Katechizm bierzmowanych 2012

advertisement
KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH
Pytania i odpowiedzi
Część I
Modlitwy chrześcijańskie i zasady wiary
Znak krzyża
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa
Chrystusa, Syna jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.
Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i
ze wszystkich sił swoich.
2. A bliźniego swego, jak siebie samego.
Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się
od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego
zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Święcenia.
7. Małżeństwo.
Pięć warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy życia.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Trzy cnoty boskie
1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.
Cztery cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.
Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Miłosierdzie względem duszy i ciała.
Uczynki miłosierne względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych nauczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierne względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.
Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrość.
2. Rozum.
3. Rada.
4. Męstwo.
5. Umiejętność.
6. Pobożność.
7. Bojaźń Boża.
Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew
7. Lenistwo
Anioł Pański
K: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
K: Oto ja, służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo…
K: A Słowo ciałem się stało.
W: I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy,
którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez
mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel¬ko. Naszymi prośbami racz
nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi
swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.
Tajemnice Różańca Świętego
I. Radosne (w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie NMP.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie w świątyni.
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.
II. Światła (w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
III. Bolesne (we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu.
2. Biczowanie.
3. Cierniem ukoronowanie.
4. Droga krzyżowa.
5. Śmierć na krzyżu.
IV. Chwalebne (w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie NMP.
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na wstępie:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę…
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i
całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie odmawiamy 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym
światem.
Akt strzelisty:
O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla
nas, ufamy Tobie.
Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem; moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana
Boga naszego.
Chwała na wysokości
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię,
błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest
chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący. Panie, Synu
jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie
nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest
Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem
Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w
jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a
przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z
nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został
umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I
wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić
żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który wspólnie z Ojcem i Synem
odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Część II
Pytania katechizmowe
Prawdy wiary, nauka i życie Kościoła
1. Czym jest wiara?
Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako
drogi swego życia.
2. Czy za pomocą naszego rozumu możemy poznać Pana Boga?
Możemy poznać Pana Boga, jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład
i piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem
szczęścia.
3. Dlaczego nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem?
Nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem, ponieważ wiara oraz rozum
pochodzą od Pana Boga.
4. Czym jest Objawienie?
Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez
Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli
wspólnotę z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.
5. Jak dokonał się podstawowy przekaz Objawienia Chrystusowego?
Przekaz ten dokonał się przez Tradycję apostolską.
6. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska?
Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami:
- jako przekaz słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywany Tradycją);
- tekst Pisma Świętego, które przekazuje to samo orędzie zbawienia, ale w formie
pisemnej.
7. Czym jest Pismo Święte?
Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, bez
błędu nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia.
8. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte składa się z 73 ksiąg – 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg
Nowego Testamentu.
9. Wymień księgi Nowego Testamentu.
Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. Łuka¬sza, św. Jana; Dzieje
Apostolskie; Listy św. Pawła: do Rzymian, dwa listy do Koryntian, do Galatów,
Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa listy do Tesaloniczan, dwa listy do Tymoteusza,
Tytusa, Filemona; list do Hebrajczyków; list św. Jakuba; dwa listy św. Piotra; trzy listy
św. Jana; list św. Judy i Apokalipsa.
10. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel świata i nasz najlepszy Ojciec.
11. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?
Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej –
jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
12. W jaki sposób powstał świat?
Świat nie powstał przypadkowo, lecz stworzył go Pan Bóg własną mocą, kierując się
swą mądrością i miłością.
13. Co to znaczy stworzyć?
Stworzyć, to znaczy powołać do istnienia coś z niczego.
14. Dlaczego Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył świat, aby objawić swoją chwałę i dać stworzeniom udział w swojej
prawdzie, dobroci oraz pięknie.
15. Co chce wyrazić Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w
ciągu sześciu dni?
W ten sposób Pismo Święte pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje
istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość oraz
miejsce w świecie.
16. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością.
17.Kim są aniołowie?
Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną
wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami.
18. Kim jest człowiek?
Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i
podobieństwo Boże.
19. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże?
Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i
miłość.
20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?
Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej
wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do Stwórcy; chciał być „jak
Bóg”, zwracając się przeciwko Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim.
21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców?
Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest skażenie natury ludzkiej, nazywane
grzechem pierworodnym.
22. Czym jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny jest w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, panowania
śmierci i skłonności do grzechu; nie jest on grzechem osobistym, lecz zostaje
przekazany wraz z naturą ludzką.
23. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i na nowo zjednoczył go z
Bogiem?
