regulamin pracy

advertisement
REGULAMIN PRACY
§ 1. l Regulamin niniejszy wprowadza się w oparciu o przepisy:
- art. 104 § l Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1974, poz. nr 24 - 141 w
sprawie
regulaminu pracy oraz zasad usprawiedliwienia nieobecności w
pracy i
udzielania zwolnień od pracy ( Dz. U. nr 49, poz.299 z
późniejszymi
zmianami.),
§ l i 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1074 w
sprawie regulaminu pracy oraz zasad usprawiedliwienia nieobecności w
pracy udzielaniu zwolnień od pracy ( Dz. U. nr 49, poz. 299 z późniejszymi
zmianami)
- art. 39 ust. l pkt 4, 6, art. 41, ust.l, art.50, ust.2, pkt 4 Ustawy z dnia 7
września
1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami
)
2. Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w:
- Kodeksie Pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.( Dz. nr 24, póz.
141 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. nr 55 ,
poz.234),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w
sprawie
regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w
pracy i
udzielania zwolnień od pracy ( Dz. U. nr 49, poz. 299 z późniejszymi
zmianami
)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie
czasu
pracy w latach 1989 - 1992 ( Dz. U. z 1999r. nr 117, poz.511 - tekst
jednolity).
3. regulamin niniejszy ustala porządek wewnętrzny w szkole Podstawowej
nr 2 oraz określa związane z działalnością placówki obowiązek dyrekcji i
pracowników. § 9 Zakres praw i obowiązków pracowników określają:
1) ogólne przepisy i prawa pracy,
2) niniejszy Regulamin
3) zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy,
4) indywidualne zakresy czynności sporządzone na piśmie , wynikające ze
Statutu
jednostki.
ROZDZIAŁ II
Obowiązki pracowników
jednostki
§3.
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest:
• rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
• przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,
• dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
• przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie
pomocy podwładnym, adaptacji zawodowej młodych,
• przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące
własność
oświaty, zabezpieczenie po zakończeniu pracy urządzeń, narzędzi pracy i
wyłączenie odbiorników prądu, zamykanie pomieszczeń i oddawania
do
sekretariatu placówki,
• zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku placówki,
• przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
• zawiadomienie niezwłocznie przełożonego o charakterze lub przyczynie
uniemożliwiającej stawienie się do pracy jak również uprzedzenie z góry
o
wiadomej przyczynie powodującej nieobecność w pracy,
§4.
Pracownik obowiązany jest wydane mu przez zakład pracy dokumenty
niezbędne do wykonywania pracy i obowiązków służbowych posiadać przy
sobie w czasie pracy, chronić je przed utratą i zniszczeniem, po rozwiązaniu
stosunku pracy - zwrócić je natychmiast placówce, oraz uzyskać stosowną
adnotację w dowodzie osobistym o ustaniu stosunku pracy.
§5.
Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym
wszelkie przeszkody w wykonywaniu pracy, jak również zawiadamiać
przełożonych o zakończeniu pracy w celu otrzymania nowego zadania.
§6.
Pracownicy zobowiązani są do właściwego i oszczędnego korzystania z
energii elektrycznej, materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu.
§7.
Przy rozwiązaniu stosunku pracy pracownik zobowiązany jest uzyskać
podpis kierownika komórek wymienionych w karcie obiegowej na
dowód
rozliczenia się z ewentualnego zadłużenia oraz zwrócenia pobranych w
czasie pracy materiałów, wyposażenia, odzieży itp.,
§8
1) Pracownicy zobowiązani są do zachowania obowiązków trzeźwości
w
czasie pozostawania do dyspozycji zakładu pracy.
2) Naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości:
a) stawienie się do pracy po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
b) spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy
3) Tryb postępowania wobec osób winnych naruszenia
obowiązków
trzeźwości określają wytyczne Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z dnia
16
grudnia 1983 r. w sprawie zapewnienia przestrzegania obowiązków trzeźwości
w
zakładach pracy ( Dz. Urz. M.. P i P. S. z 1984 r. nr l, poz. 2)
ROZDZIAŁ III
Obowiązki
placówki
§9
. Dyrektor Szkoły — obowiązany jest:
1) ściśle współpracować z zespołem pracowników oraz organizacjami
społecznymi
(związkowymi) działającymi na terenie zakładu pracy,
2) organizować pracę w sposób umożliwiający zatrudnienie pracownika zgodnie
z
jego kwalifikacjami i zakresem czynności,
3) zapewnić przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, a
zwłaszcza
punktualne przestrzeganie czasu pracy
rozpoczynanie
i
zakończenie
wszelkich zajęć oraz pełne wykorzystanie tzw. nominalnego czasy pracy,
4) ułatwić pracownikom podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych,
5) zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
i
higieny pracy umożliwiające wykonywanie zadań,
6) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego - Szkoła:
a) zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami
przeciwpożarowymi, przy czym zwierzchnik nowo przyjętego do
pracy
pracownika przydziela mu pracę, udziela instrukcji o sposobie
jej
wykonania, zaznajamia z instrukcjami technicznymi i wyposażeniem,
oraz
przydziela potrzebne do pracy narzędzia i materiały, wskazuje gdzie
zgłosić
się po odbiór niezbędnego sprzętu oraz wskazuje miejsce na
jego
przechowywanie,
b) kieruje pracownika na okresowe badania lekarskie, dopuszcza do pracy
tylko
pracownika, którego stan zdrowia gwarantuje bezpieczeństwo
w
wykonywaniu powierzonej pracy,
c) prowadzi szkolenie pracowników w zakresie bhp i p.poż.
