Wykaz referatów i grup tematycznych z udziałem

advertisement
Wykaz referatów i grup tematycznych z udziałem pracowników Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
SGGW
XVI Zjazd PTS „ Solidarność w czasach nieufności”
14 września 2016
G03: Postcolonial phenomena in Central-Eastern Europe Panel organizers. Piotr Wiench (SGGW),
[email protected]; Maxim Waldstein (Amsterdam Univ. College) [email protected]
1. Jarosław Kilias, Łukasz Błoński (UW) Polish sociology of the 1960s between the American center and the East European
periphery 2. Oleh Ivanov (National Univ. "Kyiv Mohyla Academy") Representation of People's Foreign Policy Orientations
in the Public Communication of Power Elites in Ukraine 3. Ovidiu Oltean (Babes-Bolyai Univ.) Inventing Saxonness in
Transylvania. Upgrading Social Status and Class in a Multiethnic Locale 4. Inna Bell (PAN) Organisational Change and
Post-Colonialism: the Case of Czech Youth and Sports Organisations 5. Piotr Wiench (SGGW)Collective trauma and
social behawior.
G29: Dynamika współczesnych związków intymnych. Prowadzące: Julita Czernecka (UŁ), [email protected];
Emilia Paprzycka (SGGW), [email protected]; Agata Stanisz (UAM) [email protected]
1.Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz (UŚ) Kohabitacja jako satysfakcjonują forma związku 2. Agata Stasińska (PAN/UW) Od
czystej relacji do codziennych praktyk intymności. Rodziny z wyboru w Polsce 3. Małgorzata Herudzińska (SGGW)
Poczucie szczęścia w małżeństwie ponowoczesnym - o (nie) spełnionych oczekiwaniach współczesnych żon wobec
swoich mężów. 4. Emilia Garncarek (UŁ) „Dziecko nie jest nam potrzebne do szczęścia” - Dobrowolnie bezdzietne
małżeństwa o rezygnacji z rodzicielstwa 5. Monika Grochalska (UWM) Kobiety w związkach intymnych - projekt badawczy.
G61: Krytyczni obywatele wobec demokracji w Polsce. Prowadzący: Karolina Messyasz (UŁ);Franciszek Czech (UJ)
[email protected]
1. Paulina Sekuła (UJ) Niezadowolenie z demokracji we współczesnej Polsce: skala występowania i przyczyny 2. Agnieszka
Jasiewicz-Betkiewicz (UW) (Bez)krytyczni obywatele? 3. Paweł Matuszewski (UKSW) Na czym polega antysystemowość
zwolenników ruchu Kukiz’15? 4. Joanna Wyleżałek (SGGW) Sprawne państwo a kultura zaufania w Polsce - Polacy
o koniecznych zmianach. Badania opinii społecznej na podstawie wskaźników grupy eksperckiej Kukiz’15
5. Franciszek Czech (ISMUJ) Mówię, jak jest! Narracje spiskowe i antysystemowe w dziennikarstwie obywatelskim
Mariusza Maxa Kolonki.
G93/1: Dyskursy (post)transformacyjne o pracy i przedsiębiorczości. Prowadzący: Konrad Kubala (UŁ)
[email protected], Piotr Ostrowski (IS UW) Sesja 1 1. Mateusz Pietryka (UW) Neoliberalne dyskursy i praktyki o pracy jako
przemoc ideologiczna 2. Jerzy Stachowiak (UŁ) Cywilizowane uprzedmiotowienie. O komunikowaniu elit symbolicznych
kapitalizmu 3. Karol Franczak (UŁ) I kreatywność dla wszystkich! Demokratyzacja twórczości w realiach gospodarki wiedzy
4. Tomasz Herudziński (SGGW) Młodzi Polacy wobec rynku pracy – pomiędzy liberalnodemokratycznym
a centralno-autokratycznym modelem funkcjonowania.
