UMOWA na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków

advertisement
UMOWA na dostawę
artykułów chemii gospodarczej i środków czystości
zawarta w dniu _______ (projekt) ______________
pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
NIP 5212765135, Regon 040006840
reprezentowaną przez:
Dyrektora Ks. Zbigniewa Zembrzuskiego
a
WYKONAWCĄ:
________________________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________________________
_
zarejestrowanym w
__________________________________________________________________________
NIP ______________________________________, Regon________________________________________
reprezentowanym przez:
________________________________________________________________________________________________
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do magazynu Ośrodka
Działalności Leczniczej CARITAS Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie,
ul.
Krakowskie Przedmieście 62, artykułów chemii gospodarczej i środków czystości ,
dalej zwanych towarem zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy (specyfikację asortymentu będącego przedmiotem
umowy zawiera tabela asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest nowy, dobrej
jakości i posiada wszystkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary będą zgodne z oferowanymi w
postępowaniu przetargowym próbkami.
4. Strony ustalają, że łączna wartość umowy netto wynosi:
Zadanie Nr 1 ____________________________
Zadanie Nr 2 ____________________________
5. Wartość umowy zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT,
w kwocie:
Zadanie Nr 1 ____________________________
Zadanie Nr 2 ____________________________
6. Wartość umowy brutto wynosi _____________________________ złotych.
słownie: (________________________________________________________________________________).
1
§2
1. Wykonawca realizuje otrzymane od Zamawiającego zamówienia, przekazane za
pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru zamówienia przez Wykonawcę.
2. W imieniu Zamawiającego sukcesywne zamówienia na towary podpisuje i składa
___________________________ W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest również
składanie zamówień telefonicznych, dla których odbiór towaru jest potwierdzeniem
złożonego zamówienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu towary
pokrywając koszty transportu oraz ryzyka związanego z dostawą, w asortymencie i
ilościach określonych w zamówieniach składanych każdorazowo przez Zamawiającego.
2. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00 w terminie _________________ dni roboczych, od daty
otrzymania zamówienia, w przypadku zamówień telefonicznych – maksymalnie w
ciągu 24 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego
Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.
4. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość przedmiotu umowy o
wartość tego zakupu.
5. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz
ewentualne koszty transportu.
6. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, Zamawiający ma prawo do naliczania
kar umownych w wysokości 2% wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień
opóźnienia w realizacji.
7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy.
8. Zamawiający w chwili odbioru towaru zbada, czy dostawa jest pod względem
ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje
przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia
opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe
zgłaszane będą nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, natomiast reklamacje
jakościowe w momencie ujawnienia się wady przedmiotu zamówienia. Reklamacje
można złożyć faksem lub pocztą elektroniczną na adres ____________________________
podając nr faktury. Faktury korygujące należy dostarczyć w ciągu 7 dni roboczych od
daty uwzględnienia reklamacji.
9. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (również
zewnętrzne uszkodzenie opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do
rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty jej
otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca gwarantuje wymianę
towaru na wolny od wad w ciągu następnych 2 dni roboczych.
10. Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru dostarczonego z
wadami z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę
wadliwych artykułów.
11. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
12. Zastrzeżenie kar umownych nie wyczerpuje możliwości dochodzenia odszkodowania
na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
13. Termin ważności towarów będących przedmiotem umowy nie może być krótszy niż
12 miesięcy od daty dostawy.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i
osobom trzecim w wyniku realizacji umowy.
2
§4
1. Za dostarczony każdorazowo towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego, zawartych w tabeli
asortymentowo – cenowej stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy, będący integralną
częścią umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen zapisanych w ofercie przetargowej w okresie
trwania niniejszej umowy.
3. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawek
podatkowych wprowadzonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za
zgodą Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem zmian
z zastrzeżeniem §1 ust. 4. W związku z tym zmianie może ulec wyłącznie cena brutto.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich rabatów
i promocji, jakie zaistnieją w trakcie trwania umowy na towary będące przedmiotem
niniejszej umowy.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony towar,
w terminie (co najmniej ) 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający,
koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
4. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie praw niewykorzystania do 30% łącznej wartości
towarów określonych w tabeli asortymentowo - cenowej (załącznik Nr 1 do umowy).
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy z mocą obowiązującą
od ___________ 2015 roku do __________.2016 roku.
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności
realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§7
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
1)
2)
3)
w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia
lub jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, na przykład gdy
Wykonawca zaproponuje upusty w cenie;
w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli
nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
3
w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego;
5) w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w
sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabeli asortymentowo
– cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy;
6) Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli asortymentowo –
cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy, jeżeli nie spowoduje to
przekroczenia wartości brutto umowy;
7) w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu
będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu
oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o
parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie przetargowej, w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla
Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika.
3. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4)
§8
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w terminie maksymalnie
7 dni roboczych przed spodziewanym wystąpieniem braków towarów objętych umową
oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień
zabezpieczających potrzeby Zamawiającego.
§9
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich
polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
________________________________
_______ ______________________
4
Download