Marketing Planowanie strategii komunikacji i promotion mix

advertisement
Marketing
Planowanie strategii komunikacji i
promotion mix
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
• Większość przedsiębiorstw nie stawia sobie
pytania czy się komunikować, lecz raczej co
powiedzieć, do kogo, i jak często.
• Przedsiębiorstwo komunikuje się:
Swoimi pośrednikami,
Konsumentami,
I szeroką publicznością.
Instrumenty komunikacji
marketingowej
• Reklama – nieosobista prezentacja i promocja idei, dobra lub
•
•
•
•
usługi przez określonego sponsora;
Marketing bezpośredni – wykorzystywanie nieosobistych
narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z grupami
klientów;
Promocja sprzedaży – krótkookresowe działanie w celu
pobudzenia sprzedaży produktu/usługi;
Public relations i publicity – działania mające na celu
promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa/produktu;
Sprzedaż osobista – osobista i bezpośrednia prezentacja
oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy.
Instrumenty promocji i komunikacji
Reklama
Promocja
sprzedaży
Public
relations
Sprzedaż
osobista
Marketing
bezpośredni
Ogłoszenia w
środkach
masowego
przekazu
Opakowanie
Wkładki do
opakowań
Konkursy, gry
zakłady, loterie
Premie i
prezenty
Próbki
Informacje dla
prasy
Prezentacje
oferty
Katalogi
Targi i pokazy
handlowe
Coroczne
raporty
Wystawy
Akcje
dobroczynne
Filmy,
czasopisma
firmowe
Broszury i
biuletyny
Przemówienia
Seminaria
Listy
Telemarketing
Spotkania
handlowe
Programy
Połączenia
mające na celu elektroniczne
pobudzenie
Telemarketing
sprzedaży
Próbki
Targi i pokazy
handlowe
Instrumenty promocji i komunikacji
Reklama
Promocja
sprzedaży
Public
relations
Plakaty i ulotki
Informatory
Przedruki
ogłoszeń
Demonstracje
Kupony
Rabaty
Sponsoring
Publikacje
Relacje ze
społeczności
ami
lokalnymi
Lobbing
Nisko
Tablice
oprocentowane
ogłoszeniowe
kredyty
Różne formy
Szyldy
rozrywki
Wystawy w
Wymiana produktu
miejscu sprzedaży
na nowy za dopłatą
Materiały
Kupony
audiowizualne
Sprzedaż wiązana
Symbole i logo
Środki
identyfikacji
Czasopismo
firmowe
Imprezy
Sprzedaż Marketing
osobista bezpośr.
-
-
Proces komunikacji
Model procesu komunikacji odpowiada na
pytania:
• Kto
• Co przekazuje
• Poprzez jaki kanał
• Do kogo
• Z jakim skutkiem.
Proces komunikacji – elementy
Nadawca
Kodowanie
Przekaz
Odkodowanie
Odbiorca
Kanał
Zakłócenia
Sprzężenie
zwrotne
Odpowiedź
• Nadawcy muszą wiedzieć - jakie publiczności
chcą dotrzeć i jaką odpowiedź chcą uzyskać
Proces komunikacji
• Źródło może kodować, a cel odkodowywać
tylko w zakresie doświadczenia jakie każde z
nich posiada.
• Docelowy rynek może nie odebrać
przeznaczonego dla niego przekazu z trzech
powodów:
– selektywne postrzeganie,
– selektywne zniekształcenie (przekręcenie),
– selektywne przypominanie.
Proces komunikacji
• Prawdopodobieństwo, iż potencjalny odbiorca
zwróci uwagę na przekaz:
Postrzegana wysokość nagrody – Postrzegana wysokość kary
x=
Postrzegany wysiłek lub koszt
Małym wysiłkiem odbiorca może zdobyć wielką
nagrodę.
Proces komunikacji
Odbiorcy przybierają postawę, która powoduje
oczekiwanie - co chce się usłyszeć lub
zobaczyć.
Odbiorcy często dodają do przekazu rzeczy,
których tam nie było (rozszerzanie) i nie
dostrzegają rzeczy, które tam występują
(niwelowanie).
Proces komunikacji
Zadanie nadawcy:
• osiągnięcia prostoty i
jasności przekazu,
• wzbudzenia
zainteresowania oraz
powtarzanie przekazu
zostać dobrze
zrozumianym
Proces komunikacji
• Nadawca stara się, aby jego przekaz dostał się na
trwałe do pamięci odbiorcy:
– W pamięci trwale – kiedykolwiek przetworzone
wiadomości, w niej przekaz modyfikuje czasem
przekonania odbiorcy,
– wiadomość najpierw musi wejść do pamięci tymczasowej
– magazyn z ograniczoną pojemnością przetwarzającym
otrzymane sygnały.
• Przejście wiadomości z pamięci tymczasowej do
pamięci trwałej uzależnione jest od ilości i sposobu
powtarzania przekazu przez nadawcę.
Proces komunikacji
• Jeżeli początkowe nastawienie odbiorcy
wobec danego obiektu jest pozytywne i
dodatkowo usłyszy on wspomagające
argumenty, to istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż sygnał zostanie
zaakceptowany i włączony do pamięci trwałej.
Proces komunikacji
• Ludzie o wysokim poziomie wykształcenia
lub/i inteligencji uważani są za mniej
ulegających wpływom, choć dowody są
nieprzekonywające.
• Kobiety łatwiej ulegają wpływom niż
mężczyźni.
• Ludzie, którzy nie wierzą w siebie, uważani są
za osoby dające się łatwo przekonać.