§10.
Dyrekcja zakładu pracy obowiązana jest spowodować dokonywania wpłat:
1) wynagrodzenia i zasiłki pracowników - 30 dnia każdego miesiąca, nauczycieli
l dnia każdego miesiąca,
2) jeżeli termin wypłat jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
wówczas
wynagrodzenie za pracę będzie płatne w dniu poprzednim, lub następnym
dla
nauczycieli.
§11.
Dyrekcja zakładu pracy obowiązana jest przyjmować pracowników
w sprawie skarg, wniosków i zażaleń codziennie z wyjątkiem dni wolnych.
ROZDDZIAŁ IV
Czas pracy
§12.
1) czasem pracy jest okres, w którym pozostaje w dyspozycji zakładu pracy,
na
jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy,
2) czas pracy pracowników poszczególnych zawodów i stanowisk pracy
określają
przepisy szczegółowe, a w przyszłości - układ zbiorowy pracy w oświacie.
3) harmonogram czasu pracy nauczycieli określa tygodniowy rozkład
zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, uchwalony przez Radę Pedagogiczną szkoły,
4) pracownikom administracji przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy
celem
spożycia posiłku.
§13.
1) fakt stawienia się w pracy, pracownik administracji obowiązany jest
potwierdzić
osobiście podpisem na liście obecności, nauczyciel wpisem do Dziennika
Zajęć,
2) pracownik prowadzący sprawy kadrowe parafuje każdego dnia listę
obecności,
sprawdzając tym samym obecność w pracy pracowników. Dzienniki
Zajęć
sprawdzane są pod koniec każdego miesiąca przez Dyrektora Szkoły.
§14.
Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę miejscowe warunki (np.
współczynniki zmianowości) ilość pomieszczeń do nauki - może odpowiednio
zmienić godziny rozpoczynania i kończenia zajęć.
§15.
Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać
jedynie w przypadkach uzasadnionych za zgodą przełożonego.
§16.
1) czasem pracy w nocy -- w myśl niniejszego regulaminu - jest
wykonywanie
pracy w godzinach od 22 do 6 rano dnia następnego w zasadzie w
granicach
8 godzin,
2) za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną od godz. 8°°
w
niedzielę i święto do godz. 8 ° dnia następnego lub od godz. 7°° w niedzielę
i
święto do 7 dnia następnego albo odpowiednio: od godz. 8 do 6
dnia
następnego.
ROZDZIAŁ V
Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwienia nieobecności w
pracy i spóźnień do pracy oraz zastępstw pracowników nieobecnych.
§17.
1) zwolnienia od pracy są udzielane na zasadach określanych w Kodeksie Pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie
regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy
i
udzielania zwolnień od pracy oraz odrębnych przepisach resortowych.
2) pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny dla
załatwienia
ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w
godzinach pracy - na następujących zasadach:
a) zwolnienia udziela przełożony pracownika,
b) zwolnienia wymagają odnotowania w ewidencji,
c) prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za
czas
usprawiedliwionych spóźnień -- pracownik zachowuje pod warunkiem
ich
odpracowania, odpracowanie takich zwolnień lub spóźnień nie może być
rozumiane jako praca w godzinach nadliczbowych (ponadwymiarowych),
d) jeżeli pracownik nie wyraża zgody na odpracowanie czasu zwolnienia
lub
spóźnienia
jego wynagrodzenie uległo wówczas odpowiedniemu
zmniejszeniu, chyba że na poczet zwolnienia zaliczono
przepracowane
godziny nadliczbowe (ponadwymiarowe),
e) Sekcja Kadr sporządza w dwóch egzemplarzach wykaz pracowników z
podaniem godzin (ilości zwolnień od pracy bez odpracowania), z
których
jeden przekazuje do Księgowości w celu dokonania potrąceń na liście płac
w
terminie do 20-tego dnia miesiąca, drugi egzemplarz pozostawia u siebie.