Uczynił to Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego
zbawienia.
24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
Syn Boży stał się człowiekiem, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego
nieskończoną miłość, uczynić „uczestnikami Boskiej natury” i stać się dla nas
drogowskazem.
25. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem?
Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem,
naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.
26. Co oznacza imię Jezus?
Imię Jezus, obwieszczone Maryi podczas Zwiastowania, oznacza po hebrajsku: Bóg
zbawia.
27. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem?
Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, ponieważ został posłany na świat przez
Ojca i namaszczony Duchem Świętym, aby stać się Zbawcą całej ludzkości.
28. Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą?
Maryja jest Matką Bożą (Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką), ponieważ Ten, którego
urodziła, jest Osoba Boską, Synem Bożym.
29. Co oznacza Niepokalane Poczęcie?
Określenie to odnosi się do Maryi i oznacza, że została Ona uwolniona od grzechu
pierworodnego od chwili swojego poczęcia, aby mogła być Matką Bożą.
30. O co oskarżono i dlaczego skazano Jezusa Chrystusa na śmierć?
Jezus Chrystus został oskarżony przez uczonych w Pi¬śmie i faryzeuszy o
niezachowanie szabatu i wiary w jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał
Synem Bożym. Dlatego przekazali oni Jezusa prefektowi rzymskiemu Piłatowi, aby
Go skazał na śmierć.
31. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w
wielki piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e.
32. Jakie „znaki” potwierdzały Zmartwychwstanie Jezusa?
Znakami tymi były: pusty grób, odkryty trzeciego dnia w Jerozolimie przez kobiety,
oraz objawienia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
33. Czym jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
Zmartwychwstanie jest przejściem Jezusa Chrystusa do Boskiego życia w chwale. Z
tego powodu Zmartwychwstały nie podlegał już ograniczeniom w czasie i przestrzeni;
jest On całkowicie wolny w tym, jak i kiedy zechce się objawić.
34. Co oznacza Wniebowstąpienie?
Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie ludzkiej natury Jezusa do chwały Boga
Ojca. Po czterdziestu dniach, odkąd Zmartwychwstały Jezus objawił się swoim
Apostołom, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca.
35. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?
W dniu Pięćdziesiątnicy, czyli po upływie siedmiu tygodni od Męki
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Duch Święty został zesłany na Apostołów,
udzielając im swoich darów.
36. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez
Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy” i obdarza nas
nowym życiem dzieci Bożych.
37. Jakie są symbole Ducha Świętego?
Są to: gołębica; woda żywa, ogień, który przekształca Apostołów w odważnych
świadków wiary; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego;
namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania.
38. Co sprawia Duch Święty w Kościele?
Duch Święty wciąż buduje, ożywia i uświęca Kościół.
39. Czym jest Kościół?
Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych z Ojcem przez Chrystusa w Duchu
Świętym.
40. Jak powstał Kościół?
Kościół jest to zapowiedziany w Starym Przymierzu lud Boży; ustanowiony przez
Jezusa, a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez
wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.
41. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego?
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
42. W jakim sensie Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden, ponieważ: ma jednego Pana; tworzy jedno Ciało, ożywiane tym
samym Duchem; wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją; posiada wspólne
sakramenty; jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi
papież.
43. Co to jest ekumenizm?
Ekumenizm jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan.
44. Na czym polega świętość Kościoła?
Kościół jest święty, ponieważ: jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał
siebie dla jego uświęcenia; ożywia go Duch Święty; zalicza on do swego grona
Maryję i świętych; wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości.
45. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?
Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ: głosi on całość wiary;
rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich
narodów.
46. W jakim sensie Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski, ponieważ: został zbudowany na „fundamencie Apostołów”;
naucza tego, czego nauczali Apostołowie; jest kierowany przez biskupów, następców
Apostołów, pozostających w jedności z papieżem.
47. Kim jest papież?
Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest: znakiem jedności Kościoła;
zastępcą Chrystusa; zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem całego
Kościoła.
48. Kim jest biskup?
Biskup jest następcą Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek
kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół.
49. Jak nazywa się Twój biskup diecezjalny?
Nasza diecezja to Diecezja……………………………………..
Jej stolicą jest……………………………………..
Patronem diecezji jest……………………………………..
Nasz biskup ordynariusz nazywa się…………………………
Wspomaga(ją) go biskup(i) pomocniczy:………………………….
50. Kim są kapłani?
Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół
lokalny.
