Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały

advertisement
ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
OCHRONY ŚRODOWISKA
Rocznik Ochrona Środowiska
Tom 13.
Rok 2011
ISSN 1506-218X
1835-1846
119
Problem ekonomicznych skutków urabiania
pozapokładowej skały płonnej
w kopalniach węgla kamiennego
Krzysztof Kryj
Kompania Węglowa S.A., Rybnik
Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice
1. Wprowadzenie
Przemysł węglowy jest odbierany przez zewnętrznych obserwatorów jak dojrzała część gospodarki, która może zaoferować jedynie niewielkie zwroty z inwestycji w przypadku wykorzystania wyników podstawowych badań i wprowadzenia nowych innowacyjnych technologii.
Z tego też względu jedynie niewielka część rządowych programów i funduszy jest kierowana na badania związane z polepszeniem efektywności
wydobycia czy ulepszaniem technologii wzbogacania węgla.
W stosunku do procesów wzbogacania węgla ten szeroko rozpropagowany pogląd wynika z błędnego mniemania, że korzyści z wprowadzenia nowych technologii i działań można uzyskać jedynie przez zwiększenie produkcji węgla albo przez zmniejszenie wpływu działalności
górniczej na środowisko. Niestety, ten ograniczony punkt widzenia nie
1836
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
wyjaśnia potencjalnie ogromnego finansowego wpływu, który mogą
mieć nowoczesne technologie na zysk i cenę węgla. Niejednokrotnie
nawet jednoprocentowe zmniejszenie zanieczyszczenia urobku węgla lub
poprawa efektywności osiągnięta na zakładzie wzbogacania może często
zaowocować dwucyfrową a nawet większą poprawą opłacalności. Często
projekty i nowe technologie wdrożone w procesy związane ze zmniejszeniem zanieczyszczenia urobku czy wzbogacania węgla mają bardzo
krótkie okresy zwrotu liczone często w miesiącach a nawet tygodniach.
Sugeruje to, że prowadzenie badań nad nowymi technologiami dla procesów wzbogacania oraz podjęcie działań w celu obniżenia zanieczyszczenia w trakcie urabiania w przodkach ścianowych, może przynieść wymierne i niewymierne korzyści, szczególnie gdy rozpatrujemy wpływ
tych działań na poprawę środowiska i wykorzystanie złoża.
2. Zanieczyszczanie pozapokładowe
Zanieczyszczanie pozapokładowe węgla jest celowym i niecelowym mieszaniem warstw powyżej i poniżej pokładu węgla podczas eksploatacji jego złóż. Skupienie na zwiększeniu wydajności doprowadziło
do wyższych prędkości eksploatacji złóż za pomocą coraz mocniejszych
maszyn, bez uwzględniania wpływu na wzrost zanieczyszczenia. Cztery
najczęstsze przyczyny bagatelizowania zanieczyszczenia pozapokładowego węgla w przemyśle wydobywczym związane są z:
 nieregularnym zaleganiem pokładu (pofałdowania, ścienienia, przegięcia) – niezbędny dobór maszyn i urządzeń dla górnych wartości
miąższości pokładu węgla,
 konieczność pracy maszyn urabiających w ściśle określonym zakresie wysokości, który jest większy od miąższości pokładu węgla,
 konieczność usunięcia części stropu w celu zapobiegania zawałom,
 powszechnym poglądem, że zanieczyszczenie pozapokładowe zostanie i tak usunięte w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla.
Wymienione przyczyny nie wyjaśniają jednak, dlaczego furta
eksploatacyjna częstokroć przekracza wymaganą wysokość urządzeń
o 30 cm, ani też dlaczego aż 25 cm zanieczyszczeń w rzeczywistości
pochodzi ze spągu. Istnieją i inne przyczyny zwiększonego zanieczyszczania ze spągu, z których zarówno autorzy niniejszego artykułu, jak
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały…
1837
i kopalnie zdają sobie sprawę, lecz przyczyny te nie tłumaczą faktu ignorowania zanieczyszczenia pozapokładowego przez kopalnie. Każda operacja wydobywcza obwarowana jest szczególnymi warunkami tłumaczącymi występowanie zanieczyszczenia pozapokładowego lecz w większości przypadków występują możliwości znacznej poprawy rentowności
kopalni poprzez względnie niewielkie jego ograniczenie.
