Załącznik nr 8

advertisement
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………………
( pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że brak jest podstaw do wykluczenia
mnie/nas z przedmiotowego postępowania powodu okoliczności o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
który brzmi:
Art. 24. ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
..............................dnia...............2010 roku
………………………..................................................
podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………………………………
( pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że brak jest podstaw do wykluczenia
mnie/nas z przedmiotowego postępowania z powodu okoliczności o których mowa w art.
24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
który brzmi:
Art. 24. ust.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.
67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.);
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), albo nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
………………dnia………………..
……………………………………….
podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………………………………
( pieczęć adresowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
Ja(my), niżej podpisan/y(i),oświadczam/-y, że spełniam/-y - indywidualnie lub (w przypadku
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) razem z wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego - warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), dotyczące:
1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................dnia...............2010 roku
…………….......................................
podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ
DOŚWIADCZENIE
………………………………………………
( pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
(- Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie radiowej sieci szerokopasmowej*) )
Niniejszym oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert następujące zamówienie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia:
Przedmiot zamówienia
(charakterystyka wykonanej
dostawy)
Całkowita
Data wykonania
wartość
(od…do…)
brutto w PLN podać dzień, miesiąc i rok
1.
2.
3.
Uwaga:
*)Do wykazanego zamówienia należy załączyć referencje.
..............................dnia...............2011 roku
………………………..................................................
podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 5
……………………………………………
( pieczęć adresowa Wykonawcy)
KALKULACJA UPROSZCZONA CENY OFERTY – po dokonaniu zmian
obejmująca elementy i prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Lp.
Nazwa elementu
Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent
Ilość
kpl /szt
Cena
jednostkowa
(netto w PLN)
Wartość elementu
(netto w PLN)
1
2
3
4
5
6
1.A
Połączenie szkieletowe,
radiolinia 50 Mb/s. dostawa i instalacja
1.B
Przełącznik szkieletowy dostawa i instalacja
1.C
2.A.1
2.A.2
Wykonanie infrastruktury
teletechnicznej dla węzłów
szkieletowych
Połączenie dystrybucyjne
punkt-punkt 5Ghz dostawa i instalacja
( jeśli będzie )
Połączenie dystrybucyjne
punkt-wielopunkt 5Ghz dostawa i instalacja stacji
bazowej ( jeśli będzie )
Gmina Moszczenia
Lp.
Nazwa elementu
2.A.3
Połączenie dystrybucyjne
punkt-wielopunkt 5Ghz dostawa i instalacja
terminala ( jeśli będzie )
2.B
Przełącznik dystrybucyjny
- dostawa i instalacja
2.C
2.D
3.A
Zasilanie awaryjne 1000VA
dla węzłów dystrybucyjnych
– dostawa i instalacja
Wykonanie infrastruktury
teletechnicznej dla węzłów
dystrybucyjnych
Punkt dostępowy WiFi
MIMO , 2 anteny –
dostawa i instalacja
Urządzenie
abonenckie
WiFi MIMO –
dostawa i instalacja
1.1.a..1.1
3.B
1.1.a..1.2
4.A
Kontroler sieci
WLAN z
oprogramowani
em
Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent
Ilość
kpl /szt
Cena
jednostkowa
(netto w PLN)
Wartość elementu
(netto w PLN)
Gmina Moszczenia
Lp.
Nazwa elementu
- dostawa i instalacja
1.1.a..1.3
4.B
Przełącznik
szkieletowy L3dostawa i instalacja
Urządzenie
bezpieczeństw
a
sieciowego - dostawa i
instalacja
1.1.a..1.4
4.C
1.1.a..1.5
Zasilacz
awaryjny
3000VA
1.1.a..1.6
– dostawa i
instalacja
4.D
1.1.a..1.7
4.E
Wykonanie
infrastruktury
teletechnicznej dla
Głównego Węzła
Dystrybucyjnego
4.F
1.1.a..1.8
Wykonanie
łącza do
Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent
Ilość
kpl /szt
Cena
jednostkowa
(netto w PLN)
Wartość elementu
(netto w PLN)
Gmina Moszczenia
Lp.
Nazwa elementu
operatora
krajowego sieci
Internet
4.G
1.1.a..1.9
Dostawa
platformy sprzętowej z
systemem zarządzania
usługami ,użytkownikami ,
pasmem oraz monitoringiem
infrastruktury sieciowej
1.1.a..1.10
Komputer z
monitorem,
drukarką,
klawiaturą i
myszką
1.1.a..1.11
Konfiguracja
urządzeń
sieciowych dla
Głównego
Węzła
Dystrybucyjneg
o
5.
6.A
6.B
Konfiguracja urządzeń
sieciowych w węzłach
szkieletowych i
dystrybucyjnych
Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent
Ilość
kpl /szt
Cena
jednostkowa
(netto w PLN)
Wartość elementu
(netto w PLN)
Gmina Moszczenia
Lp.
6.C
7.
8.
9.
Nazwa elementu
Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent
Ilość
kpl /szt
Cena
jednostkowa
(netto w PLN)
Wartość elementu
(netto w PLN)
Konfiguracja i uruchomienie
radiowej sieci
szerokopasmowej
Szkolenie z obsługi
komputera
Wykonanie dokumentacji
wykonawczej
i powykonawczej
Pozostałe koszty, w tym
m.in. transportu, serwisu
gwarancyjnego, uzyskania
pozwoleń
CENA OFERTY ( SUMA POZYCJI ponumerowanych w kolumnie 6)
NALEŻNY PODATEK VAT
CENA OFERTY BRUTTO
…………………………………..
(miejsce, data)
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
.............................................
(podpis i pieczęć imienna
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 6 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Informacje ogólne
Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie
zaprojektowania i budowy infrastruktury, dostawy sprzętu komputerowego oraz organizacji
szkoleń w ramach projektu np. „Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Moszczenica” . Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz
uwarunkowaniami terenowymi,
- opracowania dokumentacji projektowej zgodnie przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie oraz
wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji
- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego
harmonogramu prac,
- budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej
- dostawy i instalacji sprzętu komputerowego
- organizacji szkoleń dla beneficjentów projektu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie,
uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym.
2. Opis warstwy szkieletowej sieci
W ramach realizowanego projektu, wymagana jest budowa sieci szkieletowej. Ze względu na
zapewnienie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa połączeń szkielet sieci powinien być
oparty o cyfrowe radiolinie klasy operatorskiej o minimalnej przepustowości 50 Mb/s FDD,
pracujące w paśmie licencjonowanym, szerokim zakresie częstotliwości: 11,13,18,28,32,38
GHz (poprzez dobór odpowiedniego ODU). Wymóg ten jest również podyktowany faktem , że
na terenie gminy pracują urządzenia radiowe
innych operatorów,
wykorzystujące
częstotliwości nielicencjonowane co powoduje poważne ryzyko (techniczne, inwestycyjne) w
wykorzystaniu takich częstotliwości do budowy połączeń szkieletowych.
Zakres terytorialny projektu obejmuje 2 miejscowości (tj. Moszczenica oraz Staszkówka ) stąd
Zamawiający oczekuję, że zostaną wybudowane minimum 2 Węzły Szkieletowe ( WS ) sieci:
- WS 1 w miejscowości Moszczenica
- WS 2 w miejscowości Staszkówka
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscach instalacji w celu
poprawnego skalkulowania kosztów elementów i usług dodatkowych takich jak wymagane
szafy teletechniczne z przeznaczeniem na urządzenia aktywne. Wykonawca powinien
Gmina Moszczenia
zaprojektować szafy o wymiarach i pojemności stosownej do potrzeb. Ponadto we wszystkich
lokalizacjach Węzłów Szkieletowych należy wykonać instalacje kablowe (sygnałowe,
zasilające, antenowe itp.) niezbędne do realizacji zadania – zgodnie z wymaganiami
określonymi w punkcie 6.
Minimalne wyposażenie warstwy szkieletowej powinno stanowić :
2.1 Radiolinie cyfrowe 50 Mb/s FDD (min 2 kpl. łącza )
Wymagania ogólne
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
budowy sieci szkieletowej , której elementem będzie odpowiedni dobór częstotliwości oraz
parametrów pracy radiolinii tak aby osiągnąć dostępność pracy 99.995 % średniorocznie.
- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stosownej dokumentacji do Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w celu uzyskania pozwolenia radiowego przez Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązany jest tak dobrać konfigurację radiolinii aby opłaty
wnoszone do UKE przez Zamawiającego za wykorzystane pasmo radiowe było
minimalne
Wymagania techniczne:
 Część wewnętrzna radiolinii (IDU) powinna mieć możliwość współpracy z systemem
zewnętrznych jednostek radiowych (ODU) mogących pracować w następujących
pasmach: 13, 18, 23, 28, 32, 38 GHz
 Radiolinia powinna umożliwiać transmisję w kanałach radiowych o następującej
szerokości: 7/14/28/56 MHz
 Dla każdej szerokości kanału radiowego dostępne muszą być następujące modulacje:
QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM oraz 256 QAM
 Dla kanału 7Mhz i modulacji 256 QAM radiolinia powinna umożliwiać uzyskanie
przepływności 60 Mb/s FDx ( full dupleks)
 Automatyczna regulacja Mocy nadajnika (ATPC): wymagany zakres ATPC : min. 20
dB
 Radiolinia powinna być dostarczona w konfiguracji 1+0 i mieć możliwość rozbudowy
do konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja).
 Architektura (IDU i ODU rozdzielne kablem IF)
 Połączenie IDU –ODU – za pomocą kabla koncentrycznego typu RG-8, CNT400 lub
równoważnego
 Radiolinia musi być wyposażona w wentylator chłodzący jednostkę wewnętrzną IDU
 Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC
Wymagane możliwości rozbudowy (bez zmiany lub dodania jakiejkolwiek części
sprzętowej, jedynie poprzez zmianę klucza licencyjnego – programowo):
 Obsługa modulacji adaptacyjnej w pełnym zakresie pracy: od QPSK do 256QAM.
 Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym (brak
jakichkolwiek błędów transmisyjnych (ES, SES, BBE) lub opóźnień przy przełączaniu)
Gmina Moszczenia