Proces komunikacji
Czynniki, które łagodzą efekt komunikacji:
1. im większy monopol źródła komunikacji wobec
odbiorcy, tym silniejszy wpływ na odbiorcę lub
wyraźniejsza korzyść nadawcy,
2. efekty komunikacji są większe, gdy przekaz jest
zgodny z istniejącymi opiniami, przekonaniami i
skłonnościami odbiorcy,
3. komunikacja może tworzyć najwyraźniejsze zmiany
w kwestiach nietypowych, lekko odczuwalnych lub
krańcowych, które nie znajdują się w centrum
systemu wartości odbiorcy,
Proces komunikacji
4. istnieje wyższe prawdopodobieństwo skuteczności
procesu komunikacji, gdy źródło ma opinie
doświadczonego i obiektywnego, o wysokim
statusie lub lubianego a szczególnie gdy źródło ma
siłę, z którą jest identyfikowane,
5. społeczne tło, grupa lub grupa odniesienia
pośredniczą w procesie komunikacji i mają wpływ
niezależnie od tego czy jest to akceptowane czy nie.
Etapy budowy skutecznej komunikacji
Nadawca marketingowy musi:
1. Zidentyfikować
6. Zdecydować się na
docelowe audytorium
określony promotion
(publiczność)
mix
2. Określić cele procesu
7. Zmierzyć rezultaty
komunikacji
promocji oraz
3. Zaprojektować
przekaz
8. Zarządzać i
4. Wybrać kanały
koordynować
procesu komunikacji
całościowym
5. Ustalić całkowity
procesem komunikacji
budżet promocji,
marketingowej.
1. Identyfikacja docelowego
audytorium
• Audytorium – nabywcy wyrobów
przedsiębiorstwa, bieżący ich użytkownicy,
osoby decydujące o zakupie oraz mające
wpływ na zakup.
• Składa się z:
– jednostek,
– grup,
– szczególnej części,
– całości społeczeństwa.
Identyfikacja docelowego audytorium
• Analiza image – oszacowanie aktualnego
wizerunku przedsiębiorstwa, jego produktów i
konkurencji.
• Image – zbiór przekonań, myśli i wrażeń danej
osoby o obiekcie.
Identyfikacja docelowego audytorium
• Pierwszym krokiem – zmierzenie tzw. skali
znajomości, wiedzy docelowego audytorium o
obiekcie.
•Nigdy nie Tylko
Znam
Znam
Znam
słyszałe słyszałe tylko
całkiem bardzo
m
m
trochę
dobrze
dobrze
• Respondenci zakreślą dwie pierwsze możliwości zadaniem firmy będzie budowa większej
świadomości.
Identyfikacja docelowego audytorium
Respondenci, którzy są zaznajomieni z produktem
powinni być zapytani o stosunek, używając tzw. skali
życzliwości:
Nieżyczli
wi
Trochę
Obojętni Trochę
nieżyczliwi
życzliwi
Bardzo
życzliwi
Jeżeli większość respondentów mieści się w dwóch
pierwszych kategoriach, wówczas organizacja musi
przezwyciężyć problem negatywnego image.
Identyfikacja docelowego audytorium
Reakcja:
• Przykład – hotele A, B, C i D.
Postawa przychylna
B
A
A – utrzymanie reputacji i
wysokiej znajomości
przez społeczeństwo
B – zyskać większą
uwagę ludzi
Wysoka C – znaleźć przyczynę
znajomość negatywnej reputacji i
Słaba
znajomość
C
D
Postawa nieprzychylna
poczynić kroki w celu
poprawy jakości usług.
D – polepszyć jakość
usług a szukać ponownej
drogi przyciągnięcia
szerszej uwagi
społeczeństwa.
Identyfikacja docelowego audytorium
Analiza dyferencjał semantyczny:
1. Rozwijanie zestawu istotnych wymiarów - pyta ludzi
o identyfikację cech, jakich użyliby w rozważaniach
o danym obiekcie,
2. Ograniczenie liczby wymiarów – powinna być
niewielka, aby unikać fatygi respondentów
szacujących n obiektów w m skalach. 3 typy skali:
•
•
•
Skala oceny (dobry – zły),
Skala potencji (silny - słaby),
Skala działalności (aktywna – pasywna);
Identyfikacja docelowego audytorium
3. Sprawdzenie instrumentu badania na próbie
respondentów – respondenci proszeni są o
ocenę po kolei każdego obiektu,
4. Uśrednianie ocen,
5. Sprawdzenie wariantów image – organizacja
może nie dążyć do ściśle określonego image,
różne grupy postrzegają w odmienny sposób
dana organizację.
Identyfikacja docelowego audytorium
• Kierownictwo powinno teraz zaprojektować
swój pożądany image.
• Każdy wymiar image powinien być
przeanalizowany:
– Jaki wkład w ogólne polepszenie image wniosłoby
zapełnienie danej luki do wskazanego poziomu?
– Jaka strategia wpłynęła by na zapełnienie danej
luki?
– Jaki byłby koszt zapełnienia danej luki?
– Jak długo trwałby proces zapełniania danej luki?
Identyfikacja docelowego audytorium
• Image jest „lepki”. Istnieje jeszcze długo po
tym, jak dana organizacja ulegnie zmianom.
• Trwałość image – kiedy ludzie mają wyrobione
zdanie o danym obiekcie, wówczas wybiórczo
postrzegają dalsze informacje. Dostrzegają
wyłącznie to, co jest zgodne z ich
wyobrażeniami.
2. Określenie celów procesu
komunikacji
• Wiedzieć jak doprowadzić docelowe
audytorium do stanu wyższej gotowości do
kupowania – oczywiście zakup i satysfakcja.
• Wywołania reakcji poznawczej, uczuciowej lub
behawioralnej. Wprowadzić do umysłu
konsumenta informację, zmienić jego
przekonania albo skłonić go do działania.
Określenie celów procesu komunikacji
Modele hierarchii reakcji konsumenta
Model „AIDA”
Etap
poznawczy
Model
hierarchii
efektów
Model akceptacji
– innowacji
Świadomość
Uwaga
Przedstawienie
Świadomość
Etap
zachowania
Zainteresowanie
Sympatia
Przyjęcie
Reakcja
poznawcza
Wiedza
Etap
uczuciowy
Model
komunikacji
Zainteresowanie
Postawa
Preferencje
Pragnienie
Przekonanie
Ocena
Intencja
Działanie
Zakup
Próba
Zachowanie
Akceptacja
Określenie celów procesu komunikacji
• Nabywca przechodzi przez etapy poznania,
uczucia i zachowania w kolejności:
poznaj – poczuj – zrób,
zrób – poczuj – poznaj,
poznaj – zrób – poczuj.