51. Jaka jest rola osób konsekrowanych w Kościele?
Osoby konsekrowane, praktykują rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i
ubóstwa, żyją w swojej wspólnocie zakonnej lub instytucie.
52. Kim są świeccy w Kościele?
Świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości oraz apostolstwa poprzez
kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi zgodnie z prawem
Bożym.
53. Co oznacza świętych obcowanie?
Świętych obcowanie oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i
świętych w niebie.
54. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi?
W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia
została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale
Zmartwychwstania swojego Syna.
55. Co oznacza ciała zmartwychwstanie?
Ciała zmartwychwstanie oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona
od ciała, ale jednak zmartwychwstanie i Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało
przemienione i zjednoczone z duszą.
56. Co to jest sąd szczegółowy?
Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka:
może trafić do nieba; do czyśćca, gdzie poddana zostanie oczyszczeniu; lub zostaje
potępiona na wieki.
57. Czym jest niebo?
Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym
zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi.
58. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić
nieba.
59. Czym jest piekło?
Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu
śmiertelnego.
60. Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny będzie polegał na wiecznym potępieniu lub wiecznej radości nieba.
61. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego
dzień i godzinę.
62. Czym jest liturgia?
Jest to kontynuacja naszego odkupienia.
63. Czym jest rok liturgiczny?
Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. W
ten sposób Kościół ukazuje Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę,
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie
Jego powtórnego przyjścia.
64. Co jest centrum roku liturgicznego?
Centrum roku liturgicznego stanowi Wielkanoc.
65. Czym jest niedziela?
Niedziela jest: dniem Pańskim; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i
powstrzymania się od pracy.
66. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak ustanowiony przez Chrystusa i przekazywany przez Kościół,
przez który Bóg wchodzi we wspólnotę z człowiekiem, uzdalniając go do wypełnienia
jego powołania.
67. Jak dzielą się sakramenty?
Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i
Eucharystia; sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty
wspólnoty i posłannictwa wiernych: sakrament święceń i małżeństwo.
68. Co to jest chrzest?
To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo
w życiu Trójcy Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich
innych sakramentów.
69. Kto może chrzcić?
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W razie konieczności
może ochrzcić każdy.
70. Jak dokonuje się chrzest?
Chrzest dokonuje się przez zanurzenie chrzczonego w wodzie lub polanie wodą jego
głowy i wypowiedzenie formuły: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
71. Czym jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do
mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z
Kościołem oraz pełnego uczestnictwa w jego misji.
72. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przyczyn pozwolić kapłanom na
udzielanie tego sakramentu.
73. Jak jest udzielane bierzmowanie?
Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i
wypowiada słowa: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
74. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?
Może go otrzymać, raz w życiu, ochrzczony, będący w stanie łaski i gotowy do
przyjęcia roli świadka Chrystusa w Kościele i świecie.
75. Co to jest Krzyżmo święte?
Jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w
katedrze.
76. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
77. Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak
pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.
78. Kiedy i jak Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej
Wieczerzy, w wieczerniku. „Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom,
mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was
będzie wydane. Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego
wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za
was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją
pamiątkę”.
79. Jak się nazywa Najświętszy Sakrament, jako ofiara?
Najświętszy Sakrament, jako ofiara nazywa się Mszą Świętą.
80. Co to jest Msza Święta?
Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod
postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu dla naszego zbawienia.
81. Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej?
Msza Święta składa się z dwóch części: liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i
słuchanie słowa Bożego; liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie
da¬rów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię.
82. Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię
Świętą?
Kto chce przystąpić do Komunii Świętej, powinien znajdować się w stanie łaski, to
jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił
taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii przystąpić do sakramentu
pojednania.
83. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania z
Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Boga przez grzech.
84. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, w wieczór Niedzieli
Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich: „Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od¬puszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane”.
85. Jakie są warunki sakramentu pokuty?
Rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem
wobec Boga, bliźnich i samego siebie; Żal za grzechy; Mocne postanowienie
poprawy; Spowiedź szczera, czyli wyznanie wszystkich grzechów wobec kapłana;
Zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.
86. Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie po¬kuty i pojednania?
Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a
których jesteśmy świadomi. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów
powszednich, ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa,
kształtować charakter, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu
duchowym.
87. Przez jakie czyny chrześcijanin może wyrażać ducha pokuty i
zadośćuczynić za grzechy?
Modlitwa; jałmużna; uczynki pobożności i miłości; umartwienie przez wierniejsze
pełnienie obowiązków; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; post;
powstrzymywanie się od zabaw w okresie i dniach pokuty.
