Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu)

advertisement
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW
DZIEKANAT I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
SY LABUS
Rok akademicki: 2015/2016
Kierunek:
Lekarski
Specjalność:
Psychiatria
Rok studiów,
semestr:
Wszystkie lata studiów.
Semestr letni, każdy czwartek od godz. 13 do 16
Tryb studiów:
Stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Szaleństwo i dewiacje seksualne w filmie. Edukacja czy stygmatyzacja?
Typ przedmiotu:
Zajęcia fakultatywne
Poziom przedmiotu
Język wykładowy:
Podstawowy
Polski
Nazwa jednostki
dydaktycznej
prowadzącej
zajęcia:
Imię i nazwisko
Kierownika
Zakładu
Imię i nazwisko
osoby odpowiedz.
za dydaktykę:
Rodzaj zajęć:
Łączna liczba
godzin
Liczba godzin:
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
Liczba punktów
ECTS
Prof. dr hab. Marcin Wojnar
Dr n. med. Maciej Kopera
[email protected]
Seminaria 30 godz.
30
seminaria: 30 godzin
2
● 30 godzin seminariów
Metody
● cykl 10 spotkań,
dydaktyczne
(organizacja zajęć) ● miejsce odbywania zajęć: Katedra i Klinika Psychiatryczna, ul. Nowowiejska
27, sala wykładowa
● daty i godziny spotkań – czwartki godzina 13.30
● terminy zajęć podane w poniższej tabeli
● prowadzący zajęcia: dr n. med. Maciej Kopera. lek. Aleksandra Krasowska
Metody
2
Szczegółowy program zajęć fakultatywnych
dydaktyczne
(organizacja zajęć)
Program seminariów:
Psychopatologia
25. 02. Filmowa schizofrenia i zaburzenia psychotyczne (3 godziny)
03. 03. Zaburzenia osobowości w filmie (3 godziny)
10. 03. Obraz lęku i nerwicy w filmie (3 godziny)
17. 03. Obraz zaburzeń nastroju w filmie (3 godziny)
07.04. Filmowy obraz zaburzeń odżywiania się (3 godziny)
Seksualność człowieka
14. 04. Normy prawne i społeczne a swoboda w realizacji potrzeb
seksualnych człowieka. Wprowadzenie do teorii seksualności człowieka
na podstawie wybranych fragmentów filmowych (3 godziny)
21. 04. Problem transpłciowości w filmie (3 godziny)
28. 04. Przestępstwa seksualne w filmie, ich ofiary i sprawcy (3 godziny)
05.05.Najczęstsze problemy seksualne i ich znaczenie dla jakości życia
człowieka (3 godziny)
12. 05. Zaburzenia preferencji seksualnych w filmie (3 godziny)
Liczba studentów, która może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych:
Minimalna - 10
Maksymalna – 70
Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychopatologii.
Zalecenia wstępne
Uczestnictwo w kursie ma na celu poszerzenie i przybliżenie wiedzy na temat
Cele kształcenia
norm/patologii życia psychicznego i seksualnego. Filmowy obraz zaburzeń
psychicznych stanowić również będzie podstawę do dyskusji na temat percepcji
społecznej zjawisk psychopatologicznych.
3
Prezentacja problematyki zaburzeń seksualnych ma stanowić podstawę do
omówienia zagadnień związanych z etiologią, diagnostyką i leczeniem
najczęstszych zaburzeń seksualnych. Jednocześnie celem kursu jest omówienie
kontrowersji związanych z wybranymi zaburzeniami seksualnymi.
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć fakultatywnych student posiada wiedzę z zakresu:
- w zakresie wiedzy
 podstaw psychopatologii; swobodnie porusza się w obrębie diagnostyki i
student:
różnicowania zespołów psychopatologicznych

problematyki
seksualności
człowieka
w
ujęciu
społecznym,
międzykulturowym, moralnym i prawnym

rozpoznawania oraz współwystępowania zaburzeń seksualnych w innych
jednostkach chorobowych, w tym somatycznych

problematyki
zaburzeń
seksualnych
szczególnie
narażonych
na
stygmatyzację (transseksualizm, zaburzenia preferencji seksualnych)

problematyki przestępczości seksualnej
W analizie diagnostycznej uwzględnia poza wiedzą kliniczną, doświadczenie
- w zakresie
umiejętności
student:
indywidualne pacjenta, obraz medialny, oraz odbiór społeczny prezentowanych
zjawisk psychopatologicznych oraz zaburzeń seksualnych.
Po ukończeniu kursu student będzie w stanie zróżnicować podstawowe
problemy i zaburzenia psychiczne, zaś umiejętność zbierania wywiadu
chorobowego i podstaw diagnostyki różnicowej wzbogaci o wiedzę z zakresu
seksualności człowieka.
- w zakresie
kompetencji
personalnospołecznych
Przybliżenie perspektywy osoby doświadczającej objawów choroby psychicznej
i problemów seksualnych. Student w sposób pozbawiony stygmatyzacji, z
szacunkiem dla indywidualności pacjenta będzie w stanie podjąć tematy
dotyczące wspomnianych problemów.
Metody oceny
pracy studenta
(forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu)
Literatura
obowiązkowa:

Wymagana aktywna obecność na wszystkich seminariach

Zaliczenie w formie testowej

Jarema Marek, Jabłońska Jolanta. Psychiatria. Podręcznik dla studentów
medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011
4
 Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red) Psychiatria, wydanie II. Tom
Literatura
uzupełniająca:
I, Podstawy psychiatrii. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2010
 „Podstawy seksuologii“; Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec
 „Jak przełamać tabu przedwczesnego wytrysku - zasady komunikacji
pacjent-lekarz”; praca zbiorowa: red Andrzej Depko, Piotr Radziszewski
 „Nowe opcje terapeutyczne u pacjentów z przedwczesnym wytryskiem”;
praca zbiorowa: red Andrzej Depko, Piotr Radziszewski
Download