Rozbudowa przepustowości systemu do 500 Mb/s FDx dla trybu 256QAM w kanale
56MHz
Wymagania dotyczące interfejsów i protokołów transmisyjnych
Wymaga się aby była wyposażona w następujące interfejsy zewnętrzne (możliwe
do przeznaczenia na transmisję ruchu) w minimalnej liczbie:
o 2x 10/100/1000Base-T – elektryczny
o 2 x gniazdo SFP z możliwością dołączenia optyki niezależnego producenta
o 5 x 10/100Base-T
o 16x E1 - 120 Ohm
Licencja producenta radiolinii w chwili jej dostawy powinna umożliwiać transmisję
ruchu z wykorzystaniem przynajmniej jednego portu 10/100/1000Base-T.
Radiolinia musi wspierać następujące standardy Ethernet/IP:
802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ac, 802.1Q, 802.1p, 802.1ad, 802.3x, 802.3ad,
802.1D, 802.1w, 802.1s, RFC 1349, RFC 2474, RFC 2460
Wymagane możliwości rozbudowy (jedynie poprzez zmianę licencji):
 Wymagane jest posiadanie Certyfikatów Metro Ethernet Forum --- przynajmniej MEF9 & MEF-14 dla usług (EPL, EVPL & E-LAN)
 Radiolinia musi być fizycznie gotowa do pracy jako switch Metro Ethernetowy
obsługujący:
o Min. 4000 aktywnych VLANów
o Min. 8000 MAC adresów
o Min. 5 portów 100-Base-T
o 1x 10/100/1000Base-T
o 1x gniazdo SFP z możliwością obsadzenia wkładką optyczną niezależnego
producenta

Radiolinia musi mieć możliwość nadania dla kanałów E1 priorytetu różnicującego
kolejność wyłączania interfejsów T1/E1 w przypadku degradacji jakości łącza
radiowego i dynamicznej zmiany modulacji na niższą – przynajmniej dwa priorytety
Zarządzanie:
 Radiolinia mus być wyposażona w możliwość zarządzania lokalnego:
o poprzez interfejs Ethernet (przynajmniej dwa)
o poprzez interfejs RS-232
 Zarządzanie zdalne:
Bezpieczne zarządzanie za pomocą:
o dedykowanego systemu zarządzania – pracującego na platformie Microsoft
Windows
o poprzez HTTP oraz HTTPS
o poprzez Telnet oraz SSH (z możliwością wyłączenia Telnet)
o dowolnej aplikacji SNMP – wymagane dostarczenie pliku MIB
 Trap Serwer:
o Możliwość konfiguracji minimum czterech różnych adresów serwerów do zapisu
logów i alarmów (Trap Server),
Diagnostyka:
 Wszystkie statystyki radiolinii muszą być zbierane w interwałach zarówno 15minutowych jak i 24-godzinnych.
 Pełne statystyki RMON I oraz RMON II
 Możliwość założenia pętli na każdym z interfejsów E1 (wewnętrznych i zewnętrznych)
 Możliwość założenia pętli radiowej na ODU - Radio loopback
 Możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym – parametr MSE (Mean Square
Error) lub inny obrazujący funkcję błędu demodulowanego sygnału
Gmina Moszczenia
Kompatybilność ze standardami:
ITU-T G.703, G.736, G.775, G.823, G.824, G.828, ITU-T I.432, ETSI ETS 300
147, ETS 300 417
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
- Urządzenia powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta.
- W okresie gwarancji (36 miesiące) Wykonawca powinien zapewnić gotowość serwisową
polegająca na naprawie lub podmianie sprzętu w razie awarii, najpóźniej następnego dnia
roboczego, od momentu zgłoszenia usterki.
2.2 Przełączniki szkieletowe 24 porty 10/100, (min 2 szt.)
Wymagania techniczne
 urządzenie o stałej konfiguracji
 min. 64MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash
 obsługa min. 8000 adresów MAC
 wydajność przełączania co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5
Mpps dla pakietów 64 bajtowych;
 co najmniej 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX w tym 8 z
funkcjonalnością PoE (IEEE 802.3af ) oraz dwa porty typu combo mogące pracować
jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP,
GBIC lub równoważne.
 automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
 wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time
domain reflector)
 obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID
 obsługa mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy
przełącznikami
 obsługa protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.1s
- IEEE 802.1w
- IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- IEEE 802.3ab 100BASE-T
 mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
- obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju
ruchu
- mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co
1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego
 mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
- dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3
- możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS
lub TACACS+
- możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw.
protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym
(designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu)
Gmina Moszczenia








- monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
- możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port
monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego
przełącznika
- ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez
niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
- obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów
TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
- min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością
konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP
możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym
urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe
uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą
być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia
po dokonaniu zmian możliwość zarządzania przy pomocy bezpłatnej aplikacji
graficznej dostarczanej przez producenta
możliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry
możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza
możliwość montażu w szafie 19”
obudowa wykonana z metalu
Wymagania gwarancyjno serwisowe
Wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny bezpośrednio przez producenta
urządzeń w następującym zakresie:
- przyjmowanie zgłoszeń bezpośrednio przez producenta w godzinach od 8:00-16:00
w dni robocze
- naprawa lub wymiana w następny dzień roboczy od pisemnego zgłoszenia awarii
(faxem lub mailem)
- bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu
- prawo do aktualizacji oprogramowania systemowego
 Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta.
 Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii
sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania
gwarancji.

3. Opis warstwy dystrybucyjnej sieci
Zamawiający zakłada, budowę minimum 15 Węzłów Dystrybucyjnych sieci , w których
zostaną zainstalowane urządzenia dostępowe . Jest to minimalna ilość węzłów sieci,
niezbędna do osiągnięcia rezultatów projektu, z punktu widzenia obsługi beneficjentów ,
wydajności i pojemności sieci oraz wykorzystania powstałej sieci w przyszłości.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, w celu zdobycia informacji nt.
rzeczywistej liczby koniecznych do budowy węzłów dystrybucyjnych (WD).
W warstwie dystrybucyjnej sieci wykonawca musi zapewnić urządzenia radiowe, pracujące w
paśmie nielicencjonowanym (5GHz). Mają one realizować połączenia pomiędzy węzłami
szkieletowymi (WS) a węzłami dystrybucyjnymi (WD)
Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń radiowych pracujących w trybie punkt-punkt, lub
punkt-wielopunkt.
Gmina Moszczenia
Zaproponowane urządzenia powinny umożliwiać:
- pracę na odległości powyżej 5 kilometrów
- umożliwiać połączenia o przepustowości minimum 20Mb/s FDx dla poszczególnych
połączeń dystrybucyjnych (w przypadku rozwiązań punkt-wielopunkt, należy dobrać
odpowiednią liczbę stacji bazowych, tak aby osiągnąć wymaganą przepustowość na każdym
połączeniu terminala klienta do stacji bazowej ).
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscach instalacji w celu
poprawnego skalkulowania kosztów elementów i usług dodatkowych takich jak wymagane
szafy teletechniczne z przeznaczeniem na urządzenia aktywne. Wykonawca powinien
zaprojektować szafy o wymiarach i pojemności stosownej do potrzeb. Ponadto we wszystkich
lokalizacjach Węzłów Dystrybucyjnych należy wykonać instalacje kablowe (sygnałowe,
zasilające, antenowe itp.) niezbędne do realizacji zadania – zgodnie z wymaganiami
określonymi w punkcie 6.
Wymagania minimalne dla urządzeń warstwy dystrybucyjnej:
3.1 Połączenia dystrybucyjne 20 Mb/s, 5 GHz (min. 15 kpl linków)
Wymagania techniczne
 Kompletne rozwiązanie o budowie zamkniętej do zastosowań zewnętrznych
 Część zewnętrzna zintegrowana z anteną dwu-polaryzacyjną o zysku minimum 24dBi
 Separacja polaryzacji: minimum 28dB
 Zasilanie PoE
 Zakres pracy: -30° do +80 °