88. Czym jest sakrament namaszczenia chorych?
Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych
chorobą.
89. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych?
Mogą go otrzymywać wierni, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości, a
także wszyscy wierni w ciężkiej chorobie, trwale chorzy, przed operacjami, w sytuacji
zagrożenia życia. Ten sam wierny może przy¬jąć go powtórnie, gdy ponownie
choruje lub gdy jego choroba pogłębia się.
90. Kto i jak sposób udziela sakramentu namaszczenia chorych?
Kapłan namaszczając czoło i ręce chorego oraz odpowiednią modlitwę.
91. Co to jest sakrament święceń?
Jest to sakrament, dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa, a
władza i posłanie, powierzone przez Niego Apostołom, są spełniane w Kościele aż
do końca czasów.
92. Jakie są rodzaje święceń?
Diakonatu, prezbiteratu, biskupie.
93. Czym jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które
kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości
Chrystusa do Kościoła.
94. Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie
wolno wykluczać?
Jedność (jeden mężczyzna i jedna kobieta), nierozerwalność (aż do śmierci) i
otwarcie na zrodzenie potomstwa.
95. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?
Szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo
wobec kapłana i świadków.
96. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła.
97. Co to jest cnota?
Cnota jest to trwałe nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra.
98. Jak dzielą się cnoty?
Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i Boskie.
99. Co to są cnoty ludzkie?
Cnoty ludzkie są trwałymi przymiotami umysłu i woli, wpływające na nasze czyny,
porządkujące uczucia i kierujące postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.
100. Jakie są główne cnoty ludzkie?
Są to cnoty, nazywane głównymi.
101. Co to są cnoty Boskie (teologalne)?
Są to cnoty, które odnoszą się wprost do Boga, usposabiając do życia w jedności z
Trójcą Świętą.
102. Co to są dary Ducha Świętego?
Dary Ducha Świętego uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej i świadczenia
o wierze.
103. Czym jest łaska?
Łaska jest darem Boga, uzdalniającym nas do uczestnictwa w Jego życiu.
104. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas
dziećmi Bożymi.
105. Co powoduje grzech?
Grzech sprzeciwia się miłości Boga, niszczy godność dziecka Bożego w człowieku,
godzi w Kościół i ludzką solidarność.
106. Co to jest grzech śmiertelny?
Grzech śmiertelny jest zerwaniem przymierza z Bogiem przez świadome i
dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.
107. Co to jest grzech powszedni?
Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy
poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie.
108. Dlaczego niektóre grzechy są nazywane głównymi?
Ponieważ są źródłem innych grzechów i wad.
109. Co to jest Dekalog?
Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera podstawowe obowiązki
człowieka wobec Boga i bliźniego.
110. Jak dzieli się Dekalog?
Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem
następnych naszych bliźnich.
111. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych bogów
przede Mną?
Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu, co nie
jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu, czyli
wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób lub
rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga;
agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo.
112. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego
nadaremno?
Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże
otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać.
Zakazane jest natomiast: posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo,
czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność
wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.
113. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?
Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane
przez uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu
Pańskim; odpoczynek duchowy i fizyczny.
114. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją?
Nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla naszego
dobra – udzielił swojej władzy.
115. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?
Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna i materialna
na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach.
116. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?
Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie je
wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz
uczestnictwo w życiu Kościoła.
117. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj?
Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest
darem Boga.
118. Czego zakazuje piąte przykazanie?
Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współdziałanie w tym; eutanazji,
uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy
w nim.
119. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała?
Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu,
tytoniu, leków czy żywności.
120. Co oznacza: Nie cudzołóż?
Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi po¬pędami, kontrolować
skłonności ciała, mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru.
121. Czego domaga się szóste przykazanie?
Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach;
ulegania erotyzmowi i próżnej ciekawości.
122. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?
Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie,
pornografia i masturbacja.
123. Co oznacza: Nie kradnij?
Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy
zwracać rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości;
przestrzegać zawartych umów.
124. Czego zakazuje siódme przykazanie?
Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli.
125. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu?
Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie
szkodzić plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych
informacji o innych ludziach. Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać
fałszywych informacji i wprowadzać w błąd w interesach, np. w reklamie.
126. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu?
Cudzołóstwo; rozwód.
127. Czego zabrania dziesiąte przykazanie?
Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli
smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób.
128. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i
powstrzymać się od prac niekoniecznych?
Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i
powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych.
129. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane?
Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem
obowiązków rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej.
130. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI);
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII).