3. Wpływ zanieczyszczania na system wydobycia
Na rysunku 1 zaprezentowano, w jaki sposób zanieczyszczanie
ma wpływ na każdy etap produkcji węgla. Poza oczywistymi skutkami
wpływu zanieczyszczania na koszty produkcji w przodku, należy także
wspomnieć o negatywnym jego wpływie na koszty wszystkich późniejszych procesów. Zanieczyszczenia pochodzące z urabiania skał stropowych są zwykle twardsze od samego węgla. Skutkują one wyższymi
kosztami energii, utrzymania i zużycia sprzętu w procesie urabiania. Zanieczyszczanie ma również wpływ na koszty transportu kopalnianego
poprzez skracanie trwałości użytkowej przenośników taśmowych
i zwiększanie poboru mocy związanego z transportem odpadów. Koszty
przeróbki również ulegają zwiększeniu z powodu dodatkowych zanieczyszczeń przechodzących przez zakład przeróbczy, które są odrzucane,
co z kolei zwiększa koszty kapitałowe i koszty robocizny z powodu konieczności budowy, eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji obiektów ich
unieszkodliwiania.
Do mniej oczywistych, lecz niemniej istotnych aspektów wpływu
zanieczyszczania na przeróbkę węgla zalicza się iły zalegające w spągu
pokładu oraz łupki węglowe w warstwach przy stropowych. Iły spągowe
wpływają na przeróbkę na trzy różne sposoby. Są one następujące:
 większa ilość iłu przechodząca przez zakład przeróbki może zwiększyć lepkość czynnika w obiegach w cieczy ciężkiej. Zjawisko to
może zwiększyć stabilność czynników w warunkach niskiej gęstości.
Jednakże w przypadku wyższych wartości gęstości cieczy, zwiększona lepkość jest szkodliwa, ponieważ zmniejsza wydajność procesów
separacji,
 zwiększona ilość iłów przekłada się na wyższe koszty zagęszczania
i odwadniania, z odpowiednio wyższymi kosztami flokulantów do
oczyszczania wody,
1838
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
 wyższa zawartość iłów ogranicza zdolność do oczyszczania i odwadniania drobnoziarnistego miału węglowego, który jest odzyskiwany
w ilości do 5% w stosunku do wydobycia węgla niewzbogaconego.
Rys. 1. Wpływ zanieczyszczenia na operacje w ramach cyklu produkcyjnego
Fig. 1. Impact of contamination on operations within production cycle
Szczególnym aspektem kosztowym zanieczyszczenia pozapokładowego, który jest powszechnie ignorowany, a także słabo przeanalizowany i rozumiany, jest jego wpływ na jakość węgla wzbogaconego.
Zgodnie z panującą w branży wydobywczej opinią, zanieczyszczenia
pozapokładowe cięższe od węgla są odrzucane w zakładzie przeróbki
węgla i nie mają wpływu na jakość węgla wzbogaconego. Należy jednak
brać pod uwagę, że stosowane w zakładach przeróbczych wzbogacanie
grawitacyjne nie jest procesem w stu procentach skutecznym. Wartość
rozproszenia prawdopodobnego (Ep) dla typowych wzbogacalników zawiera się w przedziale 0,02÷0,05 dla wzbogacalników cieczy ciężkich
oraz 0,15÷0,25 dla osadzarek wodnych. Ep wyraża stopień niedoskonałości pracy wzbogacalników grawitacyjnych, oparty na ilości materiału
ciężkiego niewłaściwie trafiającego do koncentratu i ilości materiałów
lekkich trafiających do odpadów. O ile wartości procentowe materiału
niewłaściwego są niewielkie dla układów wzbogacania w cieczach ciężkich to wysoka zawartość zanieczyszczenia pozapokładowego w urobku
węglowym oznacza, że materiał ten w znacznych ilościach trafia jednak
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały…
1839
do węgla wzbogaconego. Wpływ tego zjawiska jest szczególnie duży
gdy w grę wchodzą lżejsze materiały zanieczyszczenia, np. łupek węglowy (c.wł. ~1,8).
Gęstość rozdziału większości separatorów są ustalane mniej więcej na poziomie powyższej gęstości.. Oznacza to, że do koncentratu trafia
nawet do 50% zanieczyszczenia pozapokładowego. Ponadto zanieczyszczenie to zawiera znacznie wyższe ilości pirytu, rtęci i innych pierwiastków śladowych [2]. Z tego też względu niewłaściwie odseparowane zanieczyszczenie pojawiające się w węglu wzbogaconym sprawia, że jakość produktu końcowego jest zaniżona, zaś koszty z nim związane mogą być bardzo wysokie. Aspekt ten nie był dotychczas wyczerpująco opisany przez literaturę.