• 6 etapów gotowości nabywcy:
– świadomość,
– wiedzę,
– sympatię,
- preferencje,
- przekonanie,
- zakup.
Określenie celów procesu komunikacji
Etapy gotowości nabywcy:
• Świadomość – zadaniem nadawcy jest zbudowanie
świadomości albo zdolności rozpoznawania nazwy,
proces jest czasochłonny,
• Znajomość – podstawowym celem procesu
komunikacji powinno być budowanie znajomości
produktu,
• Sympatia – jeżeli docelowy rynek zna produkt, należy
sprawdzić co o nimi sądzi,
Określenie celów procesu komunikacji
Etapy gotowości nabywcy:
• Preferencja – nadawca musi próbować zmienić
preferencje konsumentów, podkreślać cechy
produktu,
• Przekonanie – zadaniem nadawcy będzie
przekonanie docelowego audytorium, ze produkt to
właściwy wybór,
• Zakup – nadawca musi doprowadzić kupujących do
końcowego etapu, mogą obejmować oferowanie
produktu po obniżonej cenie, oferowanie premii...
Określenie celów procesu komunikacji
Określenie docelowego audytorium i pożądanej
odpowiedzi
Osoby znające produkt
Osoby nie
znające produktu
100 %
Osoby preferujące
produkt
80 %
Obojętni
60 %
Osoby, które wypróbowały
produkt
40 %
Osoby, które odrzuciły
produkt
20 %
Osoby, które nie wypróbowały
produktu
0
20 %
40 % 60 % 80 % 100 %
Określenie celów procesu komunikacji
• 10 % - osoby nie znające produkt – próba
dotarcia do tej grupy byłaby nieopłacalna,
• Najważniejszym celem jest przekonanie grupy
osób, które znają produkt lecz go nie
próbowały- poprzez promocję sprzedaży, nie
przez dodatkową reklamę,
• Większy procent nowych użytkowników nie
zostanie stałymi nabywcami – skalkulować
koszt kampanii i korzyści.
Określenie celów procesu komunikacji
• Celem jest i zwiększenie procentu osób preferujących
dany produkt. Jeśli więc przedsiębiorstwo chce
zwiększyć stopień preferencji danej marki, musi
polepszyć jakość i obniżyć cenę. Reklama nie odniesie
w tym przypadku żadnego efektu.
• Przekaz skierowany do osób, które preferują markę i
osób, które odrzuciły produkt jest bezcelowy.
• Przekaz skierowany do osób obojętnych może być
skuteczny.
Określenie celów procesu komunikacji
• Kiedy dana marka jest młoda – przekaz może
skutecznie wpłynąć na zwiększenie stopnia
zainteresowania nią wśród nowych nabywców.
• Kiedy marka jest dojrzała – najskuteczniejsza
będzie próba przekonania osób, które ją znają
a dotychczas nie wypróbowały i liczby osób
obojętnych.
3. Projektowanie przekazu
• Przekaz powinien zwrócić uwagę, podtrzymać
zainteresowanie, pobudzić pragnienie i
wywołać zdziałanie (model AIDA).
• Formułowanie przekazu:
– co powiedzieć (treść przekazu),
– sposób przekazania wiadomości (struktura
przekazu),
– jakich użyć symboli (kształt przekazu),
– kto powinien być nadawcą (źródło przekazu).
Projektowanie przekazu
Treść przekazu – co powiedzieć docelowemu
audytorium, aby wywołać pożądaną
odpowiedź.
• Proces jest nazywany: apel, temat, pomysł lub
wyjątkowa propozycja sprzedaży (USP –
unique selling proposition).
• Sprowadza się do sformułowania pewnego
rodzaju korzyści, motywacji i identyfikacji albo
powodu dla którego, audytorium powinno
przetestować dany produkt.
Projektowanie przekazu
3 typy apelu:
– Apel racjonalny – konkretnie korzyści jakie
przyniesie nabywcy zakup produktu (jakość,
oszczędność, wartość i użyteczność),
– Apele emocjonalne – wzniecać niektóre
negatywne lub pozytywne emocje, które
motywują do zakupu (strachu, winy i
wstydu/humor, miłość, duma i radość),
– Apele moralne – co jest dobre i właściwe. Rzadziej
są wykorzystywane w powiązaniu z produktami
codziennego użytku.
Projektowanie przekazu
• Przekaz jest najbardziej przekonywający, gdy
jest umiarkowanie sprzeczny z przekonaniami
audytorium.
• Jeśli jednak treść przekazu jest całkowicie
sprzeczna na zdaniem audytorium – może
spotkać się z kontrargumentami i zostać
odrzucona.
• Należy tak zaprojektować przekaz, aby treść
była umiarkowanie sprzeczna z przekonaniami
audytorium i unikała dwóch skrajności.
Projektowanie przekazu
Struktura przekazu – skuteczność przekazu zależy
zarówno od jego treści jak i struktury.
• Sposób wnioskowania – kwestia czy nadawca
powinien wyciągać wyraźne wnioski za audytorium,
czy też pozostawić to jemu samemu.
• Wyciąganie wniosków może wywołać negatywne
reakcje:
– Nadawca jest niegodny zaufania – negatywny skutek,
– Sprawa jest prosta lub audytorium inteligentne – urażeni,
– Sprawa wyjątkowo osobista – urażeni.
Projektowanie przekazu
• Dwuznaczność bodźców – doprowadzić do
szerszej definicji rynku i zwiększenia
spontaniczności użytkowników danego
produktu.
