Dokumenty do pobrania (DOC)

advertisement
REGULAMIN
Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami
Choroby w Krakowie ( Dom GWAN)
Nasz placówka jest stacjonarnym ośrodkiem leczenia uzależnień.
Świadczy usługi nieodpłatnie. Czas trwania leczenia w Ośrodku przewidziany jest
na 6 miesięcy (180 dni).
I PRAWA PACJENTA
1.Pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności, godności i
Prywatności
2. Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i
kulturalnych oraz przekonań religijnych.
3. Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem i uzyskania niezbędnej pomocy
medycznej w ramach możliwości Ośrodka.
4. Pacjent ma prawo do kontaktu z terapeutą i uzyskania niezbędnej pomocy
psychologicznej w problemach i trudnościach osobistych.
5. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu i postępach
w procesie leczenia.
6. Pacjent ma prawo do odmowy proponowanych badań medycznych oraz
leczenia w Ośrodku. Następstwa odmowy powinny być wyjaśnione
pacjentowi.
7. Pacjent ma prawo wskazać kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, ma być
informowany w jego imieniu.
8. Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego stanu zdrowia,
rozpoznania, rokowań, faktu jego leczenia i pobytu w Ośrodku, a także
wszelkie informacje natury osobistej, pozostały poufne. Poufna informacja
może być udzielona tylko w przypadku wyrażonej zgody pacjenta lub w
przypadku, gdy wyraźnie domaga się tego prawo.
9. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz ( w tym
odwiedzin w ośrodku) o ile nie naruszy to procesu leczenia.
10. Pacjent ma prawo do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego z
osobami z zewnątrz w trakcie całego pobytu w Ośrodku, oraz rozmów
telefonicznych ( może posiadać telefon komórkowy) , chyba że inaczej
zdecyduje terapeuta prowadzący lub zespół terapeutyczny Ośrodka.
11. Pacjent ma prawo do uzyskania przepustki na czasowe opuszczenie
Ośrodka w przypadkach ważnych spraw losowych lub też ze względu na
osiąganie celów terapeutycznych. Czas trwania przepustki nie może
przekraczać jednorazowo 72 godziny, sumarycznie podczas całego pobytu w
placówce nie więcej niż 288 godzin.
Uzgodniony czas przepustki nie może być przedłużany telefonicznie.
Jeśli te prawa lub też prawa wynikające z Karty Praw Pacjenta, są według
pacjenta naruszane, może on zwrócić się ze skargą do bezpośredniego
przełożonego osoby naruszającej jego prawa to jest do kierownictwa
Ośrodka.
II OBOWIĄZKI PACJENTA
1. Pacjent jest zobowiązany do poddania się niezbędnym badaniom lekarskim
oraz do stosowania się do zaleceń lekarskich ( włącznie z zażywaniem leków)
2. Pacjent jest zobowiązany do zachowania pełnej abstynencji od wszelkich
środków psychoaktywnych (napojów energetycznych, alkoholu, sterydów
anabolicznych, leków i suplementów diety nie zleconych przez lekarza
Ośrodka, narkotyków, dopalaczy itp.) i gier hazardowych.
3. Pacjent jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych.
4. Pacjent zobowiązany jest do punktualności i przestrzegania harmonogramu
zajęć terapeutycznych.
5. Pacjent jest zobowiązany do poddania się kontroli abstynencji, na każde
żądanie personelu, o każdej porze dnia i nocy.
6. Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku w
pomieszczeniach z których korzysta, zgodnie z zaleceniami personelu
.
7. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej.
8. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zobowiązany jest do poddania kontroli
przesyłek adresowanych do pacjenta, rzeczy osobistych i kontroli
osobistej pod kątem posiadania środków odurzających, leków itp.
9. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm współżycia,
zarządzeń porządkowych i zaleceń personelu.
10. Pacjent ma obowiązek wykonywania prac porządkowych na rzecz Ośrodka,
jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych według ustalonego grafiku ( dyżury
i generalne porządki w pokojach w każdą sobotę).
11. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty dyżurnego o
odwiedzinach osób z zewnątrz.
12. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej - 23.00 - 6.00.
W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, pacjent ponosi odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
III OGRANICZENIA I ZAKAZY
1.Pacjent nie może opuszczać terenu Ośrodka w godzinach ciszy nocnej.
2. Pacjent nie może opuszczać terenu Ośrodka bez zgody terapeuty dyżurnego
oraz wypisania się w zeszycie wyjść z podaniem imienia i nazwiska, godziny
opuszczenia ośrodka i planowanego powrotu oraz celu i miejsca do którego się
udaje.
3. Pacjent nie może wnosić, posiadać i zażywać podczas leczenia środków
zmieniających świadomość oraz leków nie zleconych przez lekarza Ośrodka.
4. Zabronione jest w trakcie pobytu w placówce zawieranie umów z telefonią
komórkową na abonament telefoniczny, internetowy, zaciąganie pożyczek, zakupów
ratalnych oraz innych zobowiązań finansowych (handel przedmiotami pomiędzy
pacjentami, zastawianie rzeczy w lombardzie itp.).
5. Zabronione jest przebywanie mężczyzn w pokojach kobiet oraz kobiet w pokojach
męskich w godzinach ciszy nocnej.
6. Zabronione jest uprawianie gier hazardowych pod jakąkolwiek postacią ( w tym
loterie pieniężne, totalizator sportowy, lotto, zakłady sportowe itp.)
7. Dopuszcza się palenie tytoniu tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
8. Zabronione jest posiadanie przez pacjentów w pokojach grzałek, czajników,
grzejników itp. nie będących wyposażeniem ośrodka.
9. Żywność łatwo psującą się należy przechowywać w lodówce, przetrzymywanie jej
w pokojach jest zabronione.
10. Zabronione są odwiedziny pacjentów przez osoby będące pod wpływem środków
odurzających lub co do których zachodzi podejrzenie, że są czynnie uzależnione od
substancji psychoaktywnych.
11. Zabronione jest używanie agresji słownej i fizycznej wobec jakichkolwiek osób
oraz używanie wulgarnego słownictwa i więziennego żargonu.
12. Zabronione jest tworzenie "drugiego życia" w Ośrodku, opartego na zasadach
środowisk subkulturowych i więziennych.
13. Zabronione jest naruszanie zasad dyskrecji (informacji powziętych w procesie
terapii o innych pacjentach) w jakiejkolwiek formie.
14. Zabronione jest używanie niestosownych żartów i dowcipów, szczególnie
kosztem innych pacjentów.
Wobec pacjentów nie przestrzegających regulaminu wyciągane będą konsekwencje
dyscyplinarne, włącznie z karnym wypisem z Ośrodka.
IV WYPIS Z OŚRODKA
O wypisie decyduje zespół Ośrodka w następujących sytuacjach:
terapii uzależnień,
wyraźne żądanie pacjenta,
społecznego.
Natychmiastowy wypis z Ośrodka następuje w skutek:




złamania abstynencji od środków zmieniających świadomość
opuszczenia Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,
używania przemocy
kradzieży
Przekroczenie pozostałych punktów Regulaminu, powoduje rozpatrzenie sprawy
przez społeczność ośrodka oraz zespół terapeutyczny, który po rozważeniu
wszystkich okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o warunkach dalszego
pobytu pacjenta w Ośrodku – jako środek motywujący do zmiany stosowane
może być ostrzeżenie.
Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu i wypisem z
ośrodka.
Kierownik Ośrodka może wprowadzić inne zarządzenia służące bezpieczeństwu i
prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka. W przypadku stwierdzenia u pacjenta stanu
stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia jego lub otoczenia
dopuszcza się wezwanie pogotowia ratunkowego/ policji, przewiezienie do innej
placówki leczenia zamkniętego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na czas nieokreślony
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zdeponowane, a utracone
pieniądze i przedmioty
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM
Kraków dn.........................
Podpis………………
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE w Ośrodku L.TiR Osób Uzależnionych z Nawrotami
Choroby w Krakowie( zwanym Dom GWAN)
1. Zachowanie całkowitej abstynencji od wszelkich środków zmieniających
świadomość (narkotyków, alkoholu, dopalaczy, napojów energetycznych
i sterydów anabolicznych i innych).
