Załącznik Nr I - Opis Techniczny

advertisement
Załącznik nr I
OPIS TECHNICZNY
dla zadania pn. „Budowa Parku Papieskiego – część obejmująca nasadzenia ”
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego są wymagania dotyczące realizacji i odbioru
prac związanych z „Budową Parku Papieskiego – część obejmująca nasadzenia”.
1.1. Zakres prac objętych Opisem Technicznym.
Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Technicznym, dotyczą wykonania nasadzeń zieleni na
terenie Parku Papieskiego, a dokładnie:
− zakup i dostarczenie drzew, krzewów, bylin, traw i cebul ozdobnych,
− sadzenie roślin,
− wykonanie trawników z darni (rolki),
oraz materiałów dodatkowych użytych w projekcie:
− zakup i dostarczenie kory,
− zakup i montaż obrzeży typu ‘Geobord’,
− zakup i montaż agrowłókniny.
1.2. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszym Opisie Technicznym są zgodne z obowiązującymi normami.
Drzewa:
Forma naturalna – zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
Forma pienna – forma drzew wytworzona w szkółce z pniami na wysokości 1,80 m do 2,20m,
z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną,
Forma krzewiasta – forma właściwa dla drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Krzewy - wielopędowe, zdrewniałe rośliny, niewytwarzające pnia. Ich główne pędy powinny
wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjkę korzeniową.
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów.
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami roślin.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w tym materiał roślinny.
Rośliny formowane - krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu
nadania im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka, bryły geometrycznej czy przestrzennej
spirali. Do formowania używane są także czasami pręty, siatki lub inne elementy
konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego kształtu należy prowadzić regularną
pielęgnację (ciecie).
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy.
Rośliny okrywowe - rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę, rośliny zielne lub niskie
krzewy okrywające podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją.
1
Rośliny zimozielone - rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez cały
rok w strefie umiarkowanej.
Wysokość rośliny – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.
Szerokość rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność z Opisem
Technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały użyte do realizacji zadania powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom
technicznym producenta lub innym warunkom umownym.
Do wykonania prac należy stosować następujące materiały:
− kora do ściółkowania (kompostowana),
− woda do podlewania,
− drzewa liściaste, drzewa iglaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, byliny, trawy
ozdobne i cebule zgodne z załącznikiem nr II,
− obrzeża typu ‘Geobord’ w celu wydzielenia powierzchni nasadzeń roślin zgodne
z załącznikiem nr III,
− agrowłóknina pod nasadzenia P50, szpilki do jej zamocowania zgodne z załącznikiem
nr III,
− inne materiały niezbędne wynikłe z technologii wykonania robót.
Materiały tj. ziemia żyzna do zaprawy dołów, drzewa liściaste, drzewa iglaste, krzewy iglaste,
krzewy liściaste, byliny, trawy ozdobne, obrzeża typu ‘Geobord’ do zaakceptowania przez
Zamawiającego.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
uszkodzenia już wybudowanych alejek. Przewóz materiałów z i do wyznaczonego miejsca
składowania na parkingu od strony Al. Armii Krajowej lub parkingu za Katedrą, należy
wykonać ręcznie np. taczkami. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie prac, zgodnie Opisem Technicznym i wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego należy stosować
następujący, sprawny technicznie sprzęt:
− glebogryzarka, pług, kultywator, brona, wał,
− świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia,
2
− małe narzędzia ręczne oraz inne wynikające z technologii wykonywanych prac.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca wykonywania prac.
Środki transportu – samochód dostawczy do transportu krzewów i traw ozdobnych.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Ogólne warunki wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność wymaganiami Opisu
Technicznego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczne prac zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Opisie Technicznym, załącznikach lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu prac zostaną, jeśli wymagał tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia prac przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Opisie Technicznym, a także
w normach i wytycznych.
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami
Umowy, Opisem Technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania prac.
