Biznes plan (dokument DOC)

advertisement
Załącznik nr 1
do Wniosku o dopuszczenie do konkursu nr 2.1/2013/FPJWM
BIZNES PLAN
Wnioskodawca:
[nazwa] _______________
[adres] _______________
CZĘŚĆ
A.
OPIS DOTYCHCZASOWEJ
I WIARYGODNOŚCI WNIOSKODAWCY
DZIAŁALNOŚCI,
DOŚWIADCZENIA
A. 1. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy
A.1.1. Charakterystyka Wnioskodawcy
[Prosimy krótko opisać historię funkcjonowania Wnioskodawcy oraz główny przedmiot działalności. Należy
scharakteryzować podstawowe obszary działalności Wnioskodawcy wraz z szacunkowym wskazaniem ich udziałów
w ogólnej wartości przychodów. Dodatkowo należy opisać ewentualne doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie
korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych, ze szczególnym uwzględnieniem nazw realizowanych
projektów, ich zakresu rzeczowego terminu realizacji, ich wartości wraz ze wskazaniem nazw donatorów.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
A.1.2. Ogólna sytuacja finansowa Wnioskodawcy
[Należy w sposób zwięzły przedstawić ogólną sytuację finansową Wnioskodawcy. Zakres informacji powinien zawierać
m.in. krótki opis wraz z charakterystyką majątku, Wnioskodawcy, źródeł pochodzenia oraz struktury kapitałów
Wnioskodawcy, wyszczególnienie wraz z krótką charakterystyką głównych elementów bilansu Wnioskodawcy, opis
struktury przychodów oraz wskazanie podstawowych kategorii i wysokości ponoszonych kosztów. Dane oraz informacje
zaprezentowane w niniejszym punkcie powinny dotyczyć ostatniego okresu obrotowego i powinny być spójne
z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
A.1.3. Posiadane certyfikaty i systemy zarządzania jakością, oceny ratingowe, licencje itp. (nazwa, data przyznania
oraz krótka charakterystyka).
[Należy
wskazać nazwy bądź kategorie otrzymanych wyróżnień, nagród itp., nazwy instytucji wydającej
lub zatwierdzającej dany certyfikat, licencję, wyróżnienie, ocenę ratingową itp. datę przyznania lub wdrożenia wraz
z krótką charakterystyką. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wyróżnień, certyfikatów lub nagród, które w jego
opinii są najistotniejsze z punktu widzenia realizacji Operacji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
2. Działalność Wnioskodawcy
A.2.1. Charakterystyka oferowanych produktów finansowych w ramach standardowej oferty dla MŚP
Należy w sposób zwięzły opisać standardową ofertę produktów/usług pożyczkowych, których ostatecznymi odbiorcami są
MŚP. Należy scharakteryzować zakres podmiotowy udzielanych pożyczek rozumiany jako wskazanie ostatecznych
odbiorców oferowanych produktów finansowych tj. wielkość przedsiębiorcy, ograniczenia terytorialne, wszelkie
ograniczenia lub preferencje sektorowe oraz pozostałe warunki jakościowe udzielanych pożyczek, w tym stosowane
wykluczenia. Ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić charakterystykę przedmiotową udzielanych pożyczek
rozumianą jako m.in. rodzaje oferowanych produktów, rodzaj finansowanych przedsięwzięć, itp. Dodatkowo
Wnioskodawca powinien opisać obowiązujące zasady dotyczące polityki cenowej tj. pobieranych opłat oraz prowizji.
Ponadto, należy wskazać jaki jest udział działalności pożyczkowej MŚP w całym portfelu pożyczkowym Wnioskodawcy
oraz analogicznie – wskazanie jaki jest udział działalności pożyczkowej MŚP w działalności pożyczkowej Wnioskodawcy
na terenie województwa mazowieckiego.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.].
A.2.2. Dane dotyczące prowadzonej działalności pożyczkowej w ostatnich 3 zakończonych okresach
obrachunkowych
[Należy uzupełnić wszystkie komórki w poniższej Tabeli nr 1 Wszystkie dane powinny być przedstawione w ujęciu
statycznym, tzn. za dany okres (gdzie „N” oznacza bieżący rok obrotowy, a „N – 1” ostatni zamknięty rok obrotowy itp.).
