Teoria tektoniki płyt litosfery

advertisement
2015-12-27
Teoria tektoniki płyt litosfery
Pytania i odpowiedzi
1. Podaj przyczynę przemieszczania się
płyt litosferycznych
Przyczyną przemieszczania się płyt litosfery jest
najprawdopodobniej ruch materii (prądy
konwekcyjne) w astenosferze – półplastycznej
warstwie płaszcza górnego. Materia ta przemieszcza
się pod wpływem ciepła docierającego z jądra Ziemi.
Średnie tempo przemieszczania się płyt jest niewielkie
– zazwyczaj kilka centymetrów rocznie – ruch ten
odbywa się skokowo – raz na wiele lat płyty
przesuwają się nawet o wiele metrów
1
2015-12-27
2. Wyjaśnij zasadę powstawania ryftu
Ryft powstaje w miejscu, gdzie unoszące się do góry
prądy konwekcyjne astenosfery rozchodzą się na boki
(ruch rozbieżny) – powoduje to rozciąganie i
ostatecznie pęknięcie sztywnej litosfery – powstają
długie i wąskie zapadliska - ryfty
2
2015-12-27
3. Na czym polega spreading? Przedstaw
dwa dowody na występowanie spreadingu.
Spreading to proces rozrostu skorupy oceanicznej.
Lawa wylewająca się w ryfcie zastyga – powstaje
nowe dno oceaniczne.
Dowody na rozrost dna oceanicznego:
• im bliżej ryftu tym skały budujące dno oceaniczne są
młodsze
• występowanie symetrycznych względem ryftów
pasów skał o odmiennym namagnesowaniu
3
2015-12-27
4
2015-12-27
4. Jaka forma rzeźby powierzchni Ziemi
powstaje w miejscu występowania ryftu?
Charakterystyczną formą rzeźby w strefie ryftowej
jest grzbiet oceaniczny zbudowany z zastygłej lawy
wylewającej się z ryftu– w jego osiowej części
występuje zapadlisko – dolina ryftowa
5
2015-12-27
5. Jakie zjawiska geologiczne występują w
strefie ryftu? Podaj ich przyczynę.
W strefie ryftu występują:
• wulkanizm – w pęknięcia powstające w dolinie
ryftowej wdziera się magma, która docierając do
powierzchni ziemi wypływa na zewnątrz i zastyga
• trzęsienia ziemi – naprężenia litosfery wywołane
przeciwstawnym ruchem prądów konwekcyjnych w
astenosferze są co jakiś czas rozładowywane –
powstają wówczas trzęsienia ziemi
6
2015-12-27
6. Gdzie na obszarze lądowym istnieje
aktywna strefa ryftowa?
Ryfty na lądach są rzadziej spotykane niż na dnie
oceanów. Przykładowymi miejscami są:
• Wielka Dolina Ryftowa we wschodniej Afryce
• ryfty przecinające islandię
7
2015-12-27
8
2015-12-27
9
2015-12-27
10
2015-12-27
7. Co to są uskoki transformacyjne? W
jaki sposób powstają?
Uskoki transformacyjne (przesuwcze) – pęknięcia
litosfery ułożone prostopadle do granic płyt
(zwłaszcza w strefie ryftowej). Oddzielają one
fragmenty płyt, które przesuwają się w różnym
czasie i w innym tempie.
11
2015-12-27
12
2015-12-27
13
2015-12-27
8. Na czym polega subdukcja?
Subdukcja to proces wciągania płyty oceanicznej
pod inną płytę. Subdukcja ma miejsce zbieżnego
ruchu materii w astenosferze ( płyty zbliżają się do
siebie). Skorupa oceaniczna jest cieńsza i
zbudowana z materii o większej gęstości – dlatego
ulega wciąganiu pod drugą płytę.
Wyróżniamy dwa typy subdukcji:
• ocean – kontynent
• ocean - ocean
14
2015-12-27
Subdukcja typu ocean - kontynent
Subdukcja typu ocean - ocean
15
2015-12-27
9. Jakie zjawiska geologiczne występują w
strefie subdukcji? Podaj ich przyczynę.
W strefie subdukcji występują:
• trzęsienia ziemi – wywołane tarciem płyt o siebie
• plutonizm i wulkanizm – wciągana w głąb Ziemi
płyta oceaniczna topi się. Powstająca magma
przedziera się do powierzchni ziemi – powstają tam
wulkany
• fałdowanie skał – osady znajdujące się na
powierzchni płyty oceanicznej są zdzierane i
fałdowane
16
2015-12-27
10. Jakie formy rzeźby powstają w strefie
subdukcji typu ocean – kontynent?
• Rów oceaniczny – powstający na granicy między
tymi płytami
• Góry fałdowe – powstające na brzegu płyty
kontynentalnej
17
2015-12-27
18
2015-12-27
11. Jakie formy rzeźby powstają w strefie
subdukcji typu ocean - ocean
• Rów oceaniczny – powstaje na granicy płyt
• Łuk wyspowy – ciąg wysp wulkanicznych położony
na brzegu płyty, która nie podlega subdukcji
• Morze marginalne – fragment oceanu odcięty
przez łuk wyspowy
19
2015-12-27
20
2015-12-27
12. Co to jest strefa Benioffa?
Strefa Benioffa to powierzchnia występująca w
strefach subdukcji, wzdłuż której skupiają się
hipocentra trzęsień ziemi.
Strefę Benioffa stanowi górna powierzchnia
wciąganej w głąb płaszcza płyty oceanicznej
21
2015-12-27
13. Jakie procesy zachodzą w strefie
kolizji płyt?
W przypadku zbliżania się do siebie dwóch płyt,
których krawędziami są kontynenty nie dochodzi do
subdukcji jednej z nich (są zbyt grube by jedna z nich
została wciągnięta).
Płyty kontynentalne zbliżają się do siebie, a osady
morza rozdzielającego te płyty ulegają ściskaniu i
fałdowaniu – ostatecznie między dwoma płytami
kontynentalnymi powstają góry fałdowe.
Ruchom fałdowym towarzyszy plutonizm, wulkanizm
i trzęsienia ziemi
22
2015-12-27
23
2015-12-27
Podsumowanie
Teoria tektoniki płyt wyjaśnia:
• W jaki sposób powstają grzbiety i rowy oceaniczne,
góry fałdowe, łuki wyspowe, skorupa oceaniczna i
kontynentalna
• Rozmieszczenie stref sejsmicznych i wulkanicznych
na Ziemi
• Dlaczego skorupa oceaniczna jest młodsza od
skorupy kontynentalnej
24
Download