• Formułowanie wniosków wydaje się być
bardziej stosowne przy skomplikowanych lub
specjalistycznych produktach – prosty i
jednoznaczny sposób użycia.
Projektowanie przekazu
• Sposób argumentacji – czy nadawca powinien
tylko zachwalać produkt, czy też wspomnieć o
niektórych jego niedociągnięciach,
– Jednostronne przekazy oddziaływają
najskuteczniej na audytorium pozytywnie
nastawione do nadawcy, dwustronne na
audytorium negatywnie nastawione do nadawcy,
– Dwustronne skuteczniejsze w oddziaływaniu na
wykształcone audytorium i audytorium, które ma
dostęp do kontrargumentów.
Projektowanie przekazu
• Kolejność prezentacji – czy nadawca powinien
zaprezentować najsilniejsze argumenty na
początku czy na końcu przekazu:
– Jednostronna informacja – na początek daje
możliwość zwrócenia uwagi i wywołania
zainteresowania,
– Zrównoważona informacja – czy pozytywny
argument na początku (efekt zaskoczenia), czy na
końcu (efekt ostatniego słowa).
Projektowanie przekazu
Kształt przekazu – wyrazisty format przekazu.
• W ogłoszeniach drukowanych - tytuł, wzór,
ilustracja i kolor,
• Przez radio - słowa, głos (tempo, rytm, ton...) i
wokalizację (pauzy, znaki, ziewnięcia),
• W telewizji lub bezpośrednio – wszystkie te
elementy plus sygnały niewerbalne.
• Poprzez sam produkt – kolor, materiał, zapach,
wielkość i kształt.
Projektowanie przekazu
Źródło przekazu –przez atrakcyjne źródła zyskują
wyższą uwagę i oddźwięk (znane ludzie).
• Informacje przekazywane przez wiarygodne źródła są
znacznie bardziej przekonywające.
• Czynniki wiarygodności:
– Doświadczenie – posiada nadawca, wzmacniająca głoszone
przez niego twierdzenia,
– Zaufanie – postrzeganie danego źródła jako obiektywnego i
uczciwego,
– Sympatia - atrakcyjność źródła (bezstronność, humor i
naturalność zwiększają wiarygodność źródła).
Projektowanie przekazu
• Jeżeli dana osoby ma pozytywny stosunek do
danego źródła i przekazu lub negatywny
stosunek do obu z nich, wówczas mówimy, iż
istnieje stan zgodności.
• Zasada zgodności – iż nadawcy przekazu mogą
wykorzystać swój image do zredukowania
negatywnych odczuć wobec danego produktu,
ale w tym procesie mogą utracić szacunek
części audytorium.
4. Wybór kanałów komunikacji
• Nadawca musi wybrać skuteczne kanały
komunikacji do nadania przekazu.
• 2 podstawowe rodzaje kanałów:
– osobiste
– nieosobiste
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
• Osobiste kanały obejmują dwie lub więcej
osób bezpośrednio komunikujących się ze
sobą.
– Twarzą w twarz
– Osoba – audytorium
– Przez telefon lub pocztą
• Osobiste kanały osiągają swą skuteczność
dzięki indywidualizacji prezentacji i możliwości
natychmiastowego wywołania sprzężenia
zwrotnego.
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
• Następnie można dokonać podziału na kanały:
– Zwolenników – osoby sprzedające dany produkt,
które mają kontakt z docelowymi nabywcami,
– Ekspertów – niezależni specjaliści, składający
oświadczenia docelowym nabywcom,
– Kanały społeczne – składają się z sąsiadów,
przyjaciół, rodziny i znajomych.
• Starają się zintensyfikować działalność
ekspertów i społecznych kanałów na swoją
korzyść.
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
• Osoba udzielająca rekomendacji musi być
jednak rozważna.
• Jeśli poszukujący usługi skorzysta z
rekomendacji i będzie niezadowolony to straci
zaufanie do niej.
• Może on przestać wspierać osobę udzielającą
rekomendacji
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
• Korzyść z doradzania:
– Czuć się lepiej, ze pomogły klientowi,
– Klient staje się bardziej związany z osobą
udzielającą rekomendacji,
– Doradca może otrzymywać wymierne korzyści:
• Świadczący usługi może polecać swoim klientom osobę,
która go rekomendowała
• większy pakiet usług, niższe cenę,
• Drobne prezenty,
• Zapłacić prowizję
Wybór kanałów komunikacji
Budowanie kanałów rekomendacji słownej
• Świadczący usługi promują swoje przedsięwzięcia nie
tylko bezpośrednio u potencjalnych klientów, ale
także w stosunku do potencjalnych źródeł przekazu.
• Należy więc określić efektywne źródła przekazu i
starać się pozyskać ich wsparcie (wysyłając ulotki,
zapraszając różne osoby na obiady...)
• Kiedy do świadczącego usługi trafi klient dzięki
rekomendacjo –podziękować osobie
rekomendującej.
• Potencjalne źródła rekomendacji należy traktować
podobnie jak następny rynek docelowy.
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
Osobisty wpływ ma duże znaczenie,
szczególnie w 2 sytuacjach:
1. Kiedy produkt jest drogi, jego zakup związany
z ryzykiem i dokonywany rzadko, nabywca
będzie poszukiwał dodatkowych informacji,
rekomendacji ekspertów i znajomych,
2. Przy zakupie produktów wskazujących na gust
lub status użytkownika.
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
Pobudzić osobiste kanały komunikacji do
działania w ich imieniu:
• Zidentyfikować jednostki i przedsiębiorstwa,
które mają wpływ na konsumentów i
poświęcić im szczególną uwagę,
• Wykreować liderów opinii poprzez
dostarczenie określonym ludziom produktu na
atrakcyjnych warunkach,
Wybór kanałów komunikacji
Osobiste kanały komunikacji
• Działanie poprzez wpływ takich ludzi jak
prezenterzy, przewodniczący samorządów
klasowych i przewodniczące organizacji
kobiecych,
• Reklamowanie produktów przez osoby
wpływowe
• Projektowanie reklam których dialog ma
„wysoką wartość”
Wybór kanałów komunikacji
Nieosobiste kanały komunikacji
• Nieosobiste kanały przenoszą przekazy bez
bezpośredniego kontaktu lub oddziaływania
ludzi. Obejmują one środki masowego
przekazu, nastroje i wydarzenia.