15.09.2016
G08: Transnational Entrepreneurship Panel organizers. Maria Nawojczyk (AGH), [email protected]; Magdalena Nowicka
(Humboldt Universität zu Berlin)
1. Katarzyna Andrejuk (PAN) How does the legal framework influence migrants' selfemployment strategies? Case studies of
Ukrainians and migrants from the EU countries in Poland 2. Ewa Sadurska-Duffy (SGGW) Women, immigration and
self-employment: the experiences of Polish women in the British labour market 3. Piotr Goldstein (Manchester Univ.)
Not only for the Profit but also for a Cause: Polish social entrepreneurship abroad 4. Beata Glinka, Agnieszka Brzozowska
(UW) Immigrants’Entrepreneurship - between cooperation and competition 5. Małgorzata Patok (PHILéPOL, Sorbona Paris
Free Movement of Workers and EU Integration Processes - The Case of The "Polish Plumber" in France Distributed paper:
Giacomo Solano (Eindhoven University of Technology) Transnational entrepreneurs: conceptual and empirical insights from
the case of Moroccans in Amsterdam and Milan.
G37/1: Senior jako aktor i jako respondent. Prowadzący: Jolanta Lisek-Michalska (UŁ); Iwona Przybył (UAM);
Małgorzata H. Herudzińska (SGGW) [email protected]
Sesja 1: Senior jako aktor 1. Anna Pawlina (UEK) Zmiany w społecznych definicjach roli emeryta w percepcji krakowskich
młodych emerytów 2. Marta Luty-Michalak (UKSW) Polski senior - bierny czy aktywny członek społeczeństwa? 3. Joanna
Borowik (UwB) Konflikt ról w kontekście zmiany życiowej – sytuacja dziadków wychowujących wnuki 4. Urszula
Szczepankowska (UW) Seks na starość? Socjologiczne spojrzenie na intymność osób starszych 5. Krystyna Leśniak-Moczuk
(UR) Osoby starsze między rzeczywistością realną i wirtualną.
G37/2: Senior jako aktor i jako respondent. Prowadzący: Jolanta Lisek-Michalska (UŁ); Iwona Przybył (UAM);
Małgorzata H. Herudzińska (SGGW) [email protected]
Sesja 2: Senior jako respondent 1. Jolanta Lisek-Michalska (UŁ) Strategie ankieterskie w badaniach sondażowych z
respondentami 65+ 2. Grzegorz Gawron (UŚ) Z seniorami o ich starości – refleksje pobadawcze 3. Dorota Stempniak (Urząd
m.st. Warszawy) Jak wykorzystać potencjał seniorów do tworzenia standaryzowanych narzędzi badawczych – praktyczne
wskazówki badacza 4. Marta Królikowska (WSP im. J. Korczaka) Starość po staremu. Obraz starości w czasopiśmiennictwie
królestwa polskiego i jego znaczenie dla współczesności.
G79/2: Religia a sfera publiczna– teoria i empiria. Prowadzący: Katarzyna Zielińska (UJ) [email protected],
Radosław Tyrała (AGH), Marcin Zwierżdżyński (Ignatianum)
Sesja 2: 1. Rafał Boguszewski (SGGW/CBOS), Beata Roguska (CBOS) Religijność a kapitał społeczny i aktywność
społeczno-polityczna Polaków 2. Wojciech Sadłoń (ISKK SAC) „Wychowanie do sekularyzacji”. Edukacja religijna a
przemiany religijne we współczesnych społeczeństwach 3. Marcin Jewdokimow (UKSW) Przekraczanie pola religii?
Klasztor w lokalnej sferze publicznej. Studium przypadków klasztorów cysterskich w Polsce 4. Jakub Gużyński (UMK)
Antyklerykalizm Richarda Rorty'ego jako przygodna idiosynkrazja.
