Przedsi*biorczo

advertisement
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Zajęcia wstępne – zapoznanie z zasadami
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski
Wydział Zarządzania UW
Ocena końcowa



-
Stanowi 40% całej oceny z przedmiotu.
Dwie najlepsze osoby uzyskają możliwość zdawania
egzaminu zerowego.
Na ocenę z ćwiczeń składa się:
aktywność – 35%
wywiad plus raport – 40%
Kolokwium -25 %
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Zajęcia


Można mieć 2 nieobecności, bez wpływu na
końcową ocenę.
Za plagiat raportu lub wywiadu – 0 punktów bez
możliwości poprawy. Czyli nie zaliczenie ćwiczeń.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Za plagiat…
Prezentacja
Czas trwania prezentacji: 20-25 minut, w
grupach dwuosobowych –trzyosobowych.
Wybór terminu
tygodniu zajęć.
Prezentacja
aktywności.
prezentacji
wylicza
się
do
w
trzecim
oceny
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
z
Uwaga


Nie ma możliwości zaprezentowania raportu w
późniejszym terminie! Raz wybrany termin nie
podlega zmianie, chyba że znajdą Państwo osoby z
innego terminu na zamianę.
Wysłanie wcześniejsze raportu (przynajmniej 2
tygodnie przed terminem wystąpienia), daje
możliwość poprawy po moich uwagach.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Raport - wymogi

W Raporcie: Analiza problemowa wywiadu (ok. 5 stron) + Transkrypcja
wywiadu

Do raportu: metryczka przedsiębiorcy, z którym przeprowadzono wywiad:
a ) nazwa firmy
b ) forma prawna firmy
c ) rok założenia

Dane kontaktowe przedsiębiorcy:



a ) Adres
b ) Telefon
c ) Nazwisko właściciela lub wspólników
d ) Strona www
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski
Wydział Zarządzania UW
Wytyczne
WYWIAD Z PRZEDSIĘBIORCĄ – ZESTAWIENIE OBOWIĄZKOWYCH
INFORMACJI
1. Metryczka – dane przedsiębiorstwa
- forma prawna,
- obszar działania (terytorialny), dziedzina działalności,
- liczba zatrudnionych osób,
- główni konkurenci.
2. Motywy rozpoczęcia działalności – kiedy, w jakich okolicznościach i
dlaczego przedsiębiorca zdecydował się na założenie firmy?
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Wytyczne 2
3. Jakie były główne etapy rozwoju przedsięwzięcia? Czy
były jakieś punkty zwrotne (pozytywne i negatywne)? Co je
wyznaczało?
4. Korzyści i niedogodności związane z prowadzeniem własnej
działalności. Czy przedsiębiorca byłby skłonny podjąć pracę
na etat (wrócić do pracy na etat)?
5. Jakie czynniki związane z otoczeniem: prawem, systemem
finansowym, obszarem społecznym, kulturą (wartościami) są
istotne z punktu widzenia tego konkretnego przedsięwzięcia?
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Praktycznie


Wymagana forma – temat główny wywiadu (pytanie
problemowe). Temat łączący cały raport jak np.
transformacja gospodarcza i przemiany, przywództwo,
zarządzanie zmianą, kryzys, zmienność koniunktury,
współpraca z innymi przedsiębiorcami, szczegółowe
omówienie początków działalności itp.
Jeśli pojawi się ciekawy wątek podczas wywiadu to
proszę go rozwinąć. Nie trzymać się kurczowo
scenariusza.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Jak wybrać przedsiębiorcę do
wywiadu?




Pamiętajcie państwo, że wiek wpływa na wybór
głównego tematu badania.
Jeśli firma istnieje wiele lat, to starajcie się
porozmawiać z założycielem, nie z obecnym
właścicielem (chyba, że pracuje w niej minimum 5 lat).
Pamiętajcie o tym, że rynek na którym działa firma
może mieć wpływ na wartość raportu.
Warto
zebrać
podstawowe
informację
o
przedsiębiorcy zanim przeprowadzicie Państwo z nim
wywiad.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Dobra rada


Zróbcie Państwo wywiad wcześniej, nie na ostatnią
chwilę. Umówienie się z badanym trochę trwa,
transkrypcja też…
Proponowałbym zrobić to w kwietniu .
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Aktywność

Za każde ćwiczenie/case będą punkty.

Dodatkowa aktywność też oceniana.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Tematy według podęcznika
1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia. Przedstawienie zasad współpracy.
2. Rodzaje przedsiębiorczości. Etyka i społeczna odpowiedzialność działań przedsiębiorczych .
3. Mity i metafory przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość w Polsce.
4. Istota i etapy procesu przedsiębiorczego. Identyfikacja pomysłów biznesowych.
Rola przedsiębiorców w gospodarce
5. Innowacje. Podstawy zarządzania innowacjami.
6. Kompetencje przedsiębiorcze.
7. Model biznesowy i biznesplan.
8. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw.
9. Przedsiębiorczość korporacyjna.
10. Kolokwium.
11-15. Prezentacje wywiadów wraz z omówieniem.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski
Wydział Zarządzania UW
Autorzy – metoda lean start-up





Steve Blank
Bob Dorf
Eric Ries
Alexander Osterwalder,
Yves Pigneur
Zalecenia

Wybór jednego pomysłu do wszystkich ćwiczeń.

Nie jest to obowiązek
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr
Paweł Kłobukowski Wydział
Zarządzania UW
Zadanie (podręcznik strona 81)





Przygotuj listę 5-7 problemów i niedogodności (codziennych lub
bardziej ważkich), które utrudniają ci życie. Scharakteryzuj sytuacje,
w jakich stykasz się z tym zjawiskiem.
W jaki sposób każdy z tych problemów można przekuć na szansę?
Wskaż konkretne przykłady produktów/usług, które pomogą
rozwiązać problem lub zniwelują jego skutki albo też sprawią, że
stanie się on mniej ważny.
Wskaż kilka kryteriów, które powinny posłużyć do oceny tych szans.
Czy w każdym wypadku będą to te same kryteria?
Dokonaj wstępnej oceny z wykorzystaniem wskazanych wyżej
kryteriów.
Jakie informacje trzeba pozyskać, by w pełni ocenić potencjał
tkwiący w tych szansach? Które z nich potrafisz pozyskać
samodzielnie?
Dziękuje za uwagę !
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł
Kłobukowski Wydział Zarządzania UW
Download