Praca w częstotliwości 4.9 – 6.0 Ghz z wykorzystaniem protokołu IEEE 802.11a/n

Interfejs WLAN :


Prędkość radiowa 300Mb/s MIMO
Przepływność użytkowa – minimum 20 Mb/s FDx ( 40 Mb/s agregowane , UL=20
Mb/s , DL=20 Mb/s)
Praca na kanałach o szerokości 5,10,20,40 Mhz

OFDM, TDD
Dodatkowe wymagania techniczne dla połączeń dystrybucyjnych w trybie punkt –wielopunkt



Możliwość pracy z dołączaną anteną sektorową dwu-polaryzacyjną o zysku minimum
17dBi
Stacja bazowa powinna w pełni obsługiwać dowolne terminale klienckie ( różnych
producentów ) pracujące na standardowym protokole IEEE 802.11a/n co
umożliwi w przyszłości tanią i bezproblemową rozbudowę warstwy dystrybucyjnej
Pozostałe parametry techniczno-użytkowe jak dla w/w połączenia punkt-punkt
Gmina Moszczenia
Wymagania gwarancyjne
wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny
3.2 Przełącznik dystrybucyjny (min. 15 szt.)
Wymagania techniczne
 urządzenie o stałej konfiguracji
 8 portów RJ-45 10/100 z funkcjonalnością PoE (standard 802.3af)
 2 porty combo mogące pracować jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze
stykiem definiowanym przez SFP, mini-GBIC lub równoważne
 port konsoli,
 autonegocjacja dupleksu i prędkości,
 samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
 obsługa VLAN 802.11q (do 256 grup),
 tryby przyporządkowania portu do VLANu:
o statyczny,
o dynamiczny,
 obsługa ramek jumbo do 1632 bajtów,
 tablica adresów MAC 8kB,
 przepustowość wewnętrzna 5.6Gbps non blocking,
 QoS - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round Robin) / CoS (Class of
Service) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika:
o Port-based,
o 802.1p VLAN priority based,
o IP TOS/DSCP based,
o IPv4 Traffic Class based COS,
o IPv6 Traffic Class based COS,
o TCP/UDP Port based,
o Diffserv,
o Classification and Remarking ACLs,
o Limitowanie pasma: ruch przychodzący / ruch wychodzący,
 port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port,
 konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), SNMP v.1, 2c, 3, RMON,
 możliwość aktualizaji firmware'u (TFTP, przeglądarka internetowa HTTP),
 inne opcje zarządzania - Telnet (Menu-driven configuration):
o Secure Shell (SSH),
o RADIUS,
o TACACS,
o Telnet Client,
o Secure Socket Layer (SSL),
o Switch Audit Log,
o DHCP Client,
o BootP,
o SNTP,
o Xmodem upgrade,
o Syslog,
 bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius
Authentication, MD5 Encryption, kontrola dostępu:
o Source and Destination MAC-based,
o Source and Destination IP address,
o Protocol,
o TOS/DSCP,
o Port,
o VLAN,
o Ethertype,
Gmina Moszczenia













agregacja portów: do 8 portów w 8 grupach, obsługa LCAP (802.3ad),
storm control: możliwość ograniczenia rozsyłania ramek broadcast / multicast /
unknown unicast,
spanning tree - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree,
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover,
IGMP Snooping - IGMP (v1/v2) wsparcie do 256 grup multicast,
testy okablowania miedzianego z poziomu przełącznika, ping, traceroute,
diody: System, Link/Act, PoE,
zasilacz zewnętrzny,
technologia Power over Ethernet (7.5W na 8 portach i 15.4W na 4 portach),
chłodzenie: aktywne,
temperatura pracy: 0 - 40 stopni C,
temperatura przechowywania: -20 - 70 stopni C,
wilgotność środowiska pracy: 10% - 90%,
wilgotność środowiska przechowywania: 10% - 95%,
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
 Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta
3.3 UPS 1000VA RACK (min. 17 szt.)
Wymagania techniczne
 Moc pozorna 1000VA
 Moc rzeczywista 600 Wat
 Architektura UPSa line-interactive
 Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,5 ms
 Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 2 min
 Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 12 min
 Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR
 Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232
 Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy
UPSa
 Urządzenia powinno posiadać obudowę typu Rack 19’’
 Maksymalna wysokość urządzenia 2U
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
 urządzenia typu UPS powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta
4. Opis warstwy dostępowej sieci
Warstwa dostępowa sieci zbudowana zostanie w oparciu o sieć bezprzewodową
opartą o standard 802.11n (MIMO), zarządzaną centralnie(poprzez kontroler sieci
bezprzewodowej), pracującą w paśmie 2,4GHz i 5GHz. Dwuzakresowa praca urządzeń
pozwoli na rozłożenia obciążenia poszczególnych punktów dostępowych oraz umożliwi w
przyszłości obsługę większej liczby odbiorców .
Z każdym punktem dostępowym należy dostarczyć 2 anteny : jedną dla pasma 5GHz i jedną
dla 2,4GHz. Typ anten (dookólne czy sektorowe) należy dobrać w taki sposób aby możliwe
było połączenie do sieci wszystkich Beneficjentów końcowych projektu – biorąc pod uwagę
ich odległość od punktu dostępowego oraz lokalizację.
Gmina Moszczenia
4.1 Bezprzewodowy punkt dostępu 802.11a/g/n 2x2 MIMO (min. 16 szt.)
Wymagania techniczne
 Urządzenia powinny współpracować z kontrolerem sieci bezprzewodowej WLAN i
powinny z nim tworzyć spójny i jednorodny system. (wymagania techniczne dla
kontrolera WLAN zostały określone w dalszej części dokumentu)
 Powinno posiadać złącza antenowe:
- 802.11a/n: 3 złącza RP-TNC,
- 802.11g/n: 3 złącza RP-TNC.
 Wspierać zasilanie przez siec IEEE 802.3af PoE.
 Powinno posiadać port 10/100/1000BASE-T
 Urządzenie powinno posiadać pamięć typu Flash nie mniejsza niż 32MB.
 Urządzenie powinno posiadać pamięć typu DRAM nie mniejsza niż 128MB.
 Powinno mieć możliwość obsługi co najmniej 16 sieci wirtualnych (VLAN).
 Powinno posiadać solidną metalową obudowę
Wymagania gwarancyjno serwisowe
 Wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny bezpośrednio przez producenta
urządzeń w następującym zakresie:
- przyjmowanie zgłoszeń bezpośrednio przez producenta w godzinach od 8:00-16:00
w dni robocze
- naprawa lub wymiana w następny dzień roboczy od pisemnego zgłoszenia awarii
(faxem lub mailem)
- bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu
- prawo do aktualizacji oprogramowania systemowego
 Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta.
 Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii
sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania
gwarancji.
4.2 Anteny do punktów dostępowych 2,4 GHz MIMO (min.16 szt.)
Wykonawca zobowiązany jest do doboru odpowiednich anten (typów anten) do
poszczególnych punktów dostępowych. Zamawiający oczekuje, że będą to anteny w
wykonaniu zewnętrznym, posiadające 36 miesięczną gwarancję producenta.
4.3 Anteny do punktów dostępowych 5GHz MIMO (min. 16 szt.)
Wykonawca zobowiązany jest do doboru odpowiednich anten (typów anten) do
poszczególnych punktów dostępowych. Zamawiający oczekuje, że będą to anteny w
wykonaniu zewnętrznym, posiadające 36 miesięczną gwarancję producenta.
4.4 Urządzenia odbiorcze dla beneficjentów końcowych ( min.100 szt.)
Minimalne wymagania techniczne:
 Urządzenie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych (wyposażone w zestaw
montażowy)
 Temperatura pracy: od -30C do 80C
 Wilgotność pracy: 5 to 95%
 Urządzenie pracujące w standardzie IEEE 802.11n 2x2 MIMO
Gmina Moszczenia