▫ Przy wyznaczaniu miejsc nasadzeń poszczególnych roślin należy się posługiwać rozstawami
podanymi dla każdego z gatunków roślin w załączniku nr II.
▫ Pod krzewami niezbędne jest ściółkowanie korą 5 cm.
▫Wielkość dołów pod rośliny należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje
się, że dół powinien być około 2 razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów
powinny zostać spulchnione i w całości zaprawione. Ziemia użyta do zaprawy musi być
ziemią żyzną (ogrodniczą). Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż
10-15cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią
stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a następnie wypełniamy
pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół rośliny.
3
▫ Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco niżej nie głębiej
niż 5 cm, gdy przewiduje się osiadanie gleby. Po posadzeniu rośliny obficie podlać wodą.
5.3. Wymagania dotyczące ziemi.
Ziemia żyzna (ogrodnicza) – powinna być użyta do wypełnienia dołów, rozścielona na terenie
pod nasady krzewów, bylin i traw ozdobnych, przed zastosowaniem ziemi żyznej należy
sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość
materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w granicach
pH 5,5-6,5.
5.4. Wymagania odnoście sadzonek.
Materiał roślinny (sadzonki) dostarczony powinien być zgodne z normą PN-87/R-67023
i PN -87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest
nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Przed przystąpieniem do sadzenia należy uzyskać akceptację materiału przez Inspektora
Nadzoru.
Sadzonki drzew liściastych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− wysokość (oraz szerokość) części nadziemnej u zastosowanych roślin liściastych,
zgodna z załącznikiem nr II,
− pąk szczytowy przewodnika prawidłowo uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła prawidłowo uformowana.
Sadzonki krzewów liściastych i iglastych powinny być prawidłowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać
następujące cechy:
− wysokość (oraz szerokość) części nadziemnej u zastosowanych roślin liściastych
i iglastych, zgodna z załącznikiem nr II,
− bryła korzeniowa w pojemnikach odpowiednio typu: P9, C2, C3, C5, C10, C20, C40
zgodnie z załącznikiem nr II,
− bryła korzeniowa roślin z gołym systemem korzeniowym powinna być uformowania
i nie uszkodzona.
Sadzonki bylin:
- bryła korzeniowa w pojemniku typu P9
Dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Szkółka winna
posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,
materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
posadzeniem.
4
Sadzonki traw ozdobnych:
- bryła korzeniowa w pojemniku typu P9 i P11
Dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Szkółka winna
posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,
materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
posadzeniem.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
− martwica i pęknięcia kory,
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
5.5. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych.
Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych są następujące:
− termin sadzenia:
− dla sadzonek produkowanych w gruncie termin jesienny.
− dla gatunków produkowanych w kontenerach – przez cały sezon,
− przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
− miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Opisem Technicznym
i wytycznymi inspektora nadzoru,
− dołki pod drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne powinny być w całości zaprawione
ziemią żyzną,
− rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce, jednak nie głębiej
niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia
prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
− do sadzenia należy użyć sadzonek drzew, krzewów 2-4 - letnich,
− po zasadzeniu rośliny należy obficie podlać,
− pod grupami krzewów zastosować agrowłókninę oraz mulczowanie powierzchni
przekompostowaną korą z drzew iglastych o grubości 5 cm lub żwirkiem frakcji 16-32
mm na grubość 5 cm,
5
5.6. Wymagania dotyczące założenia trawnika
− Przed przystąpieniem do prac związanych z założeniem trawnika teren należy
oczyścić z odpadów i zanieczyszczeń (gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne),
odchwaścić, wyrównać i zagęścić mechanicznie.
− Na odpowiednio przygotowany teren należy nawieźć ziemi kompostowej – warstwa
2 cm (substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne, pH: 6,5 – 7,2).
− Po nawiezieniu ziemi kompostowej należy wykonać orkę glebogryzarką na głębokości
do 15 cm, wyrównać i wygrabić.