G88/1: Innowacje w przestrzeni wiejskiej: nowe możliwości rozwoju czy niebezpieczeństwo marginalizacji? Grupa
współorganizowana przez Sekcję Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS Prowadzące: Hanna Podedworna (SGGW), Katarzyna
Zajda (UŁ), Ilona Matysiak (APS), [email protected] Sesja 1: Innowacje w służbie rolników, rolnictwa i
konsumentów 1. Barbara Szczepańska (UWr) Wdrażanie postępu biologicznego do rodzinnych gospodarstw rolnych (na
przykładzie Dolnego Śląska) 2. Wioletta Knapik (URol w Krakowie) Rolnictwo społeczne w wielofunkcyjnym rozwoju
obszarów wiejskich. Budowanie nowych wiążąco-pomostowych więzi społecznych 3. Wojciech Goszczyński (UMK) Co ma
wspólnego oswajanie świata z wekowaniem: czyli krótka opowieść o retroinnowacjach i wiązkach społecznych praktyk
łączących konsumentów i producentów żywności 4. Paweł Trojanowski (UWr) Internetowy portal społecznościowy dla
rolników - nowoczesne narzędzie komunikacyjne w służbie tradycyjnych więzi społecznych 5. Sylwia Michalska (PAN)
Beneficjentki PROW - czy kobiety wykorzystują program dla innowacyjnego rozwoju wsi?
G88/2: Innowacje w przestrzeni wiejskiej: nowe możliwości rozwoju czy niebezpieczeństwo marginalizacji? Grupa
współorganizowana przez Sekcję Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS Prowadzące: Hanna Podedworna (SGGW), Katarzyna
Zajda (UŁ), Ilona Matysiak (APS), [email protected] Sesja 2: Dyfuzja innowacji i jej sprawcy z udziałem Gościa
Specjalnego Marii Halamskiej (PAN i UW) 1. Małgorzata Dziekanowska (UMCS) Przedsiębiorczość kobiet wiejskich.
Nowe ścieżki innowacji 49 2. Anna Kłoczko-Gajewska (SGGW) Dyfuzja innowacji społecznych na wsi na przykładzie
wiosek tematycznych 3. Anna Wrona (UW) Migranci z miast jako innowatorzy kulturowi w społecznościach wiejskich
województwa świętokrzyskiego 4. Wojciech Knieć (UMK) Partnerstwo i partycypacja lokalna w rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce - iluzja innowacji? 5. Adam Dąbrowski, Piotr Nowak, Krzysztof Gorlach (UJ) Innowacje na tle dyskursu
medialnego na temat obszarów wiejskich w Polsce Referaty wyłożone Katarzyna Zajda (UŁ) Bariery uczestnictwa młodych
mieszkanek polskiej wsi w innowacjach społecznych Iwona Oliwińska (UW) Aktywistki wiejskie Tomasz Marcysiak (WSB)
Kosznajderia i społeczność wiejska o nieugruntowanej pamięci historycznej – szanse i ograniczenia rozwoju Konrad
Burdyka (UW) Gdy remiza sąsiaduje z boiskiem. Uwarunkowania i konsekwencje rywalizacji nowych oraz tradycyjnych
organizacji wiejskiego trzeciego sektora Maria Miczyńska-Kowalska (UP w Lublinie) Innowacyjność działalności
agroturystycznej w percepcji studentów UP w Lublinie.
16.09.2016
G40/1: Nieufność i medycyna – perspektywa nauk społecznych. Prowadzące: Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW);
Małgorzata Rajtar (UAM) [email protected]
Sesja 1: Wynalazki i terapie 1. Łukasz Afeltowicz (UMK) Daliśmy się nabrać na penicylinę: o potencjale innowacji
społecznych w dziedzinie medycyny i zdrowia publicznego 2. Anna Krawczak (UW) Pomiędzy ciałem i osobą:
konceptualizacja figury pacjenta w narracjach lekarzy polskich ośrodków leczenia niepłodności 3. Sebastian Latocha (UŁ)
Ksenotransplantacja, brud, nieufność. Perspektywa etnomedyczna 4. Monika Kujawska (UŁ) Między nieufnością a
suwerennością: znaczenie fitoterapii w leczeniu chorób chronicznych wśród Paragwajczyków mieszkających w Argentynie 5.