Urządzenie zintegrowane z dwu-polaryzacyjną anteną o zysku minimum 16 dBi
Moduł radiowy o mocy max 23 dBm i czułości -96 dBm
Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
Pamięć: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Wyposażone w interfejs sieciowy 2x10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Pobór mocy: max 10 Wat
Zasilanie: 15V POE Adapter (POE-24)
Metoda zasilania: Pasywny POE
Waga: max. 1 kg
Regulacje prawne: Potwierdzenia FCC Part 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
 Wszystkie urządzenia powinny posiadać 36 miesięczną gwarancję
5. Opis wymagań punktu styku z siecią Internet (tzw. Główny Punkt
Dystrybucyjny)
oraz wykonania łącza do Internetu
Wykonawca musi zapewnić w miejscowości Moszczenica punkt styku z siecią Internet,
poprzez wykonanie łącza do operatora sieci krajowej. Zalecane jest aby GPD znajdował się
w lokalizacji Szkoły Podstawowej w Moszczenicy im. Bronisława Wanta . Wszyscy
użytkownicy projektowanego systemu muszą mieć zapewniony dostęp do sieci Internet
poprzez ten punkt styku. Założono, że przepustowość łącza do sieci Internet musi umożliwić
jednoczesną pracę min. 25% użytkowników przy prędkości min. 512 kbps dla każdego. Daje
to sumarycznie wymóg zakupu usługi dostępowej na poziomie min. 20 Mbps ( łącze
symetryczne , klasa operatorska)
Wybór Operatora zarządzającego oraz operatora krajowego ( lub operatorów krajowych ) i
zakup usług dostępu do Internetu będzie przedmiotem oddzielnego postępowania
przetargowego.
Mając na uwadze powyższe warunki techniczne oraz najwyższy priorytet dla tego połączenia
, Zamawiający wymaga aby posiadało ono następujące parametry techniczno-użytkowe :
- połączenie światłowodowe lub radiolinią na pasmo licencjonowane
- minimalna przepływność 50 Mb/s , FDx , symetryczne ( UL=50 Mb/s , DL =50Mb/s)
- możliwość zwiększenia przepływności do 500 Mb/s bez wymiany osprzętu transmisyjnego
- możliwość zastosowania protekcji sprzętowej w ramach wybranej technologii połączenia
- możliwość wyboru co najmniej dwóch operatorów krajowych w lokalizacji węzła
dostępowego.
Zamawiający wymaga zestawienia łącza do takiej lokalizacji , gdzie swoje węzły dostępowe
posiada co najmniej dwóch operatorów krajowych sieci Internet. Wynika to z warunku
maksymalnego bezpieczeństwa ( technicznego i finansowego ) i dywersyfikacji ryzyka ( bo
takie występuje gdy mamy wybór tylko 1 operatora ). Jest to jednocześnie warunek krytyczny
mając na uwadze wspomniane wcześniej postępowanie dot. wyboru operatora i zakupu od
niego usług dostępowych do Internetu.
Gmina Moszczenia
W Główny Punkcie Dystrybucyjnym powinny zostać zainstalowane urządzenie aktywne i
dodatkowe wyposażenie tak aby zapewnić bezpieczeństwo oraz monitorowanie wybudowanej
infrastruktury przez Zamawiającego. Równocześnie urządzenia te mają zapewnić
Operatorowi zarządzającemu( wybranemu w oddzielnym postępowaniu ) profesjonalne
zarządzanie i eksploatację wybudowanej sieci szerokopasmowej.
Zamawiający określił minimalne wymagania w zakresie wyposażenia Głównego
Punktu Dystrybucyjnego sieci (punktu styku z siecią Internet):
5.1 Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN (min. 1 szt.)
Wymagania techniczne:
Wymagania dla systemu bezprzewodowego WiFi:
 obsługa standardów 802.11a/b/g/e/h/i
 obsługa standardu IEEE 802.11n
 automatyczne zarządzanie pasmem radiowym
- automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym
- optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez
pokrycia, eliminacja zakłóceń między kanałami)
- dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych
- wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji
- równoważenie obciążenia punktów dostępowych (możliwość automatycznego
rozkładania asocjacji klientów pomiędzy różne punkty dostępowe)
- obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC)
zgodnie z decyzją ECC/DEC(04)08
 obsługa mechanizmów bezpieczeństwa
- 802.11i, WPA2, WPA, WEP
- 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-SIM)
- możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego
SSID oraz pomiędzy SSID
- możliwość rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID
- obsługa serwerów autoryzacyjnych (RADIUS lub TACACS+, LDAP),
- możliwość lokalnej definicji profili użytkowników
- możliwość profilowania użytkowników
 przydział sieci VLAN
 przydział list kontroli dostępu (ACL)
- współpraca z mechanizmami zaawansowanej kontroli dostępu do sieci (typu NAC,
NAP lub równoważne) – wymuszanie polityki dostępu na poziomie kontrolera
- uwierzytelnianie punktów dostępowych do kontrolera za pomocą certyfikatów
X.509
- ochrona kryptograficzna ruchu kontrolnego pomiędzy kontrolerem a punktami
dostępowymi (AES)
- uwierzytelnianie ramek zarządzania 802.11 w oparciu o technologie
kryptograficzne (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych pod adresy
infrastruktury)
- wykrywanie „obcych” punktów dostępowych
 monitorowanie pasma radiowego równocześnie z obsługą danych
 współpraca z mechanizmami lokalizacyjnymi oprogramowania do
zarządzania)
- wbudowany system IDS wykrywający ataki typowe dla środowisk WLAN
- współpraca z zewnętrznymi systemami IDS/IPS (możliwość sterowania systemem
dostępu bezprzewodowego przez sondy IDS/IPS – deasocjacja użytkownika w
przypadku wykrycia ataku)
Gmina Moszczenia

obsługa mechanizmów QoS (802.1p, WMM TSpec, kontrola pasma per
użytkownik) i VoWLAN (Voice over WLAN)
 obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników w warstwie 2 i 3 z cache’owaniem
danych autoryzacyjnych i kluczy (dla WEP, WPA, WPA2)
 obsługa dostępu gościnnego
- przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z
możliwością personalizacji strony per SSID)
- możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW
(działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta
- możliwość konfiguracji dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość
ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być
przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób
zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego
 obsługa IPv4 i IPv6 (w ramach pojedynczego SSID)
 hierarchizacja uprawnień administratorów systemu
 możliwość rozszerzenia funkcjonalności o funkcje lokalizacyjne (możliwość
lokalizowania i śledzenia urządzeń końcowych, obcych AP i klientów)
Wszystkie elementy z których zbudowany ma być system dostępu bezprzewodowego
(kontroler, punkt dostępowy) muszą być tego samego producenta.
Wymagania dla kontrolera sieci bezprzewodowej:
 zarządzanie min. 25 punktami dostępowymi w trybie lekkim
 min. 2 interfejsy GE (uplink) z możliwością agregacji pasma – styki definiowane
przez moduły typu SFP - wymagane wyposażenie kontrolera w 2 moduły SFP
1000Base-T
 dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band
 obsługa 802.1q
 możliwość zapewnienia redundancji
 zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej
 zgodność ze standardami:
- SNMP v1, v2c, v3
- RFC 854 Telnet
- RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
- RFC 1156 MIB
- RFC 1157 SNMP
- RFC 1213 SNMP MIB II
- RFC 1350 TFTP
- RFC 1643 Ethernet MIB
- RFC 2030 SNTP
- RFC 2616 HTTP
- RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB
- RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes,
Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2863 Interfaces Group MIB
- RFC 3164 Syslog
- RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
- RFC 3418 MIB for SNMP
- RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
- RFC 1519 CIDR
Gmina Moszczenia




- RFC 1542 BOOTP
- RFC 2131 DHCP
- WPA
- IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
- RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
- RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
- RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
- RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
- RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
- RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
- RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
- RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
- RFC 2406 IPSec
- RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
- RFC 2408 ISAKMP
- RFC 2409 IKE
- RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
- RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
- RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPSec
- RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPSec ESP
- IEEE 802.1X
- RFC 2716 PPP EAP-TLS
- RFC 2865 RADIUS Authentication
- RFC 2866 RADIUS Accounting
- RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
- RFC 2869 RADIUS Extensions
- RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
- RFC 3579 RADIUS Support for EAP
- RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
- RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
dostarczone licencje muszą umożliwiać uruchomienie wszystkich funkcjonalności
systemu. Nie jest dopuszczalne dodatkowe licencjonowanie poszczególnych
funkcjonalności (np. związanych z bezpieczeństwem)
możliwość zastosowania redundantnego zasilacza AC
możliwość instalacji w szafie rack 19”
oznaczenie CE
Wymagania gwarancyjno serwisowe
 Wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny bezpośrednio przez
producenta urządzeń w następującym zakresie:
- przyjmowanie zgłoszeń bezpośrednio przez producenta w godzinach od 8:0016:00 w dni robocze
- naprawa lub wymiana w następny dzień roboczy od pisemnego zgłoszenia
awarii (faxem lub mailem)
- bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu
- prawo do aktualizacji oprogramowania systemowego
 Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych
producenta.
 Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie
awarii sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres
trwania gwarancji.
5.2 Przełącznik szkieletowy L3 (min. 1 szt.)
Wymagania techniczne:
Gmina Moszczenia

















Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 24 porty GigabitEthernet
10/100/1000Base-T oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z
portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE
LX/LH.
Przełącznik musi posiadać, co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci
Flash
Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla
zwielokrotnionej transmisji optycznej CDWM
Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 38 Mpps dla 64bajtowych pakietów;
Przełącznik musi zapewniać obsługę 12,000 adresów MAC, 11,000 tras w tablicy
routingu oraz 1024 sieci VLAN
Przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza.
Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej.
Przełącznik musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie
routingu w oparciu o protokoły RIPv1,RIP v2, OSPF i BGPv4 oraz routing statyczny.
Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, protokoły PIM Sparse oraz
PIM Dense, funkcjonalność IGMP Snooping.
Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP
Server oraz DHCP Relay
Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
ciągłości pracy sieci:
a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree
b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree
c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP)
Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
jakości usług w sieci:
a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie
następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres
IP, źródłowy/docelowy port TCP
b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie
wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu
Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym
priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)
d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce
Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.
Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:
a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x
c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2
d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy
portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem
możliwości komunikacji z portem nadrzędnym
Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie,
polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do
urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu
Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie,
polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do
zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN
Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą
protokołu NTP
Przełącznik powinien posiadać możliwość połączenia z innymi przełącznikami tego
samego typu w klaster zapewniający możliwość zarządzania za pomocą
pojedynczego adresu IP
Gmina Moszczenia



Urządzenie powinno umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę).
Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu)
powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie
urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne
natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu
Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość nie większą niż 1RU;
Wymagania gwarancyjno serwisowe
 Wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny bezpośrednio przez producenta
urządzeń w następującym zakresie:
- przyjmowanie zgłoszeń bezpośrednio przez producenta w godzinach od 8:00-16:00
w dni robocze
- naprawa lub wymiana w następny dzień roboczy od pisemnego zgłoszenia awarii
(faxem lub mailem)
- bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu
- prawo do aktualizacji oprogramowania systemowego
 Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta.
 Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii
sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania
gwarancji.
5.3 Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego (min. 1 szt.)
Wymagania techniczne
 Urządzenie pełniące rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją
weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji oraz koncentratora
VPN (sprzętowe wsparcie szyfrowania).
 Brak ograniczeń na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej.
 Wyposażone w co najmniej cztery interfejsy GigabitEthernet
 Wyposażone w co najmniej jeden interfejs dla zarządzania
 Tryb pracy jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI.
 Terminowanie co najmniej 750 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokół IPSEC.
Jeśli dla realizacji tej funkcjonalności wymagane są odpowiednie licencje, muszą one
zostać dołączone.
 Obsługa co najmniej 280 000 jednoczesnych sesji/połączeń z prędkością 12 000
połączeń na sekundę.
 9. Przepustowość obsługiwana przez urządzenie nie mniejsza niż 450 Mbps ruchu
poddawanego inspekcji przez mechanizmy ściany ogniowej (dla typowego ruchu
http)
 Możliwość realizacji redundantnego systemu typu active/active oraz active-stand-by.
 Obsługa minimum 2 wirtualnych instancji firewall (dla każdej z nich musi być
możliwość zdefiniowania różnych i niezależnych polityk bezpieczeństwa) oraz
możliwość rozbudowy do co najmniej 20 wirtualnych instancji firewall.
 Mechanizmy inspekcji aplikacyjnej lub polityk bezpieczeństwa dla następujących
usług:
o Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
o File Transfer Protocol (FTP),
o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),
o Domain Name System (DNS),
o H.323
Gmina Moszczenia






o Session Initiation Protocol (SIP)
o Internet Control Message Protocol (ICMP)
o Komunikatory internetowe
Protokoły routingu dynamicznego OSPF oraz RIPv2.
Wsparcie dla multicast (protokół routingu multicast PIM),
Urządzenie powinno być zarządzalne zarówno poprzez linię komend jak i przy
wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umożliwiającej konfigurację poszczególnych
funkcji urządzenia (dołączona do urządzenia).
Obudowa wykonana z metalu.
Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w 19” szafie rackowej
Urządzenie powinno być wyposażone w sprzętowy moduł oferujący usługi:
o Antywirus
o Anty-Spyware
o Anti-spam
o Anti-phishing
o Ochrony ruchu w czasie rzeczywistym dla aplikacji WWW, email, i transmisji
plików
o Pełne filtrowanie URL z możliwością kategoryzacji
o Filtrowanie treści poczty elektronicznej
o Wszystkie powyższe usługi powinny być obsługiwane – należy dostarczyć
potrzebne licencje
Moduł powyższy powinien obsługiwać co najmniej 1000 użytkowników
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
 Wymagany jest 36 miesięczny serwis gwarancyjny bezpośrednio przez producenta
urządzeń w następującym zakresie:
- przyjmowanie zgłoszeń bezpośrednio przez producenta w godzinach od 8:00-16:00
w dni robocze
- naprawa lub wymiana w następny dzień roboczy od pisemnego zgłoszenia awarii
(faxem lub mailem)
- bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta sprzętu
- prawo do aktualizacji oprogramowania systemowego
 Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta.
 Zaproponowany pakiet serwisowy musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii
sprzętu do producenta sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania
gwarancji.
5.4 Platforma do wirtualizacji środowisk serwerowych (1 szt.)
1.
Nazwa
komponentu
Obudowa
2.
Procesor
3.
5.
Liczba
procesorów
Pamięć
operacyjna
Sloty rozszerzeń
6.
Dysk twardy
Lp.
4.
Wymagane minimalne parametry techniczne
Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi
do zamontowania serwera w szafie 19”)
64 bity, czterordzeniowy, minimalna częstotliwość taktowania rdzenia 2,0 GHz 4
MB pamięci podręcznej L3, FSB 800MHz, lub równoważny według testów
SPECint_rates_2006.
1-zainstalowany (2-maksymalnie)
Minimum 8 GB z możliwością rozbudowy do 24 GB, pamięć DDR3 ECC
Minimum 2 sloty PCI-Express x8, jeden slot pełnej długości I wysokości slot
x16. Możliwość zmiany jednego ze slotów na slot PCI-X.
4 x dysk 500 GB typu Hot Swap, SATA-2, Maks. 8 podłączanych podczas
pracy 3,5-calowych dysków SAS/SATA.
Gmina Moszczenia
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kontroler macierzowy SATA/SAS wyposażony w pamięć cache 512 MB oraz
baterię podtrzymującą napięcie w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8
napędów dyskowych SATA/SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0
Karty sieciowe
2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45,
zintegrowane z płytą główną.
Dodatkowo: 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN PCIExpress
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna minimum 32 MB pamięci
Porty
1 x szeregowy
5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny).
VGA
Zasilacz
460W Hot-plug, redundant
Chłodzenie
Zestaw wentylatorów redundantnych
Napęd optyczny DVD SATA
Zarządzanie
i Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli)
obsługa
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów
techniczna
sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera
niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Ponadto musi
posiadać funkcję przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych
napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart
sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne
od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta
zainstalowana w gnieździe PCI.
Obsługiwane
Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise
systemy
Server; Oracle Enterprise Linux; Solaris 10 dla systemów opartych na
operacyjne
technologii x86/x64; VMware ESX; Citrix Essentials for XenServer
Standardy
Zgodny ze standardem ACPI 2.0, zgodny z PCI 2.2, Obsługa protokołu PXE,
branżowe
Obsługa funkcji WOL, Certyfikaty Logo Microsoft, IPMI 2.0
Dodatkowe
Dostawca sprzętu musi posiadać aktualny, potwierdzony przez producenta
wymagania
status Autoryzowanego Partnera (dołączyć do oferty)
Gwarancja
3 – letnia gwarancja producenta w miejscu eksploatacji
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Dodatkowe
Microsoft Windows Server Std 2008 R2 64 Bit/x64, 1-4CPU, 5 User Polish
Oprogramowanie
Kontroler
Wymagania ogólne dotyczące instalacji oprogramowania na serwerze:
Na dostarczonym serwerze należy zainstalować oraz skonfigurować następujące
oprogramowanie:
 instalacja oraz konfiguracja środowiska wirtualizacji serwerów Hyper-V
 instalacja oraz konfiguracja systemu do scentralizowanego zarządzania infrastrukturą
maszyn wirtualnych
 utworzenie oraz konfiguracja maszyny wirtualnej dla systemu monitoringu stanu sieci
 dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu będącego środowiskiem dla
oprogramowania spełniającego funkcje systemu Monitoringu na maszynie wirtualnej
 utworzenie oraz konfiguracja maszyny wirtualnej dla systemu LMS (ang. Lan
Mangement System; System Zarządzania Siecią)
 dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu będącego środowiskiem dla
oprogramowania LMS na maszynie wirtualnej
 utworzenie oraz konfiguracja maszyny wirtualnej dla systemu zarządzania pasmem
 dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu będącego środowiskiem dla
oprogramowania „TrafficManager”
5.4.1
System monitoringu infrastruktury sieciowej (1 kpl.)
Gmina Moszczenia
Wymagania funkcjonalne systemu monitoringu stanu sieci:
Należy dostarczyć narzędzia do sprawnej analizy stanu sieci, w szczególności
posiadające następującą funkcjonalność:













