Hasło programowe:

advertisement
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Warszawa
Scenariusz zajęć z geografii w klasie pierwszej gimnazjum
,,Płytowa budowa litosfery. Trzęsienia Ziemi”.
Czas trwania 45 minut
Hasło programowe:
Wnętrze Ziemi.
Zakres treści:
Płytowa budowa litosfery. Przyczyny i skutki trzęsień ziemi.
Cel ogólny:
Poznanie głównych cech płytowej budowy litosfery oraz przyczyn i skutków
ruchu płyt litosfery.
Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń zna:
• przyczyny ruchu płyt litosfery
• procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
• typy granic płyt litosfery
• rodzaje i skutki trzęsień ziemi
• nazwę skali, w której określona jest siła trzęsień ziemi
• przykłady działań mających na celu zminimalizowanie skutków trzęsień ziemi
• terminy: płyta litosfery, ryft oceaniczny, grzbiet śródoceaniczny,
rów oceaniczny, hipocentrum, epicentrum, tsunami
B – Uczeń wyjaśnia:
• sposób powstawania płyt litosfery
• sposób powstawania ryftów oceanicznych, grzbietów śródoceanicznych
i rowów oceanicznych
• przyczyny powstawania poszczególnych typów trzęsień ziemi
Umiejętności
A – Uczeń potrafi:
• wskazać zależność pomiędzy występowaniem trzęsień ziemi a przebiegiem
granic płyt litosfery,
• wskazać na mapie ogólno geograficznej świata obszary aktywne sejsmicznie
B – Uczeń potrafi:
• analizować dane zawarte w różnych źródłach informacji i formułować
wnioski.
Postawy
Kształcenie umiejętności komunikacji i pracy w zespole.
Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji zawartych w różnych źródłach.
Kształcenie postawy odpowiedzialności za pracę swoją i pozostałych
członków zespołu.
Formy pracy:
grupowa, indywidualna.
Metody:
wykład, praca z podręcznikiem, atlasem geograficznym, zeszytem ćwiczeń
oraz płytą CD- zadania interaktywne
Środki dydaktyczne:
podręcznik, zeszyt ćwiczeń, prezentacja multimedialna, ścienna Mapa
Fizyczna Świata.
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne
sprawdzenie listy obecności
powtórzenie wiadomości o budowie wnętrza Ziemi i rodzajach skał litosfery
1.
Wymień nazwy warstw Ziemi od najbardziej zewnętrznej-zadanie
interaktywne Planeta Nowa 1
2.
Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów.
minerał, skała
3.
Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do
pozostałych.
Uzasadnij swój wybór.
a) Wapień, żwir, piaskowiec, granit, gips.
b) Granit, gabro, zlepieniec, andezyt.
c) Ił, bazalt, less, piasek.
d) Kwarcyt, marmur, torf, gnejs.
4. Wprowadzenie uczniów w tematykę nowej lekcji:
nauczyciel wyjaśnia co to są płyty litosfery oraz jak powstają-wykorzystanie
zadania interaktywnego
Faza realizacyjna
1. Uczniowie, korzystając z wiadomości zawartych w podręczniku , atlasie
geograficznym oraz zadania interaktywnego wykonują następujące ćwiczenia:
1 a,b,c-zeszyt ćwiczeń.
2. Nauczyciel wraz z pedagogiem wspomagającym kontroluje pracę uczniów, w
razie potrzeby pomaga im, wyjaśnia pojawiające się wątpliwości i zadaje
pytania pomocnicze.
3. Po upływie wyznaczonego przez nauczyciela czasu wybrani uczniowie
prezentują wyniki pracy – zadanie interaktywne Planeta Nowa 1
4. Zadanie interaktywne Planeta Nowa 1- uczniowie zapoznają się z
procesami zachodzącymi na granicy płyt tektonicznych w strefie ryftu i
subdukcji.
5. Następnie uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń 2 i 3.
6.Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadań oraz prosi uczniów
o wymienienie procesów zachodzących w strefie ryftu i subdukcji
7. Uczniowie zapoznają się ze skalą i skutkami trzęsień Ziemi-ćwiczenie
Interaktywne Planeta Nowa 1- symulacja trzęsienia ziemi w skali Richtera
oraz wskazują na Mapie Fizycznej Świata Japonię – obszar objęty ostatnio
klęską trzęsienia ziemi i tsunami.
Faza podsumowująca
Po zakończeniu zajęć nauczyciel wraz z pedagogiem wspomagającym dokonują
ewaluacji przeprowadzonych zajęć w formie krótkiego testu sprawdzającegoPłyta Nauczyciela Planeta Nowa 1.
Zadanie domowe z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji ćwiczenie
8 str.57- zeszyt ćwiczeń.
Do wykorzystania w trakcie zajęć:
Płyta CD ,,Planeta Nowa1” Nowa Era-zadania interaktywne
Podręcznik ,,Planeta Nowa1” Nowa Era
Zeszyt Ćwiczeń ,,Planeta Nowa1” Nowa Era
Płyta Nauczyciela Planeta Nowa 1
 materiały dostępne w załączniku do scenariusza
Opracowała Ewa Gołofit- nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 143
Download