instrukcja obiegu dokumentów

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWGO NR 5
IM. JANA BRZECHWY
W BEŁCHATOWIE
„W wychowaniu chodzi właśnie o to
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcęcj miał...."
Jan Paweł II
Program opracowały:
Mirosława Grzybek
Anna Stasiak
Anna Łuszcz
PODSTAWA PRAWNA
1.
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U. nr 256, poz 2572 z późniejszą zmianą).
2.
Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2009r.)
3.
Konwencja o Prawach Dziecka.
4.
Statut Przedszkola.
WSTĘP
Przedszkole w większym stopniu wychowuje niż uczy. Przekazuje dzieciom przede
wszyskim treści wychowawcze podczas zajęć i zabaw w ciągu całego dnia. Kształtuje
określone podstawy moralne.
Niniejszy program powstał w trosce o wspomaganie rozwoju emocjonalnospołecznego dzieci oraz kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych . Jest zgodny
z podstawą programową MEN i służy realizacji treści zawartych w programie wychowania
przedszkolnego . Program realizowany będzie przez nauczycieli we wszystkich grupach
oddziałowych przy współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem. Ewaluacja
programu zostanie dokonana po roku pracy. Program ten zostanie aktualizowany bądź
poszerzany w miarę potrzeb wynikających z funkcjonowania placówki.
MISJA PRZEDSZKOLA
Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie
rozwoju w relacjach ze środowiskiem społecznym , kulturowym i przyrodniczym
„PRZEDSZKOLE MOIM DRUGIM DOMEM”
WIZJA PRZEDSZKOLA
„Przedszkole bawi, wychowuje i uczy"
I. ZADANIA PRZEDSZKOLA :
1.Realizacja założeń programu wychowawczego
-zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
środowisku
-doskonalenie nawyków higienicznych -kulturowych i sprawności samoobsługowych,
stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności
-rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą
2.
Wspieranie działań wychowawczych rodziców, integrowanie oddziaływań własnych,
rodziny i środowiska.
3.
Współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia dzieci opieką
4.
Stosowanie wszystkich wzmocnień pozytywnych zachowań dzieci.
5.
Uczenie tolerancji i akceptacji
6.
Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych
7.
Przygotowanie do życia w grupie , rodzinie , społeczności lokalnej i państwie.
8.
Badanie oczekiwań rodziców w zakresie metod wychowawczych.
II GŁÓWNE ZADANIA NAUCZYCIELA -WYCHOWAWCY:
1. Prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka
2. Sytematyczne poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych
3. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy w grupie
4.Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka , w szczególności oczekiwania
rodziców wobec przedszkola
5. Ścisła współpraca z rodzicami dziecka celem ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych
6. Kształtowanie powszechnie uznanej postawy , zgodnie z wartościami : dobra, prawdy i
piękna.
III PRIORYTETY NASZEGO PRZEDSZKOLA :
1.
Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
3.
Utrzymanie prozdrowotnych warunków wychowania i nauczania.
4.
Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczo-edukacyjnych.
5.
Kształtowanie postawy patriotycznej, poprzez budzenie poczucia tożsamości
narodowej.
6.
Respektowanie i propagowanie praw dziecka na podstawie Konwencji o Prawach
Dziecka , Konstytucji RP oraz Kodeksu Praw Dziecka.
IV PODSTAWOWE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ:
1.
Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym (wspomaganie dzieci zdolnych, niwelowanie trudności edukacyjnych ).
2.
Uświadomienie dziecku praw i obowiązków.
3.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
V HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Lp
Cele
wychowania:
Formy realizacji, sytuacje wychowawcze:
Osoby
współpracujące
i odpowiedzialne
1
Poznanie stanu
rozwojowego
dziecka.
-analizowanie kart dziecka,
Dyrekcja
Wszystkie n-lki
-obserwacja dzieci podczas zajęć i zabaw,
-rozmowy z rodzicami,
2.
Kształtowanie
czynności
samoobsługowyc
h, higienicznych
i kulturowych.
-wdrażanie programów profilaktycznych , poznawanie
i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na
rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
-spotkania z pracownikami służby zdrowia ,
- poznanie zasad savoir-vivre,
3.
Zapewnienie
bezpieczenstwa
dziecku
Wszystkie n-lki
Lekarz
Pielęgniarka
-używanie form grzecznościowych;
Wszystkie n-lki
-wdrażanie programu edukacji zdrowotnej ,
Wszystkie n-lki
-ćwiczenia relaksacyjne,
-muzykoterapia,
-cykliczne spotkania z przedstawicielami służb (policji, straży)
-spotkania z weterynarzem, omówienie zachowań zwierząt,
-rozumienie i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego,
Policjant
Strażak
Lekarz
weterynarii
-uczestnictwo w ruchu drogowym, prawa i obowiązki pieszego,
- spacery do Miasteczka Ruchu Drogowego, na najbliższe
Wszystkie n-lki
skrzyżowania oraz filmy edukacyjne, quizy, konkursy,
4.