• Środki masowego przekazu (media) –
drukowane, transmitowane, elektroniczne i
środki masowej ekspozycji.
– Większość nieosobistych przekazów - przez płatne
środki masowego przekazu.
Wybór kanałów komunikacji
Nieosobiste kanały komunikacji
• Nastrój – opakowane środowisko – tworzy lub
wzmacnia przychylne nastawienie nabywcy do
kupna danego produktu
• Wydarzenia – celem jest zakomunikowanie
szczególnych informacji docelowemu
audytorium.
• Osobisty przekaz jest zwykle skuteczniejszy,
środki masowego przekazu są najważniejszym
źródłem pobudzania komunikacji osobistej.
Wybór kanałów komunikacji
Nieosobiste kanały komunikacji
Przekazy masowe mają wpływ na nastawienie i
zachowanie jednostek poprzez dwustopniowy proces
przepływu komunikacji.
1. Wpływ środków masowego przekazu na opinie
publiczną nie jest tak bezpośredni, silny i
automatyczny. Liderzy opinii publicznej - mogą
wzmacniać działanie mass mediów, przekazywać
zmienione informacje lub nie przekazywać żadnych,
zachowując się jak strażnicy.
Wybór kanałów komunikacji
Nieosobiste kanały komunikacji
2. Styl konsumpcji ludzi pozostaje pod silnym
wpływem naśladowania osób z wyższych klas
społecznych.
3. Nadawcy w środkach masowego przekazu
osiągnęliby wyższą skuteczność przekazu,
kierując go dokładnie do liderów opinii i
pozwalając im przesyłać go dalej. Liderzy
opinii i całe audytorium, są pod wpływem
masowych środków komunikacji.
Wybór kanałów komunikacji
Społeczno-strukturalne spojrzenie na proces
interpersonalnego komunikowania
• Społeczeństwo = zbiór klik – małych grup
społecznych, których członkowie oddziałują
wzajemnie na siebie znacznie częściej niż inne
osoby, są podobni do siebie i blisko ze sobą
związani – skuteczną komunikację, ale także
izoluje ją.
Wybór kanałów komunikacji
Nieosobiste kanały komunikacji
• System komunikacji przez:
– Łączników – łączy dwie lub więcej klik
– Pomostów – należy do jednej kliki i jest powiązana
z osobą z drugiej kliki.
• Problem tkwi w usprawnieniu procesu
komunikacji pomiędzy klikami i stworzeniu
sieci rozprzestrzeniającej informacje.
5. Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
• Decyzje dotyczące wielkości budżetu warunkowane
są różnorodnymi czynnikami po stronie
przedsiębiorstwa – nadawcy promocji, jak i znajdują
się w jęto bliższym i dalszym otoczeniu:
– Wielkość sprzedaży lub/i zysku, które przedsiębiorstwo
zamierza osiągnąć,
– Pozycja rynkowa, aktualna i zamierzona,
– Faza cyklu życia produktu na rynku,
– Zamierzenia konkurentów,
– Koszty wykorzystania poszczególnych elementów
promotion-mix.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
Metody ustalania budżetu
„Tyle ile mamy” – przeznaczają na promocję takie
fundusze, na jakie w danym momencie są wymagania
lub przeznaczają na promocję określoną kwotę.
• To jest proste, ale nie uwzględnia roli promocji jako
inwestycji i jej wpływu na wielkość sprzedaży
• Prowadzi do niepewności wielkości budżetu w
kolejnych latach i utrudnia długofalowe planowanie.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
Procent (od wielkości sprzedaży) – wydatki na
promocję jako określone procent sprzedaży
– Stały procent dla całej oferty
– W zależności od składników oferty
• Wielkość wydatków nigdy nie przekracza
możliwości firmy, stabilną pozycję wobec
konkurencji
• Wada – wielkość sprzedaży jest jako przyczyna
promocji a nie jako jej efekt.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
Naśladowanie konkurencji – ustalają budżet
promocji tak, jak konkurencja.
• Uważa się, ze budżet promocji konkurentów
daje zbiorową wiedzę o danej gałęzi a
podobne budżety zapobiega „wojnom
promocyjnym”.
• Budżet promocji przedsiębiorstwa nie jest
żadną wskazówką dla drugiego.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
Metoda założonego celu – dopinguje do
określenia budżetu promocji poprzez
zdefiniowanie wyraźnych celów i określenie
zadań, które muszą być wykonane.
• Koszty tych zadań = budżet promocyjny
• Wymaga od kierownictwa przyjęcia pewnych
założeń dotyczących relacji między wydatkami,
a poziomem emisji promocji.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
• Metody analityczne i eksperymentalne – na
koncepcjach modelowania
ekonometrycznego.
• Metoda odchylenia od średniego poziomu
budżetu – charakter szacunkowy. Metoda ta
pozwala na pewne uzasadnienie wydatków
promocyjnych a zmusza przedsiębiorstwo do
wprowadzenia pewnych odchyleń w zależności
od konkretnej sytuacji firmy.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
• Zakres wykorzystania metod ustalania budżetu i
ich wybór zależy od wielu okoliczności.
• Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo metod
kształtowania budżetu promocyjnego:
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
Metoda
Zakres wykorzystania (%)
1. Metoda procentowej relacji
do:
- obrotu zrealizowanego w roku
poprzednim
- obrotu planowanego
- zysku planowanego
3,9
55,2
17,2
2. Metoda możliwości
finansowych
13,8
3. Metoda zorientowana na
konkurencję
4. Metoda zadaniowa
37,9
44,8
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
• W praktyce krajów europejskich ustalenie
budżetu promocyjnego usług turystycznych
sprowadza się do odpowiedzi na pytania:
– Ile trzeba wydać pieniędzy na akcję promocyjną
aby osiągnąć zamierzony cel,
– Jaka suma powinna być podzielona między
produkty i segmenty
– Jak należy podzielić całkowity koszt między części
składowe programu działania.
