o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie,
deklarując swój udział na piśmie.
• Par. 5. 1. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem
do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z
wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów
niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel
jest obowiązany przedstawić pełna informację o celach i
treściach realizowanego programu nauczania,
podręcznikach szkolnych i środkach dydaktycznych.
17. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z
2002 r. Nr 56, poz. 506).
• Par. 4. 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji
może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli , którzy będą uczestniczyć w
innowacji,
2) opinii rady szkoły,
(...).
• Par. 7. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, / dotyczy
eksperymentu/ powinien zawierać:
(...)
3) zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły,
(...).
18.Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do
innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
• Par. 4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej
ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej
należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez
gminę przyjmuje się:
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci
zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej,
w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
• Par. 5.1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego
prowadzonego przez gminę lub innego należącego do
sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) –
absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
18.Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do
innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
• Par. 6. 1. Do przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej
specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz do oddziałów
specjalnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i
gimnazjach ogólnodostępnych przyjmowane są, na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie
odrębnych przepisów.
18.Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do
innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
• Par. 6. 2. Do przedszkola integracyjnego, szkoły
podstawowej integracyjnej i gimnazjum integracyjnego
oraz do oddziałów integracyjnych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
przyjmowane są:
1) dzieci posiadające orzeczenie, o którym mowa w ust. 1;
• Par. 11. Do klasy pierwszej szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy przyjmowani są, na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane
przez zespół orzekający działający w (...).
18. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do
innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
• Par. 12. 1. Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz
szkół mistrzostwa sportowego przyjmowani są na
warunkach określonych w ust. 2 i 3 oraz odpowiednio w
par. 4, par. 5 i par. 8.
2. Kandydaci do szkół i klas, o których mowa w ust. 1,
powinni posiadać:
1) (...)
3) pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów).
Wywiadówka inaczej,...
D Z I Ę KU J Ę
Download