Promowanie
zdrowego stylu
życia :
-wdrażanie programu dotyczącego zdrowego stylu życia pt:
"Program profilaktyczny"
Dyrekcja
Wszystkie n-lki
- prezentacja prac plastyczno-technicznych i plakatów
promujących zdrowy styl życia,
-organizowanie opieki , poranków i spotkań np. (Poranek
Zdrowia, Dzień Wegetarianina)
-scenki słowno-muzyczne improwizacje rodziców, nauczycieli i
Instruktor
Oświaty
Zdrowotnej
Intendent
Grupa teatralna
rodziców
dzieci prezentowane podczas różnych uroczystości "Biuro"
i nauczycieli
podróży", "Ogrodniczka", "W plenerze"
5.
Kształtowanie
umiejetności
zabawy i pracy
w grupie w
trakcie zajęć
zorganizowanych.
-umuzykalnianie , ćwiczenia relaksacyjne, (unikanie hałasu)
Wszystkie n-lki
-współdziałanie z rówieśnikami w zespole i podejmowanie prób
Wszystkie n-lki
rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
-szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone
miejsce
- ustalenie norm postępowania wgrupie i przestrzeganie ich.
- organizowanie zabaw integracyjnych
- stwarzanie atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości ,
przyjaźni i współpracy w grupie.
6.
7.
Kształtowanie
nawyków
kulturalngo
spożywania
posiłków
i własciwego
zachowania przy
stole:
- opanowanie umiejętności spożywania posiłków,
Rozwijanie
poczucia więzi
z rodziną
i najbliższym
środowiskiem:
-zapoznanie dzieci ze świętami rodzinnymi (Boże Narodzenie,
Wszystkie n-lki
-zachowanie prawidłowej postawy przy stole ,
-przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
-prawidłowe posługiwanie się sztućcami ,
-używanie zwrotów grzecznościowych,
Wielkanoc),
- organizowanie uroczystości z udziałem członków rodziny
Dyrekcja
Wszystkie n-lki
Dzieci
Wszystkie n-lki
dziecka (Dzień Matki, Ojca, Dziadka i Babci, Piknik rodzinny),
-przygotowanie upominków dla najbliższych,
-uczestnictwo dziecka podczas wypełniania drobnych obowiązków
domowych.
8.
Kultywowanie
tradycji
narodowych
religijnych
i rodzinnych
-prezentowanie twórczości dziecięcej z okazji różnych świąt i
uroczystości ,
Dyrekcja
Wszystkie n-lki
-spotkanie wigilijne -kolendy i pastorałki,
Rytmik
- poznawanie naszego miasta: (spacery i wycieczki krajoznawcze ), Wszystkie n-lki
-odwiedzenie miejsc pamięci narodowej,
-wyprawa do muzeum,
-organizowanie wernisaży prac dziecięcych i znanych artystów,
J. Zagalska
A.Stasiak
-zapoznanie z symbolami narodowymi Polski ,
-uczenie wrażliwości, szacunku do tego co było i jest obecne ,
Wszystkie n-lki
wznawianie więzi z przodkami poprzez udział w "Zaduszkach",
odwiedzanie grobów , uczczenie pamięci poprzez zapalenia zniczy,
-uświadomienie przynależności narodowej rozumienie pojęć :
poprzez zapalenie zniczy,
Wszystkie n-lki
-wykonanie serduszek pod pomnik Jana Pawła II
B. Udalska
A. Łuszcz
-udział dzieci w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej
-uświadomienie przynależności narodowej rozumienie pojęć :
M. Zarychtarytmik
Wszystkie n-lki
Ojczyzna, Naród, godło (rozumienie świąt narodowych tj. Dzień
Niepodległości );
9.
Pomoc w
odkrywaniu
własnych
możliwości ,
predyspozycji
i talentów, i ich
twórcz
wykorzystanie:
- stosowanie aktywizujących metod i form pracy na zajęciach z
Wszystkie n-lki
dziećmi,
-stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do zabaw badawczych i I. Pawłowska,
T. Arwaj
konstrukcyjno-technicznych z wykorzystaniem doświadczeń
zbieranych przy poznawaniu środowiska przyrodniczego,
-udział w przdstawieniach artystycznych, teatralnych,
Wszystkie n-lki
kukiełkowych itp.