Ustalenie całkowitego budżetu
promocji
• Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej
wskazują, że wydatki na reklamę oferty
turystycznej agenta podróży są najbardziej w
Anglii; na PR i promocję sprzedaży – w Szwecji,
• W Stanach Zjednoczonych dominują wydatki
na promocję sprzedaży a najmniejszy budżet
przeznaczony jest na reklamę.
• W Polsce nie ma analogicznych informacji.
6. Decyzje dotyczące promotion
mix
• Podzielenie całkowitego budżetu promocji na
5 narzędzi promocji:
– reklamę,
– promocję sprzedaży,
– marketing bezpośredni,
– public relations,
– personel sprzedaży.
• Możliwe jest więc osiągnięcie danego poziomu
sprzedaży stosując różne kombinacje narzędzi
promocji.
Decyzje dotyczące promotion mix
•
Określanie promotion mix – skomplikowane, jedno
narzędzie może służyć promocji drugiego.
Kolejność tworzenia budżetu promocji:
1. Ustalenie kosztów personelu sprzedaży
2. Czy najpierw ustalić budżet promocji sprzedaży, czy
reklamy
3. Określają budżet promocji nastawionej na
konsumentów
4. Wysokość nakładów na reklamę
Decyzje dotyczące promotion mix
• Proces określania budżetu na marketing ma
charakter racjonalny, polityczny lub
pragmatyczny.
• Problem – jak kierownicy marki określają
całkowity budżet na promocję i jak na
reklamę, promocję nakierowaną na
konsumentów i promocję w handlu.
Decyzje dotyczące promotion mix
Czynniki, które określały alokację funduszy na
poszczególne narzędzia promocji:
• Więcej środków kieruje się na reklamę w fazie
wprowadzania i wzrostu produktu, szczególnie
kiedy tempo rozwoju rynku jest wysokie.
Przedsiębiorstwa o największym udziale w
rynku, największych zyskach i/lub których
produkty są najbardziej różnicowe wydają więcej
na reklamę.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Więcej pieniędzy przeznacza się na promocję
sprzedaży im bardziej intensywna jest
konkurencja, im bardziej koncentruje się na
krótkim okresie, im większy wpływ ma
personel sprzedaży i im większa jest siła
hurtowników.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Reklama wpływa na nastawienie
konsumentów i długookresowy udział w
rynku, ma ujemny wpływ na
krótkookresowy udział w rynku
• Promocja w handlu i promocja nakierowana
na konsumenta mają z reguły negatywny
wpływ na nastawienie konsumenta i udział na
rynku, ale pozytywny na krótkookresowy
udział w rynku
Decyzje dotyczące promotion mix
Charakter narzędzia promocji
• Reklama – cechy:
- Publiczna prezentacja – publiczny charakter
nadaje produktowi pewne właściwości i sugeruje
standard oferty,
- Przenikliwość – wielokrotne powtarzanie przekazu
i porównanie przekazów konkurentów,
- Wzmocniona siła wyrazu – poprzez pomysłowe
użycie druku, dźwięku i koloru
- Bezosobowość – monolog, nie dialog
Decyzje dotyczące promotion mix
• Reklama może zostać wykorzystana do
budowy długookresowego image produktu lub
zwiększenia zainteresowania sprzedażą.
• Jest dotarcia do geograficznie rozproszonych
nabywców po najniższych kosztach.
• Może mieć wpływ na sprzedaż przez samą
swoją obecność w środkach masowego
przekazu.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Promocja sprzedaży (kupony, konkursy, premie itp.) –
cechy:
– Komunikację
– Bodźce,
– zaproszenie do natychmiastowej transakcji.
• Może wywołać silniejszą i szybszą odpowiedź.
• Może być użyta do podkreślenia oferty produktu i do
podniesienia zmniejszającej się wysokości sprzedaży.
• Efekty – krótkotrwałe i długotrwałe
Decyzje dotyczące promotion mix
• Marketing bezpośredni (poczta bezpośrednia,
telemarketing, marketing elektroniczny) –
cechy:
– Niepubliczny charakter,
– Dopasowanie,
– Aktualność.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Public relations i Publicity – cechy:
– Wysoka wiarygodność,
– Zaskoczenie,
– Wyróżnienie.
• Sprzedaż osobista – najskuteczniejszym narzędziem
promocji, szczególnie przy tworzeniu preferencji i
przekonania nabywców w fazie podjęcia akcji. Cechy:
– Osobista konfrontacja,
– Utrzymanie znajomości,
– Odpowiedź.
Decyzje dotyczące promotion mix
Czynniki mające wpływ na ustalanie
promotion mix
• Rodzaj rynku znaczenie narzędzi promocji na
rynku przedsiębiorstw i na rynku
konsumentów jest różne.
Decyzje dotyczące promotion mix
Relatywne znaczenie narzędzi promocji na rynkach
konsumpcyjnych i przemysłowych
Promocja
sprzedaży
Sprzedaż
osobista
Public
relatiions
0
50
Relatywne
znaczenie
100
Sprzedaż
osobista
Promocja
sprzedaży
Reklama
Artykuly przemysłowe
Artykuly konsumpcyjne
Reklama
Public
relations
0
5
Relatywne
znaczenie
10
Decyzje dotyczące promotion mix
• Sprzedaż osobista jest częściej stosowana przy
sprzedaży:
– produktów kompleksowych,
– drogich i
– ryzykownych
– na rynkach nieduża liczba potężnych sprzedawców
• Reklama na rynku przedsiębiorstw nie
odgrywa takiej roli jak sprzedaż osobista.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Funkcje:
– Tworzenie świadomości,
– Budowanie zrozumienia,
– Skuteczne przypominanie,
– Generowanie informacji wyprzedzającej,
– Legitymizacja,
– Upewnienie.