Dane powinny dotyczyć prowadzonej działalności pożyczkowej w obszarze MŚP działających na terenie województwa
mazowieckiego.
W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie działał do tej pory na terenie województwa mazowieckiego, w poniższej tabeli należy
przedstawić dane odnoszące się do prowadzonej działalności pożyczkowej w obszarze MSP działających na terenie całego
kraju.]
TABELA 1:
Tabela 1.
Liczba udzielonych pożyczek
Wartość udzielonych pożyczek
Liczba niespłaconych pożyczek (przekazanych do
windykacji)
Wartość niespłaconych pożyczek (przekazanych do
windykacji)
Wykorzystanie kapitału pożyczkowego ( zaangażowanego w
udzielone pożyczki)
Średnia wielkość udzielonej pożyczki
Średni okres zapadalności udzielonej pożyczki
Wartość kapitału pożyczkowego
rok N-3
rok N-2
rok N-1
Wartość udzielonych pożyczek narastająco od początku
rozpoczęcia działalności przez Wnioskodawcę
Wartość pożyczek niespłaconych (tj. przekazanych do
windykacji) narastająco od początku rozpoczęcia
działalności przez Wnioskodawcę
A.2.3. Struktura udzielonych pożyczek (wg. wartości) w rozbiciu na:
a) sektory działania MŚP (handel, usługi i transport, produkcja, budownictwo i inne),
b) wielkości MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),
c) strukturę udzielanych pożyczek (wg. ich liczby i wartości):
i. do 100.000,00 zł;
ii. 100.000,01 zł – 200.000,00 zł;
iii. 200.000,01 zł – 300.000,00 zł;
iv. 300.000,01 zł – 400.000,00 zł;
v. 400.000,01 zł – 500.000,00 zł;
vi. Powyżej 500 000,00 zł.
[Uwaga: Dane należy przedstawić w tabeli za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe i powinny dotyczyć
Klientów/Beneficjentów z grupy MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadził do tej pory działalności na terenie województwa mazowieckiego należy
przedstawić dane w odniesieniu do całej akcji pożyczkowej prowadzonej na terenie kraju (w takiej sytuacji prosimy
o przedstawienie ww. danych dodatkowo w ujęciu terytorialnym – w rozbiciu na województwa, w których akcja
pożyczkowa przekracza 10% łącznej wartości dotychczas prowadzonej akcji pożyczkowej].
A.3. Opis struktury organizacyjnej i finansowej Wnioskodawcy
A.3.1. Struktura udziałowców Wnioskodawcy
[Należy wskazać:
 wysokość kapitałów własnych, ich strukturę, a dodatkowo w opisie pod tabelą historię i sposób pokrycia wkładów;
 udziałowców/akcjonariuszy (ze wskazaniem liczby posiadanych przez nich udziałów/akcji, ich procentowy udział
w kapitale oraz liczbie głosów (wraz z opisem ew. uprzywilejowań).
W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada status fundacji lub stowarzyszenia, wówczas wskazuje on odpowiednio
fundatorów oraz członków stowarzyszenia, względnie inne podmioty uczestniczące w strukturze organizacyjnej
Wnioskodawcy.
W przypadku takiej potrzeby prosimy o dodanie kolejnych wierszy w poniższej Tabeli].
Tabela nr 3.:
Tabela 3.
l.p.
A
Nazwa
udziałowca/akcjonariusza
(posiadających udziały/akcje
w wysokości co najmniej 5%)
1
2
3
Dodatkowy opis do Tabeli 3:
B
C
D
Wartość udziałów/
akcji
Udział procentowy
w kapitale zakładowym
Wnioskodawcy
Udział procentowy
w głosach na
ZZW/WZA
A.3.2. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy.
