Praca kontrolna nr 2 _sem. V

advertisement
Praca kontrolna nr 2 _sem. V
Imię i nazwisko………………………………………………….,
1. Podane zjawiska historyczne podziel na dwie grupy, wyróżniając przyczyny i skutki
dojścia do władzy NSDAP. Dopisz przy zdaniach odpowiednio litery: P i S.
a) likwidacja opozycji politycznej...
d) kryzys gospodarczy...
b) upadek autorytetu Republiki
e) klęska Niemiec po I wojnie światowej...
Weimarskiej...
f) działania sił komunistycznych w
c) rozbudowa niemieckich sił zbrojnych...
Niemczech...
2. W Polsce po I wojnie światowej zamieszkiwały mniejszości narodowe. Trzy
najliczniejsze spośród nich to:
a) Ukraińcy, Białorusini, Litwini;
b) Żydzi, Niemcy, Rosjanie;
c) Ukraińcy, Żydzi, Białorusini;
d) Białorusini, Żydzi, Niemcy.
3. Przeanalizuj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia:
I. Rzeczpospolita Polska
[...] Art.2
Na czele państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej
Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa.
II Prezydent Rzeczypospolitej
Art. 15
Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.
a) Napisz, z jakiego dokumentu pochodzi cytat:.................................................................
b) Określ rok powstania dokumentu:....................................................................................
c) Wymień, przed kim odpowiedzialny był prezydent w świetle cytowanego dokumentu
.............................................................................................................................................
d) Napisz nazwisko Prezydenta, który dysponował taką władzą w Polsce
.........................................................
4. Spośród wymienionych niżej, podkreśl nazwy czterech państw, które powstały po I
wojnie światowej lub odzyskały niepodległość.
Czechosłowacja, Portugalia, Finlandia, Łotwa, Hiszpania, Włochy, Polska, Dania, Bułgaria
5. Podaj nazwy państw, z którymi należy kojarzyć następujące wydarzenia:
a) tzw. Cud nad Wisłą -.............................
b) tzw. Czarny październik -..........................
c) tzw. Marsz czarnych koszul...............................
d) tzw. Noc długich noży.....................................
6. Wymienionym postaciom przyporządkuj wydarzenia, w których brały udział
a) Francisco Franco,
1. autor idei "Małej Ententy"
b) Eduard Daladier,
2. inspirator wojny domowej w Hiszpanii
c) Wiaczesław Mołotow
3. współtwórca państwa słowackiego
d) Józef Tiso
4. sygnatariusz układu monachijskiego,
5. współautor paktu o podziale Polski
7. Zaznacz wpisując obok odpowiednio litery P i F, czy podane niżej zdania są
prawdziwe czy fałszywe:
a) Rewolucja lutowa doprowadziła do upadku caratu i przejęcia władzy przez Radę
Komisarzy Ludowych...
b) Interwencjonizm państwowy był sposobem przezwyciężenia wielkiego kryzysu
ekonomicznego...
c) Uczestnicy konferencji w Monachium podjęli decyzję o przekazaniu Sudetów III Rzeszy...
8. Wymień trzy przyczyny, które Twoim zdaniem, wpłynęły na powstanie niepodległego
państwa polskiego w 1918 roku
a)...............................................................................................................................................
b)........................................................................................................................... ....................
c)...............................................................................................................................................
9. Dopisz daty do następujących wydarzeń:
a) Układ w Locarno
................
b) dojście Hitlera do władzy
c) rewolucja lutowa w Rosji
................ d) Traktat wersalski
e) plebiscyt na Górnym Śląsku ................
f) bitwa warszawska
g) konstytucja marcowa
................ h) zamach majowy Piłsudskiego
i) Pakt Ribbentrop-Mołotow
................ j) plebiscyt na Warmii i Mazurach
.............
................
................
................
................
10. Do postaci dopisz krótkie charakterystyki kim byli:
a) Gabriel Narutowicz..................................................................................................................
b) Eugeniusz Kwiatkowski......................................................................................................
c) Włodzimierz Lenin.................................................................................................................
d) Józef Beck........................................................................................................... ...............
e) Ignacy Paderewski...............................................................................................................
h) Michaił Tuchaczewski.........................................................................................................