Maria Świątkiewicz-Mośny (UW) A na krew tylko buraczki. EBM, CAM, zaufanie i nieufność w relacjach pacjent-lekarz
Referaty wyłożone: Marta Makowska (SGGW) Powody i konsekwencje współpracy firm farmaceutycznych ze
studentami medycyny; Wojciech Rutkiewicz (UW) Rola heurystyk w komunikacji lekarz – pacjent.
G74/2: Nowe i stare tendencje w obszarze pamięci społecznej. Prowadzący: Andrzej Szpociński (PAN) [email protected],
Zuzanna Bogumił (APS)
Sesja 2: Nowe formy upamiętniania przeszłości
1. Marta Karkowska (PAN) Powstanie Warszawskie a nowe formy upamiętniania przeszłości 2. Piotr Kwiatkowski (APS)
Rok 1989: miejsce konfliktu w polskiej pamięci zbiorowej 3. Maria Sroczyńska (UKSW) Rytuały jako praktyki pamięci
przeszłości w transmisji pokoleniowej 4. Paweł Winiarski (PAN) Koncepcja semiotycznej pamięci kultury Jurija Łotmana
jako zasada generatywna w badaniach nad pamięcią społeczną 5. Krzysztof Malicki (UR) Kanony historyczne polskiej
młodzieży: zmiana czy kontynuacja?
Referaty wyłożone: Zuzanna Bogumił (APS) Jedwabne – miejsce pamięci Holocaustu czy polska domena symboliczna?
Tomasz Rawski (UW) Uniwersytet Warszawski, nieudana korekta. Postkomunistyczna polityka pamięci w polskim
parlamencie (1989-2014); Małgorzata Głowacka- Grajper (UW) Pamięć jako lokalny kapitał społeczny. Narracje o
przeszłości w podwarszawskim Radzyminie; Ewa Siellawa- Kolbowska (SGGW) Pamięć w kamieniu. O społecznych
skutkach materializacji i dematerializacji pamięci społecznej.
G82: Deficyt zaufania we współczesnych dyskursach i praktykach żywieniowych. Prowadzące: Agata Bachórz (UG),
Ewa Kopczyńska (UJ) [email protected]
Sesja 1: 1. Hanna Podedworna (SGGW) Polskie regionalne produkty żywnościowe jako przykład konstruowania
nowych lokalności 2. Marcin Wojtasik (UW) Smaki domowej kuchni: cola, maggi i ketchup. Powtórne zakorzenienie
przemysłowej żywności w „egzotycznych” kulturach kulinarnych 3. Aleksandra Bilewicz (UW) „Dynia ma znaczenie” – o
żywności w polskich kooperatywach spożywczych 4. Joanna Krukowska (UG) Moje, twoje, nasze – o indywidualnych i
kolektywnych praktykach i znaczeniach jedzenia wśród osób wykluczających pokarmy 5. Agnieszka Maj (SGGW)
Indywidualizacja sposób odżywiania na przykładzie osób stosujących diety eliminacyjne.
Referaty wyłożone: Ewa Kopczyńska (UJ) Strategie unikania zagrożeń jako klucz porządkujący zachowania żywieniowe.
Przypadek małopolskich targowisk; Ewa Garstka (UKSW) Nostalgia czy próba podtrzymania tożsamości narodowej?
Analiza wzorów żywieniowych i konsumpcyjnych młodych polskich imigrantów w Dublinie Dominika Zagrodzka (UŚ)
Sztuka jedzenia – kilka słów o estetyzacji.
Download