5.4.2
system do diagnostyki oraz wizualizacji bieżącej pacy systemu
wizualizacja awarii sieci w czasie rzeczywistym
alarmowanie o awariach (dźwiękowe/ email/ graficznie)
przeglądanie historii niedostępności usług urządzeń
monitorowanie przeciążenia sieci
możliwość monitorowania wszelkich urządzeń sieciowych
możliwość monitorowania różnych usług udostępnianych przez
urządzenia sieci oraz ich dostępność (wykorzystanie zestawu funkcji
protokołów ICMP, SNMP protokołów aplikacyjnych)
monitorowanie SNMP umożliwiające zbieranie szeregu parametrów pracy
i statystyk urządzeń sieciowych
możliwość uzyskania aktualnej informacji o urządzeniu przez wskazanie
lub kliknięcie na nie myszką
dostępność w całej sieci z uprawnionych stacji z zainstalowanymi
agentami
funkcje archiwizacji ustawień oraz danych oprogramowania
zbieranie logów po protokole SYSLOG
analiza zdarzeń SYSLOG z opisem
znaczenia danego zdarzenia i
sugestią rozwiązania danego problemu
System zarządzania usługami i użytkownikami sieci „LMS” (1 kpl.)
Wymagania funkcjonalne systemu LMS:
Wymagana jest dostawa oraz konfiguracja specjalizowanego oprogramowania
(wraz z wszelkimi niezbędnymi licencjami) tworzącego system zarządzania oraz
administracji usługami dostępu do Internetu oraz użytkownikami sieci.
System ten powinien cechować się następującą funkcjonalnością:
 wszelkie dane systemu takie jak: definicje usług, użytkowników,
administratorów, urządzenia oraz adresacji sieci przechowywane w bazie
SQL
 udostępniona dokumentacja wraz z strukturą drzewa bazy
 dane bazy udostępnione i wykorzystywane przez wszystkie elementy
składowe systemu LMS
 przyjazny intuicyjny graficzny interfejs zrealizowany w technologii WWW udostępniony w sieci zarządzania poprzez protokół http/https
 zarządzanie dostępem do usług (w tym kontrola pasma i statystyk,
możliwość prostego włączenia/wyłączenia dostępu do usługi) – tworzenie
taryf z definicja parametrów upload/download, ilość połączeń na sekundę,
limit danych
 współpraca z zaproponowanym systemem „TrafficManager” –
generowanie kolejkowania ruchu w oparciu o zdefiniowane w bazie usługi
oraz „klientów” sieci
 ewidencja sprzętu sieciowego – urządzeń sieci (nazwa, model,
producent, numer seryjny, hasla dostepu, data zakupu, okres gwarancji,
ilosc portow, lokalizacja, itp.) oraz urządzeń dostępowych klienta
 ewidencja adresacji sieci – ip, mac
 inwentaryzacja połączeń urządzeń sieciowych, tworzenie powiązań z
urządzeniami klienckimi podłączonymi do urządzeń dostępowych oraz
możliwość graficznej prezentacji tak zdefiniowanych połączeń
Gmina Moszczenia











5.4.3
przechowywanie danych klientów, konfiguracja usługi, przechowywanie
informacji o urządzeniach dostepowch klienta, generowanie oraz
przetrzymywanie dokumentów klienta (np. umowa, protokóły)
moduł finansowo-ksiegowy z fakturowaniem oraz automatycznym
naliczaniem należności
korespondencja seryjna
zarządzanie kontami oraz hostingiem np. kona pocztowe,
zarządzanie informacja o dodatkowych usługach: mail, ftp, voip itp.
system obsługi zgłoszeń oraz wyjazdów serwisowych
archiwizacja danych
platforma kontaktu z abonentem
zarządzanie administratorami oraz prawami dostępu do poszczególnych
funkcjonalności systemu
możliwość prostego wyszukiwania urządzeń, adresów IP czy klientów
serwer typu RADIUS pozwalający na autentykację w oparciu o dane z
bazy danych SQL
System zarządzania pasmem „TrafficManager” (1 kpl.)
Wymagania funkcjonalne systemu „TrafficManager”:
Należy dostarczyć oraz skonfigurować oprogramowanie pełniące role bramy dla
klienckich sieci dostępowych oraz nakładającego na ruch wychodzący oraz
wchodzący z Internetu odpowiednie polityki kształtowania ruchu zgodnie ze
zdefiniowanymi w systemie LMS usługami oraz stacjami końcowymi.
Internet
informacje o usługach
informacje o terminalach klienckich
- Kontrola dostępu
- Zapewnienie parametrów usługi
- Zbieranie statystyk
Łącze Trunk - obsługa
VLAN (802.1Q)
LMS
Traffic Manager
Sieci dostępu do Internetu
Oprogramowanie musi posiadać następujące cechy i funkcje:
 Kontrola dostępu – nakładanie polityki uprawnień dostępu
 sprawdzenie poprawności adresu MAC, IP
 zabronienie dostępu odłączonym klientom
 możliwość autentykacji użytkownika na podstawie logowania WWW lub
PPPoE z użyciem par użytkownik/hasło z bazy danych LMS
 wyświetlanie komunikatów w przeglądarce WWW
 Zapewnienie parametrów jakościowych zdefiniowanej w systemi LMS usługi –
wdrażanie polityk kształtowania i zarządzania pasmem
 dyscypliny kolejkowania – możliwość wyboru typu mechanizmu
kolejkowania w kolejkach głównych, usługowych, oraz klienckich
Gmina Moszczenia
klasy – możliwość grupowania i priorytetyzowania określonego typu ruchu
filtry – filtrowanie ruchu z wykorzystaniem szybkich filtrów haszujących
zapewniających wydajność nawet w przypadku bardzo dużej liczby reguł
 możliwość klasyfikowania ruchu za pomocą filtrów warstwy aplikacji (np.
ruch P2P)
 generowanie klas ruchu dla aktywnych klientów z bazy LMS
 limitowanie ilości połączeń użytkownika sieci – zgodnie z definicja taryfy w
systemie LMS
 możliwość ustalenia różnych limitów na dzień/noc
 limitowanie wielkości transferu dla dowolnego okresu czasu
Zbieranie informacji o przesyłanych danych
 tworzenie logów ruchu przechodzącego przez system
 logowanie informacji oraz blokowanie klientów przesyłających SPAM
Tworzenie graficznych statystyk transferów (sieci oraz indywidualnych
użytkownika) oraz obciążenia zasobów systemu
Zabezpieczenia dostępu do sieci
 kontrola dostępu terminali klienckich
 odseparowanie ruchu sieci zaradzania od sieci klienckich oraz sieci
Internet
 konfiguracja blokad ruchu z sieci klienckich oraz Internet do panelów
zarządzania systemem TrafficManager
 konfiguracja blokad ruchu miedzy sieciami klienckimi
 ochrona przed atakami DoS
 zabezpieczenia przed skanowaniem portów i nieautoryzowanym
dostępem
automatyczny backup konfiguracji, możliwość łatwego eksportu/importu
konfiguracji z poziomu graficznego panelu administracyjnego