§18
1) o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych
pracownik powinien uprzedzić zakład pracy.
2) w razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany
zawiadomić
o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego
dnia
nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście, przez
inne
osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa
się
datę stempla pocztowego.
3) niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.2 będzie usprawiedliwione
,
jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić
o
przyczynie nieobecności ( choroba, brak kontaktu z zakładem pracy)
4) pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub
spóźnienie
do pracy , przedstawiając niezwłocznie ich przyczyny, a na żądanie
kierownika
zakładu pracy także odpowiednie dowody. W razie nieobecności w pracy,
z
przyczyn o których mowa w ust. 3 spowodowanych chorobą pracownika
lub
członka rodziny, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić
nieobecność
doręczając zaświadczenie lekarskie, najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
§19
Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny
uniemożliwiające stawienie się do pracy, w szczególności:
1) niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacja z
powodu choroby zakaźnej.
2) odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia ( decyzji) lekarza, komisji
lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli zakład pracy nie zatrudni
pracownika przy innej pracy odpowiedniej do jego stanu zdrowia.
3) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem
lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
4) choroby członka rodziny pracownika wymagającego sprawowania przez
pracownika osobistej opieki,
5) konieczności wypoczynku po nocnej podróży służbowej nie przekraczającej 8
godz. od zakończonej podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca
leżącego.
§20
Zasady udzielania urlopów nauczycielom określa Karta Nauczyciela ( Dz. U. nr
87, z dnia 26 lipca 1996 r.)
ROZDZIAŁ VI
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych
§21
l. Pracownik administracji i obsługi wykorzystuje przysługujący mu urlop
wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego
prawo. Urlop powinien być udzielony zgodnie z ustalonym planem
urlopów w okresach feryjnych, przy uwzględnieniu- w miarę
możliwości wniosków pracowników co do terminu urlopu oraz
konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
§22
Urlopu bezpłatnego udziela dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na podstawie wniosku złożonego przez pracownika za
pośrednictwem Sekcji Kadr po uzyskaniu przez pracownika zgody
bezpośredniego przełożonego ( Art. 174 KP) w okresach przerw feryjnych.
ROZDZIAŁ VII
Ochrona czasu pracy nauczycieli oraz uczniów
§23
Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach
przeznaczonych na naukę lub inne zajęcia przewidziane w planie prac
szkolnych poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących
przepisach o dyscyplinie pracy i absencji chorobowej oraz innych
przepisach z tego zakresu. Postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad
usprawiedliwiania nieobecności i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. nr
49, poz. 299 z późniejszymi zmianami ) – mają w okresie zwolnień od
pracy i usprawiedliwiania nieobecności, odpowiednie zastosowanie dla
nauczycieli.
§24
Dyrektor szkoły sprawuje służbowy nadzór administracyjny i
pedagogiczny nad pracą nauczycieli w celu zapewnienia pełnej
realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wynikających z
ustalonego planu zajęć.
§25
Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich
planowanych zajęć w szkole i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z
obowiązkowego
wymiaru,
jak
i
zajęcia
w
godzinach
ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe, wynikające z
planu dydaktyczno-wychowawczego. Dyrektor szkoły winien
równomiernie , za akceptacją rady pedagogicznej - obciążyć nauczycieli
dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, a także
organizacyjnymi.
§26
Udział uczniów - w czasie przeznaczonym na naukę - w naradach,
odprawach, kursach i szkoleniach, prowadzonych przez różne
organizacje i instytucje jest dopuszczalny tylko w uzasadnionych
przypadkach, wyjątkowo za uprzednią zgodą dyrektora szkoły.
§27
Zawieszenie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć
szkolnych może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w
przepisach na podstawie decyzji wydanej prze kuratora Oświaty lub
Dyrektora Szkoły.
§28
Udział nauczycieli w różnych formach kształcenia, doskonalenia i
dokształcania zawodowego oraz zasady udzielania dla tych celów
zwolnień i urlopów - określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 28 lipca 1989r. zasad udzielania nauczycielom urlopów na
kształcenie się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i
innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym.
ROZDZIAŁ VIII
Nagrody i wyróżnienia, naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych, kary
porządkowe.
Zasady nagradzania i wyróżniania pracowników
§29
1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane pracownikom,
którzy przez wzorowe wypełnianie swych obowiązków oraz przejawianie
inicjatywy w pracy przyczyniają się w szczególny sposób do
funkcjonowania placówki.
2.
Nagrody i wyróżnienia mogą być
udzielane w
następujących formach:
1) nagrody pieniężne
2) pochwała pisemna - dyplom uznania
3. Fakt przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaje odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
1.
2.