Europa i świat w czasie II wojny światowej
1. Plan „Barbarossa” to:
a/ atak wojsk radzieckich na Litwę, Łotwę i Estonię
b/ najazd Niemiec na Związek Radziecki
c/ atak Niemiec na Danię i Norwegię
d/ atak Niemiec na Francję
2. W wyniku postanowień konferencji jałtańskiej i poczdamskiej Niemcy zostały
podzielone na strefy okupacyjne. Było ich:
a/ dwie
b/ trzy
c/ cztery
d/ pięć
3. Układ Ribbentrop - Mołotow ustalał:
a/ granicę pomiędzy Niemcami i ZSRR na linii rzek: Sanu, Narwi i Pisy
b/ granicę pomiędzy Niemcami i ZSRR na linii rzek: Wisły i Bugu
c/ zwalczanie polskiej konspiracji
d/ aresztowanie oficerów i żołnierzy polskich i osadzenie ich w obozach
4. Pierwszą konspiracyjną organizacją wojskową powstałą w Warszawie we wrześniu
1939 roku była:
a/ Armia Krajowa
b/ Służba Zwycięstwa Polski
c/ Związek Walki Zbrojne
d/ Gwardia Ludowa
5. Określenia Generalne Gubernatorstwo używano w stosunku do:
a/ ziem polskich, które w 1939 roku wcielono do III Rzeszy
b/ ziem polskich wcielonych do ZSRR
c/ ziem polskich okupowanych przez III Rzeszę
d/ ziem polskich okupowanych przez ZSRR
6. Gen. Zygmunt Berling był w czasie II wojny światowej dowódcą:
a/ I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
b/ I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
c/ I Samodzielnej Brygady Spadochronowej
d/ I Dywizji Pancernej
7. W bitwie o Narwik w 1940 r. uczestniczyła:
a/ I Samodzielna Brygada Spadochronowa
b/ I Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
c/ I Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
d/ I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
8. W latach 1940–1944 na czele Państwa Francuskiego (Vichy) był:
a/ adm. Jean Darlon
b/ marsz. Ferdinand Foch
c/ gen Charles de Gaulle
d/ marsz. Philippe Petain
9. Jedynym przywódcą „Wielkiej Trójki“, który uczestniczył we wszystkich trzech
konferencjach był:
a/ W. Churchill
b/ J. Stalin
c/ F. D. Roosevelt
10. Miastem, które wytrzymało najdłuższe (900-dniowe) oblężenia podczas II wojny
światowej był:
a/ Leningrad
b/ Tobruk
c/ Stalingrad
d/ Berlin
11. W powołanym we wrześniu 1939 roku rządzie polskim we Francji gen. Władysław
Sikorski objął funkcje:
a/ premiera rządu polskiego
b/ Naczelnego Wodza Armii Polskiej
d/ ambasadora Polski w Paryżu
d/ prezydenta rządu polskiego
12. Władze II RP po przekroczeniu granicy z Rumunią 17.09.1939 r.
a/ przedostały się do Paryża
b/ przedostały się do Londynu
c/ zostały internowane
d/ zostały aresztowane przez Niemców
13. W rządzie polskim na emigracji Radzie Narodowej przewodniczył:
a/ gen. Bolesław Wieniawa–Długoszowski
b/ gen. Władysław Sikorski
c/ Władysław Raczkiewicz
d/ Ignacy Paderewski
14. Godzina W, to początek wybuchu powstania warszawskiego, które zaczęło się:
a/ 1 sierpnia 1944 r. godz.17.00
b/ 22 lipca 1944 r. godz.17.00
c/ 1 września 1944 r. godz. 5.00
d/ 28 sierpnia 1944 r. godz. 12.00
15. Rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego wydał dowódca Armii Krajowej:
a/ gen. Rowecki „Grot”
b/ gen. Komorowski „Bór”
c/ gen. Sosnkowski
d/ gen. Sikorski
16. Powstanie warszawskie trwało:
a/ 31 dni
b/ 14 dni
c/ 63 dni
d/ 82 dni
17. Ośrodek władzy ludowej powołany w Warszawie w nocy z 31 grudnia 1943 r. na 1
stycznia 1944 r. to:
a/ Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
b/ Rząd Polski Narodowy
c/ Delegatura Rządu na Kraj
d/ Krajowa Rada Narodowa
18. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Japonii po ataku lotnictwa japońskiego na
bazę marynarki wojennej w Pearl Harbor dnia:
a/ 7 XII 1941 r.
b/ 15 I 1942 r.
c/ 18 III 1942 r.
d/ 22 VI 1941 r.