Inne koszty powiązane z zanieczyszczeniem pozapokładowym
opisał Luttrell i in. [3]. Według Luttrella około trzy tony przerostów zawierające od 35 do 40% popiołu mogą zastąpić tonę czystej skały bez
zmiany całkowitej masy popiołu w produkcie węglowym. Z tego też
względu w procesie uśredniania węgla można dodać przerosty procesu
wzbogacania kopalin, pochodzące z istniejącego zakładu przeróbki węgla, poprzez zwiększenie gęstości rozdziału pod warunkiem zmniejszenia
ilości zanieczyszczenia pozapokładowego. Zakładając, że cena sprzedaży
wynosi 120 PLN za tonę, zaś potencjalny odrzut czystej skały wynosi
5 ton na 100 ton urobku węglowego, to zgodnie z cytowaną analizą 5 ton
zanieczyszczenia pokładowego możemy zastąpić 15 tonami przerostów.
Skutkuje to wzrostem netto ilości produktu handlowego o 10 ton na
100 ton nadawy, co przekłada się na wzrost zysku o około 28 milionów
PLN rocznie przy uzysku 600 ton na godzinę.
4. Stan badań nad określeniem wpływu urabiania
pozapokładowego na koszt węgla handlowego
W 2009 roku w Stanach Zjednoczonych zostały przeprowadzone
przez jednostki naukowo-badawcze, w tym Southern Illinois University,
badania nad wpływem urabiania skał stropowych i spągowych na koszt
węgla handlowego. Badania [1] zostały przeprowadzone dla przedsiębiorstwa górniczego, w którego skład wchodziło 5 kopalń z trzynastoma
wysokowydajnymi zmechanizowanymi przodkami wydobywczymi. Wynikało z nich, że zanieczyszczenia pochodzące z urabiania pozapokłado-
1840
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
wego mają istotny wpływ na wzrost kosztów związanych z zużyciem
energii, eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych w procesie urabiania, transportem poziomym i pionowym oraz wzbogacaniem w zakładzie
przeróbki. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na wpływ zanieczyszczeń pochodzących z urabiania pozapokładowego na prace zakładu
przeróbczego. Stwierdzono, że zwiększona ilość odpadów (głównie iłów
z urabiania spągów), wpływa niekorzystnie na wydajność procesów separacji. Przekłada się to m.in. na wzrost kosztów zagęszczania i odwadniania z uwagi na konieczność zastosowania większej ilości flokulantów.
Wyższa zawartość iłów ogranicza także znacząco zdolność do oczyszczania i odwadniania drobnoziarnistego mułu węglowego. Szczególnym
aspektem kosztowym okazał się także wpływ urabiania pozapokładowego na jakość procesów wzbogacania. Skały otaczające pokład są nośnikiem wielu zanieczyszczeń, w tym siarki, rtęci i pierwiastków śladowych
wielokrotnie przekraczających ich wartości normatywne. Zanieczyszczenia te są trudne do eliminacji w procesach wzbogacania, co skutkuje pogorszeniem parametrów węgla handlowego a w konsekwencji wpływa na
pogorszenie wyniku finansowego. Amerykańscy naukowcy zwrócili
również uwagę na fakt, że zwiększona ilość odpadów jako skutek urabiania pozapokładowego przekłada się na wzrost kosztu pozyskania węgla
handlowego związany z koniecznością budowy, eksploatacji, zamknięcia
i rekultywacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Przeprowadzone badania [1] prób bruzdowych w przodkach eksploatacyjnych pięciu kopalń oraz opracowany model matematyczny
wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt produkcji węgla,
uwzględniający poszczególne procesy produkcyjne, od urabiania w przodku poprzez transport poziomy i pionowy, wzbogacanie i unieszkodliwianie
odpadów, pozwolił na sformułowanie następujących wniosków:
 zanieczyszczenie pozapokładowe ma znaczny wpływ na jakość węgla wzbogaconego. Wpływ ten jest dość różny, niemniej w drodze