5.5 Zasilacz awaryjny UPS 3000 VA (wraz z bateriami) (min. 1 szt.)
Wymagania techniczne:
 Moc pozorna 3000VA
 Moc rzeczywista 1800 Wat
 Architektura UPSa line-interactive
 Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,5 ms
 Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 6 min
 Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 15 min
 Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR
 Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232
 Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy
UPSa
 Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowego
modułu bateryjnego
 Urządzenia powinno posiadać obudowę typu Rack 19’’
 Maksymalna wysokość urządzenia wraz z bateria nie może przekroczyć 6U
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
- Urządzenie powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta.
5.6 Szafa 42U z wyposażeniem (min.1 szt.)
Wyposażenie
Szafa serwerowa 42U szer:800 głeb:1000
Drzwi tylne i przednie perforowane z blachy, boki z blachy pełnej
Gmina Moszczenia
Cokół 100 mm z możliwością poziomowania
Panel wentylacyjny dachowy z termostatem i 4 wentylatorami
Zaślepka filtracyjna w otworach podstawy szafy
Półka 2U 400 mm na urządzenia desktop
Półka ruchoma pod klawiaturę
Listwa zasilająca 19” z filtrem 2 szt.
5.7 Radiolinia cyfrowa 50 Mb/s FDD (min. 1 kpl. )
Parametry techniczno-użytkowe radiolinii do wykonania połączenia do operatora
krajowego sieci Internet jak w pkt. 2.1
6. Infrastruktura pomocnicza (maszty antenowe, elementy mocowania anten,
okablowanie)
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenach objętych
projektem w celu zdobycia informacji niezbędnych do opracowania ogólnej koncepcji sieci
(wyznaczenie potencjalnej lokalizacji węzłów sieci i jej topologii). Zdobyte w ten sposób
informacje powinny być pomocne do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej.
W ramach infrastruktury dodatkowej (pomocniczej) należy zaprojektować i wykonać
wysięgniki i uchwyty antenowe o konstrukcji stalowej (lub aluminiowej). Typ konstrukcji, ilość
oraz wysokość powinien zapewnić podłączenie do sieci beneficjentów końcowych.
W przypadku potrzeby wykonania masztu należy w pierwszej kolejności projektować lekki
maszt kratowy posadowiony na dachu budynku , bez ingerencji w konstrukcję nośną .
Zamawiający dopuszcza jednocześnie możliwość budowy masztu / wieży wolnostojącej na
nieruchomości należącej lub będącej we władaniu Gminy , jeśli będzie to wynikać z projekty
technicznego sieci.
Ponadto wszystkie lokalizacje węzłów sieci, muszą posiadać następujące minimalne
wyposażenie:
- szafka dystrybucyjna 19’’
- instalacja zasilająca do szaf wraz z pomiarem energii elektrycznej
- okablowanie logiczne/sygnałowe
Sposób i miejsce instalacji, elementów wyposażenia dodatkowego, należy uzgodnić z
administratorami poszczególnych obiektów.
Wymagania ogólne
a) w celu zabezpieczenia urządzeń i kabli w.cz. przed skutkami wyładowań
atmosferycznych, konstrukcje wsporcze anten wraz z zamontowanymi na nich antenami
oraz ekrany kabli antenowych powinny być uziemione,
b) wszystkie maszty oraz wsporniki antenowe powinny być wykonane zgodnie z normami i
przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
c) prace powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami w
zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
d) prace na wysokości powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania
lekarskie i przeszkolenie do prac wysokościowych.
Wymagania gwarancyjne i serwisowe
Gmina Moszczenia
a) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane konstrukcje.
b) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad i
nieprawidłowości powstałych na wskutek normalnej eksploatacji.
c) Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego, istnieje konieczność wykonywania okresowych
przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt
Wykonawcy.
7. Wymagania dostawy i instalacji urządzeń informatycznych
W ramach realizacji zamówienia zostanie również dostarczone 160 szt. komputerów
wraz z monitorami, drukarkami, klawiaturami i myszkami. Komputery te zostaną
zainstalowane, uruchomione i podłączone do urządzeń odbiorczych/klienckich w
wyznaczonych gospodarstwach oraz jednostkach gminnych na terenie Gminy Moszczenica.
Użytkownicy tych komputerów mają korzystać w sposób bezpieczny z bezprzewodowego
dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci opisanej w niniejszym SIWZ. Dostarczone,
zainstalowane i uruchomione komputery, monitory i drukarki mają być objęte przynajmniej 5letnią gwarancją producenta, świadczoną na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do
końca następnego dnia roboczego.
Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń informatycznych:
 Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
 Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości
ISO 9001:2000 lub normą równoważną.
 Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
 Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.
 Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w
formie papierowej lub elektronicznej.
 Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
 Urządzenia muszą posiadać pięcioletni serwis gwarancyjny.
 Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i
transmisyjnym.
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane
zamawianym komputerom:
Parametr
Wymagania minimalne
Wydajność
Komputer w oferowanej konfiguracji powinien
osiągać w teście wydajności SYSMark2007
Preview – E-Learning wynik min. 140 pkt i w
Gmina Moszczenia
teście SYSMark2007 Preview - Productivity
wynik
co
najmniej
145
pkt.
(wynik
przeprowadzonych testów należy dołączyć do
oferty) lub równoważny
Pamięć RAM
1x2GB
DDR3-1333MHz
(możliwość
rozbudowy do 16 GB)
Dysk twardy
250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm,
NCQ/3Gbit, 8mb cache)
Napędy
DVD-RW
SATA
z
oprogramowaniem
do
nagrywania płyt
Czytnik kart pamięci 22w1
Płyta główna
- Zaprojektowana i wyprodukowana przez
producenta komputera, opatrzona trwałym
jego Logo z niezamazywaną informacją w
BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny
komputera
- chipset rekomendowany przez producenta
procesora
- min 1x PCI Express o szybkości x16
- min 2x PCI Express o szybkości x1
- min 1x PCI 32bit
Karta dźwiękowa
-Zintegrowana, w standardzie High Definition
Karta sieciowa
10/100/1000 Mbps WoL, PXE
Karta graficzna
512MB pamięci dedykowanej, wsparcie dla
Microsoft
DirectX
10,
obsługująca
dwa
monitory o rozdzielczościach do 2560x1600
Porty I/O
-min. 10 portów USB 2.0 (w tym 4 na panelu
przednim )
-min. 1x RS-232
Gmina Moszczenia
-2x porty PS2
-1x VGA
- 1x Display port
- Porty audio: z tyłu obudowy 2 szt (wejście i
wyjście liniowe), z przodu obudowy 2 szt.
(wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon)
System operacyjny
Oprogramowanie
Na komputerze musi być zainstalowany
system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional
PL
lub
równoważny,
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu. Należy dołączyć nośnik
instalacyjny systemu operacyjnego w wersji
32 i 64-bit.
- Microsoft Office Starter 2010 PL lub
równoważny
- Pakiet antywirusowy przeznaczony do
użytku komercyjnego, kompatybilny z
oferowanym systemem operacyjnym,
zapewniający dostęp do bazy sygnatur
wirusów przez okres min. 1 roku
- Oprogramowanie producenta komputera do
wykonania kopii bezpieczeństwa systemu
operacyjnego i danych użytkownika na dysku
twardym i dyskach zewnętrznych np. CDROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej
awarii systemu operacyjnego bez potrzeby
jego reinstalacji;
- Oprogramowanie diagnostyczne
umożliwiające wykrywanie usterek z
wyprzedzeniem
Obudowa
- Typu Tower, metalowa, (2x 5,25” zewnętrzne,
1x 3,5” zewnętrzne, 2x 3,5” wewnętrzne)
Gmina Moszczenia
- Zasilacz o mocy min. 320W z aktywnym
PFC, o sprawności min. 89%
Klawiatura
-Klawiatura pełnowymiarowa w układzie US
Mysz
-Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz
rolką
Gwarancja
Gwarancja producenta 60 miesięcy, naprawa
w miejscu użytkowania komputera, Czas
reakcji telefonicznej serwisu na Następny
Dzień Roboczy.
Certyfikaty i normy
Deklaracja zgodności CE
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
Głośność
jednostki
centralnej
mierzona
zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie
z normą ISO
obserwatora
w
trybie
9296
w pozycji
jałowym
(IDLE)
wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyć
oświadczenie producenta)
Wyposażenie dodatkowe
Listwa zasilająca z 5 gniazdami wyjściowymi.,
długość przewodu zasilającego: 1,8 metra,
napięcie
znamionowe:
230
V AC,
prąd
znamionowy: 10 A, częstotliwość: 50 Hz,
absorpcja energii: 150J, Maksymalny prąd
impulsu: 6500 A, ,maksymalny czas reakcji:
25 ns, bezpiecznik nadprądowy: 2x10A/250V
(topikowy), możliwość montażu na ścianie
Obudowa komputera musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub równoważny) lub kłódki (oczko w obudowie
do założenia kłódki) oraz umożliwiać dostęp do komponentów bez użycia narzędzi.
Komputer musi posiadać funkcje zarządzania poprzez:
- Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta umożliwiające zdalną inwentaryzację
sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS’u oraz aktualizację
Gmina Moszczenia
sterowników oraz BIOS’u
- Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od
obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:
a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS
płyty głównej;
b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu;
