UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia

advertisement
Projekt
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Wojska w Białymstoku
i utworzenia nowej samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Pamięci Sybiru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 18 ust. 1 i 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. następuje podział samorządowej miejskiej instytucji kultury pod nazwą
„Muzeum Wojska w Białymstoku” poprzez wyłączenie z Muzeum Wojska w Białymstoku Oddziału pod nazwą
„Muzeum Pamięci Sybiru” i utworzenie w oparciu o załogę i mienie wyłączone z Muzeum Wojska
w Białymstoku, nowej samorządowej miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Pamięci Sybiru”.
§ 2. Siedzibą Muzeum Pamięci Sybiru jest miasto Białystok.
§ 3. Przedmiotem działania Muzeum Pamięci Sybiru jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów
dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji
i ZSRR, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnienie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji
i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.
§ 4. 1. Przejęcie przez Muzeum Pamięci Sybiru mienia oraz zobowiązań i wierzytelności Muzeum Wojska
w Białymstoku w części dotyczącej Oddziału – Muzeum Pamieci Sybiru następuje z chwilą wpisu Muzeum
Pamięci Sybiru do rejestru miejskich instytucji kultury.
2. Podział mienia oraz zobowiązań i wierzytelności pomiędzy Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum
Pamięci Sybiru następuje zgodnie z zasadami rachunkowości, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1046), z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3. Zobowiązania i wierzytelności Oddziału Muzeum Wojska w Białymstoku związane z mieniem i prawami
majątkowymi przeniesionymi na Muzeum Pamięci Sybiru zostają przeniesione na tę instytucję.
4. Mienie Oddziału Muzeum Wojska w Białymstoku związane z prowadzeniem działalności statutowej
Muzeum Pamięci Sybiru, zgodnie z ewidencją środków trwałych, zostaje przeniesione na tę instytucję.
5. Przeniesienie mienia następuje na podstawie bilansu zamknięcia Oddziału Muzeum Wojska w Białymstoku
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i protokołów przeniesienia składników majątkowych ulegających
włączeniu do Muzeum Pamieci Sybiru, zgodnie z zasadami rachunkowości.
§ 5. Osoby umocowane do reprezentowania instytucji dzielonej i nowo powstającej dokonują odpowiednich
czynności prawnych w celu formalnego przekazania mienia i realizacji postanowień wynikających z wyłączenia
Oddziału Muzeum Wojska w Białymstoku.
§ 6. 1. Do Muzeum Pamięci Sybiru, z dniem 1 stycznia 2017 r., zostają przeniesieni pracownicy Muzeum
Wojska w Białymstoku, zatrudnieni w Oddziale Muzeum Pamięci Sybiru.
2. Pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku, zatrudnieni w Oddziale Muzeum Pamięci Sybiru, zachowują
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.2)).
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz
z 2016 r. poz. 1020.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220,
1224,1240 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.
Id: 019D3457-4F29-404E-9CBF-061DBF75F9D1. Projekt
Strona 1
§ 7. Środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru zapewnia Miasto Białystok.
§ 8. 1. Muzeum Pamięci Sybiru zostanie nadany statut – Muzeum w organizacji.
2. Muzeum Wojska w Białymstoku zostanie nadany nowy statut, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Krzysztof Gromko
Id: 019D3457-4F29-404E-9CBF-061DBF75F9D1. Projekt
Strona 2
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Wojska
w Białymstoku i utworzenia nowej samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum
Pamięci Sybiru.
W związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału
samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Wojska w Białymstoku polegającego
na wydzieleniu Oddziału Muzeum Pamięci Sybiru i utworzeniu na jego podstawie samodzielnej
miejskiej instytucji kultury, wydaje się akt o podziale i utworzeniu nowej instytucji pod nazwą
Muzeum Pamięci Sybiru.
Informacja o zamiarze podziału została podana do publicznej wiadomości poprzez:
publikację uchwały nr XXIV/364/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie
zamiaru i przyczyn podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury: Muzeum Wojska
w Białymstoku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok w dniu 28 czerwca br.,
na stronie internetowej www.bialystok.pl – 28 czerwca br., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
– 28 czerwca br. oraz poprzez ogłoszenie prasowe w Gazecie Wyborczej – 28 czerwca br.
Podział instytucji i powstanie nowej nastąpi z dniem 1 stycznia 2017 r.
Instytucja – Muzeum Pamięci Sybiru będzie prowadziła działalność w zakresie gromadzenia,
ochrony i udostępniania zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i
deportowanych na Sybir oraz dokumentujących osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRR, a także
prowadzenia badań naukowych i upowszechnienia wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji
i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.
Instytucja zostaje wpisana do rejestru miejskich instytucji kultury, prowadzonego przez
Miasto Białystok. Działalność instytucji będzie realizowana na bazie mienia wyłączonego
z Muzeum Wojska i w oparciu o pracowników zatrudnionych obecnie w Oddziale. Pracownicy
Oddziału zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Przekazanie mienia oraz
wszelkich zobowiązań i należności wynikających z podziału nastąpi na podstawie bilansu
zamknięcia Muzeum Wojska w Białymstoku – Oddziału Muzeum Pamięci Sybiru oraz protokołów
przeniesienia składników majątkowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, określonymi w przepisach prawa w tym zakresie.
Działalność obu instytucji, podobnie jak dotychczas, będzie finansowana z budżetu Miasta
poprzez dotacje na działalność oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł, zgodnie z przepisami
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W Oddziale pracownicy
zatrudnieni są obecnie na 5,5 etatu. Koszty Muzeum Pamięci Sybiru w pierwszym roku będą
oscylowały w granicach 1,35 mln zł, z planowanym średniorocznym zatrudnieniem na 10 etatach,
jako dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe na zadania (50.000 zł) i na zakupy majątkowe na
sprzęt i muzealia (ok. 400.000 zł). Łącznie ok. 1,8 mln zł. Siedziba przy ul. Sienkiewicza 26
wyposażona będzie w niezbędny sprzęt, ale w najbliższym czasie będzie potrzeba dodatkowej
powierzchni na pomieszczenia administracyjne, magazynowe, na zakup nowego sprzętu
i wyposażenia w związku z zatrudnieniem pracowników oraz na zakup muzealiów.
Muzeum Pamięci Sybiru, w drodze odrębnej uchwały, zostanie nadany statut – Muzeum
w organizacji, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 4 i 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach. Zostanie także zmieniony i nadany nowy statut Muzeum Wojska w Białymstoku.
Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych przekazano do zaopiniowania przez: Zarząd Wojewódzki Forum Związków
Zawodowych Województwa Podlaskiego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” Region Podlaski i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada
Id: 019D3457-4F29-404E-9CBF-061DBF75F9D1. Projekt
Strona 3
OPZZ Województwa Podlaskiego. W ustawowym terminie, tj. 30 dni od otrzymania pisma
w sprawie opinii – opinię przedstawiło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada
OPZZ Województwa Podlaskiego, nie wnosząc zastrzeżeń do uchwały oraz Region Podlaski NZSS
„Solidarność” popierając rozwiązania zawarte w uchwale.
Id: 019D3457-4F29-404E-9CBF-061DBF75F9D1. Projekt
Strona 4
Download