131.Co znaczy: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty?
Uznawać w swoim życiu wartość sakramentu pokuty pojednania.
132. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię Świętą?
Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Komunii Świętej i ukazuje jej
związek z Paschą Jezusa Chrystusa.
133. Co znaczy: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach?
Czwarte przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do zachowania ducha pokuty i
zawierzenia miłosierdziu Bożemu.
134. Kogo i kiedy dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w
środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także w Wigilię
Bożego Narodzenia.
135. Kogo i kiedy obowiązuje post?
Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich katolików między
18 a 60 rokiem życia. Dyspensowani są chorzy i osoby w podróży.
136. Co to jest czas pokuty?
Wielki Post i wszystkie piątki w ciągu roku. Katolicy powinni wtedy w sposób
szczególny praktykować czyny pokutne, co wyraża się m.in. w powstrzymywaniu się
od zabaw.
137. Czego dotyczy przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła?
Wierni mają obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne
potrzeby Kościoła.
138. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest rozmową z Bogiem.
139. Jakie są najważniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej?
Są to: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza,
modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy
modlitwy.
140. Czym jest błogosławieństwo?
Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże.
141. Co to są sakramentalia?
Są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by
przynosiły wiernym skutki duchowe, dzięki mocy modlitwy Kościoła. Sakramentalia
przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentu, uświęcają różne
okoliczności życia.
142. Co to jest adoracja?
Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem.
143. Co wyrażamy przez modlitwę prośby?
Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość, że: nie decydujemy
o naszym początku; nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy sami dla
siebie celu, lecz naszym przeznaczeniem i celem jest Bóg.
144. Kiedy składamy dziękczynienie Bogu?
Każde wydarzenie i każda potrzeba są dla chrześcijanina okazją do dziękczynienia
Bogu. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza sprawując Eucharystię.
145. Co to jest modlitwa uwielbienia?
Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek wysławia Boga dla Niego samego.
146. Która z modlitw jest najdoskonalsza?
Najdoskonalszą modlitwą jest Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska, ponieważ nauczył
nas jej sam Jezus Chrystus.
147. Co to jest Sobór Powszechny?
Jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu
omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
148. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański,
a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim około 2500 biskupów, rozpoczął
go papież Jan XXIII a zakończył Paweł VI Celem była odnowa Kościoła).
149. Jakie były najważniejsze dokumenty ostatniego Soboru?
Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucja o Objawieniu Bożym,
Konstytucja o odnowie liturgii oraz inne dokumenty dotyczące życia
konsekrowanego, ekumenizmu.
150. Na czym polegała posoborowa odnowa Kościoła?
Na dążeniu do zjednoczenia chrześcijan całego świata, powołaniu ludzi świeckich do
czynnego apostolatu, odnowie liturgii – bardziej zrozumiałej i używającej języków
narodowych.
151. Co to jest Synod Diecezjalny?
Jest to zebranie duchowieństwa i przedstawicieli świeckich katolików diecezji pod
przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.
152. Wymień papieży XX wieku?
Leon XIII, Św. Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, bł. Jan XXIII, Paweł VI, Jan
Paweł I, bł. Jan Paweł II.
153. W czym przejawia się nauczanie papieży?
W głoszeniu Ewangelii, wydawaniu dokumentów, spotkaniach z wiernymi.
154. Co to jest encyklika?
Jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych świata katolickiego
oraz ludzi dobrej woli.
155. Jakie znasz encykliki bł. Jana Pawła II?
Odkupiciel człowieka, Blask prawdy, Matka Odkupiciela, Misja Odkupiciela,
Apostołowie Słowian, Bóg bogaty w miłosierdzie, Ewangelia życia, Aby byli jedno,
Wiara i rozum.
156. Jakie znasz encykliki Benedykta XVI?
Bóg jest miłością, Miłość w prawdzie, W nadziei jesteśmy zbawieni.
157. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską.
Biskup Krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany dnia 16 października 1976
r. Obrał imię Jana Pawła II.
158. Podaj hasła papieskich pielgrzymek do Polski bł. Jana Pawła II.
I. (2-10.06.1979) Gaude Mater Polonia (Raduj się) – Matko Moja.
II. (16-23.06.1983) Polsko, Ojczyzno moja.
III. (8-14.06.1987) Do końca ich umiłował.
IV. (1-9.06.1991) Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
V. (22.05.1995) Zło dobrem zwyciężaj.
VI. (31.05. -10.06.1997) Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.
VII. (5-17.06.1999) Bóg jest miłością.
VIII. (16-19.08.2003) Bóg bogaty w miłosierdzie.
159. Podaj hasło i datę pielgrzymki do Polski Benedykta XVI – następcy Jana
Pawła II.