− Przed przystąpieniem do rozłożenia darni na przygotowaną powierzchnię należy
zastosować hydrożel w ilości 0,05kg/m² (wymieszać go z wierzchnią warstwą ziemi)
i obficie podlać.
− Ułożenie darni:
- rolki darni układamy jedna przy drugiej, w ten sposób, aby każdy następny
rząd był przesunięty względem poprzedniego o połowę długości odcinka (jak
cegła w murze),
- poszczególne odcinki powinny ściśle do siebie przylegać nie pozostawiając
szczelin,
− Po ułożeniu darni na całej powierzchni wykonywanych prac należy ją uwałować oraz
obficie podlać bezpośrednio po uwałowaniu,
− Do czasu przyjęcia się trawnika (przerośnięcia darni do podłoża) Wykonawca
zobowiązany jest do jego pielęgnacji poprzez podlewanie, wyrównanie zapadlisk,
usuwanie chwastów i w razie zaistnienia konieczności dosypanie ziemi.
W przypadku obumarcia założonego trawnika Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego ponownego odtworzenia.
5.7. Wymagania dotyczące użytych materiałów.
Materiały: agrowłóknina, obrzeża typu ‘Geobord’ ich wymiary i kolorystyka oraz
właściwości muszą być zgodne z załącznikiem nr III.
1. Agrowłóknina do ściółkowania P50 brązowa o gramaturze 50g/m2 ze stabilizatorem UV,
2. Obrzeże trawnikowe typu ‘Geobord’ z tworzywa sztucznego o wysokości 4- 5 cm wraz
z elementami do jego zamontowania (obrzeża zakotwione do podłoża za pomocą
gwoździ z tworzywa sztucznego),
5.8. Pielęgnacja (cztery miesiące, po zakończeniu nasadzeń).
Pielęgnacja polega na:
1) systematycznym podlewaniu wykonanych nasadzeń i trawników,
2) odchwaszczaniu ręcznym terenu wokół roślin i trawników,
3) nawożeniu,
4) koszeniu trawnika, gdy przekroczy wysokość 8-10 cm
5) okopczykowaniu krzewów jesienią,
6
6) wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów, bylin, traw na koszt
Wykonawcy. Jeżeli przyczyną uschnięcia roślin jest niewłaściwa pielęgnacja, koszty
zakupu roślin o tych samych parametrach ponosi Wykonawca.
7) wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
8) odtworzeniu uschniętych i uszkodzonych części trawnika na koszt Wykonawcy. Jeżeli
przyczyną uschnięcia jest niewłaściwa pielęgnacja, koszty zakupu i odtworzenia
trawnika ponosi Wykonawca,
9) oprysku roślin przeciwko chorobom i szkodnikom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
6.1. Kontrola w trakcie prac.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych prac i użytych materiałów
z Opisem Technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewów, bylin i traw polega na sprawdzeniu:
− wielkości dołków pod drzewa, krzewy, byliny i trawy,
− zaprawy ziemią urodzajną,
− zgodności gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin z załącznikiem nr II,
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodności z normami,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− odpowiednich terminów sadzenia,
6.2. Kontrola w trakcie odbioru.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych prac i użytych materiałów
z Opisem Technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych
dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi Inspektora Nadzoru,
− zgodności ilości posadzonych gatunków i odmian krzewów, bylin oraz traw
z załącznikiem nr II,
− jakości posadzonego materiału,
Kontrola prac przy odbiorze roślin pielęgnowanych przez 4 miesiące:
− stan zdrowotny roślin,
− stan zdrowotny trawników,
7. OBMIAR PRAC.
7.1. Ogólne zasady obmiaru prac.
Obmiar prac będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Opisem
Technicznym. Obmiaru prac dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru po
7
wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych prac
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
7.2. Jednostki obmiaru.
− szt.: drzew liściastych, iglastych, krzewów iglastych, liściastych, bylin i traw
ozdobnych z całkowitą zaprawą dołków,
− m²: ściąganie darni, ściółkowanie korą, zastosowanie agrowłókniny,
− mb: montaż obrzeży typu ‘Geobord’,.