W poniższym punkcie należy przedstawić opis struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, w ramach której realizowana
będzie Operacja ze szczególnym uwzględnieniem liczby placówek, ich wielkości mierzonej liczbą klientów (MŚP)
i wartości akcji pożyczkowej MŚP (ew. innej związanej ze skalą finansowania MŚP). Opcjonalnie można opisać kiedy
i jakie placówki zostaną otwarte do realizacji Operacji. Należy przedstawić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy
w postaci załącznika do Biznes Planu - preferowana forma graficzna. Należy także opisać zasoby techniczne znajdujące
się w dyspozycji podmiotu, a które zostaną wykorzystane do realizacji Operacji. Dodatkowo należy wskazać skład
kluczowych organów Wnioskodawcy wraz z krótkim opisem ich kompetencji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
A.3.3. Charakterystyka zasobów ludzkich: kadry kierowniczej oraz kluczowego personelu Wnioskodawcy.
[Należy uwiarygodnić posiadanie przez Wnioskodawcę w swej organizacji doświadczenia i know-how adekwatny
do sprawnej realizacji Operacji. Prosimy o podanie – jak długo Wnioskodawca obsługuje segment MŚP?, czy posiada
dedykowanych pracowników do obsługi klientów z tego segmentu i jaki jest ich profil kompetencyjny?, itp.
Kadra kierownicza: należy podać imię i nazwisko, stanowisko, a także wykształcenie i doświadczenie kadry kierowniczej
oraz wszelkie inne informacje, które pozwolą uznać, iż realizacja Operacji, nadzór nad pracownikami oraz decyzje
o udzieleniu pożyczki, będą następować w oparciu o odpowiednie standardy w tym zakresie.
Kluczowy personel: należy opisać kwalifikacje osób, których analizy i rekomendacje mają szczególne znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki – osób zaangażowanych w ocenę ryzyka, bezpośrednio administrujących
portfelem oraz zajmujących się wsparciem prawnym, a także wszelkie inne informacje, które pozwolą uznać, iż zasoby
ludzkie Wnioskodawcy są wystarczające do wdrożenia Operacji oraz osiągnięcia celów określonych w Biznes Planie.
Podać należy imię i nazwisko, stanowisko, podstawę i czas trwania pracy na danym stanowisku, a także opis wykształcenia
i doświadczenia zawodowego ze wskazaniem zakresu obowiązków wykonywanych u Wnioskodawcy.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 10 000 włącznie ze spacjami.]
A.3.4. Opis czynności zlecanych instytucjom zewnętrznym (księgowość, windykacja, obsługa prawna itp.)
[Należy wskazać zakres wykorzystywania zasobów zewnętrznych przez Wnioskodawcę, poprzez zlecanie
wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wnioskodawcy
takich jak np. księgowość, windykacja, obsługa prawna itp.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
CZĘŚĆ B. OPIS REALIZACJI OPERACJI
B.1. Uzasadnienie i przewidywane wykorzystanie środków pozyskanych w ramach inicjatywy Funduszu
Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego
[Prosimy o opisanie potrzeby realizacji Operacji. Należy wskazać cele i korzyści społeczne oraz gospodarcze, które
zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Operacji przez Wnioskodawcę (m.in. liczba wspartych MŚP). Należy wykazać
zgodność realizowanej Operacji z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO
WM) oraz Uszczegółowienia do RPO WM oraz stopień w jakim realizacja Operacji przez Wnioskodawcę przyczyni się do
osiągnięcia celów założonych ww. dokumentach. Należy wskazać cele społeczno-gospodarcze Operacji, pokazując
jednocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Operacji (m.in. liczba
wspartych MŚP). Cel wskazany w tym punkcie powinien być spójny z planowanymi rezultatami realizowanej Operacji
wskazanymi w pkt B.4 Biznes Planu. Dodatkowo należy wskazać jakie korzyści płyną bezpośrednio dla Wnioskodawcy
z uczestnictwa w realizacji Operacji.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.2. Analiza rynku docelowego produktów oferowanych w ramach Operacji
[Prosimy krótko scharakteryzować regionalny rynek województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem
charakterystyki MŚP działających w regionie. Proszę opisać sytuację na rynku pożyczkowym w regionie tj. proszę opisać
głównych konkurentów, szacowany popyt oraz podaż na pożyczki w regionie.