Decyzje dotyczące promotion mix
Rolę sprzedaży osobistej w marketingu
artykułów konsumpcyjnych
• Wkład personelu sprzedaży - funkcje zbierania
cotygodniowych zamówień od dealerów i
dbania o odpowiednią ilość towaru na składzie
• Skutecznie wyszkolony personel sprzedaży
może wnieść wkład w:
– Zwiększenie ilości produktów na półkach,
– Budowa poparcia
– agitacja
Decyzje dotyczące promotion mix
Strategia push kontra strategia pull
Strategia „push”
Działania marketingowe
Popyt
Pośrednicy
Producent
Ostateczny
użytkownik
Popyt
Strategia „pull”
Działania marketingowe
Producent
Popyt
Pośrednicy
Popyt
Ostateczny
użytkownik
Decyzje dotyczące promotion mix
• Strategia „push” działania marketingowe (personel
sprzedaży i promocji handlu) skierowane na
pośredników – nakłonić ich do zamówienia danego
produktu i promowania go wśród docelowych
konsumentów
• Strategia „pull” – działania marketingowe (reklamę i
promocję) nastawione na ostatecznego konsumenta
w celu wywołania jego zainteresowania i nakłonienia
pośredników do zakupu produktu.
• W jednej firmę - mogą różnić się nastawieniem do
obu strategii
Decyzje dotyczące promotion mix
Etap gotowości nabywcy
• Koszt poszczególnych narzędzi promocji zamienia się
w kolejnych fazach gotowości nabywcy.
Efektywność
promocyjna
Promocja
sprzedaży
Sprzedaż
osobista
Reklama i
publicity
Świadomość Zrozumienie Przekonanie Zamówienie Ponowne
Fazy gotowości nabywcy
zamówienie
Decyzje dotyczące promotion mix
• Na zrozumienie nabywcy – reklama i sprzedaż
osobista
• Na przekonanie nabywcy – sprzedaż osobista,
mniejszy reklama i promocja sprzedaży
• Zawarcia umowy sprzedaży – sprzedaż osobista i
promocja sprzedaży
• Ponowne zamówienie – sprzedaż osobista i promocja
sprzedaży w pewnym stopniu reklama
przypominająca
Reklama i publicity – we wczesnych fazach procesu
decyzji nabywcę, sprzedaż osobista i promocja
sprzedaży w fazach późniejszych.
Decyzje dotyczące promotion mix
• Fazy cyklu życia produktu – narzędzia promocji
różnią się pod względem oddziaływania w kolejnych
fazach cyklu życia produktu
Efektywność
promocyjna
Promocja
sprzedaży
Reklama i
publicity
Sprzedaż
osobista
Wprowadzenie
Wzrost
Dojrzałość
Fazy cyklu życia produktu
Spadek
Decyzje dotyczące promotion mix
• W fazie wprowadzenia – reklama i publicity – wysoką
skuteczność; promocja sprzedaży - w przekonywaniu
konsumentów do wypróbowania produktu; sprzedaż
osobista – w rozszerzaniu dystrybucji
• W fazie wzrostu – działanie wszystkich narzędzi
promocji – stonowane
• W fazie dojrzałości – promocja sprzedaży, reklama i
sprzedaż osobista
• W fazie spadku – promocja sprzedaży; reklama i
publicity – ograniczone; sprzedaż osobista - minimum
Decyzje dotyczące promotion mix
• Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa – marki
usytuowane najwyżej w rankingu korzystają więcej z
reklamy niż z promocji sprzedaży
40
30
#1
#2&3
Ranking rynku
#4+
Wysoka
0
Bardzo niska
10
Niska
20
Relacje reklamy do promocji
Decyzje dotyczące promotion mix
• Stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału
wzrasta z relatywnym wzrostem nakładów na
reklamę, w stosunku do nakładów na
promocję sprzedaży.
• Poniżej trzeciej pozycji w rankingu –
zyskowność spada w miarę wzrostu
relatywnych nakładów na reklamę
Mierzenie efektywności promocji
Zmierzyć wpływ na docelowe audytorium:
- Czy konsumenci rozpoznają lub przypominają
sobie przekaz,
- Ile razy go widzieli,
- Jakie punkty sobie przypominają,
- Jakie mają odczucia wobec przekazu i stosunek do
produktu i firmy,
- Poczynione działania (ilu ludzi kupiło produkt, ilu
polubiło go, rozmawiało o produkcie...).
Mierzenie efektywności promocji
Skuteczność działań promocyjnych – modele
skuteczności organizacji:
– Podejście systemowo-zasobowe do skuteczności
organizacji,
– Podejście celowe,
– Podejście od strony procesów wewnętrznych do
skuteczności przedsiębiorstwa,
– Podejście od strony strategicznego elektoratu
Problem skutecznej promocji marketingowej jest
zagadnieniem wąskim, w problematyce zarządzania.
Mierzenie efektywności promocji
• 2 grupy wskaźniki efektywności
– Wyraża efekty pieniężne
– Efekty nie wyrażone w jednostkach pieniężnych
• Efekty - wymiar ilościowy i jakościowy.
• W działalności promocyjnej, których nie
można wyrazić w jednostkach pieniężnych
zalicza się
– Dotarcie środków promocji do różnych grup
odbiorców
– Dotarcie środków promocji do świadomości
– Wpływ na zmianę postaw i stosunku oferty.
Mierzenie efektywności promocji
Kosztowym kryteriom oceny efektywności jest
„jednostkowy koszt „k” uzyskania wartości „C”
funkcji celu, będącej miarą rozwiązywania problemu
przy koszcie „K” jej osiągnięcia”
K
k
C
K – koszty promocji
C – Np. liczba konsumentów, do których docierają
środki promocji popierające sprzedaż, lub liczba
odbiorców...