2. Zakaz stosowania agresji i autoagresji na terenie Ośrodka, jak i poza nim.
3. Przestrzeganie prawa na terenie Ośrodka Dom GWAN , jak i poza nim.
4. Zakaz kradzieży .
5. Mieszkańcy Domu GWAN mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach terapii
grupowej i indywidualnej oraz w spotkaniach społeczności ośrodka
(nieobecności za wcześniejszym uzgodnieniem z terapeutą ).
6. Mieszkańcy Domu GWAN nie mogą posiada i przyjmować leków , nie
zaakceptowanych wcześniej przez personel medyczny.
7. Przepustki za zgodą i akceptacją terapeuty (maksymalnie 72 godz.),
bez możliwości przedłużania ich telefonicznie.
8. Mieszkańcy Domu GWAN są zobowiązani do obowiązkowej pracy na rzecz
Ośrodka oraz dbanie o porządek i wyposażenie Ośrodka.
9. Złamanie abstynencji na terenie ośrodka uniemożliwia ponowne przyjęcie
przez okres co najmniej 1 roku.
10. Złamanie jednej z zasad kardynalnych (abstynencja , agresja, autoagresja,
kradzież, uczestnictwo w grupach) jest równoznaczne z rozwiązaniem
kontraktu i opuszczeniem Ośrodka.
11. Za łamanie pozostałych punktów regulaminu Mieszkaniec może dostać
ostrzeżenie.
12. Trzecie Ostrzeżenie jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu
i opuszczeniem Ośrodka.
13. Osoba wykluczona z programu Dom GWAN, ma prawo starać się o ponowne
przyjęcie do Ośrodka po okresie 1 miesiąca.
14. Godne reprezentowanie DOMU GWAN.
*Wyrażam zgodę na sprawdzanie trzeźwości od substancji psychoaktywnych (testy,
alkomat).
Decyduje się na przestrzeganie powyższych zasad i przyjmuje do wiadomości, że nie
przestrzeganie ich skutkować będzie rozwiązaniem kontraktu.
Kraków dn.........................
Podpis………………
KONTRAKT TERAPEUTYCZNY na leczenie
w PROGRAMIE PODSTAWOWYM TERAPII
Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami
Choroby w Krakowie
zawarty pomiędzy Panem /ią/.....................................................................
a Zespołem Terapeutycznym Ośrodka.
Zanim podpiszesz kontrakt terapeutyczny dotyczący obowiązujących Cię zasad w
Twoim procesie leczenia w PROGRAMIE PODSTAWWYM TERAPII, warto abyś
zapoznał się ze swoimi zobowiązaniami:
1. Zobowiązuję się do całkowitej abstynencji od alkoholu, narkotyków, leków oraz
innych środków zmieniających nastrój oraz od zachowań zmieniających nastrój, typu
hazard.
2. Zobowiązuję się do punktualności i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych
przewidzianych programem terapii
3. Zobowiązuje sie do wykonywania zadań terapeutycznych w wyznaczonym
terminie i podporządkowania się zaleceniom terapeuty.
4. Zobowiązuję się do zachowania zasady tajemnicy obowiązującej w trakcie oraz
poza zajęciami terapeutycznymi.
5. Zobowiązuję się do wzięcia odpowiedzialności za swój proces leczenia.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania Zasad Terapii i Regulaminu Ośrodka.
7. Zobowiązuję się o wszystkich wątpliwościach dotyczących przebiegu procesu
terapii powiadamiać swojego terapeutę indywidualnego.
My, jako Zespół Terapeutyczny zobowiązujemy się do służenia naszą wiedzą,
doświadczeniem i pomocą terapeutyczną zgodnie z obowiązującym kodeksem
psychologa.
Tak, akceptuję treść kontraktu i w związku z tym potwierdzam to swoim podpisem.
............................................................................................/ terapeuta Ośrodka /
............................................................................................/ imię i nazwisko pacjenta /
Download