badań stwierdzono, że średni wpływ na jakość węgla wzbogaconego,
określony na próbkach pobranych z pięciu kopalni węgla w Illinois,
to: 8% wzrost zawartości popiołu, 2% wzrost zawartości siarki oraz
4% wzrost zawartości rtęci. Stwierdzono również wzrost większości
pierwiastków śladowych, w tym kadmu (o 850%) i chromu (150%),
 badanie próbek bruzdowych ujawniło, że warstwy stropowe zawierają prawie trzykrotnie więcej rtęci niż węgiel pokładowy. Warstwy
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały…
1841
spągowe również zawierają więcej rtęci i pierwiastków śladowych
niż węgiel pokładowy,
 wpływ wydobycia warstw stropowych i spągowych szacuje się odpowiednio na 5,63 USD i 1,69 USD wzrostów kosztów na tonę surowca wydobytego ze stropu i spągu. Po uwzględnieniu pozostałych
kosztów, koszty wzrastają do odpowiednio 14,05 USD i 9,41 USD na
tonę urobku. Wynika stąd, że jeżeli urabianie pozapokładowe jest
konieczne z powodu wysokości/gabarytów urządzeń, należy przede
wszystkim eksploatować spąg,
 łączny wpływ zanieczyszczenia pozapokladowego na koszt węgla
wzbogaconego oszacowano na 4,08 USD. Z tego też względu możliwość ograniczenia urabiania pozapokładowego tylko o 50%, skutkuje oszczędnością rzędu ponad 2,00 USD na tonie węgla wzbogaconego.
5. Problem zanieczyszczenia pozapokładowego w polskich
kopalniach
W polskich kopalniach węgla kamiennego funkcjonuje pogląd, że
problem (i związane z tym koszty) zanieczyszczenia nadawy, z urabiania
skał zalegających w stropie i spągu pokładu węgla, rozwiązywany jest
w zakładach przeróbczych poprzez zastosowanie odpowiednich technologii wzbogacania. Weryfikacja tego poglądu nie była dotychczas możliwa z uwagi na brak w naszym kraju badań określających wpływ kosztów urabiania pozapokładowego na koszt węgla handlowego. Problem
ten jednak istnieje, a w świetle nowej ustawy o odpadach wydobywczych, może doprowadzić do zwiększenia kosztów zakładu górniczego
związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów.
W tabelach 1 i 2 zaprezentowano procentowe zanieczyszczenie
urobku węglowego i wielkości odpadów generowanych przez kopalnie
jednego z centrów wydobywczych Kompanii Węglowej S.A. [4].
Z przytoczonych powyżej danych wynika, że praktycznie co roku
obserwujemy wzrost zanieczyszczenia urobku węglowego kierowanego do
zakładów wzbogacania węgla i w konsekwencji wzrost wychodu odpadów
wydobywczych koniecznych do zagospodarowania lub unieszkodliwiania.
1842
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
Tabela 1. Procentowe zanieczyszczenie urobku węglowego w odniesieniu do
wydobycia brutto
Table 1. Percentage contamination of coal in relation to gross output
KWK 1
KWK 2
KWK 3
KWK 4
Centrum
Wydobywcze
% zanieczyszczenia w odniesieniu
do wydobycia brutto
2008
2009
2010
24,6
27,1
28,8
39,3
29,7
31,9
23,6
25,2
25,8
26,4
24,2
29,7
28,5
26,5
29,1
Tabela 2. Wielkość generowanych odpadów przez kopalnie jednego z centrów
wydobywczych Kompanii Węglowej S.A.
Table 2. Amount of waste generated by the mines one of mining centers
of Coal Company SA
Odpady wydobywcze [tys. ton]
2008
2009
2010
KWK 1
KWK 2
KWK 3
KWK 4
Centrum
Wydobywcze
896,4
1907,6
857,6
1009,1
896,4
1334,9
882,1
816,5
973,3
1470,3
910,9
1067,3
4670,7
3929,9
4421,8
Jak wynika z pobieżnej analizy odbiórek mierniczych, jedynie
około 20% zanieczyszczenia powstaje w trakcie wykonywania robót korytarzowych, pobierek spągów czy przebudowy wyrobisk chodnikowych.
Pozostała część zanieczyszczenia pochodzi z przodków ścianowych.