Ponadto, należy scharakteryzować rynek docelowy wraz z krótką charakterystyką ostatecznych beneficjentów produktów
oferowanych w ramach Operacji. Proszę wskazać kryteria jakościowe i ilościowe jakimi będzie kierował się
Wnioskodawca przy wyborze MŚP.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.3. Charakterystyka produktu oferowanego w ramach Operacji
[Prosimy opisać podstawowe parametry produktów oferowanych w ramach Operacji, w tym m. in. kwoty minimalne,
maksymalne, cel finansowania, oprocentowanie, waluta, prowizje, warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, itp.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.4. Planowane rezultaty realizowanej Operacji.
[Prosimy o uzupełnienie wszystkich komórek w poniższej Tabeli nr 3.
Wartości wskaźników zaprojektowane w niniejszym punkcie powinny być spójne z wartościami przedstawionymi w Części
C. Biznes Planu.
W komentarzu do Tabeli prosimy o analizę czy i jak Operacja przyczynia się do zwiększenia dostępności do źródeł
finansowania dla MŚP rozumianego jako zwiększenie wolumenu udzielanych jednostkowych instrumentów finansowych.
Ponadto należy wskazać wpływ realizowanej Operacji na wzrost liczby MŚP korzystających ze wsparcia pozadotacyjnych
instrumentów finansowych tj. jednostkowych pożyczek.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
Tabela nr 4.:
Tab. 4
L.p.
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4.
2.
2.1.
2.2
2.3
2.4.
3
4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
A
Wskaźnik
Liczba udzielonych pożyczek, w
tym:
do 100.000,00 zł.
100.000,01 zł – 250.000,00 zł
250.000,01 zł – 500.000,01 zł
B
Wartość bazowa*
C
Wartość docelowa**
D
Uzasadnienie***
Razem
Wartość udzielonych pożyczek, w
tym
do 100.000,00 zł.
100.000,01 zł –250.000,00 zł
250.000,01 zł – 500.000,00 zł
Razem
Mnożnik,
tj.
łączna
wartość
udzielonych pożyczek (poz. 2) do
wartości
przyznanego
Limitu
Pożyczki Globalnej
Wskaźnik
średnia
wartość
Jednostkowej Pożyczki (w udziale
MFP),
tj.
relacja
wartości
przyznanego
limitu
Pożyczki
Globalnej do liczby umów zawartych
z MSP w zakresie Jednostkowych
Pożyczek****
Liczba wspartych MŚP, w tym:
Mikro przedsiębiorstw
Małych przedsiębiorstw
Średnich przedsiębiorstw
Start - up
Liczba wspartych przedsiębiorstw na
zasadach de minimis
* Wartość bazowa – odnosi się do początkowej wielkości, w stosunku do której dokonuje się następnie pomiaru wskaźnika
rezultatu. Wartość bazowa powinna być równa „0”.
** Wartość docelowa – zakładana wartość charakteryzująca wskaźnik w ciągu okresu realizacji Operacji.
*** Uzasadnienie – opis sposobu osiągnięcia wskaźnika uwzględniający skalę dotychczasowej działalności, potencjał
Wnioskodawcy oraz działania planowane do podjęcia.]
**** wartość wskaźnika nie może być wyższa niż 125.000,00 zł
B.5. Planowane działania informacyjno-promocyjne dotyczące Operacji
[Prosimy opisać sposób w jaki Operacja będzie promowana w trakcie jej realizacji na terenie województwa
mazowieckiego . Należy opisać obszary, grupy docelowe, instrumenty prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
Przewidziane narzędzia i działania informacyjno-promocyjne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem konkursu, w zakresie działań informacyjnopromocyjnych ciążą na nim obowiązki, polegające w szczególności na:
•
zapewnieniu informowania społeczeństwa (w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego)
o częściowym pochodzeniu finansowania Operacji II stopnia realizowanych przez Pośrednika z Funduszy
Strukturalnych UE i budżetu państwa,
•
zamieszczaniu we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Operacji II stopnia informacji o udziale
środków Unii Europejskiej i budżetu państwa we współfinansowaniu Operacji II stopnia oraz odpowiedniego
oznaczenia dokumentów i miejsca,
•
przekazywaniu Menadżerowi Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego informacji
na temat realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia,
•
zapewnieniu pakietu informacji dla MŚP o zasadach i możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków w ramach
Operacji realizowanej przez Wnioskodawcę.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
B.6. Opis polityki Wnioskodawcy dotyczącej wychodzenia z inwestycji w MŚP
[Należy opisać działania podejmowane przez Wnioskodawcę w zakresie wychodzenia z inwestycji w MŚP. Proszę wskazać
m.in. jakie narzędzia, instrumenty, postanowienia w umowach pożyczek stosuje lub zamierza stosować Wnioskodawca
w celu ograniczenia ewentualnych strat wynikających z udzielanych pożyczek?