19. Przełomową bitwą w wojnie amerykańsko-japońskiej na Pacyfiku, była bitwa o:
a/ Guam
b/ Midway
c/ Hongkong
d/ Hawaje
20. Które z wymienionych wydarzeń miały miejsce w 1941 r.?
a/ bitwa o Tobruk, przełamanie Wału Pomorskiego, ofensywa styczniowa nad Wisłą
b/ atak na Pearl Harbor, układ Majski-Sikorski, atak na Jugosławię
c/ najazd na ZSRR, bitwa pod Kurskiem, desant w Normandii
d/ bitwa o Narwik, utworzenie rządu w Vichy, zamach na Hitlera
221. Czym była Karta Atlantycka?
a/ aktem końcowym konferencji teherańskiej
b/ paktem wojskowym USA i Wielkiej Brytanii
c/ aktem końcowym konferencji poczdamskiej
d/ aktem powołującym koalicję antyhitlerowską
22. Która z wymienionych konferencji nie odbyła się w 1945 roku?
a/ jałtańska
b/ w Teheranie
c/ poczdamska
23. Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia związane z walką Polaków na
frontach II wojny światowej.
a/ bitwa o Anglię
b/ bitwa pod Lenino
c/ bitwa o Narwik
d/ obrona Tobruku
e/ bitwa o Monte Cassino
f/ wyzwolenie Warszawy
24. Największa bitwa pancerna II wojny światowej rozegrała się w (pod):
a/ Ardenach (Belgia)
b/ El Alamein (Egipt)
c/ Kurskiem (ZSRR)
d/ Monte Cassino (Włochy)
25. „Overlord” był to kryptonim wielkiej operacji wojskowej, czyli:
a/ lądowania wojsk aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r.
b/ lądowania wojsk aliantów w lipcu 1943 r. na Sycylii
c/ desantu wojsk amerykańskich w okolicach Arnhem
d/ desantu wojsk amerykańskich w Afryce Północnej
26. Mianem „polskich Termopil” określa się bitwę pod (nad):
a/ Kockiem
b/ Wizną
c/ Bzurą
d/ Westerplatte
b/ możliwość walki zbrojnej
27. Pierwsza w dziejach świata bomba atomowa została zrzucona na japońskie miasto –
Hiroszimę:
a/ 6 VIII 1945 r.
b/ 17 VI 1945 r.
c/ 27 I 1946 r.
d/ 20 V 1946 r.
28. Atak Niemiec na Wielką Brytanię trwał od:
a/ września do października 1940 r.
b/ lipca do listopada 1940 r.
c/ sierpnia do października 1940 r.
d/ października do grudnia 1940 r.
29. Decyzję o wschodniej granicy Polski podjęto:
a/ na konferencji w Teheranie
b/ na konferencji w Jałcie
c/ w układzie polsko-radzieckim z 21 kwietnia 1945 r.
d/ w czasie konferencji w Poczdamie
30. W której odpowiedzi wszystkie wymienione organizacje miały charakter zbrojny:
a/ Polska Partia Socjalistyczna, Gwardia Ludowa, Związek Walki Zbrojnej
b/ Armia Krajowa, Gwardia Ludowa, Bataliony Chłopskie
c/ Armia Ludowa, Armia Krajowa, Stronnictwo Narodowe
d/ Gwardia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Stronnictwo Pracy
31. Komendantami Armii Krajowej byli:
a/ Michał Karaszewicz-Tokarzewski, Tadeusz Komorowski „Bór”
b/ Janek Krasicki, Stefan Rowecki „Grot”
c/ Franciszek Zubrzycki, Franciszek Kamiński
d/ Stefan Rowecki „Grot”, Tadeusz Komorowski „Bór”
