Kredytobiorcy

advertisement
Opis zbioru danych osobowych nr 3
1.
Nazwa zbioru danych:
2.
Oznaczenie administratora
danych, adres jego siedziby oraz
numer REGON:
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy*, i adres
jego siedziby lub miejsca
zamieszkania:
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie
danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy*, i adres jego
siedziby lub miejsca
zamieszkania:
Podstawa prawna upoważniająca
do prowadzenia zbioru danych:
3.
4.
5.
Opis zbioru danych: Kredytobiorcy
Kredytobiorcy
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
REGON: 012845863
Nie wyznaczono - Nie dotyczy
Powierzono przetwarzanie danych osobowych – informacja
dostępna w siedzibie BIK **
- zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących,
- przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
art. 105 ust. 4 – 4d., 105a, 106d i 128 ust. 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z
późn. zm.) dalej: „Prawo bankowe” i art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
- przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego
Banki zobowiązane są dokładać starań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa powierzonych im środków pieniężnych (art. 49 ust. 3
Prawa bankowego). Bezpieczeństwo tych środków jest wprost
uzależnione od bezpiecznych kredytów udzielanych przez bank (tzn.
takich kredytów, które są prawidłowo obsługiwane). Aby to
zapewnić bank winien realizować podstawowy obowiązek
wynikający z art. 70 ust. 1 Prawa Bankowego, a więc ocenić
zdolność kredytową kredytobiorcy. Aby bank mógł w pełni
zrealizować w/wym. obowiązek niezbędne są mu dane o
zobowiązaniach kredytobiorcy w innych bankach, tj. dane o pełnej
historii kredytowej kredytobiorcy. Informacja taka jest również
potrzebna bankowi dla oceny wiarygodności kredytowej
kredytobiorcy, która jest elementem analizy ryzyka kredytowego.
Takie zbiorcze dane zapewnia bankom zbiór centralny – jaki
prowadzi Biuro Informacji Kredytowej w oparciu o art. 105 ust.4.
Bezpieczeństwo depozytów z pewnością zasługuje na ochronę jako
dobro publiczne.
- przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
Strona 1/3
6.
Cel przetwarzania danych w
zbiorze:
7.
Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze:
Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze:
8.
9.
10.
11.
Sposób zbierania danych do
zbioru:
Sposób udostępniania danych ze
zbioru:
Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym
dane mogą być przekazywane:
Opis zbioru danych: Kredytobiorcy
Podstawowym celem przetwarzania danych w zbiorze
„Kredytobiorcy” jest udostępnianie:,
a) bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie,
w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem
czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod
statystycznych, o których mowa w art. 128 ust.3 oraz w art. 128 d
ust.1 Prawa bankowego,
b) instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te
są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń,
c) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od
banków informacji o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów
związanych z wykonywaniem czynności bankowych,
d) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy
z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych,
e) innym podmiotom upoważnionym ustawowo lub upoważnionym
przez osobę, której dane dotyczą (której dane mają być
udostępnione).
Celem przetwarzania danych w zbiorze „Kredytobiorca” jest również
przygotowywanie dla potrzeb banków i innych instytucji ustawowo
upoważnionych różnego rodzaju produktów oraz usług
wspomagających, umożliwiających właściwe zarządzanie
rachunkiem i portfelem kredytowym osób fizycznych oraz obliczanie
przez bank wymogów kapitałowych dla oceny zarządzania ryzykiem
wewnętrznym banku jako instytucji (oceny punktowe, tzw. scoring,
oceny ratingowe, analizy statystyczne).
Klienci banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów
Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, numer
NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, numer telefonu, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie
matki, oznaczenie płci, obywatelstwo, stan cywilny, tytuł prawny do
zajmowanego lokalu, forma zatrudnienia, dochody i wydatki, liczba
osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków,
dane dotyczące zobowiązania; takie jak źródło zobowiązania, kwota
i waluta, numer i stan rachunku prowadzonego w banku lub innej
instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, nazwę i
adres siedziby/oddziału banku lub innej instytucji ustawowo
upoważnionej do udzielania kredytów, data powstania
zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, ustanowione
zabezpieczenia prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan
zadłużenia z tytułu zobowiązania, przyczyny niewykonania
zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art.
105a ust. 3 pkt 1 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, inny
niż dowód osobisty dokument potwierdzający tożsamość, adres do
korespondencji.
- od osób, których dane dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
- podmiotom innym upoważnione na podstawie przepisów prawa
- banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
- instytucje upoważnione do udzielania kredytów,
- biura informacji gospodarczej,
Strona 2/3
12.
13.
14.
15.
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego:
Data wpisu zbioru danych do
rejestru:
Data ostatniej aktualizacji
informacji dotyczących zbioru
danych:
Data wykreślenia zbioru z
rejestru:
- instytucje finansowe zależne od banków,
- inne podmioty ustawowo upoważnione,
- podmioty upoważnione przez osobę, której dane dotyczą.
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego
1 czerwca 2015 roku
1 czerwca 2015 roku
wpis aktualny
* Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
** §5 ust. 3 rozp. MAiC z 11.05.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa
informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719)
Opis zbioru danych: Kredytobiorcy
Strona 3/3
Download