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
B.7. Pomoc publiczna
[Proszę wskazać, czy wsparcie udzielane dla MŚP będzie udzielane za zasadach rynkowych czy zgodnie z regułą de
minimis. Proszę o informację, czy przy ustalaniu rynkowego charakteru wsparcia Wnioskodawca korzystał (jeżeli tak
to w jakim zakresie) z treści Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.). Jeżeli wsparcie będzie udzielane w formule de minimis, proszę
opisać procedurę w przypadku udzielania tego rodzaju pomocy (wskazanie podmiotów, którym taka pomoc nie będzie
mogła być udzielona, ustalanie kręgu podmiotów, które taką pomoc będą mogły otrzymać, weryfikacja zaświadczeń
o pomocy uprzednio uzyskanej przez MŚP, obowiązki sprawozdawcze, wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis,
etc.).
W ramach realizowanej Operacji możliwe jest udzielania wsparcia MŚP przez Wnioskodawcę na warunkach:
a) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy
bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6) oraz po
przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na
podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika
ryzyka,
b) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy
de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów
inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłoszenia faktu udzielenia takiej
pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej
do
właściwych
instytucji
spoczywa
na
Pośredniku
Finansowym,
zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o
udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji
SHRIMP (Dz. U. 2010, nr 6, poz. 32 z późniejszymi zmianami) Pośrednik Finansowy powinien
jednoznacznie wskazać, iż wszystkie Jednostkowe Pożyczki, w których wystąpi pomoc de minimis,
zostaną udzielone nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r., o ile nie ulegną zmianie przepisy
dotyczące zasad udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej na zasadach pomocy
de minimis.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
CZĘŚĆ C. - FINANSOWANIE OPERACJI
C.1. Struktura własnościowa produktów finansowych oferowanych w ramach Operacji.
[Należy opisać przewidywaną strukturę własnościową produktów finansowych oferowanych w ramach Operacji,
rozumianą jako strukturę udziałów własnych Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych
w ramach przyznanej kwoty pożyczki. Ponadto, należy wskazać źródło pochodzenia ]
C.2. Informacje na temat budżetu operacyjnego Operacji z uwzględnieniem kosztów zarządzania i efektywności
ekonomicznej. Szczegółowe założenia do prognoz finansowych
[Należy podać szczegółowe założenia, co do budżetu operacyjnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien opisać
podstawowe kategorie kosztów i przychodów występujące w jego bieżącej działalności oraz określić w jaki sposób
realizacja Operacji wpłynie na jego dotychczasowe funkcjonowanie w kontekście przychodów i kosztów. W szczególności
należy opisać podstawowe założenia dotyczące przychodów ze sprzedaży usług oraz pozostałych przychodów finansowych
w okresie realizacji umowy Operacyjnej oraz założenia dotyczące kosztów prowadzenia działalności, w tym koszty usług
obcych, wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe.