32. Które z podanych niżej ustaleń nie zapadły na konferencji jałtańskiej?
a/ poddanie Niemiec okupacji po zakończeniu wojny
b/ uznanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Polsce
c/ ukaranie zbrodniarzy wojennych
d/ uznanie prawa Polski do samostanowienia o przyszłym ustroju
33. Joachim von Ribbentrop był:
a/ ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy
b/ ministrem spraw zagranicznych ZSRR
c/ premierem ZSRR
34. Co było najważniejszym następstwem wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej?
a/ zawarcie przez ZSRR układu z rządem polskim w Londynie
b/ złagodzenie polityki okupanta we Francji i innych krajach
c/ aktywizacja ruchu oporu na Zachodzie Europy
d/ porozumienie Anglii i USA z ZSRR o współpracy i pomocy
35. Uchwalony przez Krajową Radę Narodową Manifest zawierał (wybierz odpowiedzi
prawdziwe):
a/ odmawiał rządowi polskiemu na emigracji prawa reprezentowania narodu polskiego
b/ proponował rządowi emigracyjnemu współpracę polityczną i militarną
c/ zapowiadał utworzenie rządu tymczasowego w Polsce
d/ zapowiadał przeprowadzenie reformy rolnej i nacjonalizację przemysłu
Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa:
1. Niemcy zajęli Paryż w roku.....................................Nowym premierem rządu francuskiego
został wówczas ............................................... Francja została podzielona na dwie strefy, z
których część (określ czy część południowa czy północna) …………………………………
została pod kontrola Niemiec, a część (określ czy część południowa czy północna) (4).
.................................................została w rękach rządu z siedzibą w
……………………………………. na czele którego stanął …………………………………
Równocześnie w Anglii na czele walki Francuzów z Niemcami stanął
…………………………………… W 1944 r. rozpoczęło się powstanie we Francji, które
wraz z operacją aliantów przyniosło krajowi wolność. Francja za udział w rozgromieniu III
Rzeszy brała udział w okupacji państwa......................................................................, mimo że
nie zasiadała w konferencjach wielkiej Trójki.
2. Polską jednostka walczącą pod Tobrukiem
była…………………………………………………………dowodził nią gen.
……………………………………………. Bitwa miała miejsce w
………………………………………… roku. Jednostka ta była pierwotnie formowana na
terenach Bliskiego Wschodu należących do Francji
…………………………………………………………………………………………….
3. We Włoszech Polacy walczyli pod Monte Cassino. Wsławiła się tam
jednostka………………………………………. dowodzona przez gen.
………………………………….. a bitwa została stoczona w
………………………………….. roku. W ten sposób otwarto drogę na
………………………….. Jednostka ta wsławiła się jeszcze wielu bitwach na terenie Włoch,
zwłaszcza w bitwie stoczonej w kwietniu 1945r. pod ……………………………………..
III. Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa:
1. Wojna na Dalekim Wschodzie rozpoczęła się atakiem na ………………………………….
miało to miejsce w podaj pełną datę ..................................................................... Atak ten
spowodował bezpośrednio przyłączenie się do II wojny światowej
……………………………………… Japonia do połowy ...........roku odnosiła sukcesy,
dopiero zatopienie 4 lotniskowców koło wyspy …………………………….. spowodowało,
że inicjatywę na tym froncie przejęli Amerykanie. Do walki z Japonia użyto nowej
broni…………………………………………… którą zrzucono w Hiroszimie i
……………………….. W połowie sierpnia 1945 r. cesarz Japonii
............................................................................................. powiadomił naród o decyzji
kapitulacji. Została ona podpisana przez Japonię w dniu
...........................................................i złożona na ręce gen. …………………………………
IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania:
,,Przy okazji podpisania Paktu o Nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem
Socjalistycznych Republik Rad, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w tajnych
rozmowach sprawę granicy ich obopólnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy
te doprowadziły do następujących wniosków:
1. W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach należących do
państw bałtyckich(Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będz
ie granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSSR. W związku z tym obie strony uznają
interesy Litwy w rejonie Wilna.
2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa
polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSSR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek
Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie
odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie
rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozważą tę
sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
3. Jeżeli idzie o Europę południowo-wschodnią to strona radziecka podkreśla swoje
zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne desinterressement
odnośnie tego terytorium.
4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.”
a) Kto i kiedy podpisał powyższy dokument?
.......................................................................................................................................................
b) dokument zapowiadał rozgraniczenie sfer wpływów między ........................... .......... i
...................................
c) Zapisz , gdzie miała przebiegać granica między tymi państwami:
....................................................................
...........................................................................................................................................
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards