architektura baz danych

advertisement
ZSE - Systemy baz danych
ARCHITEKTURA
SYSTEMÓW BAZ DANYCH
1
ZSE - Systemy baz danych
2
Schemat Systemu Informatycznego
System
informatyczny
System bazy danych
SZBD
BAZA
DANYCH
aplikacje
użytkownicy
ZSE - Systemy baz danych
3
Architektura SBD
Architektura systemu bazy danych została zdefiniowana w
standardzie ANSI/SPARC. Wyróżniamy w niej trzy
poziomy:
wewnętrzny(fizyczny) – dotyczy fizycznego sposobu
przechowywania danych oraz dostępu do danych,
zewnętrzny (użytkownika) – dotyczy sposobu w jaki
użytkownicy widzą dane,
pojęciowy
(koncepcyjny)
–
pośredni
pomiędzy
powyższymi, opisuje widok danych postrzegany przez
organizacje, związki między danymi.
ZSE - Systemy baz danych
Architektura ANSI/ SPARC
Odwzorowanie pojęciowe /
wewnętrzne
Schemat wewnętrzny
Baza danych
4
ZSE - Systemy baz danych
5
Architektura ANSI-SPARC
• Architektura ANSI-SPARC (American National Standards
Institute, Standards Planning And Requirements
Committee) to abstrakcyjny standard projektowania
systemów zarządzania bazami danych, zaproponowany
po raz pierwszy w 1975 roku.
• Większość powszechnie używanych współcześnie baz
danych opiera się na tym schemacie, aczkolwiek nie
został on nigdy sformalizowany.
ZSE - Systemy baz danych
6
Architektura komunikacyjna -rodzaje
• Na architekturę systemu bazy danych składają się: opis
elementów stanowiących system baz danych, sposób w
jaki są ze sobą powiązane oraz logika tej organizacji.
Rodzaje:
architektura klient-serwer:
dwuwarstwowa
trójwarstwowa
ZSE - Systemy baz danych
7
Architektura dwuwarstwowa
Zalety:
Bezpieczeństwo serwera i danych,
Odciążenie centralnego komputera
od obsługi interfejsu użytkownika
Istnieje wiele technologii
wspomagających takie rozwiązania
Wady:
Trudniejsze administrowanie (wiele
komputerów i aplikacji)
Brak kontroli nad użytkownikami i
koszty eksploatacji komputerów
Możliwe problemy z
przepustowością
Całkowity brak dostępu do danych
w przypadku awarii serwera
ZSE - Systemy baz danych
8
Architektura trójwarstwowa
Zalety:
• Większość zalet
architektury klientserwer
• Prostsze projektowanie
i implementacja
Wady:
• „silniejszy” sprzęt na
serwery aplikacyjne
• Trudniejsze
technologie.
Download