W szczególności prosimy o podanie wysokości kosztów związanych z realizacją Operacji wraz z wskazaniem wysokości
kosztów zarządzania podlegających refundacji. Prosimy o opisanie kosztów w trakcie budowy portfela jak
i po zakończeniu budowy portfela.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
C.3. Budżet operacyjny i założenia realizacji Operacji
[Poniższa tabela dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do zakończenia Okresu Budowy Portfela Jednostkowych
Pożyczek. Dane odnoszące się do Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek powinny być zaprezentowane
w okresach kwartalnych. W przypadku, gdy planowany Okres Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek będzie inny
od zaproponowanego poniżej dopuszcza się możliwość dokonania zmian nazw oraz liczby poszczególnych kolumn
Wnioskodawca powinien wskazać podstawowe dane liczbowe dotyczące realizowanej Operacji wg. schematu
przedstawionego w dokumencie Biznes Planu. Dane powinny zostać zaprezentowane w dwóch okresach tj. w Okresie
Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek (maksymalnie 18 miesiące tj. 6 kwartałów) oraz w okresie od zbudowania
portfela udzielonych pożyczek do daty wygaśnięcia umów pożyczek (maksymalnie 60 miesięcy tj. 5 lat).
Dopuszcza się możliwość modyfikowania i edytowania liczby oraz nazewnictwa kolumn stosownie do założeń przyjętych
przez Wnioskodawcę].
Analiza dotycząca wyłącznie przychodów i kosztów związanych z realizowaną Operacją.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pustych pól w poniższej tabeli. Pola oznaczone znakiem „x” nie wymagają wypełnienia.
Kolumny, które nie zostaną uzupełnione należy usunąć.]
Tabela nr 5
Tab.
5.
L.P
A
D
Q1
2a.
2b.
 100.000,01 zł – 250.000,00 zł
2 c.
 250.000,01 zł – 500.000,00 zł
1a.
1b
1c.
2.
3
4.
5
6.
5.
6.
7.
 Wartość udzielonych
pożyczek
w kwartale (w zł) na zasadach
de minimis
Liczba wspartych przedsiębiorstw
w kwartale
Liczba wspartych przedsiębiorstw
na zasadach de minimis
Średni okres zapadalności
pożyczek
(w miesiącach)
Kapitały utracone (w zł)
Wartość niespłaconych pożyczek
w ramach Operacji (ogółem)
Wartość niespłaconych pożyczek
z kapitału MFP
Wskaźniki Kapitału utraconego
(%)
Wskaźnik 1 - wartość
niespłaconych pożyczek w ramach
Operacji (ogółem)/ wartość
F
G
H
2013
Wskaźnik
Liczba udzielonych pożyczek
w kwartale (w szt.), w tym:
 do 100.000,00 zł
 100.000,01 zł – 250.000,00 zł
 250.000,01 zł – 500.000,00 zł
Wartość udzielonych pożyczek
w kwartale (w zł), w tym:
 do 100.000,00 zł
1.
E
Q2
J
Suma
kolumn
(od B do J)
2014
Q3
Q4
Q1
K
Q2
RAZEM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
udzielonych pożyczek(w %)
8.
9.
10.
11.
12.
12a.
13.
Wskaźnik 2 - Wartość
niespłaconych pożyczek z kapitału
MFP/wartość przyznanego Limitu
Pożyczki Globalnej (w %)
Wykorzystanie Limitu Pożyczki
Globalnej (w zł) (narastająco)
Stopa wykorzystania Limitu
Pożyczki Globalnej (Wartość
wykorzystanego Limitu Pożyczki
Globalnej /Wartość przyznanego
Limitu) (narast.) (w %)
Przychody z tytułu udzielonych
pożyczek w danym kwart. (w zł),
w tym odsetki
Kwalifikowane Koszty
Zarządzania w danym kwartale (w
zł):
 w tym: promocji i informacji
Kwalifikowane Koszty
Zarządzania (poz.12) / kwota
przyznanego Limitu Pożyczki
Globalnej (w %)
x
x
x
x
[Poniższa Tabela nr 6. dotyczy okresu od następnego dnia po zakończeniu Okresu Budowy Portfela Jednostkowych
Pożyczek do czasu wygaśnięcia Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna. Dane powinny być prezentowane
w okresach rocznych. Proszę o wypełnienie wszystkich pustych pól w poniższej tabeli. W przypadku, gdy okres
wygaszania Portfela Pożyczki Globalnej będzie wykraczał poza wskazany poniżej dopuszcza się możliwość modyfikacji
liczby oraz nazewnictwa kolumn (z zastrzeżeniem, że okres wygaszania Portfela nie może być dłuższy niż ten wskazany
w Metryce Produktu Finansowego). Pola oznaczone znakiem „x” nie wymagają wypełnienia. Kolumny, które nie
zostaną uzupełnione należy usunąć].