(25-28.05.2006) Trwajcie mocni w wierze.
160. Podaj datę śmierci bł. Jana Pawła II.
Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
161. Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II.
Beatyfikacja miała miejsce 01 maja 2011 r. w Watykanie.
Część III
Pieśni o Duchu Świętym
Duchu ogniu
1. Chcesz rozpalisz i rozognisz,
serca wzniesiesz na wysokość.
W ciemność rzucisz blask pochodni
i rozproszysz grzechu mroki.
Duchu Ogniu, Duchu Żarze
Duchu Światło, Duchu Blasku
Duchu wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski.
2.Naszą nicość odbudujesz
W najpiękniejsze znów struktury,
Tchnieniem swoim świat przesnujesz.
W szeleszczących modlitw sznury.
3.Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
I z chaosu piękno ładu.
Tyś spokojem wśród niezgody,
W bezradności Tyś jest radą.
4.Twe zbliżenie zaróżowi
Pulsem życia, wzrostu drżeniem,
Narodzimy się na nowo
Ciemność stanie się promieniem.
Duchu Święty, Boże, przyjdź…
Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło.
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.
1.Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem;
Niech promienieje Twej chwały blask.
2.0 świadku prawdziwy, umocnij nas;
Chcemy rozgłaszać: „Zmartwychwstał Pan!”
3.Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia;
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź…
0 Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;
Niebieską łaskę zesłać racz sercom,
co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
i najwyższego Boga dar;
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam
mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy Swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym
miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był;
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Panie, Panie, daj nam Twego Ducha
Panie, Panie, daj nam Twego Ducha Panie, Panie, daj nam Twego Ducha.
Byśmy w mroku nie błądzili, byśmy Nim na co dzień żyli. Bo choć nieraz bardzo
chcemy, my się modlić nie umiemy. Bo choć nieraz bardzo chcemy, my przebaczać
nie umiemy. Bo choć nieraz bardzo chcemy, kochać Ciebie nie umiemy. By Swą
mocą nas przemienił i oblicze ziemi zmienił.
Przybądź Duchu Święty…
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź, Światłość i sumień.
O najmilszy z Gości – Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
-W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą – W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, – Serc wierzących wnętrza, Podaj Twej potędze!
- Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? – Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nieświęte, – Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, – Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, – w Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa. – Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty…
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź, w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź, jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź, jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź, jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź, w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przybądź Duchu Stworzycielu…
Przybądź Duchu Stworzycielu – dusz naszych Nauczycielu
Nawiedź z pełnią łaski Bożej serca, któreś raczył stworzyć.
Tyś Dar Boga Najwyższego – Namaszczenie Syna Jego
Życia zdrój, miłości słońce, Pocieszyciel i Obrońca.
Tyś jest Moc Ojcowskiej ręki – Siedmiobrawna pełna dźwięku
Ustom naszym zsyłasz mowę, obiecaną Ojca Słowem.
Zjednoczeni w Duchu…
1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał Miłość w nas.
2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń (Bis)
Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (Bis)
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą.
Żeby człowiek zachował godność swą.
Duchu Święty stworzycielu…
1. Duchu Święty stworzycielu,
Ożywiaj moją modlitwę,
Ożywiaj moje pragnienia
Pełnienia woli Ojca.
2. Duchu Święty Stworzycielu,
Otwieraj moje oczy, by widziały,
Otwieraj moje uszy, by słyszały,
Serce, aby czuło
Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź!
Część IV
Obrzęd bierzmowania
Biskup odmawia krótką modlitwę. Następnie ma miejsce Liturgia Słowa i homilia,
czyli kazanie Biskupa do bierzmowanych. Później następuje odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych. Bezpośredni obrzęd bierzmowania odbywa się poprzez włożenie rąk.
Biskup modli się nad bierzmowanymi.
Następnie odbywa się Namaszczenie Krzyżmem św.
Gdy Biskup zbliża się, należy uklęknąć, odsłonić czoło, w ręce trzymać kartkę do
bierzmowania. Świadek (kobieta – dla dziewcząt, mężczyzna – dla chłopców) trzyma
prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
Biskup Krzyżmem kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego, wymawiając słowa:
N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z Duchem twoim.
Następnie odmawiana jest modlitwa powszechna Ojcze nasz… i udzielane jest
błogosławieństwo wiernych.
Download