umowa nr - Geotermia Pyrzyce

advertisement
UMOWA NR ......................
sprawie prowadzenia bezpośrednich rozliczeń za ciepło z użytkownikami
lokali w budynkach wielolokalowych.
Zawarta w dniu ............................ w Pyrzycach, pomiędzy „Geotermią Pyrzyce” Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością, 74-200 Pyrzyce ul. Ciepłownicza 27, zwanym w dalszej
części niniejszej umowy „Dostawcą” w imieniu i na rzecz którego działa:
reprezentowanym przez:
1. Stanisława Kulika - Prezes Zarządu
a:
Wspólnotą Mieszkaniową ul. Kilińskiego 1, 74-200 Pyrzyce
reprezentowaną przez:
1. ................................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
5. ...............................................................................
oraz Zarządcą
1. ..............................................................................
§1
Obowiązki Dostawcy
1. Dostawca na podstawie niniejszej umowy oraz na podstawie umów o dostawę energii
cieplnej zawartych z użytkownikami lokali posiadającymi akt własności lokalu lub
decyzję przydziału lokalu od właściciela lokalu mieszkalnego w budynkach
zarządzanych przez Zarządcę, prowadzi bezpośrednie rozliczenia za ciepło zgodnie ze
zleceniem będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzone będą zgodnie z „Regulaminem
podziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania na
poszczególne lokale” zatwierdzonym przez Zarząd Spółki z o.o. Geotermia Pyrzyce, na
wniosek Wspólnoty mogą być wprowadzane zmiany w/w regulaminie, jednak nastąpić
one mogą nie później niż przed rozliczeniem sezonu grzewczego.
3. Dla budynków, w których użytkownicy lokali wnoszą na poczet końcowego rozliczenia
miesięczne opłaty zaliczkowe, rozliczenia obejmują:
a) indeksowanie miesięcznych zaliczkowych opłat za ciepło dostarczone do lokali
na cele ogrzewania,
b) wykonanie rozliczeń, jeden raz w roku, poprzez porównanie wartości
c)
d)
e)
f)
rzeczywiście dostarczonego do lokalu ciepła z sumą należnych miesięcznych
opłat zaliczkowych,
informowanie odbiorców o wynikach rozliczeń,
windykowanie należności za ciepło bezpośrednio od indywidualnych odbiorców,
pobieranie opłat za eksploatacje instalacji wewnętrznej C.O. poprzez
powiększanie wartości dostarczanego ciepła do budynku w okresie
rozliczeniowym o koszt eksploatacyjny tych instalacji,
ustalanie miesięcznych stawek zaliczkowych opłat za ogrzewanie na podstawie
zużycia ciepła w ostatnich okresach rozliczeniowych. Przy ustalaniu stawek
zaliczkowych opłata za ogrzewanie. Dostawcza uwzględnia koszt eksploatacji
instalacji wewnętrznej C.O. w przypadku podpisania odrębnej umowy oraz
koszty prowadzenia bezpośrednich rozliczeń.
4. Dostawca zobowiązany jest do:
a) zawierania umów o dostawę ciepła z indywidualnymi odbiorcami w lokalach,
b) dostarczania ciepła do budynków na cele określone w zleceniu Zarządcy, w ilości
wynikającej z mocy zamówionej przez Zarządcę,
c) eksploatacji instalacji wewnętrznych w przypadku podpisania odrębnej umowy.
5. Dostawca w ramach umowy o dostawę ciepła i eksploatację instalacji wewnętrznej
centralnego ogrzewania przejmie odpowiedzialność za parametry dostarczanego
ciepła do grzejnika na cele ogrzewania. W ramach tej odpowiedzialności wszelkie
reklamacje i usterki w dostawie czy funkcjonowaniu instalacji odbiorczych załatwiane
są bezpośrednio przez Dostawcę, zgodnie ze standardami jakościowymi obsługi
odbiorców ciepła (ustawa „Prawo Energetyczne”). Zarządca na żądanie Dostawcy
zobowiązuje się delegować swojego przedstawiciela do komisji oceniającej przyczyny
niedogrzewania. Zadaniem tej komisji jest ustalenie przyczyn występowania
niedogrzewania i znalezienie sposobu ich usunięcia.
6. Dostawca w porozumieniu z Zarządcą ustala termin rozpoczęcia i zakończenia
dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania.
7. Dostawca informować będzie Zarządcę o kosztach dostawy ciepła za poprzedni okres
rozliczeniowy i podjętych na ich podstawie decyzjach o uaktualnieniu stawek
zaliczkowych opłat.
8. Dostawca ma obowiązek pisemnie informować indywidualnego odbiorcę ciepła o
wynikach rozliczeń za poprzedni okres rozliczeniowy oraz zmianach wysokości stawek
opłat zaliczkowych.