Tabela nr 6
A
T.6
.
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
C
D
E
F
H
Zakres informacji
2015
2016
2017
2018
2019
Suma
(B+C+D
+E+F+
G)
Kapitały utracone (w zł)
Wartość niespłaconych pożyczek w
ramach Operacji (ogółem) w danym
roku
Wartość niespłaconych pożyczek z
kapitału MFP w danym roku
Wskaźniki Kapitału utraconego (w %):
 Wskaźnik 1 - wartość
niespłaconych pożyczek w ramach
Operacji (ogółem)/ wartość
udzielonych pożyczek (%)
 Wskaźnik 2 - Wartość
niespłaconych pożyczek z kapitału
MFP / wartość przyznanego
Limitu Pożyczki Globalnej. (%)
Wartość wykorzystanego Limitu
Pożyczki Globalnej (malejąco) (w zł)
Stopa wykorzystania Limitu Pożyczki
Globalnej (Wartość wykorzystanego
Limitu Pożyczki Globalnej / Wartość
przyznanego Limitu) (malejąco) (w %)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7.
8.
8a.
9.
Przychody z tytułu udzielonych
pożyczek w danym roku (w zł), w tym
odsetki
Kwalifikowane Koszty Zarządzania
w danym roku (w zł):
 w tym: promocji i informacji
Stopa Kwalifikowanych Kosztów
Zarządzania w relacji do wielkości
wykorzystywanego Limitu Pożyczki
Globalnej na ostatni dzień roboczy
ostatniego roku Budowy Portfela(w %)
x
CZĘŚĆ D. - PRZEPISY WEWNĘTRZNE WNIOSKODAWCY MAJĄCE ZAPEWNIĆ
PROFESJONALNĄ REALIZACJĘ OPERACJI
D.1. Standardy prowadzenia działalności pożyczkowej
[Prosimy o krótki opis standardów prowadzonej działalności pożyczkowej. Co do zasady Wnioskodawca powinien działać
w oparciu o regulamin udzielania pożyczek. W poniższej części należy opisać następujące elementy:
a) procedurę udzielania pożyczek oraz podział kompetencji w ramach tej procedury, pozostające w zgodzie z przepisami
regulującymi funkcjonowanie Wnioskodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:
(1) procedury wnioskowania o pożyczkę,
(2) procedury oceny wniosku o pożyczkę i oceny wiarygodności Wnioskodawcy,
(3) procedury podejmowania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki przez właściwy organ
Wnioskodawcy wraz z wyraźnym wskazaniem tego organu i jego kompetencji decyzyjnych,
b) obszar terytorialny działania Wnioskodawcy,
c)
maksymalną wysokość pożyczki oraz maksymalne zaangażowanie Wnioskodawcy na rzecz jednego przedsiębiorcy,
d) zasady odpłatności za udzielone pożyczki,
e)
maksymalny okres od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia
pożyczki.
Regulamin udzielania pożyczek musi stanowić załącznik do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.2. Opis zasad prowadzenia polityki tworzenia rezerw
[Należy opisać zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw związanych z prowadzoną działalnością pożyczkową przez
Wnioskodawcę. W przypadku, gdy Wnioskodawca stosuje inne normy niż te wskazane w Ustawie o rachunkowości należy
je szczegółowo opisać.
Jeżeli Wnioskodawca posiada regulamin tworzenia rezerw należy go dołączyć do Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.3. Opis metodyki oceny ryzyka kredytowego oraz polityki dotyczącej akceptowalnych zabezpieczeń
[Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielania pożyczek po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego
przez przedsiębiorcę zobowiązania oraz po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. W punkcie tym należy opisać
stosowaną przez Wnioskodawcę metodologię oceny ryzyka kredytowego, która powinna swoim zakresem obejmować
co najmniej analizę formalno-prawną oraz analizę ilościową.