Mierzenie efektywności promocji
• Ekonomiczna ocena efektywności promocji
dokonywana jest wtedy, gdy zarówno różne nakłady
jak i wyniki są wzajemnymi substytutami i mogą być
wyrażone w jednostkach pieniężnych jako K – koszty
związane z tym działaniem, a C = E – wartość
sprzedaży.
• Miara ekonomicznej efektywności promocji (brutto)
(e) jest wartość ekonomicznych efektów (brutto) E do
kosztów K, czyli
eb  E : K
Mierzenie efektywności promocji
Czynniki, które wpływają na kształtowanie się
zależności między efektami a kosztami promocji –
Krzywa efektów promocji
S
Sprzedaż
Efekty
promocji
P
D
Wydatki na promocję
Efekt progu – w okresie początkowym sprzedaż rośnie
powoli a promocja musi przekroczyć próg
zauważalności, aby mogła przynieść efekty.
Mierzenie efektywności promocji
• Małe wydatki na promocje – marnotrawstwo
środków (działanie promocyjne jest
niesprawne). Istnieje pewne minimum
nakładów na promocję, poniżej których
promocja ginie i nie jest efektywna.
Zwiększanie wydatków – sprzedaż rośnie.
• Po przekroczeniu punktu P –zwiększanie
wydatków – sprzedaż zbliża się do poziomu
nasycenia (coraz mniejszy staje się dochód z
jednostki środków finansowych)
Mierzenie efektywności promocji
• Żadna oferta nie ma nieograniczonego rynku i,
część potencjalnych nabywców,
odznaczających się wrażliwością na promocje
można pobudzić do działania.
• Dotarcie do pozostałych nabywców – wymaga
coraz większych nakładów, czyli takie same
wydatki powodują osiągnięcie coraz
mniejszych efektów.
Mierzenie efektywności promocji
• Skuteczność i efektywność promocji oraz
czynniki jej kształtowania
Koszty
promocji
Świadomość
Wyobrażenia
Postawy
Skłonności
Ilość (wartość) zakupionych towarów
Badanie skuteczności
promocji
Oddziaływanie środków
promocji
Oddziaływanie konkurencji,
produktu, dystrybucji, innych
czynników
Badanie
efektywności
promocji
Mierzenie efektywności promocji
• Istnieją w promocji obszary, oddzielne choć
powiązane jej skutecznego i efektywnego
działania. Wysoka skuteczność promocji nie
oznacza, że efektywność jest gwarantowana.
Mierzenie efektywności promocji
• Skuteczna promocja określa stopień osiągnięcia celu,
który został postawiony przed promocją i domaga się
aby cel był jedyny, ścisły, ograniczony, użyteczny.
• Stopień realizacji celu ma charakter względny, gdyż
zależy od sformułowania celu, a taką stopniowalność
skuteczności promocji uwzględniają znane modele
oddziaływania promocji (AIDA, DAGMAR).
Mierzenie efektywności promocji
• Skuteczność promocji jako stopień realizacji
celu
Efekt komunikacje
Zwrócenie
uwagi
A
Wywołanie
zainteresowania
I
Stopień realizacje celu
minimalny
Duży
25%
50%
Spowodowanie
pożądania
D
Bardzo
duży
75%
Doprowadzenie
do działania
Całkowita
realizacja
100%
A
Efekt
sprzedażowy
Mierzenie efektywności promocji
• Jeśli celem promocji będzie tylko zwrócenie
uwagi, to realizacja będzie oznaczała całkowite
osiągnięcie celu, a nie tylko minimalne.
• Natomiast, gdy celem promocji będzie
doprowadzenie klienta do zakupu, to
doprowadzenie do zwrócenia uwagi będzie
tylko minimalnym stopień realizacji celu.
Mierzenie efektywności promocji
• Informacji o nabywcy mają dostarczyć badania
rynkowe i marketingowe.
• Przedsiębiorstwo słucha i odpowiada na
zapotrzebowanie swoich klientów dostarczając
żądane produkty – to jest system komunikacji
marketingowej.
• Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zintegrowania
wewnętrznych i zewnętrznych kanałów przekazu, w
celu stworzenia spójnych przesłań promocyjnych .
Mierzenie efektywności promocji
• Nabywca powinien być rozpoznany, cel promocji ma
być realizowany w ramach budżetu.
• Bezpośredni cel może się zmieniać, ma charakter
komunikacyjny i sprzedażowy.
– Efekt komunikacyjny –promocja powodująca zwrócenie
uwagi, zmianę świadomości, postawy, preferencji,
wyobrażeń
– Efekt sprzedażowy – realizacja celu w zakresie wywołania
zakupu, zakupu powtórnego, zwiększenia zainteresowania
ofertą po zakupie, a słuszności wykorzystania funduszy
promocyjnych.
Mierzenie efektywności promocji
• Efekt komunikacyjny i sprzedażowy promocji
Zwrócenie
uwagi
Zmiana,
Wywołanie Zwiększenie Wywołanie
utrwalenie zakupu
zainteresow zakupu
postaw,
ania po
powtórneopinii,
zakupie
go
preferencji
Efekt komunikacyjny
Obietnica
Słuszność
wykorzystania
funduszy
promocyjnych
Efekt sprzedażowy
Zainteresowanie
Rozszerzony efekt sprzedażowy
Mierzenie efektywności promocji
• Skuteczność promocji – wziąć pod uwagę:
– Możliwy, niezamierzony wpływ innych czynników,
– Możliwość pojawienia się efektów promocji w
przyszłości,
– Przypisanie efektów promocji przeprowadzonej
przez inne przedsiębiorstwa działaniom własnym
Mierzenie efektywności promocji
• Określenie skutków promocji przez
wyznaczenie celów pośrednich promocji
– Cele: dotarcie środków promocji do różnych grup
odbiorców, dodarcie środków promocji do
świadomości odbiorców, wpływanie na zmianę
stosunku odbiorców do promowanego pakietu
usług i przedsiębiorstwa turystycznego –
sprzedawcy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download