Części zanieczyszczenia nie można zapobiec gdyż związana jest z geologiczną budową pokładu. Często eksploatuje się pokłady, w przekroju
których występują warstwy przerostu w formie łupków węglowych, ilastych czy piaszczystych. Warstwy te charakteryzują się zmienną miąż-
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały…
1843
szością i dochodzą często nawet do 50 cm. Szacuje się, że zanieczyszczenie z tytułu konieczności urabiania przerostów w pokładach węglowych stanowi od 20% do 30% całego zanieczyszczenia. Można, zatem
przyjąć, że pozostałe zanieczyszczenie tj. 50% pochodzi z urabiania pozapokładowego.
W polskich kopalniach istnieją duże możliwości znacznego ograniczenia zanieczyszczeń pozapokładowych np. poprzez optymalny dobór
parametrów wyposażenia ścian. Duże znaczenie dla ograniczenia zanieczyszczenia może mieć także zwiększenie dyscypliny pracujących
w ścianach załóg, odnośnie nieuzasadnionego „przycinania” stropu
i spągu, poprzez szkolenie i uświadamianie załóg, co do konkretnych
kosztów związanych z takim działaniem i ich wpływem na cenę produktu
handlowego. Uświadomienie osobom kierownictwa kopalń, pracownikom odpowiedzialnym za dobór maszyn i urządzeń do ścian oraz załogom górniczym skali oszczędności wynikających ze zmniejszenia zanieczyszczenia węgla skałą płonną, miałoby znaczący wpływ na podejmowane przez nich działania w procesie produkcyjnym. Należy także dodać, że nowa Ustawa o odpadach wydobywczych, spowoduje drastyczne
zwiększenie kosztów związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych, dlatego należy szacować, że w przypadku polskich kopalń oszczędności z tytułu ograniczenia zanieczyszczenia mogą znacznie przekroczyć wielkości wyliczone w warunkach
kopalń USA.
Lepsza kontrola i w konsekwencji zmniejszenie zanieczyszczenia
pozapokładowego może mieć decydujący wpływ na osiągane przez poszczególne kopalnie wyniki ekonomiczne i przekroczenie przez nie progu rentowności. Brak podobnych badań i analiz powoduje, że kierownictwa kopalń nie do końca są świadome ponoszonych faktycznych kosztów, a tym samym możliwych do osiągnięcia znacznych efektów ekonomicznych związanych z nawet najmniejszym ograniczeniem zanieczyszczeń pozapokładowych.
6. Wnioski i zalecenia
Przedstawiony powyżej materiał oraz wyniki badań przeprowadzonych nad wpływem urabiania pozapokładowego na cenę węgla handlowego przez amerykańskie jednostki naukowo-badawcze w pięciu ko-
1844
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
palniach węgla kamiennego w stanie Illinois pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
 urabianie pozapokładowe ma znaczący wpływ na jakość węgla handlowego gdyż wpływa na wyższą w nim zawartość popiołu, niższą
wartość opałową, wyższą zawartość siarki i większości pierwiastków
śladowych, w tym rtęci,
 zwiększona ilość skał ilastych z urabiania spągów, przekłada się na
wyższe koszty z procesów zagęszczania i odwadniania oraz ogranicza zdolność do oczyszczania i odwadniania drobnoziarnistego miału
węglowego w procesie wzbogacania węgla,
 nieuzasadnione urabianie skał stropowych i spągowych wpływa negatywnie na stan maszyn i urządzeń na każdym etapie procesu produkcyjnego, przez co skraca ich żywotność i zwiększa koszty konserwacji,
 zwiększona ilość odpadów jako skutek urabiania pozapokładowego
powoduje wzrost kosztu pozyskania węgla handlowego związany
z koniecznością budowy, eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 lepsza kontrola nad urabianiem pozapokładowym, pozwala na
zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji węgla na środowisko,
z uwagi na zmniejszenie ilości odpadów wydobywczych i przeróbczych koniecznych do składowania. Pozwala polepszyć jakość produktu finalnego kierowanego do odbiorców końcowych, uzyskując
lepszą cenę, co daje wymierny efekt w postaci poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
Kopalnie w stanie Illinois, w których zostały przeprowadzone,
przez jednostki naukowo-badawcze, badania nad wpływem urabiania
skał stropowych i spągowych na koszt węgla handlowego, z uwagi na
zaleganie złoża, system eksploatacji oraz wyposażenie przodków wykazują duże podobieństwo do kopalń polskich. Z tego też względu można
stwierdzić, że wnioski z nich wypływające, w znacznej części są uniwersalne i mogą zostać z powodzeniem aplikowane w warunkach górnictwa
polskiego.