c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
Komputer musi posiadać funkcje bezpieczeństwa poprzez:
- system BIOS umożliwiający
- skonfigurowanie hasła „Power On”,
- ustawienie hasła dostępu do BIOSu (administratora),
- blokadę portów USB, COM i Centronics;
- wyłączenie w BIOS-ie portów USB;
- wyłączenie w BIOS-ie portu szeregowego;
- kontrolę sekwencji boot-owania;
- start systemu z urządzenia USB
- zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform
Module (TPM v 1.2)
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane
zamawianym monitorom:
- Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 19”,
- Rozmiar plamki: Nie większy niż 0,28 mm,
- Jasność: Nie mniejsza niż 250 cd/m2,
- Kontrast: Nie mniejszy niż 1000:1,
- Kąty widzenia (pion/poziom): nie mniej niż 160/160 stopni,
- Czas reakcji matrycy: max 5ms,
- Rozdzielczość zalecana: 1440x900 pikseli przy 60Hz,
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 24 – 83 kHz,
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 – 76 Hz,
- Monitor musi posiadać przynajmniej złącza: D-Sub
- Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot,
- Monitor musi posiadać przynajmniej certyfikaty: TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241,
EPEAT Silver, Energy Star,
- Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej,
- Głośniki przystosowane do integracji z obudową monitora
- Gwarancja producenta 60 miesięcy, naprawa w miejscu użytkowania komputera, Czas
reakcji telefonicznej serwisu na Następny Dzień Roboczy
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane
zamawianym drukarkom:
- Typ drukarki: monochromatyczna drukarka laserowa,
- Szybkość drukowania: nie mnij niż 20 stron A4 na minutę,
- Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony max. 10 sek.,
- Pamięć min. 16MB z możliwością rozbudowy do min. 160MB
- Prędkość procesora min. 200MHz,
- Rozdzielczość drukowania: 1200x1200dpi,
- Pojemność podajnika papieru: min. 150 kartek A4
- Pojemność tacki na wydruki: nie mniej niż 80 arkuszy,
- Obsługiwane interfejsy: USB2.0,
- Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, PostScript 3,
Gmina Moszczenia
- Drukarka ma posiadać sterowniki druku zgodne z zainstalowanym systemem operacyjnym
dostarczonego komputera,
- Gwarancja producenta 60 miesięcy, potwierdzona stosownym certyfikatem
8. Szkolenie dla użytkowników
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać szkolenie dla użytkowników systemu w
Gminie Moszczenica. Liczba przeprowadzonych szkoleń to 20 szkoleń. Liczba godzin
szkoleniowych to 200 godzin. Zakres szkolenia powinien obejmować: obsługę komputera,
obsługę Internetu, dostęp do portali informacyjnych, obsługę e-aplikacji. Szkolenia powinny
być wykonane z podziałem na grupy szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łączna
ilość osób, które należy przeszkolić wynosi 340. Szkolenie praktyczne powinny zostać
zrealizowane z wykorzystaniem sprzętu informatycznego, będącego przedmiotem
zamówienia. Wykonawca musi zapewnić bezwzględną dyscyplinę dotycząca 100% realizacji
planu szkolenia wraz z raportem końcowym.
Wykonawca musi opracować szczegółowy godzinowy, program szkolenia, zawierający co
najmniej:
- Tematykę zajęć w poszczególnych godzinach
- Kalendarz i miejsca zajęć
- Metodykę nauczania
- Wykorzystane materiały dydaktyczne
- Metody zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu
- Metody zapewnienia bezwzględnej dyscypliny dotyczącej uczestników szkolenia (obecność)
oraz 100% realizacji planu założeń szkolenia wraz z raportem końcowym
9. Dokumentacja techniczna infrastruktury sieciowej
9.1 Dokumentacja wykonawcza infrastruktury sieciowej
Przed przystąpieniem do budowy sieci szerokopasmowej, wykonawca zobowiązany jest
do opracowania projektu wykonawczego.
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
- ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz.
1800 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129,
poz. 902 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.
z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
- powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 projekty budowlane masztów i konstrukcji wsporczych pod anteny
 projekt instalacji zasilających, logicznych oraz sygnałowych w obiektach w których
zostaną zainstalowane węzły sieci
 projekt budowy warstwy szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej sieci
 wyposażenia oraz konfiguracji Centrum Zarządzania sieci
z uwzględnieniem
odpowiednich urządzeń (serwerów, urządzeń aktywnych ) jak również mechanizmów
kształtowania
usług
oraz
zarządzania
użytkownikami
sieci
Na
podstawie
dokumentacji
wykonawczej,
Wykonawca
dokona
uzgodnień
z
Gmina Moszczenia
Zamawiającym dotyczących montażu urządzeń. Wykonawca zgłosi w imieniu
Zamawiającego budowę i roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na
budowę oraz te wymagające uzyskania pozwolenia na budowę w przypadkach, jeśli
takowe jest wymagane.
9.2 Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawierać:
- schematy i opis funkcjonalny całego systemu,
- opisy konfiguracji poszczególnych urządzeń,
- dokumentację techniczną dostarczonych urządzeń.
Ponadto
dokumentacja powinna zawierać niezbędne rysunki, opisy oraz zdjęcia
(dokumentacja fotograficzna) z instalacji z zaznaczeniem i opisaniem elementów
instalacji.
10 Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej:
Oferent powinien zapewnić minimum 3 letni okres gwarancji dla całego dostarczonego
systemu radiowego oraz wszystkich dostarczonych urządzeń (za wyjątkiem zestawów
komputerowych,
drukarek i monitorów dla których okres gwarancji ma wynosić
przynajmniej 5 lat) i wykonanych prac. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru
całego zainstalowanego i uruchomionego systemu. Wykonawca musi zapewnić czas reakcji
serwisu na zgłoszenie - do 24 godzin, usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu
wybudowanego systemu maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, wymiana głównych
zespołów maks. 10 dni.
Wykonawca przez rozpoczęciem prac instalacyjnych musi uzyskać zgody wszystkich
użytkowników końcowych oraz administratorów obiektów na wykonanie prac instalacyjnych.
Wykonawca przedstawi wzory takich dokumentów. Zamawiający wyznaczy osoby
upoważnione do podpisania protokołów odbioru sprzętu w obiektach użytku publicznego oraz
u końcowych użytkowników i przekaże listę Wykonawcy przed rozpoczęciem prac
instalacyjnych. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania
udostępnionego przez końcowych użytkowników i jednostek podległych urzędowi.
Z ramienia Zamawiającego obowiązki dotyczące nadzoru, odbioru funkcjonalnego i
jakościowego pełni powołany podmiot zewnętrzny, Inżynier Projektu. Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania wszelkich poleceń Inżyniera Projektu w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych
innych niż określone z nazwy w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku
do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w
dokumentacji.
Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy
Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych
w SIWZ , jest obowiązany wykazać , że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego .
Zamawiający wymaga aby części składowe zamówienia tj. monitory, komputery, drukarki,
myszki zostały oznaczone przez Wykonawcę wymaganym logo Programu, zgodnie z
wytycznymi Władzy Wdrażającej zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów
Gmina Moszczenia
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla
Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu nadrukiem lub naklejką
samoprzylepną, do pobrania na stronie internetowej:
www.poig.gov.pl – (link Zasady Promocji Programu)
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 7 po dokonanych zmianach
Wykaz mieszkańców biorących udział w programie przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Moszczenica
LISTA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adres
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Nr. domu
4
13
16
38
61
85
89
94
100
106
143
155
170
190
191
217
255
270
286
288
291
300
307
309
322
332
332
359
361
364
365
383
402
411
Gmina Moszczenia
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
412
430
443
456
462
470
481
483
485
494
501
540
562
575
581
622
635
648
653
681
704
748
764
777
783
793
798
832
846
899
931
933
939
945
949
2
10
36
49
50
52
Gmina Moszczenia
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
Staszkówka
118
123
131
146
153
154
173
185
192
193
223
271
276
284
295
309
326
329
330
334
356
379
391
395
410
Wykaz Jednostek:
1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce – 25 sztuk w tym:
- Szkoła Podstawowa w Staszkówce – 10 sztuk,
- Gimnazjum w Staszkówce – 10 sztuk
- Przedszkole w Staszkówce – 5 sztuk
2. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 10 sztuk
3. Gimnazjum w Moszczenicy – 10 sztuk
4. Przedszkole w Moszczenicy – 5 sztuk
5. OKiB w Moszczenicy – 5 sztuk
6. OKiB w Staszkówce – 5 sztuk
Ogółem 60 sztuk
Gmina Moszczenia
Załącznik nr 8
.............................................................
oznaczenie Wykonawcy
Wykaz osób, którymi będzie dysponował
Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia - informatycy
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie,
kwalifikacje
zawodowe
Doświadczenie
Dokument
potwierdzający
kwalifikacje
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie informatyki.
……………….…………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
Download