8. ODBIÓR PRAC.
W zależności od ustaleń Opisu Technicznego, prace podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
− Odbiór nasadzeń roślin i trawników,
− Odbiór końcowy.
8.1. Odbiór nasadzeń roślin i trawników
Odbiór prac związanych z nasadzeniami roślin. Zgłoszenie odbioru przez Wykonawcę nastąpi
co najmniej 3 dni przed planowanym wykonaniem prac.
Odbiorowi podlegają: jakość materiału roślinnego, ilość posadzonych roślin, sposób ich
sadzenia, zakładanie trawników oraz montaż materiałów dodatkowych: agrowłókniny,
obrzeży typu ‘Geobord’, ściółkowanie korą.
8.2. Odbiór końcowy
Odbiór całości wykonanych prac po zakończeniu czteromiesięcznej pielęgnacji.
Prace uznaje się za wykonane zgodnie z Opisem Technicznym, jeżeli wszystkie pozycje
z pkt.6. zostały wykonane prawidłowo.
8.3. Dokumenty do odbioru nasadzeń roślin i odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− Opis Techniczny,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania.
Płatności będą dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
9.2. Płatności.
Cena jednostkowa 1m² ściągnięcia darni:
− ściągnięcie warstwy ziemi o grubości 7 cm,
− wywiezienie ściągniętej warstwy ziemi.
Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. drzewa liściastego obejmuje:
8
− dostarczenie roślin,
− wyznaczenie miejsc sadzenia,
− wykopanie dołów,
− zaprawienie dołów ziemią żyzną,
− posadzenie roślin,
− podlanie,
− rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. krzewu iglastego obejmuje :
− dostarczenie roślin,
− wyznaczenie miejsc sadzenia,
− wykopanie dołów,
− zaprawienie dołów ziemią żyzną,
− posadzenie roślin,
− podlanie,
− rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. krzewu liściastego obejmuje:
− dostarczenie roślin,
− zadołowanie roślin,
− wyznaczenie miejsc sadzenia,
− wykopanie dołów,
− zaprawienie dołów ziemią żyzną,
− posadzenie roślin,
− podlanie,
− rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. byliny obejmuje:
− dostarczenie roślin,
− wyznaczenie miejsc sadzenia,
− wykopanie dołów,
− zaprawienie dołów ziemią żyzną,
− posadzenie roślin,
− podlanie,
− rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. trawy ozdobnej obejmuje:
− dostarczenie roślin,
− wyznaczenie miejsc sadzenia,
− wykopanie dołów,
− zaprawienie dołów ziemią żyzną,
− posadzenie roślin,
− podlanie,
− rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi
Cena jednostkowa 1m² ściółkowania korą obejmuje :
− zakup i dostarczenie kory,
9
− ściółkowanie i zagrabienie kory warstwą o grubości 5 cm.
Cena jednostkowa założenia 1 m² trawnika obejmuje:
− przygotowanie ternu,
− zakup i wysianie nawozów,
− zakup i ułożenie trawnika
− podlewanie i odchwaszczanie trawnika
Cena jednostkowa 1m² agrowłókniny:
− zakup i dostarczenie agrowłókniny i szpil do kotwiczenia, zgodnie z załącznikiem nr
III.
− zastosowanie pod nasadzenia.
Cena jednostkowa 1mb ‘Geobordu’:
− zakup i dostarczenie obrzeża typu ‘Geobord’ i szpil do kotwiczenia, zgodnie
z załącznikiem nr III.
− zamontowanie obrzeża.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi Warunkami Technicznymi.
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-87/R-67020 Materiał szkółkarski. Krzewy róż.
10
Download