Wyniki przeprowadzonych badań i wnioski z nich płynące są na
tyle zachęcające, zarówno w sferze ekonomicznej jak i redukcji negatywnego wpływu na środowisko, że powinny być przeprowadzone
Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały…
1845
w sposób kompleksowy w polskich kopalniach. Opracowanie modelu
kosztowego, dla tzw. „typowej kopalni’ – przedsiębiorstwa górniczego,
wymaga przeprowadzenia badań w maksymalnej ilości polskich kopalń
(przodków wydobywczych). Pozwoli to na opracowanie uniwersalnego
modelu uwzględniającego występujące różnice w poszczególnych kopalniach, w zakresie jakości pokładów, urabiania, rodzaju transportu, specyfiki zakładu przeróbczego i procesu zagospodarowywania odpadów.
Opracowanie uniwersalnego modelu pozwoli na bieżące śledzenie
furty eksploatacyjnej przodków wydobywczych, określenie parametrów
kosztowych i jakościowych związanych z urabianiem stropów i spągów,
prowadzenie polityki mającej na celu ograniczenie urabiania pozapokładowego do niezbędnego wymaganego minimum. Uświadomi także załodze i kierownictwu kopalń rzeczywisty wpływ zanieczyszczeń pozapokładowych na rentowność kopalni oraz umożliwi wprowadzenie bodźców ekonomicznych pozwalających na prawidłowe utrzymanie furty
eksploatacyjnej.
Mając powyższe na uwadze, w opinii autorów, koniecznym jest
podjęcie takich badań i analiz dla polskich kopalń, grupując je w sposób
uwzględniający podobną specyfikę złoża i warunki górniczo-geologiczne.
Podsumowując istotność kontroli urabiania pozapokładowego,
a jest to aspekt który pomijano od zbyt długiego czasu, ma szczególne
znaczenie wobec wzrostu kosztów unieszkodliwiania odpadów oraz drastycznych ograniczeń zawartości rtęci, proponowanych do wprowadzenia
w niedalekiej przyszłości przez instytucje unijne. Przemysł węglowy
powinien zatem poświęcić więcej uwagi problemowi redukcji urabiania
pozapokładowego w celu utrzymania konkurencyjności. Osiągnięcie tego
celu, zwiększy sprzedaż węgla jako paliwa czystego i taniego – będzie to
możliwe poprzez niższe koszty wydobycia i przeróbki, a także wyższą
jakość produktu.
Literatura
1. Patwardhan, Chugh, Moharana and Hirschi: Cost and Environmental
Impact of Out-of-Seam Dilution on Clean Coal 2010.
2. Gluskoter, Ruck, Miller, Cahill, Dreher and Kuhn: Trace Elements im
Coal: Occurrence and Distribution. 1977.
3. Luttrel, Lineberry, Adel and Burchett: Waste Minimization Through
Underground Coal Deshaling. 1996.
4. Kompania Węglowa S.A. Wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne 2008÷2010.
1846
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
Problem of Economic Impact
of Spoil Excavation in Hard Coal Mines
Abstract
The significance of control of spoil excavation, and it is an aspect which
has been ignored for too long, is of particular importance to the increased costs
of waste disposal and drastic cuts in mercury content, proposed for introduction
in the near future by the EU institutions. The coal industry should therefore pay
more attention to the problem of reducing spoil mining in order to maintain
competitiveness. Achieving this objective will increase the sale of coal as
a clean and cheap fuel – it will be possible by lower costs of extraction and processing, as well as higher quality of product.
Spoil mining has a significant impact on the quality of commercial coal,
because it causes higher ash content, lower calorific value, higher sulphur and
most trace elements, including mercury content.
Better control of spoil excavation, helps to reduce the negative impact
of coal production on the environment, due to the reduction of mining and processing waste which have to be landfilled. It allows to improve the quality of
the final product, obtaining better price, which gives a measurable effect of
improving the company's financial result.
Mines in Illinois, in which scientific and research units, investigated
impact of spoil rock quarrying on cost of commercial coal has been carried out,
due to the retention of the deposit, system of operation and equipment of mines
show similarity to Polish mines. In authors’ opinion, it is necessary conduct
such investigations and analysis for Polish coal mines, bringing them together
in a way that takes into account the specificity of deposits and mining and geological conditions.
Download