§2
Zasady prowadzenia rozliczeń
Podstawowym założeniem do rozliczeń za ciepło jest zasada, że odbiorcy w lokalach
ponoszą wszystkie opłaty związane z dostawą ciepła do budynku a mianowicie:
1. odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej w Pyrzycach:
a) opłaty za zamówioną moc cieplną, naliczane przez 12 miesięcy w roku, wyliczane
jako iloczyn mocy zamówionej na cele ogrzewania dla budynku przez Zarządcę u
Dostawcy i ceny za zamówioną moc cieplną z taryfy Dostawcy,
b) opłaty za ciepło, naliczane za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
obliczane jako iloczyn ilości ciepła dostarczonego w celu ogrzewania budynku i
ceny ciepła z taryfy Dostawcy,
c) opłaty stałe za usługę przesyłową, naliczane przez 12 miesięcy w rok, obliczane
jako iloczyn mocy zamówionej na cele ogrzewania dla budynku przez Zarządcę u
Dostawcy i stawki opłaty stałej za usługę przesyłową z taryfy Dostawcy,
d) opłaty zmienne za usługę przesyłową, naliczane za każdy miesiąc, w którym
nastąpił pobór ciepła, obliczane jako iloczyn ilości ciepła dostarczanego w celu
ogrzewania budynku i stawki opłaty zmiennej za usługę przesyłową z taryfy
Dostawcy,
e) opłaty za nośnik ciepła. Opłata jest pobierana w każdym miesiącu w którym
dostarczono nośnik w celu napełnienia lub uzupełnienia jego ubytków w sieci
cieplnej Odbiorcy i stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła (m³) i ceny za nośnik ciepła.
f) Opłaty za usługi pogotowia technicznego. Opłata jest pobierana w chwili
nieuzasadnionego wezwania stwierdzonego protokolarnie w obecności Odbiorcy
lub wezwania do stanów awaryjnych nie zawinionych przez Dostawcę i stanowi
iloczyn świadczonych usług i ceny za usługi pogotowia technicznego, określonych
przez Dostawcę wg kalkulacji kosztowej.
§3
Obowiązki Zarządcy
1. Zarządca ma obowiązek:
a) zamówić moc cieplną dla każdego swojego budynku,
b) informować Dostawcę, w terminie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
o każdych zmianach mogących mieć wpływ na wysokość zaliczkowych opłat za
ciepło, a w szczególności:
 o zmianie głównych najemców lokalu,
 o zmianie ilości osób zameldowanych w lokalu,
 o podziale lub połączeniu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 o pustostanach w budynkach,
 o eksmisjach.
c) egzekwować należności od właścicieli lub najemców lokali, którzy nie podpisali
umowy na dostawę ciepła z dostawcą.
2. Zarządca nieodpłatnie udostępnia Dostawcy pomieszczenia kolektorowni oraz pokrywa
inne koszty
związane z jego utrzymaniem. Dostawca używa udostępnione
pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem, dbając o odpowiedni ich stan techniczny i
estetyczny. Pomieszczenie rozdzielaczy, jako elementów instalacji odbiorczej, jest
użytkowane wspólnie a odpowiedzialność za ich zabezpieczenie, stan techniczny i
estetyczny ciąży na Zarządcy.
§4
Postanowienia ogólne
1. Strony podpisujące umowę deklarują, że windykacja należności za ciepło jest ich
wspólnym celem. W realizacji tego celu Zarządca, w procesie egzekucji zadłużenia
(sprzedaż mieszkania w celu pokrycia zadłużenia), będzie traktować zadłużenie za
ciepło na równi z zadłużeniem z tytułu czynszu lub opłat za wynajem lokalu. Dostawca
raz na kwartał przesyłać będzie Zarządcy wykaz dłużników za ciepło.
2. Strony uzgadniają stawkę opłaty dodatkowej za prowadzenie przez Dostawcę
indywidualnych rozliczeń w wysokości 0,10zł/m2/m-c brutto.
3. Zmiana stawki opłaty dodatkowej za prowadzenie przez Dostawcę indywidualnych
rozliczeń dokonywana będzie przez Dostawcę jeden raz w roku proporcjonalnie do
wzrostu cen towarów i usług inflacji ogłoszonej przez Prezesa GUS za poprzedni rok
obowiązywania stawki, przy czym zmiana stawki dokonana w trybie i w sposób
określony w ust. 6 nie stanowi zmiany umowy.
4. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Zarządcy o wprowadzeniu nowych
stawek ( o których mowa w ust.2).
5. Dostawca powiadomi pisemnie Zarządcę o wprowadzeniu nowych taryf dla ciepła
stosowanych do wyliczania wartości ciepła dostarczanego do budynku. Zmiana cen nie
stanowi zmiany tej umowy.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują postanowienia Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa możne zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 6 miesięcznym okresem
wypowiedzenia
4. integralną część umowy stanowią:


Zlecenia,
Regulamin rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej.
5. umowa niniejsza obowiązuje od 01.08.2011 r.
6. umowa niniejsza zostaje sporządzona w 2 egz. po 1 dla każdej ze stron.
ZARZĄD WSPÓLNOTY
1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................
5...........................................
ZARZĄDCA
....................................
DOSTAWCA
….………………..
Download