Dodatkowo należy opisać stosowaną przez Wnioskodawcę politykę dotyczącą akceptowanych zabezpieczeń. Opis ten
pozwoli na ocenę skuteczności zabezpieczeń ustanawianych w związku z udzielaniem przez Wnioskodawcę pożyczek.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.4. Opis polityki zarządzania wolnymi środkami Wnioskodawcy
[Należy opisać zasady odnoszące się do sposobu zarządzania wolnymi środkami Wnioskodawcy, ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków, struktury, zasad dywersyfikacji oraz wysokości inwestowanych środków Wnioskodawcy.
Należy scharakteryzować podstawowe instrumenty, w jakie lokowane są wolne środki Wnioskodawcy wraz z podaniem
aktualnej struktury ulokowanych środków w podziale na rodzaj instrumentu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.5. Opis procedury dochodzenia roszczeń i procedury windykacyjnej
[Należy opisać zasady i tryb postępowania przy restrukturyzacji i dochodzeniu roszczeń tj. procedury oraz sposób
windykacji dochodzenia niespłaconych przez MŚP zobowiązań. Należy wskazać w jakich przypadkach Wnioskodawca
rozpoczyna postępowanie restrukturyzacyjne, windykacyjne w stosunku do dłużników, stosowne narzędzia i metody.
Ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia efektywności podejmowanych działań poprzez wskazanie liczby
oraz wartości pożyczek odzyskanych (narastająco od daty rozpoczęcia działalności pożyczkowej). Należy także wskazać
podstawowe informacje na temat liczby oraz wartości pożyczek będących w trakcie windykacji.
[Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.6. Stosowane mechanizmy kontrolne oraz procedury związane z monitorowaniem oraz przekazywaniem
informacji dotyczących udzielonych produktów w ramach Operacji
[Należy opisać stosowane mechanizmy kontrolne oraz procedury związane z monitorowaniem Jednostkowych Pożyczek,
które będą udzielane w ramach Operacji. Należy opisać obowiązki sprawozdawcze ciążące na Pożyczkobiorcy /
Ostatecznym Beneficjencie oraz sposób kontroli wykorzystania udzielonego wsparcia.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.7. Inne istotne przepisy dotyczące realizowanej Operacji (jeżeli dotyczy)
[Należy wskazać inne istotne przepisy dotyczące realizowanej Operacji, w przypadku jeżeli występują, a nie zostały
opisane we wcześniejszych punktach Biznes Planu.
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 7000 włącznie ze spacjami.]
D.8. Przepisy dotyczące likwidacji instrumentu inżynierii finansowej.
[Prosimy o wskazanie w jakim zakresie i w jakiej formie został ustalony tryb i zasady likwidacji Jednostkowych Pożyczek
udzielonych w ramach przyznanego Limitu. Ponadto, prosimy o wskazanie szacunkowego terminu wygaśnięcia wszystkich
Jednostkowych Pożyczek udzielonych w ramach realizowanej Operacji.]
Uwaga: Maksymalna liczba znaków użytych do opisu to 3500 włącznie ze spacjami.]
Załączniki:
1) Dokumenty założycielskie Wnioskodawcy (statut/umowa spółki/inne).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru Wnioskodawcy1.
3) Aktualne zaświadczenia właściwych organów potwierdzające, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz składek i opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2.
4) Potwierdzenie nadania NIP, REGON.
5) Potwierdzenie rejestracji Wnioskodawcy jako płatnika VAT.
6) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie pełne okresy obrotowe (jeżeli okres działalności
Wnioskodawcy jest krótszy – za ten okres) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlega
takiemu badaniu. Wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego
przedkładają inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ww. okres. Ponadto
sprawozdanie proforma za rok bieżący.
7) Regulamin tworzenia rezerw na ryzyko ogólne /jeżeli dotyczy/.
8) Regulamin działalności pożyczkowej.
9) Inne dokumenty regulujące działalność spółki wskazane w części D Biznes Planu.
10) Pozostałe koncesje, zezwolenia, licencje lub inne decyzje, na podstawie których działa Wnioskodawca (jeżeli
dotyczy).
_____________________________________
(podpisy osób upoważnionych oraz stanowisko)
1
2
Nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia Wniosku o dopuszczenie do konkursu.
J.w.
____________________
(pieczęć Wnioskodawcy)
Download