•
•
•
•
•
•
Ogólne zasady nakładania
kar §30
Za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub
nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracownicy podlegają
odpowiedzialności porządkowej, a nauczyciel mianowany - na wniosek
dyrektora szkoły
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed komisją
dyscyplinarną przy Kuratorze Oświaty.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu
naruszeniem podstawowych
obowiązków pracowniczych jest w szczególności:
niewykonywanie polecenia przełożonego
nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz
przepisów
przeciwpożarowych,
nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowe,
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
naruszenie obowiązku trzeźwości.
Zasady nakładania kar porządkowych
§31
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i
dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, i p.poż. stosuje się:
• karę upomnienia
• karę nagany
2. Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych, za opuszczenie pracy
bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym oraz
spożywania alkoholu w czasie pracy- stosuje się karę pieniężną.
§32
1. Potracenia premii -- mogą być dokonane jedynie w poniższych
przypadkach:
a) nie wykonanie któryś ( bądź ) wszystkich zadań wyznaczonych przez dyrektora
jednostki
b) nie wykonania zadań wynikających z zakresu obowiązków: w tym przypadku
premia może być potrącona w całości,
c) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - całość premii,
d ) odmowy wykonania polecenia służbowego w przedmiotowym zakresie
fizycznych możliwości pracownika - potrąca się l / 4 premii, e )
nieusprawiedliwione spóźnienie się do pracy — za każde spóźnienie potrąca się
l % premii,
f) spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy, bądź stawienie się do pracy w
stanie wskazującym na uprzednie spożycie alkoholu - potrąca się premie w
całości, niezależnie od postępowania dyscyplinarnego.
2. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy
dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od
jednodniowego
wynagrodzenia pracownika. Łącznie suma kar pieniężnych w miesiącu nie
może
przekraczać 1 / 1 0 wynagrodzenia brutto w danym miesiącu.
3. Kary nakłada i premie wyznacza dyrektor szkoły.
§33
1. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie dwóch miesięcy
od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. O nałożenie kary zawiadamia się pracownika na piśmie, odpis pisma
składa się do akt osobowych pracownika.
3. Dyrektor może podać do wiadomości ogółu pracowników fakt ukarania
pracownika karą upomnienia bądź nagany -jeżeli uzna to za wskazane ze
względów wychowawczych lub dla umocnienia porządku i dyscypliny pracy.
4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności
rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i
jego
dotychczasowy stosunek do pracy.
5. Dyrektor może odstąpić od kary jeżeli uzna za wystarczające
zastosowanie
wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.
§34
Pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 3 dni od zawiadomienia go o
ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor w
porozumieniu z organizacją związkową.
Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z
jego uwzględnieniem. Trybem odwoławczym w drugiej instancji -jest wniesienie
zażalenia do organu prowadzącego daną placówkę.
§35
1. karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z ewidencji, a
odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku
nienagannej pracy.
2. Dyrektor, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie
pracownika po ukaraniu - może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy
lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą.
ROZDZIAŁ IX
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo p.poż.
§36
Wszyscy pracownicy nowo przyjęci przed, przystąpieniem do
pracy podlegają szkoleniu wstępnemu bhp i p. poż, oraz i instruktaż
szczegółowy - na stanowisku pracy, którego udziela dyrektor komórki
organizacyjnej. Zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp i p.
poż. Odbywa się w ramach szkoleń podstawowych i okresowych — zgodnie z
planem szkoleń.
§37
1. Dyrekcja placówki i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej.
2. Sekcja kadr ( kierownik administracyjny) lub inny uprawniony
pracownik
obowiązany jest zaznajomić każdego nowo przyjętego pracownika z
zarządzeniami
i przepisami z zakresu bhp i p. poz. przed dopuszczeniem do pracy.
§38
1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej każdy z pracowników winien
być
zapoznany z regulaminem ochrony p.poż., a w aktach osobowych
pracownika
znajdować się zakres zadań i obowiązków, który winien być
bezwzględnie
przestrzegany.
2. Szkolenie przeciwpożarowe odbywać się będzie łącznie z kursem
podstawowym bhp.
§39
Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły. O
miejscu wyznaczonym do palenia decyduje Dyrektor Szkoły.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§40
1. Niniejszy Regulamin Pracy został ustanowiony przez dyrektora.
2. Wszelkie zarządzenia i zawiadomienia oraz ogłoszenia dotyczące praw
i
obowiązków pracowników wynikających z niniejszego Regulaminu Pracy
są
podane do wiadomości pracowników przez: Wywieszenie na tablicy ogłoszeń
lub
doręczenia pracownikom odnośnej informacji lub komunikatu.
3. Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy
potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień Regulaminu do wiadomości i
przestrzegania.
§41
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.X. 1997
Download