-zachęcanie dzieci do tworzenia własnej twórczości słownomuzycznej (konkursy plastyczne, muzyka, zabawa w teatr itp.)
-organizowanie dziecięcych koncertów (muzyka, taniec)
10. Dziecko i jego
prawa
Artyści scen
łódzkich i
krakowskich
-turnieje wiedzy, olimpiady sportowe,
S. Zielińska
-odkrywanie talentów dziecka z różnych dziedzin;
Wszystkie n-lki
-umieszczanie plakatów w korytarzu lub w holu przedszkolnym;
Wszystkie n-lki
- przeprowadzanie zajęć programowych z dziećmi na temat ich
praw i obowiązków;
- poszanowanie przez nauczycieli praw dziecka do
współdecydowania w sprawach dotyczących grupy
-zapoznanie z Kodeksem Przedszkolaka, wywieszonym na
korytarzu i w miejscach niedostępnych dla rodziców
VI . ZADANIA WYCHOWAWCZE
W GRUPACH I-XI
Postawy zachowania
Kręgi tematyczne
Pole społeczne
W domu i w
rodzinie .
Przedszkolak jako:
dziecko, brat, siostra, syn, córka,
wnuk, wnuczka
- miłość ,
-wdzięczność ,
-szacunek,
- posłuszeństwo,
-podziw,
-uznanie;
W przedszkolu
wśród kolegów.
Przedszkolak jako: kolega,
przyjaciel;
-życzliwość,
-współpraca,
-lojalność,
-odpowiedzialność,
-wzorowe zachowanie;
W biblotece
w kinie
w teatrze
na wycieczce
Przedszkolak jako:
słuchacz, widz, odbiorca sztuki,
turysta, uczestnik imprez
kulturowych
-poszanowanie książek jako podstawowego źródła
wiedzy,
-umiejętność odbioru dzieł sztuki (literatury, teatru,
filmu, malarstwa, muzyki)
-udział w imprezach kulturalnych;
W miejscach
publicznych, na
drogach.
Przedszkolak jako:
-kultura osobista,
-życzliwość,
-rozwaga,
-ostrożność ,
-bezpieczeństwo;
W środowisku
przyrodniczym.
-poszanowanie przyrody, -ochrona środowiska,
Przedszkolak jako:
przyjaciel roślin i zwierząt, badacz, -opieka nad zwierzętami i roślinami,
-działania proekologiczne
obserwator, ekolog
Grupa
przedszkolna.
klient , pacjent, pieszy
W naszym mieście, Przedszkolak jako:
regionie, kraju
mieszkaniec, obywatel, patriota
-poczucie przynależności do społeczeństwa ,
-przywiązanie do miejsca, zamieszkania, do kraju;
Święta,
Przedszkolak jako:
uroczystości
członek rodziny, przedszkolak,
rodzinne,przedszko Polak, patriota
lne.
-radość ze świąt rodzinnych , przedszkolnych, grupy, szacunku do tradycji i symboli narodowych;
VII. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
Rezultaty, umiejętności dziecka:
–
ma poczucie własnej wartości
–
zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Przedszkolaka i
Konwencji Praw Dziecka
–
przjawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych(stara się być
samodzielnym i pomaga innym)
–
zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich
–
orientuj się w tym co jest dobre a co złe
–
jest tolerancyjne
–
współdziała w zabawie, dba o porządek
–
właściwie rozwiązuje konflikty, jest zdolne do kompromisu
–
respektuje polecenia nauczyciela, skupia uwagę na wykonywanej czynności
–
rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych do prawidłowego
rozwoju dziecka
–
bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym
–
rozumie zasady sportowej rywalizacji
–
interesuje się otaczającym światem
–
posiada odpowiedni zasób wiedzy, doświadczeń i umiejętności
potrzebnych do dalszego rozwoju i edukacji
VIII. EWALUACJA
Należy uwzględnić odczucia wychowawców , opinie rodziców, nauczycieli i pracowników
przedszkola oraz sugestie z nadzoru pedagogicznego:
-analiza dokumentów (dzienniki zajęć, plany pracy)
-arkusze obserwacji
-ankiet
Literatura:
1.
Program Wychowania Przedszkolnego
2.
Statut Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie /2010r.
3.
Ogrodzińska T. "Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci"
Warszawa 2004r. Fundacja Rozwoju Dzieci im A. Komeńskiego
4.
Obuchowska I. Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe
dzieciństwo Poznań 2000r.
5.
Herbert M. "Co wolno dziecku- rozsądne ustalanie granic" Warszawa 2008 r.GWP
6.
Denise Ch., Pascal Ch.tł. Wróblewski A."Środowisko w wychowaniu
przedszkolnym" Warszawa 2000r. Cyklady
Download